Etaamb.openjustice.be
Wet van 15 december 1980
gepubliceerd op 12 april 2012

Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000231
pub.
12/04/2012
prom.
15/12/1980
ELI
eli/wet/1980/12/15/2012000231/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FE****ER****LE OVERHE****S****ENST ****NNENL****N****SE Z****KEN

<****r> 15 ****E****E****ER 1980. - Wet ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ver****l****f, ****e vest****g****ng en ****e verw****er****ng v****n vree****el****ngen. - ****u****tse vert****l****ng v****n w****z****g****ngs****ep****l****ngen

<****r> ****e respe****t****evel****k ****n ****l****gen 1 tot 5 gevoeg****e teksten z****n ****e ****u****tse vert****l****ng : - v****n ****e wet v****n 12 septe****er 2011 tot w****z****g****ng v****n ****e wet v****n 15 ****e****e****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ver****l****f, ****e vest****g****ng en ****e verw****er****ng v****n vree****el****ngen ****et het oog op ****e toekenn****ng v****n een t****el****ke ****ht****g****ng tot ver****l****f ****n ****e n****et-****egele****e ****n****er****r****ge vree****el****ng (****elg****s****h St****ts****l**** v****n 28 nove****er 2011); - v****n ****e wet v****n 16 nove****er 2011 tot ****nvoeg****ng v****n een ****rt****kel 74/9 ****n ****e wet v****n 15 ****e****e****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ver****l****f, ****e vest****g****ng en ****e verw****er****ng v****n vree****el****ngen, ****nz****ke het ver****o**** op het opslu****ten v****n k****n****eren ****n gesloten ****entr**** (****elg****s****h St****ts****l**** v****n 17 fe****ru****r**** 2012); - v****n ****rt****kel 42 v****n ****e wet v****n 26 nove****er 2011 tot w****z****g****ng en ****nvull****ng v****n het Str****fwet****oek tene****n****e het ****s****ru****k v****n ****e zw****kke toest****n**** v****n ****en str****f****r te stellen, en ****e str****fre****htel****ke ****es****her****ng v****n kwets****re ****en tegen ****sh****n****el****ng u****t te ****re****en (****elg****s****h St****ts****l**** v****n 23 ****nu****r**** 2012); - v****n ****e wet v****n 8 ****nu****r**** 2012 tot w****z****g****ng v****n ****e wet v****n 15 ****e****e****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ver****l****f, ****e vest****g****ng en ****e verw****er****ng v****n vree****el****ngen (****elg****s****h St****ts****l**** v****n 6 fe****ru****r**** 2012); - v****n ****e wet v****n 19 ****nu****r**** 2012 tot w****z****g****ng v****n ****e wet v****n 15 ****e****e****er 1980 ****etreffen****e ****e toeg****ng tot het gron****ge****e****, het ver****l****f, ****e vest****g****ng en ****e verw****er****ng v****n vree****el****ngen (****elg****s****h St****ts****l**** v****n 17 fe****ru****r**** 2012).

****eze vert****l****ngen z****n opge****kt ****oor ****e ****entr****le ****enst voor ****u****tse vert****l****ng ****n ****l****e****y.

****nl****ge 1 FÖ****ER****LER ÖFFENTL****HER ****ENST ****NNERES ****n ****l****ss="p_l****st">12. SEPTE****ER 2011 - **** ****r ****än****erung ****es ****es vo**** 15.****n> ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern **** H****n****l****k ****uf ****e **** ****r ****ufenth****ltserl****u****n****s **** ****egrenzte ****uer ****n un****egle****tete ****n****er****ähr****ge ****uslän****er ****L****ERT ****., Kön****g ****er ****elg****er, ****llen ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****ern h****en ****s ****n****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: ****rt****kel 1 - ****l****egen****es **** regelt **** ****n ****rt****kel 78 ****er Verf****ssung **** ****ngelegenhe****t.

****rt. 2 - ****n T****tel **** ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern w****r**** e****n K****p****tel V**** ****t ****er Ü****ers****hr****ft "Un****egle****tete ****n****er****ähr****ge ****uslän****er" ****, ****s ****e ****rt****kel 61/14 ****s 61/25 ****t ****n****e**** W****l****ut u****f****sst: "****rt. 61/14 - **** ****e ****nwen****ung ****es ****l****egen****en K****p****tels **** ****n ****: ****n ****l****ss="p_l****st">1. un****egle****teten ****n****er****ähr****gen ****uslän****ern (U****): St****ts****ngehör****ge ****s St****tes, ****er n****ht ****tgl****e**** ****es Europä****s****hen W****rts****h****ftsr****u****s ****st, ****e no****h k**** ****htzehn ****hre ****lt s****n****, n****ht **** ****r **** ****egle****tet wer****en, ****e ****uf ****er Grun****l****ge ****es ****es, ****s **** ****rt****kel 35 ****es ****es vo**** 16.****n>****ul**** 2004 ****r **** ****es ****u****hes ü****er ****s ****ntern****t****on****le Pr****v****tre****ht ****nwen****r ****st, ****e elterl****he Gew****lt o****er ****e ****un****s****h****ft ü****er s****e ****usü****t, un**** **** ****e**** ****ur****h T****tel X**** K****p****tel 6 "****un****s****h****ft ü****er un****egle****tete ****n****er****ähr****ge ****uslän****er" ****es Progr****es vo**** 24. ****eze****er 2002 **** ****un****s****h****fts****enst en**** ****ls U**** ****ent****f****z****ert wor****en s****n****, ****n ****l****ss="p_l****st">2. ****uerh****fter ****: - entwe****er ****e F****l****en****s****enführung **** ****en ****rt****keln 9 un**** 10 ****es Ü****ere****nko****ens ****er Vere****nten N****t****onen vo**** 20.****n>Nove****er 1989 ü****er ****e Re****hte ****es K****n****es ****n ****e**** L****n****, ****n ****e**** s****h ****e **** leg****l ****ufh****lten, - o****er ****e Rü****kkehr ****n ****s Herkunftsl****n**** ****ez****ehungswe****se ****n ****s L****n****, ****n ****e**** ****e**** U**** ****er ****ufenth****lt erl****u****t o****er gest****ttet ****st un**** ****n ****e**** **** ****st, ****ss ****er U**** s**** ****lter un**** Sel****stän****gke****tsgr**** entspre****hen**** entwe****er **** s****n **** ****ez****ehungswe****se ****n****eren Erw****hsenen, ****e **** ****hn ****rgen, o****er **** Reg****erungs- ****ez****ehungswe****se N****htreg****erungsstellen ****nge****essen ****uf**** un**** ****etreut w****r****, - o****er ****e Erl****u****n****s, s****h ****n ****elg****en ****uf****h****lten, **** ****erü****ks****ht****gung ****er ****est****ungen ****es ****es, ****n ****l****ss="p_l****st">3. ****un****: ****en ****l****hen **** ****es U****, ****er vo**** ****un****s****h****fts****enst ****est****t w****r****.****n> ****rt. 61/15 - ****fern n****ht ****ere****ts e****n Verf****hren ****r **** ****es S****hutzes o****er ****r Erl****u****n****s ****ez****ehungswe****se ****l****ssung ****n ****e****g ****uf ****en ****ufenth****lt ****ez****ehungswe****se ****e N****e****erl****ssung ****, k****nn ****er ****un**** ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten **** ****ufenth****ltserl****u****n****s **** se****n ****ün****el ****e****ntr****gen.

****er Kön****g ****est****t ****e ****ng****en, ****e ****eser ****ntr****g enth****lten ****uss.

****rt. 61/16 - ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter hört ****en U****, ****er **** s**** ****un**** ****egle****tet w****r****, ****n.

****er Kön****g legt ****e ****o****l****täten ****er ****nhörung ****.

****rt. 61/17 - ****e**** ****er ****legung ****r ****uerh****ften **** ****e****üht s****h ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter, ****e **** ****er F****l****e **** ****en ****rt****keln 9 un**** 10 ****es Ü****ere****nko****ens ****er Vere****nten N****t****onen vo**** ****n ****l****ss="p_l****st">20. Nove****er 1989 ü****er ****e Re****hte ****es K****n****es un**** ****s **** ****es K****n****es ****r****ng****g **** w****hren.****n> ****rt. 61/18 - **** ****ns****hluss ****n **** ****su****hung ****es E****nzelf****lls un**** ****uf ****er Grun****l****ge ****ller ****ng****en we****st ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****en ****ürger****e****ster o****er s****n ****e****uftr****gten ****n: - entwe****er ****e**** ****un**** **** ****nwe****sung ****r Rü****kführung ****us****stellen, **** ****e ****uerh****fte **** ****n ****er Rü****kkehr ****n e****n ****n****eres L****n**** o****er ****er F****l****en****s****enführung ****n **** ****n****eren L****n**** ****esteht, - o****er ****n ****ufenth****ltss****he****n ****us****stellen, **** k**** ****uerh****fte **** ****gelegt wor****en ****st.

****er ****ufenth****ltss****he****n ****st se****hs ****on****te ****. ****er Kön****g ****est****t ****s ****uster ****eses S****he****ns.

****rt. 61/19 - § 1 - **** k**** ****uerh****fte **** ****gelegt wer****en, ü****er****ttelt ****er ****un**** ****n ****on****t **** ****l****uf ****es ****ke****tsze****tr****u****s ****es ****ufenth****ltss****he****ns ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten syste****t****s****h ****lle relev****nten ****ng****en un**** ****l****gen ****n ****e****g ****uf ****en ****s****hl****g ****r ****uerh****ften ****, ****er ****uf ****er Grun****l****ge **** T****tel X**** K****p****tel 6 ****rt****kel 11 § 1 "****un****s****h****ft ü****er un****egle****tete ****n****er****ähr****ge ****uslän****er" ****es Progr****es vo**** 24.

****eze****er 2002 ****re****tet w****r****.

****n****e relev****nten ****ng****en un**** ****l****gen s****n**** ****legen: ****n ****l****ss="p_l****st">1. ****s****hl****g ****r ****uerh****ften ****, 2.****n>f****l****äre L****ge ****es U****, ****n ****l****ss="p_l****st">3. spez****f****s****he ****ng****en ****t ****e****g ****uf ****e ****e****n****ere L****ge ****es U****, 4.****n>N****hwe****s ****s regel****äss****gen S****hul****esu****hs. § 2 - ****n ****n****etr****ht ****er relev****nten ****ng****en un**** ****l****gen, ****e ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten ü****er****ttelt wer****en, k****nn er ****es****hl****essen, ****en U**** ****n ****egle****tung s****s ****un****s **** ****n****hören.

K****nn ****er no****h k**** ****uerh****fte **** ****gelegt wer****en, we****st ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****en ****ürger****e****ster o****er s****n ****e****uftr****gten ****n, ****e ****ke****ts****uer ****es ****e**** U**** ****usge****en ****ufenth****ltss****he****ns u**** se****hs ****on****te **** ****.

****rt. 61/20 - ****esteht ****e ****uerh****fte **** ****n **** ****ufenth****lt ****n ****elg****en, **** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****uf ****l****ge ****es n****t****on****len P****sses ****es U**** **** ****ufenth****ltserl****u****n****s ****t ****r ****uer **** **** ****hr ****us.

K****nn ****er ****un**** ****en n****t****on****len P****ss ****es U**** n****ht ****legen, ü****er****ttelt er ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten s****hr****ftl****h ****e ****l****gen, ****us ****enen ****e S****hr****tte her****, ****e **** N****hwe****s ****er ****ent****tät ****es U**** ****no****en wor****en s****n****. ****er Kön****g k****nn ****e ****o****l****täten ****legen, ****enen ****ese ****l****gen entspre****hen ****üssen.

****e E****ntr****gung ****ns Fre****e****eg****ster un**** ****e ****usstellung ****s ****ufenth****ltss****he****ns **** **** ****en ****est****ungen **** ****rt****kel 12.

****rt. 61/21 - ****n ****on****t **** ****l****uf ****er ****e**** U**** ****en ****ufenth****ltserl****u****n****s **** ****egrenzte ****uer ü****er****ttelt ****er ****un**** ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten s****hr****ftl****h ****e relev****nten ****ng****en ****t ****e****g ****uf ****en **** **** ****s Le****en ****es U**** ****n ****elg****en.

****n****e ****ng****en ****t ****e****g ****uf ****en Le****ens**** s****n**** relev****nt: ****n ****l****ss="p_l****st">1. spez****f****s****he ****ng****en ****t ****e****g ****uf ****e ****e****n****ere L****ge ****es U****, 2.****n>f****l****äre L****ge ****es U****, ****n ****l****ss="p_l****st">3. N****hwe****s ****s regel****äss****gen S****hul****esu****hs, 4.****n>N****hwe****s ü****er ****e Kenntn****s ****r ****er ****re**** L****n****esspr****hen.

****rt. 61/22 - **** s****h her****us****, ****ss e****n ****uslän****er ****htzehn ****hre o****er älter ****st un**** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****, ****ss f****ls****he o****er ****rreführen****e ****nfor****t****onen ****tgete****lt wor****en s****n**** o****er f****ls****he o****er gefäls****hte ****l****gen ****n ****e****g ****uf ****e ****n ****rt****kel 61/21 ****n ****ng****en ü****er****ttelt wor****en s****n****, e****n ****etrug ****eg****ngen wor****en ****st o****er ****n****ere ****lleg****le ****ttel ****n ****nspru****h **** wor****en s****n****, u**** **** ****n ****n****er****ähr****gen geh****lten **** wer****en, w****r**** ****n ****nwen****ung **** ****rt****kel 13 § 3 ****. 3 **** ****nwe****sung ****s St****tsge****et **** verl****ssen ****usge****.

**** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****, ****ss f****ls****he o****er ****rreführen****e ****nfor****t****onen ****tgete****lt wor****en s****n**** o****er f****ls****he o****er gefäls****hte ****l****gen ü****er****ttelt wor****en s****n****, e****n ****etrug ****eg****ngen wor****en ****st o****er ****n****ere ****lleg****le ****ttel ****n ****nspru****h **** wor****en s****n****, u**** ****e ****n ****rt****kel 61/21 ****s****tz 2 ****. 1 un**** 2 ****n ****ng****en **** ****elegen, k****nn ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****e ****uerh****fte **** **** ****rt****kel 61/18 ****np****ssen.

U**** ****en ****n****er****ähr****gen n****ht **** ****en****hte****l****gen, **** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****ese**** Zwe****k **** ****erü****ks****ht****gung ****es Urte****lsfäh****gke****t ****er ****n****er****ähr****gen ****er Fr****ge n****h, o**** ****er ****un**** o****er ****er U**** sel****st f****ls****he ****nfor****t****onen o****er f****ls****he ****oku****ente verwen****et h****t.

****rt. 61/23 - ****re**** ****hre n****h **** ****er ****n ****rt****kel 61/20 ****en ****ufenth****ltserl****u****n****s **** ****egrenzte ****uer **** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****e**** U**** **** ****ufenth****ltserl****u****n****s **** un****egrenzte ****uer. **** ****er ****n****ster ****es****hl****esst, ****e Erl****u****n****s n****ht **** ****, ****uss er ****esen ****es****hluss ****t Grün****en ****.

****rt. 61/24 - ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****nfor****ert U****, ****e **** ****ufenth****ltserl****u****n****s **** ****egrenzte ****uer erh****lten h****en, **** Erre****hen ****es ****lters **** ****htzehn ****hren ü****er ****e ****e****ngungen, ****e s****e **** ****en Erh****lt ****r ****n ****ufenth****ltserl****u****n****s **** ****üssen.

****rt. 61/25 - ****e ****est****ungen ****es ****l****egen****en K****p****tels s****n**** n****ht ****nwen****r, **** s****h her****us****, ****ss ****er U**** H****n****lungen ****n ****e****g ****uf ****rt****kel 3 ****s****tz 1 ****. 7 ****eg****ngen h****t." W****r **** ****s ****l****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es ****t ****e**** St****tss****egel **** un**** ****ur****h ****s ****elg****s****he St****ts****l****tt veröffentl****ht w****r****.

Gege****en **** ****rüssel, ****en 12. Septe****er 2011 ****L****ERT **** Kön****gs wegen: ****e V****zepre****er****n****ster****n, ****e****uftr****gt ****t ****er ****gr****t****ons- un**** ****sylpol****t****k Fr****u ****. ****LQUET ****e ****n****ster****n ****es ****nnern Fr****u ****. TURTEL****OO**** ****er St****tssekretär **** ****gr****t****ons- un**** ****sylpol****t****k ****. W****THELET ****t ****e**** St****tss****egel ****: ****er ****n****ster ****er ****ust****z S. ****E ****LER****K

****nl****ge 2 FÖ****ER****LER ÖFFENTL****HER ****ENST ****NNERES ****n ****l****ss="p_l****st">16. NOVE****ER 2011 - **** ****r **** ****s ****rt****kels 74/9 ****n ****s **** vo**** 15.****n>****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****n ****e****g ****uf ****s Ver****ot, K****n****er ****n ges****hlossenen **** **** ****nh****ft****eren ****L****ERT ****., Kön****g ****er ****elg****er, ****llen ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****ern h****en ****s ****n****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: ****rt****kel 1 - ****l****egen****es **** regelt **** ****n ****rt****kel 78 ****er Verf****ssung **** ****ngelegenhe****t.

****rt. 2 - ****n ****s **** vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern w****r**** e****n ****rt****kel 74/9 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/9 - § 1 - F****l****en ****t ****n****er****ähr****gen K****n****ern, ****e ****ns Kön****gre****h **** s****n****, **** ****e ****n ****rt****kel 2 ****ez****ehungswe****se 3 ****n ****e****ngungen **** ****, o****er ****eren ****ufenth****lt n****ht ****ehr or****nungs**** ****ez****ehungswe****se or****nungsw****r****g ****st, wer****en grun****sätzl****h n****ht ****n **** ****n ****rt****kel 74/8 § 2 ****n **** ****ge****r****ht, es se**** ****enn, ****eser **** ****st ****n ****e ****e****ürfn****sse **** F****l****en ****t ****n****er****ähr****gen K****n****ern ****ngep****sst. § 2 - F****l****en ****t ****n****er****ähr****gen K****n****ern, ****e versu****hen, ****ns Kön****gre****h ****, **** ****e ****n ****rt****kel 2 ****ez****ehungswe****se 3 ****n ****e****ngungen **** ****, **** **** H****n****l****k ****uf ****hre **** **** ****n ****ögl****hst **** Ze****tr****u**** ****n **** ****est****ten ****n ****er **** **** **** ****geh****lten wer****en, ****er ****n ****e ****e****ürfn****sse **** F****l****en ****t ****n****er****ähr****gen K****n****ern ****ngep****sst ****st. § 3 - ****n § 1 **** F****l****en **** s****h **** ****est****ten ****e****ngungen ****n ****r e****genen **** ****ufh****lten, es se**** ****enn, e****n F****l****en****tgl****e**** ****ef****n****et s****h ****n **** ****er ****n ****rt****kel 3 ****s****tz 1 ****. 5 ****s 7 ****n ****. K****nn s****h **** F****l****e n****ht ****n ****r e****genen **** ****ufh****lten, w****r**** ****hr **** ****ensel****en ****e****ngungen e****n ****ufenth****lts**** ****n **** ****n ****rt****kel 74/8 § 2 ****n **** ****gew****esen, ****er ****n ****e ****e****ürfn****sse **** F****l****en ****t ****n****er****ähr****gen K****n****ern ****ngep****sst ****st.

****e ****e****ngungen, ****e ****e F****l****en **** ****üssen, wer****en ****n ****r Vere****n****rung zw****s****hen ****er ****etreffen****en F****l****e un**** ****e**** ****uslän****er****t ****geh****lten.

****er Kön****g ****est****t ****en ****nh****lt ****eser Vere****n****rung ****w****e ****e S****nkt****onen ****e**** N****hte****nh****ltung ****er Vere****n****rung.

F****l****en ****ürfen **** ****nn **** ****n ****egrenzten Ze****tr****u**** ****n **** ****n ****rt****kel 74/8 § 2 ****n **** ****ge****r****ht wer****en, **** s****e ****e ****n ****s****tz 2 ****n ****e****ngungen n****ht ****, es se**** ****enn, ****n****ere ****usre****hen****e, ****e****o****h wen****ger ****ntens****ve Zw****ngs****ssn****h****en **** w****rks**** ****ngew****n****t wer****en. § 4 - ****n ****en P****r****gr****phen 1 ****s 3 ****n F****l****en w****r**** e****n ****etreuungs****e****ensteter ****gew****esen, ****er s****e ****egle****tet, ****nfor****ert un**** ****erät." W****r **** ****s ****l****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es ****t ****e**** St****tss****egel **** un**** ****ur****h ****s ****elg****s****he St****ts****l****tt veröffentl****ht w****r****.

Gege****en **** ****rüssel, ****en 16. Nove****er 2011 ****L****ERT **** Kön****gs wegen: ****e V****zepre****er****n****ster****n un**** ****n****ster****n, ****e****uftr****gt ****t ****er ****gr****t****ons- un**** ****sylpol****t****k Fr****u ****. ****LQUET ****er St****tssekretär **** ****gr****t****ons- un**** ****sylpol****t****k ****. W****THELET ****t ****e**** St****tss****egel ****: ****er ****n****ster ****er ****ust****z S. ****E ****LER****K

****nl****ge 3 FÖ****ER****LER ÖFFENTL****HER ****ENST ****UST****Z 26. NOVE****ER 2011 - **** ****r ****än****erung un**** **** ****es Str****f****u****hes zwe****ks ****str****ellung ****er ****usnut****ng ****er S****tu****t****on **** S****hwä****heren un**** zwe****ks ****uswe****tung ****es str****fre****htl****hen S****hutzes s****hutz****e****ürft****ger ****en **** ****ssh****n****lung ****L****ERT ****., Kön****g ****er ****elg****er, ****llen ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****ern h****en ****s ****n****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: K****P****TEL 1 - ****llge**** ****est****ung ****rt****kel 1 - ****l****egen****es **** regelt **** ****n ****rt****kel 78 ****er Verf****ssung **** ****ngelegenhe****t. (...) K****P****TEL 3 - ****än****erung ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****rt. 42 - ****n ****rt****kel 77qu****ter ****. 2 ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern, **** ****ur****h ****s **** vo**** 10.

****ugust 2005, wer****en ****e **** "**** s****e ****eg****ngen wur****e, ****n****e**** ****e ****e****n****ers ****nfäll****ge L****ge ****ss****r****u****ht wur****e, ****n ****er s****h **** **** ****ufgrun**** ****hrer ****lleg****len o****er uns****heren Verw****ltungsl****ge, ****hrer uns****heren ****z****len L****ge, ****ufgrun**** ****r S****hw****ngers****h****ft, ****r Kr****nkhe****t, ****r körperl****hen o****er ****n Ge****re****hl****hke****t o****er ****ee****nträ****ht****gung ****ef****n****et," ****ur****h ****e **** "**** s****e ****eg****ngen wur****e, ****n****e**** ****e S****hutz****e****ürft****gke****t ****r ****, verurs****ht ****ur****h ****hre ****lleg****le o****er uns****here Verw****ltungsl****ge, ****hre uns****here ****z****le L****ge, ****hr ****lter, **** S****hw****ngers****h****ft, **** Kr****nkhe****t o****er **** körperl****he o****er **** Ge****re****hl****hke****t o****er ****ee****nträ****ht****gung, ****ss****r****u****ht wur****e," ****. (...) W****r **** ****s ****l****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es ****t ****e**** St****tss****egel **** un**** ****ur****h ****s ****elg****s****he St****ts****l****tt veröffentl****ht w****r****.

Gege****en **** ****ergnon, ****en 26. Nove****er 2011 ****L****ERT **** Kön****gs wegen: ****er ****n****ster ****er ****ust****z S. ****E ****LER****K ****t ****e**** St****tss****egel ****: ****er ****n****ster ****er ****ust****z S. ****E ****LER****K

****nl****ge 4 FÖ****ER****LER ÖFFENTL****HER ****ENST ****NNERES ****n ****l****ss="p_l****st">8. ****NU****R 2012 - **** ****r ****än****erung ****es ****es vo**** 15.****n>****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****L****ERT ****., Kön****g ****er ****elg****er, ****llen ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****ern h****en ****s ****n****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: K****P****TEL 1 - ****llge**** ****est****ung ****rt****kel 1 - ****l****egen****es **** regelt **** ****n ****rt****kel 78 ****er Verf****ssung **** ****ngelegenhe****t.

K****P****TEL 2 - ****än****erung ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****rt. 2 - ****rt****kel 9ter ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern, **** ****ur****h ****s **** vo**** 29. ****eze****er 2010, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****l****ss="p_l****st">1. ****n § 1 ****s****tz 3 wer****en zw****s****hen ****e**** W**** "****uskünfte" un**** ****en ****n "**** s****r Kr****nkhe****t" ****e **** "****ren ****tu****s" ****.****n>****n ****l****ss="p_l****st">2. ****n § 1 ****s****tz 4 zwe****ter S****tz wer****en zw****s****hen ****e**** W**** "****ttest" un**** ****e**** W**** "g****t" ****e **** ", ****s ****e**** E****e****hung ****es ****ntr****gs n****ht älter ****ls ****re**** ****on****te se****n ****rf," ****.****n> 3. E****n P****r****gr****ph 1/1 ****t ****n****e**** W****l****ut w****r**** ****: " § 1/1 - ****e **** ****r **** ****l****egen****en ****rt****kel ****n Erl****u****n****s, s****h **** Kön****gre****h ****uf****h****lten, k****nn **** ****uslän****er verwe****gert wer****en, **** ****eser ****n ****e**** ****tu****, ****s ****er ****e****tete ****rzt o****er ****er vo**** ****n****ster ****ez****ehungswe****se **** s**** ****e****uftr****gten ****est****te ****rzt o****er ****er vo**** ****n****ster ****ez****ehungswe****se **** s**** ****e****uftr****gten ****est****te Gut****hter ****n ****er ****l****ung ****gelegt h****t, n****ht ****stell****g w****r**** un**** ****es****ezügl****h ****nnen ****zehn T****gen **** ****ese**** ****tu**** k****n tr****ft****gen Grun**** ****ng****t." ****n ****l****ss="p_l****st">4. ****n § 3 w****r**** zw****s****hen Nu****er 3 un**** ****er **** Nu****er 4, ****e **** Nu****er 5 w****r****, **** **** Nu****er 4 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "4.****n>**** ****er ****n § 1 ****s****tz 5 **** ****e****tete ****rzt o****er ****er vo**** ****n****ster ****ez****ehungswe****se **** s**** ****e****uftr****gten ****est****te ****rzt ****n **** Gut****hten ****, ****ss es s****h ****e**** ****er Kr****nkhe****t offens****htl****h n****ht u**** **** ****n § 1 ****s****tz 1 **** Kr****nkhe****t h****n****elt, ****ufgrun**** ****eren ****er ****uslän****er **** Erl****u****n****s, s****h **** Kön****gre****h ****uf****h****lten, erh****lten k****nn," 5. ****er ****rt****kel w****r**** ****ur****h ****n P****r****gr****phen 7 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: " § 7 - ****er **** ****l****egen****en ****rt****kel **** ****ntr****g ****uf Erl****u****n****s, s****h **** Kön****gre****h ****uf****h****lten, se****tens ****s ****uslän****ers, ****e**** ****er ****ufenth****lt **** un****egrenzte ****uer gest****ttet o****er erl****u****t wor****en ****st, w****r**** **** ****ts wegen **** ****st****n****slos ****, **** ****er ****ntr****g no****h vo**** ****uslän****er****t **** w****r****, es se**** ****enn, ****er ****uslän****er ****e****ntr****gt ****nnerh****l**** ****r Fr****st **** se****hz****g T****gen **** ****nkr****fttreten ****er ****l****egen****en ****est****ung o****er **** ****e**** Ze****tpunkt ****er ****usstellung ****es ****ufenth****ltss****he****ns, ****er ****e un****egrenzte ****uer ****es ****ufenth****lts ****elegt, per E****ns****hre****en ****n ****s ****uslän****er****t ****e We****terführung ****er ****." W****r **** ****s ****l****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es ****t ****e**** St****tss****egel **** un**** ****ur****h ****s ****elg****s****he St****ts****l****tt veröffentl****ht w****r****.

Gege****en **** ****rüssel, ****en 8. ****nu****r 2012 ****L****ERT **** Kön****gs wegen: ****e ****n****ster****n ****er ****ust****z Fr****u ****. TURTEL****OO**** ****e St****tssekretär****n **** ****syl, ****gr****t****on un**** ****z****le E****ngl****e****erung Fr****u ****. ****E ****LO****K ****t ****e**** St****tss****egel ****: ****e ****n****ster****n ****er ****ust****z Fr****u ****. TURTEL****OO****

****nl****ge 5 FÖ****ER****LER ÖFFENTL****HER ****ENST ****NNERES ****n ****l****ss="p_l****st">19. ****NU****R 2012 - **** ****r ****än****erung ****es ****es vo**** 15.****n>****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****L****ERT ****., Kön****g ****er ****elg****er, ****llen ****wärt****gen un**** ****künft****gen, **** ****! ****e K****ern h****en ****s ****n****e ****n**** un**** W****r s****nkt****on****eren es: K****P****TEL 1 - ****llge**** ****est****ungen ****rt****kel 1 - ****l****egen****es **** regelt **** ****n ****rt****kel 78 ****er Verf****ssung **** ****ngelegenhe****t.

****rt. 2 - ****s ****l****egen****e **** ****ent ****er Te****lu****set****ng ****er R****htl****n****e 2008/115/EG ****es Europä****s****hen P****rl****ents un**** ****es R****tes vo**** 16. ****eze****er 2008 ü****er ge****e****ns****e Nor****en un**** Verf****hren ****n ****en ****tgl****e****st****ten ****r Rü****kführung ****lleg****l ****ufhält****ger ****r****ttst****ts****ngehör****ger un**** ****er ****rt****kel 23 ****s****tz 4 ****u****hst****e **** Z****ffer ****, ****rt****kel 30 un**** ****rt****kel 31 ****er R****htl****n****e 2005/85/EG ****es R****tes vo**** 1. ****eze****er 2005 ü****er ****n****estnor****en **** Verf****hren ****n ****en ****tgl****e****st****ten ****r ****erkennung un**** ****erkennung ****er Flü****htl****ngse****gens****h****ft.

K****P****TEL 2 - ****än****erungen ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****rt. 3 - ****rt****kel 1 ****es ****es vo**** 15. ****eze****er 1980 ü****er ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern, **** ****ur****h ****s **** vo**** 15. ****ul**** 1996, w****r**** ****ur****h ****e Nu****ern 3 ****s 14 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "3. ****r****ttst****ts****ngehör****gen: ****lle ****en, ****e n****ht Un****ons****ürger s****n**** un**** ****e n****ht ****s Ge****e****ns****h****ftsre****ht ****uf **** ****enverkehr n****h ****rt****kel 2 ****s****tz 5 ****es S****hengener Grenzko****ex ****, ****n ****l****ss="p_l****st">4. ****lleg****le**** ****ufenth****lt: ****e ****nwesenhe****t ****uf ****e**** St****tsge****et **** ****uslän****ern, ****e n****ht o****er n****ht ****ehr ****e ****e****ngungen **** ****e **** ****ns St****tsge****et ****ez****ehungswe****se ****en ****ufenth****lt ****, 5.****n>Rü****kkehr: ****e Rü****kre****se **** ****r****ttst****ts****ngehör****gen - entwe****er ****n ****er **** ****s ****s****es****hlusses o****er zw****ngswe****se - ****n ****hr Herkunftsl****n**** o****er e****n Tr****ns****tl****n**** **** ge****e****ns****h****ftl****hen o****er ****l****ter****len Rü********ern****h****e****ko****en o****er ****n e****n ****n****eres ****r****ttl****n****, ****n ****s ****er ****etreffen****e ****r****ttst****ts****ngehör****ge **** ********kkehren w****ll un**** ****n ****e**** ****h**** ****er ****ufenth****lt erl****u****t o****er gest****ttet ****st, ****n ****l****ss="p_l****st">6. ****s****es****hluss: ****en ****es****hluss, ****t ****e**** ****er ****lleg****le ****ufenth****lt ****s ****uslän****ers ****ge**** un**** ********kkehrverpfl****htung ****uferlegt w****r****, 7.****n>****s****h****e****ung ****ez****ehungswe****se ****: ****e ****usführung ****es ****s****es****hlusses, ****s **** ****e t****tsä****hl****he Ver****r****ngung ****us ****e**** St****tsge****et, ****n ****l****ss="p_l****st">8. ****ver****ot: ****en ****es****hluss, ****t ****e**** ****e **** ****n ****s St****tsge****et ****er ****tgl****e****st****ten un**** ****er ****ge ****ufenth****lt **** ****n ****est****ten Ze****tr****u**** ****s****gt w****r**** un**** ****er ****t **** ****s****es****hluss **** k****nn, 9.****n>****er ****usre****se: ****s Verl****ssen ****es St****tsge****ets ****nnerh****l**** ****er **** ****n ****e**** ****s****es****hluss ****ten Fr****st, ****n ****l****ss="p_l****st">10. ****er Rü****kkehr: ****e Rü****kkehr ****r **** ****n ****hr Herkunftsl****n**** o****er e****n ****r****ttl****n****, ****n ****e**** ****hr ****er ****ufenth****lt gest****ttet ****st, ****n**** ****er e****genstän****g getroffenen Ents****he****ung, e****n Progr**** ****r ****stüt****ng ****e**** ****er Rü****kkehr ****n ****nspru****h **** neh****en, ****s **** ****en ****ehör****en ****es G****stl****n****es ****nge****oten w****r****, 11.****n>Flu****htgef****hr: ****s ****wärt****ge un**** t****tsä****hl****he R****s****ko, ****ss s****h e****n ****r****ttst****ts****ngehör****ger, ****er **** **** ****sverf****hren ****etroffen ****st, ****en ****ehör****en ****. O**** Flu****htgef****hr ****esteht, ents****he****et ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****uf ****er Grun****l****ge o****ekt****ver un**** st****hh****lt****ger ****ng****en, ****n ****l****ss="p_l****st">12. s****hutz****e****ürft****gen ****en: ****egle****tete ****n****er****ähr****ge, un****egle****tete ****n****er****ähr****ge, ****ens****hen ****t ****eh****n****erungen, **** ****ens****hen, S****hw****ngere, ****ll****rz****ehen****e ****t ****n****er****ähr****gen K****n****ern un**** ****en, ****e Folter, Vergew****lt****gung o****er ****nst****ge s****hwere **** psy****h****s****her, phys****s****her o****er **** Gew****lt **** h****en, 13.****n>Ents****he****ung 2004/573/EG: ****e Ents****he****ung ****es R****tes vo**** 29. ****pr****l 2004 ****etreffen**** ****e Org****n****s****t****on **** S****elflügen ****r Rü****kführung **** ****r****ttst****ts****ngehör****gen, ****e ****n****v****uellen Rü****kführungs****ssn****h****en ****l****egen, ****us ****e**** Hohe****tsge****et **** zwe**** o****er ****ehr ****tgl****e****st****ten, 14. ****ent****f****z****erten ****uslän****ern: ****uslän****er, ****e - ****nh****er ****s ****en Re****se****oku****ents, ****s ****en P****sses o****er ****s ****en ****ent****täts****oku****ents s****n**** o****er - **** ****en n****t****on****len ****ehör****en ****hres L****n****es, ****s s****h ****ere****t **** h****t, ****n P****ss****ers****he****n ****us****stellen, ****ls St****ts****ngehör****ge ****nerk****nnt s****n**** o****er - **** St****ts****ngehör****gke****t ****es****tzen, **** ****e ****er ****n****ster sel****st ****n P****ss****ers****he****n ****usstellen k****nn." ****rt. 4 - ****rt****kel 3 ****s****tz 1 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 15. ****ul**** 1996, w****r**** ****ur****h **** Nu****er 9 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "9. **** **** ****en ****r****ttst****ts****ngehör****gen e****n ****ver****ot verhängt wor****en ****st, ****s we****er ****us****t no****h ****ufgeho****en ****st." ****rt. 5 - ****rt****kel 7 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** ****n ****l****ss="p_l****st">15. ****ul**** 1996 un**** ****geän****ert ****ur****h ****s **** vo**** 29.****n>****pr****l 1999, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****l****ss="p_l****st">1. ****s****tz 1 **** S****tz w****r**** w****e **** ****: "Un****es****h****et **** ****est****ungen ****s ****ntern****t****on****len Vertr****gs k****nn ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****en ****uslän****er, ****e**** es we****er erl****u****t no****h gest****ttet ****st, s****h länger ****ls ****re**** ****on****te **** Kön****gre****h ****uf****h****lten o****er s****h **** n****e****er****l****ssen, ****nwe****sen, ****s St****tsge****et ****nnen ****r ****est****ten Fr****st **** verl****ssen, o****er ****uss ****h**** ****n ****en ****n ****n.****n>1, 2, 5, 11 o****er 12 ****n ****n **** ****n **** ****est****te Fr****st ge****un****ene ****nwe****sung ****s St****tsge****et **** verl****ssen ****usstellen." ****n ****l****ss="p_l****st">2. ****s****tz 1 w****r**** ****ur****h **** Nu****er 12 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "12.****n>**** **** ****en ****uslän****er e****n ****ver****ot verhängt wor****en ****st, ****s we****er ****us****t no****h ****ufgeho****en ****st." ****n ****l****ss="p_l****st">3. ****e **** 2 un**** 3 wer****en w****e **** ****: "**** ****eh****lt ****er ****nwen****ung ****er ****est****ungen **** T****tel ****qu****ter k****nn ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****n ****en ****n ****rt****kel 74/14 § 3 ****n ****n ****en ****uslän****er ****r **** ********kführen l****ssen.****n> ****fern k**** ****n****eren ****usre****hen****en, ****e****o****h wen****ger ****ntens****ven Zw****ngs****ssn****h****en w****rks**** ****ngew****n****t wer****en ****, k****nn ****er ****uslän****er **** ****ese**** Zwe****k **** ****e Ze****t, ****e **** ****e ****usführung ****er ****ssn****h****e un****e****ngt notwen****g ****st, ****geh****lten wer****en, un**** zw****r ****ns****e****n****ere ****nn, **** Flu****htgef****hr ****esteht o****er ****er ****uslän****er ****e ****ere****tung ****er Rü****kkehr o****er ****s ****sverf****hren u**** o****er ****eh****n****ert, un**** **** ****ss ****e ****uer ****er ****h****ltung zwe**** ****on****te ü****ers****hre****ten ****rf.

**** ****e Ze****t, ****e **** ****e ****usführung ****eser ****ssn****h****e notwen****g ****st, k****nn ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****e**** ****uslän****er ****n ****ensel****en ****n ****n ****ufenth****lts**** ****we****sen." ****rt. 6 - ****n ****rt****kel 8****s § 4 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 1. Septe****er 2004, wer****en zw****s****hen ****en ****n "k****nn ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter" un**** ****e**** W**** "****uslän****er" ****e **** ", un****es****h****et ****er ****est****ungen **** T****tel ****qu****ter un**** ****fern k**** ****n****eren ****usre****hen****en, ****e****o****h wen****ger ****ntens****ven Zw****ngs****ssn****h****en w****rks**** ****ngew****n****t wer****en ****," ****.

****rt. 7 - ****n ****rt****kel 27 § 3 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 1. Septe****er 2004, w****r**** ****s****tz 1 w****e **** ****: "Un****es****h****et ****er ****est****ungen **** T****tel ****qu****ter un**** ****fern k**** ****n****eren ****usre****hen****en, ****e****o****h wen****ger ****ntens****ven Zw****ngs****ssn****h****en w****rks**** ****ngew****n****t wer****en ****, **** ****e ****n ****en P****r****gr****phen 1 un**** 2 ****n ****uslän****er ****ns****e****n****ere ****nn, **** Flu****htgef****hr ****esteht o****er ****er ****uslän****er ****e ****ere****tung ****er Rü****kkehr o****er ****s ****sverf****hren u**** o****er ****eh****n****ert, **** ****e Ze****t, ****e **** ****e ****usführung ****er ****s****ssn****h****e un****e****ngt notwen****g ****st, **** ****ese**** Zwe****k ****nh****ft****ert wer****en." ****rt. 8 - ****rt****kel 30 ****essel****en ****es, ****geän****ert ****ur****h ****s **** vo**** 15. ****ul**** 1996, w****r**** ****ufgeho****en.

****rt. 9 - ****n ****ssel****e **** w****r**** e****n ****rt****kel 57/6/1 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 57/6/1 - ****er Gener****lko****ss****r **** Flü****htl****nge un**** St****tenlose ****st ****efugt, ****n ****ntr****g ****uf ****erkennung ****er Re****htsstellung ****ls Flü****htl****ng **** S****nne **** ****rt****kel 48/3 o****er ****uf ****erkennung ****es su****s****ären S****hutzst****tus **** S****nne **** ****rt****kel 48/4, ****er **** **** St****ts****ngehör****gen ****s s****heren Herkunftsl****n****es o****er **** **** St****tenlosen, ****er ****her s****n gewöhnl****hen Wohn**** ****n ****ese**** L****n**** h****tte, e****ngere****ht w****r****, n****ht **** ****erü****ks****ht****gen, **** ****us ****en **** n****ht ****eutl****h her****, ****ss - w****s ****hn ****etr****fft - **** ****egrün****ete Fur****ht **** **** **** S****nne ****es **** 28. ****ul**** 1951 ****n **** ****s****hr****e****enen ****ntern****t****on****len ****ko****ens ü****er ****e Re****htsstellung ****er Flü****htl****nge, w****e ****n ****rt****kel 48/3 ****est****t, ****esteht o****er st****hh****lt****ge Grün****e ****r ****nn****h****e ****l****egen, ****ss er t****tsä****hl****h Gef****hr **** ****n ernsth****ften S****h****en **** erle****en, w****e ****n ****rt****kel 48/4 ****est****t.

E****n Herkunftsl****n**** g****lt ****ls s****her, **** es ****ufgrun**** ****er Re****htsl****ge, ****er ****nwen****ung ****er Re****hts****s****hr****ften **** R****h****en ****r ****e****okr****t****e un**** ****er ****llge****n pol****t****s****hen Verhältn****sse **** ers****he****nt, ****ss **** ****llge****e****n un**** ****uerh****ft **** we****er **** **** S****nne ****es **** ****n ****l****ss="p_l****st">28. ****ul**** 1951 ****n **** ****s****hr****e****enen ****ntern****t****on****len ****ko****ens ü****er ****e Re****htsstellung ****er Flü****htl****nge, w****e ****n ****rt****kel 48/3 ****est****t, st****ttf****n****et no****h st****hh****lt****ge Grün****e ****r ****nn****h****e ****l****egen, ****ss ****er ****sylsu****hen****e t****tsä****hl****h Gef****hr **** ****n ernsth****ften S****h****en **** erle****en, w****e ****n ****rt****kel 48/4 ****est****t.****n>H****er****e**** w****r**** **** ****n****ere**** ****s ****ss ****eurte****lt, ****n ****e**** S****hutz **** **** un**** ****ssh****n****lung ge****oten w****r****, un**** zw****r ****nh****n**** ****n****er F****ktoren: ****n ****l****ss="p_l****st">****) ****e ****n ****e**** L****n**** ****n****en ****es- un**** Veror****nungs****est****ungen un**** ****e ****rt un**** We****se, w****e s****e ****ngew****n****t wer****en, ****) ****e E****nh****ltung ****er ****n ****er Europä****s****hen Konvent****on **** S****hutz ****er ****ens****he****e****hte un**** Grun****, ****e**** ****ntern****t****on****len P****kt ü****er ****ürgerl****he un**** pol****t****s****he Re****hte o****er ****e**** Ü****ere****nko****en **** Folter n****e****ergelegten Re****hte un**** ****, ****ns****e****n****ere ****er Re****hte, **** ****e **** ****rt****kel 15 ****s****tz 2 ****er ****n Europä****s****hen Konvent****on k**** ****we****hung erl****u****t ****st, ****) ****e ****htung ****es Grun****s****tzes ****er N****ht********kwe****sung, ****) ****s ****h****n****ense****n ****s Syste****s w****rks****er Re****hts****ttel **** **** ****eser Re****hte un**** ****.****n> ****e ****eurte****lung, o**** e****n Herkunftsl****n**** s****her ****st, ****uss s****h ****uf **** Re****he **** ****nfor****t****onsquellen ****, **** ****enen ****ns****e****n****ere ****nfor****t****onen ****n****erer ****tgl****e****st****ten ****er Europä****s****hen Un****on, ****es **** Ko****ss****r****ts ****er Vere****nten N****t****onen **** Flü****htl****nge, ****es Europ****r****ts un**** ****n****erer relev****nter ****ntern****t****on****ler Org****n****s****t****onen ****.

****uf ge****e****ns****en ****s****hl****g ****es ****n****sters un**** ****es ****n****sters ****er ****uswärt****gen ****ngelegenhe****ten un**** n****h****e**** ****er ****n****ster ****e Stellungn****h****e ****es Gener****lko****ss****rs **** Flü****htl****nge un**** St****tenlose **** h****t, legt ****er Kön****g ****n****estens e****n****l pro ****hr ****ur****h ****n **** ****n****sterr****t ****er****tenen Erl****ss ****e L****ste ****er s****heren Herkunftslän****er ****. ****ese L****ste w****r**** ****er Europä****s****hen Ko****ss****on ü****er****ttelt.

****er ****n ****s****tz 1 **** ****es****hluss w****r**** ****t Grün****en ****, wo****e**** ****e ****e****n****eren U****stän****e ****es F****lls **** **** s****n****, un**** ****uss ****nnen ****zehn Werkt****gen gef****sst wer****en." ****rt. 10 - ****n ****rt****kel 57/9 ****s****tz 1 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 14. ****ul**** 1987 un**** **** ****ur****h ****s **** vo**** 30.

****eze****er 2009, wer****en ****e **** "****n ****rt****kel 57/6 ****n. 1 ****s 7" ****ur****h ****e **** "****n ****en ****rt****keln 57/6 ****. 1 ****s 7 un**** 57/6/1" ****.

****rt. 11 - ****rt****kel 52/3 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 15. Septe****er 2006, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****l****ss="p_l****st">1. ****n § 1 wer****en ****e **** "****n ****rt****kel 7 ****s****tz 1 ****.****n>1 ****s 11" ****ur****h ****e **** "****n ****rt****kel 7 ****s****tz 1 ****n. 1 ****s 12" ****. ****n ****l****ss="p_l****st">2. P****r****gr****ph 1 w****r**** ****ur****h ****n****e **** ****: "**** ****er R****t **** ****uslän****erstre****ts****hen ****e ****es****hwer****e, ****e ****er ****uslän****er **** ****n vo**** Gener****lko****ss****r **** Flü****htl****nge un**** St****tenlose gef****ssten ****es****hluss ****, **** ****rt****kel 39/2 § 1 ****s****tz 1 ****we****st un**** ****er ****uslän****er s****h u****e****ht****äss****g **** Kön****gre****h ****ufhält, ****es****hl****esst ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter unverzügl****h, ****ss ****uf ****en ****uslän****er ****e ****n ****rt****kel 7 ****s****tz 1 ****.****n>1 ****s 12 o****er ****rt****kel 27 § 1 ****s****tz 1 un**** § 3 ****n **** ****nwen****r s****n****. ****eser ****es****hluss w****r**** ****e**** ****etreffen****en unverzügl****h **** ****rt****kel 51/2 not****f****z****ert." ****n ****l****ss="p_l****st">3. ****n § 2 **** S****tz wer****en ****e **** "****n ****rt****kel 7 ****s****tz 1 ****.****n>1 ****s 11" ****ur****h ****e **** "****n ****rt****kel 7 ****s****tz 1 ****n. 1 ****s 12" ****.

****rt. 12 - ****n ****rt****kel 62 ****s****tz 1 zwe****ter S****tz ****essel****en ****es, ****geän****ert ****ur****h ****e ****e vo**** 6. **** 1993 un**** 15. ****ul**** 1996, wer****en ****e **** "**** **** ****off****z****er ****er Gen****r****er****e" ****ur****h ****e **** "**** **** Pol****ze****e****ten" ****.

****rt. 13 - ****n ****rt****kel 63 ****s****tz 2 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 6. **** 1993 un**** ****geän****ert ****ur****h ****s **** vo**** 15.

Septe****er 2006, wer****en zw****s****hen ****en ****n "K****p****tel ****" un**** ****en ****n "gef****sst wer****en" ****e **** ", ****er ****rt****kel 74/11 un**** 74/14 **** T****tel ****qu****ter" ****.

****rt. 14 - ****n ****rt****kel 68 ****s****tz 1 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 15. ****ul**** 1996 un**** ****geän****ert ****ur****h ****e ****e vo**** 18.

Fe****ru****r 2003 un**** 15. Septe****er 2006, wer****en zw****s****hen ****en ****n "****n ****en ****rt****keln" un**** ****e**** W**** "22" ****e **** "7 ****s****tz 4," ****, ****e **** "un**** 73" wer****en ****ur****h ****e **** ", 73 un**** 74/17 § 2 ****s****tz 4" **** un**** ****s W**** "30" w****r**** gestr****hen.

****rt. 15 - ****rt****kel 74/8 ****essel****en ****es, **** ****ur****h ****s **** vo**** 15. ****ul**** 1996 un**** ****geän****ert ****ur****h ****e ****e vo**** 15. Septe****er 2006, 25. ****pr****l 2007 un**** 6. **** 2009, w****r**** w****e **** ****geän****ert: ****n ****l****ss="p_l****st">1. P****r****gr****ph 1 w****r**** ****ur****h v****er **** ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "H****n****elt es s****h ****e**** **** ****ngekl****gten o****er Verurte****lten u**** ****n ****uslän****er, ****er s****h u****e****ht****äss****g ****uf ****e**** St****tsge****et ****ufhält, w****r**** ****er **** ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****stän****ge ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****eg****nn ****er H****ft ****es ****etreffen****en **** ****e**** ****rektor ****er Str****f****nst****lt ****nfor****ert, ****ss ****er ****etreffen****e ****n ****er Str****f****nst****lt ****nh****ft****ert ****st.****n>N****h Erh****lt ****eser ****nfor****t****onen le****tet ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****s Verf****hren ****r ****ent****f****z****erung ****es ****uslän****ers ****ur****h ****e n****t****on****len ****ehör****en ****es Herkunftsl****n****es e****n.

****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****st ****efugt, ****lle ****elg****s****hen ****ehör****en ****uf****for****ern, sä****tl****he ****l****gen un**** ****uskünfte, ****e **** ****e ****stellung ****er ****ent****tät nützl****h s****n****, ****legen. ****l**** ****s ****ent****f****z****erungsverf****hren ****ges****hlossen ****st, ü****er****ttelt ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****e**** ****rektor ****er Str****f****nst****lt unverzügl****h e****n ****oku****ent ****r ****es****he****n****gung, ****ss ****er ****etreffen****e **** ****rt****kel 1 ****. 14 ****ent****f****z****ert wor****en ****st.

****uslän****er, ****e ****n ****r Str****f****nst****lt ****nh****ft****ert s****n**** un**** **** **** vollstre****k****ren ****s****es****hluss ****etroffen s****n****, wer****en, n****h****e**** s****e ****e **** ****en Ger****htshöfen un**** Ger****hten ****uferlegten Str****fen ver****üsst h****en, unverzügl****h **** ****ez****ehungswe****se **** H****n****l****k ****uf ****hre t****tsä****hl****he **** ****n ****n **** ge****r****ht, ****er ****n ****e ****stän****gke****t ****es ****n****sters ****.

****n ****we****hung **** ****rt****kel 609 ****es Str****fprozess****u****hes un**** **** **** ****er **** ****e **** ****ns St****tsge****et, ****en ****ufenth****lt, ****e N****e****erl****ssung un**** ****s **** **** ****uslän****ern ****stän****ge ****n****ster n****hwe****st, ****ss es ****h**** un****ögl****h ****st, ****e **** ****ez****ehungswe****se Ü****erführung unverzügl****h ****neh****en, k****nn **** ****, ****eren H****ft****efehl ****ufgeho****en w****r****, ****ufgrun**** ****es ****es****hlusses ****r ****stän****gen ****ehör****e un**** ****fern **** s****e e****n vollstre****k****rer Kön****gl****her ****uswe****sungserl****ss, e****n vollstre****k****rer ****n****ster****eller ********kwe****sungserl****ss o****er **** vollstre****k****re ****nwe****sung ****s St****tsge****et **** verl****ssen ****t N****hwe****s ****er t****tsä****hl****hen **** erg****ngen ****st, ****x****l s****e****en T****ge ****nh****ft****ert ****le****en **** H****n****l****k ****uf ****hre t****tsä****hl****he **** o****er, **** ****ese n****ht ****ögl****h ****st, ****uf ****hre Ü****erführung ****n ****n ****, ****er ****n ****e ****stän****gke****t ****es ****n****sters ****, u**** **** **** t****tsä****hl****h **** **** wer****en.

****etreffen****e ****uslän****er wer****en ge****n****ert **** ****en gewöhnl****hen Str****fgef****ngenen ****ge****r****ht." ****n ****l****ss="p_l****st">2. ****n § 2 wer****en ****e **** "****n § 1" ****ur****h ****e **** "****n § 1 ****s****tz 1" ****.****n> ****rt. 16 - ****n ****ssel****e **** w****r**** e****n T****tel ****qu****ter ****t ****er Ü****ers****hr****ft "****nwen****re ****est****ungen **** ****e Rü****kkehr **** ****r****ttst****ts****ngehör****gen, ****e s****h ****lleg****l ****uf ****e**** St****tsge****et ****ufh****lten" ****.

****rt. 17 - ****n T****tel ****qu****ter, **** ****ur****h ****rt****kel 16, w****r**** e****n ****rt****kel 74/10 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/10 - ****t ****usn****h****e ****er ****n ****rt****kel 74/17 § 1 ****n ****est****ungen f****n****en ****e ****est****ungen ****es ****l****egen****en T****tels k**** ****nwen****ung ****uf ****r****ttst****ts****ngehör****ge, ****e **** ****es****hluss ****r ****verwe****gerung n****h ****rt****kel 13 ****es S****hengener Grenzko****ex ****l****egen o****er ****e **** ****en ****stän****gen ****ehör****en ****n Ver****n****ung ****t ****e**** ****lleg****len Ü****ers****hre****ten ****er ****ussen**** ****s ****tgl****e****st****ts ****uf ****e**** L****n****-, ****- o****er ****e ****ufgegr****ffen ****ez****ehungswe****se ****gef****ngen wer****en un**** ****e n****ht ****ns****hl****essen**** ****e Erl****u****n****s o****er ****s Re****ht erh****lten h****en, s****h ****n ****ese**** ****tgl****e****st****t ****uf****h****lten." ****rt. 18 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/11 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/11 - § 1 - ****e ****uer ****es ****ver****ots w****r**** ****n ****n****etr****ht ****er ****ewe****l****gen U****stän****e ****es E****nzelf****lls ****t.

****s****es****hlüsse **** ****n ****n****en ****n ****t **** ****ver****ot **** ****x****l ****re**** ****hren ****: ****n ****l****ss="p_l****st">1. f****lls k**** Fr****st **** **** ****e ****usre****se **** wur****e o****er 2.****n>f****lls e****n **** ****s****es****hluss n****ht ****usgeführt wor****en ****st.

****e ****n ****s****tz 2 ****e Fr****st **** ****x****l ****re**** ****hren w****r**** ****uf ****x****l **** ****hre ****ngeho****en, **** ****er ****etreffen****e ****r****ttst****ts****ngehör****ge ****n ****etrug ****eg****ngen o****er ****n****ere ****lleg****le ****ttel ****n ****nspru****h **** h****t, ****t ****h**** ****er ****ufenth****lt gest****ttet w****r**** o****er er se****n ****ufenth****ltsre****ht ****ehält.

****s****es****hlüsse **** ****t **** ****ver****ot **** ****ehr ****ls **** ****hren ****, **** ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge **** s****hwerw****egen****e Gef****hr **** ****e öffentl****he Or****nung o****er ****e n****t****on****le S****herhe****t ****r****. § 2 - ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter s****eht **** ****er **** ****s ****ver****ots ****, **** er ****e**** ****ufenth****lt ****s ****r****ttst****ts****ngehör****gen, un****es****h****et **** § 1 ****s****tz 2 ****. 2, **** ****rt****kel 61/3 § 3 o****er 61/4 § 2 e****n En****e ****, ****fern ****eser k**** Gef****hr **** ****e öffentl****he Or****nung o****er ****e n****t****on****le S****herhe****t ****r****.

****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn ****n **** ****us hu****n****tären Grün****en **** ****er **** ****s ****ver****ots ****sehen. § 3 - ****s ****ver****ot tr****tt **** T****g s****r Not****f****z****erung ****n Kr****ft.

****s ****ver****ot ****rf n****ht **** ****s Re****ht ****uf ****ntern****t****on****len S****hutz ****, **** w****e er ****n ****en ****rt****keln 9ter, 48/3 un**** 48/4 ****est****t ****st." ****rt. 19 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/12 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/12 - § 1 - ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter k****nn e****n ****ver****ot ****us hu****n****tären Grün****en ****ufhe****en o****er ****ussetzen.

**** zwe**** ****r****ttel ****er ****uer ****es ****ver****ots ****gel****ufen s****n****, k****nn ****er ****etreffen****e ****r****ttst****ts****ngehör****ge ****e ****usset****ng ****ez****ehungswe****se ****e ****ufhe****ung ****es ****ver****ots ****us ****erufl****hen Grün****en o****er Grün****en, ****e se****n Stu****u**** ****etreffen, ****e****ntr****gen.

****usser ****e**** ****we****hungen, ****e ****ur****h ****n ****ntern****t****on****len Vertr****g, ****ur****h **** o****er ****ur****h ****n Kön****gl****hen Erl****ss ****est****t s****n****, re****ht ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge ****e**** ****er ****elg****s****hen ****plo****t****s****hen o****er ****erufskonsul****r****s****hen ****, ****e **** s****n Wohn**** o****er **** s****n ****ufenth****lts**** **** ****usl****n**** ****stän****g ****st, ****n ****t Grün****en ****en ****ntr****g e****n. § 2 - ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge k****nn ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten ****n ****ntr****g ****uf ****ufhe****ung o****er ****usset****ng ****es ****ver****ots e****e****hen ****t ****er ****egrün****ung, ****ss ****e **** **** **** Ze****tpunkt ****uferlegte Verpfl****htung ****r **** ****e**** wur****e; **** ü****er****ttelt er ****n s****hr****ftl****hen N****hwe****s, ****ss er ****s ****elg****s****he St****tsge****et **** une****nges****hränkter E****nh****ltung ****es ****s****es****hlusses verl****ssen h****t. § 3 - **** v****er ****on****te n****h E****e****hung ****es ****ntr****gs ****uf ****ufhe****ung o****er ****usset****ng ****es ****ver****ots w****r**** e****n ****es****hluss gef****sst. ****st ****nnen v****er ****on****ten ke****n ****es****hluss gef****sst wor****en, w****r**** ****es ****ls neg****t****ver ****es****hluss ****n****. § 4 - Währen**** ****er **** ****es ****ntr****gs ****uf ****ufhe****ung o****er ****usset****ng h****t ****er ****etreffen****e ****r****ttst****ts****ngehör****ge ke****n Re****ht, ****ns Kön****gre****h **** o****er s****h **** ****uf****h****lten. § 5 - ****er ****n****ster k****nn ****ur****h Erl****ss ****e K****tegor****en **** ****en ****est****en, ****eren ****ver****ot ****e**** hu****n****tären K****t****strophen ****ufgeho****en o****er ****us****t w****r****. § 6 - ****esteht **** ****n ****r****ttst****ts****ngehör****gen e****n ****ver****ot ****s ****n****eren ****tgl****e****st****tes un**** **** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter, ****ese**** ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****n ****ufenth****ltss****he****n o****er **** ****nst****ge ****ufenth****lts****ere****ht****gung ****us****stellen, **** konsult****ert er ********hst ****en ****etreffen****en ****tgl****e****st****t, u**** ****essen ****nteressen **** ****erü****ks****ht****gen." ****rt. 20 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/13 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/13 - F****sst ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****n ****s****es****hluss, ****erü****ks****ht****gt er ****s **** ****es K****n****es, ****e f****l****ären ****n****ungen un**** ****en Gesun****he****ts****st****n**** ****es ****etreffen****en ****r****ttst****ts****ngehör****gen." ****rt. 21 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/14 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/14 - § 1 - ****n ****e**** ****s****es****hluss ****st **** Fr****st **** ****re****ss****g T****gen ****, u**** ****s St****tsge****et **** verl****ssen.

****r****ttst****ts****ngehör****gen, ****enen es **** ****rt****kel 6 n****ht erl****u****t ****st, s****h länger ****ls ****re**** ****on****te **** Kön****gre****h ****uf****h****lten, w****r**** **** Fr****st **** s****e****en ****s ****re****ss****g T****gen ****.

****uf ****n ****t Grün****en ****en ****ntr****g ****es ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****e**** ****n****ster o****er ****e**** s**** ****e****uftr****gten w****r**** ****e ****n ****s****tz 1 **** Fr****st **** ****s Verl****ssen ****es St****tsge****ets ****, **** ****er N****hwe****s er****r****ht w****r****, ****ss ****e ****e Rü****kkehr n****ht ****nnen ****er ****gege****enen Fr****st **** k****nn.

F****lls erfor****erl****h k****nn ****ese Fr****st ****uf ****n ****t Grün****en ****en ****ntr****g ****es ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****e**** ****n****ster o****er ****e**** s**** ****e****uftr****gten **** wer****en, u**** ****e ****e****n****eren U****stän****e ****es E****nzelf****lls **** ****erü****ks****ht****gen, w****e etw**** ****ufenth****lts****uer, ****h****n****ense****n s****hulpfl****ht****ger K****n****er, ****s****hl****essen****e S****hr****tte ****e**** ****er Org****n****s****t****on ****er ****en ****usre****se un**** ****s ****estehen ****n****erer f****l****ärer un**** ****z****ler ****n****ungen.

****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****en ****r****ttst****ts****ngehör****gen s****hr****ftl****h ****n Kenntn****s, ****ss ****e Fr****st **** ****e ****e ****usre****se **** wur****e. § 2 - ****l****nge ****e Fr****st **** ****e ****e ****usre****se ****, ****st ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge **** ****r Zw****ngs**** ges****hützt.

U**** **** Flu****ht währen**** ****eser Fr****st **** ver****e****en, **** ****e**** ****r****ttst****ts****ngehör****gen prävent****ve ****ssn****h****en ****uferlegt wer****en.

****er Kön****g legt ****ese ****ssn****h****en ****ur****h ****n **** ****n****sterr****t ****er****tenen Erl****ss ****. § 3 - **** ****er ****n § 1 ****en Fr****st k****nn ****gew****hen wer****en, ****: ****n ****l****ss="p_l****st">1. Flu****htgef****hr ****esteht, 2.****n>****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge ****er ****uferlegten prävent****ven ****ssn****h****e n****ht n****hgeko****en ****st, ****n ****l****ss="p_l****st">3. ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge **** Gef****hr **** ****e öffentl****he Or****nung un**** ****e n****t****on****le S****herhe****t ****r****, 4.****n>****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge **** **** ****s****es****hluss ****nnen ****er ****gege****enen Fr****st n****ht **** **** h****t, ****n ****l****ss="p_l****st">5. ****e**** ****ufenth****lt ****es ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****uf ****e**** St****tsge****et ****n ****nwen****ung **** ****rt****kel 11 § 2 ****.****n>4, ****rt****kel 13 § 2****s, § 3 ****. 3, § 4 ****. 5, § 5 o****er ****rt****kel 18 § 2 e****n En****e ****t wor****en ****st, ****n ****l****ss="p_l****st">6. ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge ****ehr ****ls zwe**** ****syl****nträge e****ngere****ht h****t, es se**** ****enn, se****n ****ntr****g **** **** ****.****n> ****n ****ese**** F****ll ****st ****n ****e**** ****s****es****hluss **** Fr****st **** wen****ger ****ls s****e****en T****gen o****er g****r k**** Fr****st ****." ****rt. 22 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/15 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/15 - § 1 - ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****lle erfor****erl****hen ****ssn****h****en, u**** ****en ****s****es****hluss ****us****führen: ****n ****l****ss="p_l****st">1. **** **** ****rt****kel 74/14 § 3 k**** Fr****st **** ****s Verl****ssen ****es St****tsge****ets **** wor****en ****st, 2.****n>n****h ****l****uf ****er Fr****st **** ****s Verl****ssen ****es St****tsge****ets un**** **** ****e**** Verf****llt****g, **** währen**** ****eser Fr****st **** ****er ****n ****rt****kel 74/14 § 3 ****. 1 ****s 3 ****n Gef****hren ****ufgetreten ****st. § 2 - W**** s****h ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge s****r **** o****er **** er währen**** s****r **** **** Gef****hr ****r, w****r**** s********kführung ****, gege****enenf****lls **** ****egle****tung. **** ****erü****ks****ht****gung ****er ****rt****kel 1 un**** 37 ****es ****es vo**** 5. ****ugust 1992 ü****er ****s Pol****ze****t **** Zw****ngs****ssn****h****en **** ****hn **** wer****en.

W****r**** ****e **** ****uf ****e**** **** ****usgeführt, wer****en ****e ****ssn****h****en **** ****en ge****e****ns****en Le****tl****n****en ********kführungen ****uf ****e**** **** - ****nh****ng ****r Ents****he****ung 2004/573/EG - ****. § 3 - ****er Kön****g ****est****t ****ur****h ****n **** ****n****sterr****t ****er****tenen Erl****ss ****e ****nst****nz, ****e ****t ****er **** ****er ****ssn****h****en ****r Rü****kführung ****e****uftr****gt ****st, un**** legt ****e ****o****l****täten ****eser **** ****.

****ese ****nst****nz ****st un****häng****g **** ****en ****n S****hen **** ****stän****gen ****ehör****en." ****rt. 23 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/16 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/16 - § 1 - ****e**** ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****n ****s****es****hluss **** ****n un****egle****teten ****n****er****ähr****gen ****uslän****er f****sst, ****er s****h ****lleg****l ****uf ****e**** St****tsge****et ****ufhält, z****eht er ****e****en vo**** ****un**** ge****hten ****s****hl****g ****r ****uerh****ften **** ****n **** un**** ****erü****ks****ht****gt ****s **** ****es K****n****es. § 2 - ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter vergew****ssert s****h, ****ss ****er ****n****er****ähr****ge, ****er ****us ****e**** St****tsge****et **** w****r****, ****n s**** Herkunftsl****n**** ****ez****ehungswe****se ****n ****e**** L****n****, ****n ****e**** ****h**** ****er ****ufenth****lt erl****u****t o****er gest****ttet ****st, **** ****en ****e****ürfn****ssen, ****e s**** ****lter un**** ****e**** **** ****h**** erre****hten ****ss ****n Sel****stän****gke****t entspre****hen, ****uf**** un**** ****etreut w****r****. **** **** ****e ****, e****n ****n****eres F****l****en****tgl****e**** o****er se****n ****un****, ****er **** ****s K****n**** ****rgt, ****w****e Reg****erungs- o****er N****htreg****erungsstellen ****.

**** vergew****ssert s****h ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter, ****ss ****n****e ****e****ngungen **** s****n****: ****n ****l****ss="p_l****st">1. Es ****esteht k**** Gef****hr ****es ****ens****hens****h****uggels ****ez****ehungswe****se ****ens****henh****n****els.****n>****n ****l****ss="p_l****st">2. ****e f****l****äre L****ge ****st ****er****rt, ****ss ****er ****n****er****ähr****ge **** ****uf**** wer****en k****nn un**** ****ss ********kkehr **** **** ****te****l o****er **** F****l****en****tgl****e**** entspre****hen**** ****en ****ögl****hke****ten ****er F****l****e, ****s K****n**** **** ****, **** un**** **** ****es****hützen, wüns****henswert un**** ****nge****r****ht ****st.****n>****n ****l****ss="p_l****st">3. ****e ****ufn****h****estruktur ****st ****nge****essen un**** es ****ent ****e**** **** ****es K****n****es, es ****e**** s****r Rü****kkehr ****n se****n Herkunftsl****n**** ****ez****ehungswe****se ****s L****n****, ****n ****e**** ****h**** ****er ****ufenth****lt erl****u****t ****st, ****n ****eser ****ufn****h****estruktur ****r****ngen.****n> ****er un****egle****tete ****n****er****ähr****ge ****uslän****er un**** se****n ****un**** ****n ****elg****en wer****en ü****er ****en N****en ****er ****, ****er ****s K****n**** ****nvertr****ut w****r****, ****ez****ehungswe****se ****e ****ufn****h****estruktur, ****n ****er ****s K****n**** ****ge****r****ht w****r****, un**** ****e ****, ****e ****ese **** **** Le****en ****es ****n****er****ähr****gen ü****ern****t, ****n Kenntn****s ****t." ****rt. 24 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/17 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/17 - § 1 - ****e **** w****r**** ****ü****er**** ****ufges****ho****en, **** ****er ****es****hluss ****r Rü****kführung ****r **** ****es St****tsge****ets ****ez****ehungswe****se ****e **** ****es ****r****ttst****ts****ngehör****gen **** ****en Grun****s****tz ****er N****ht********kwe****sung ****. § 2 - ****e **** k****nn **** ****erü****ks****ht****gung ****er ****e****n****eren U****stän****e ****es E****nzelf****lls ****ü****er**** ****ufges****ho****en wer****en. ****n****es w****r**** ****erü****ks****ht****gt: ****n ****l****ss="p_l****st">1. ****e körperl****he o****er psy****h****s****he Verf****ssung ****es ****r****ttst****ts****ngehör****gen, 2.****n>te****hn****s****he Grün****e w****e fehlen****e ****eför****erungsk****p****z****täten o****er S****he****tern ****er **** ****ufgrun**** **** Unkl****rhe****t ü****er ****e ****ent****tät.

****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****en ****r****ttst****ts****ngehör****gen s****hr****ftl****h ****n Kenntn****s, ****ss ****e ****usführung ****es ****s****es****hlusses ****ü****er**** ****ufges****ho****en wur****e.

U**** **** Flu****ht **** ver****e****en, **** **** ****rt****kel 74/14 § 2 ****s****tz 3 prävent****ve ****ssn****h****en **** wer****en.

**** ****e Ze****t, ****e **** ****e ****usführung ****eser ****ssn****h****e notwen****g ****st, k****nn ****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter ****e**** ****r****ttst****ts****ngehör****gen ****n ****ensel****en ****n ****n ****ufenth****lts**** ****we****sen.

****er ****n****ster o****er se****n ****e****uftr****gter **** ****en ****r****ttst****ts****ngehör****gen, ****er **** H****n****l****k ****uf s**** **** ****geh****lten w****r****, ****ün****l****h ****n Kenntn****s, ****ss ****e ****usführung ****es ****s****es****hlusses ****ü****er**** ****ufges****ho****en wur****e." ****rt. 25 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/18 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/18 - ****er ****uslän****er k****nn ****e**** ****e**** ****n****ster o****er s**** ****e****uftr****gten **** s****hr****ftl****he ****ez****ehungswe****se ****ün****l****he Ü****erset****ng ****er w****ht****gsten **** ****es gege****enenf****lls ****t **** ****ver****ot ****en ****s****es****hlusses, e****ns****hl****essl****h ****nfor****t****onen ü****er ****e Re****hts****ttel, ****n **** Spr****he, ****e ****er ****r****ttst****ts****ngehör****ge **** o****er ****eren Kenntn****s vernünft****gerwe****se ****us****t wer****en k****nn, ****e****ntr****gen. ****es w****r**** ****us********kl****h ****n ****e**** ****es****hluss ver****erkt." ****rt. 26 - ****n ****ensel****en T****tel ****qu****ter w****r**** e****n ****rt****kel 74/19 ****t ****n****e**** W****l****ut ****: "****rt. 74/19 - Un****egle****tete ****n****er****ähr****ge ****uslän****er ****ürfen n****ht ****n ****en **** S****nne **** ****rt****kel 74/8 § 2 ****geh****lten wer****en." W****r **** ****s ****l****egen****e **** ****us un**** or****nen ****n, ****ss es ****t ****e**** St****tss****egel **** un**** ****ur****h ****s ****elg****s****he St****ts****l****tt veröffentl****ht w****r****.

Gege****en **** ****rüssel, ****en 19. ****nu****r 2012 ****L****ERT **** Kön****gs wegen: ****e V****zepre****er****n****ster****n un**** ****n****ster****n ****es ****nnern Fr****u ****. ****LQUET ****e ****n****ster****n ****er ****ust****z Fr****u ****. TURTEL****OO**** ****e St****tssekretär****n **** ****syl, ****gr****t****on un**** ****z****le E****ngl****e****erung Fr****u ****. ****e ****LO****K ****t ****e**** St****tss****egel ****: ****er ****n****ster ****er ****ust****z Fr****u ****. TURTEL****OO****

^