Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 oktober 2021
gepubliceerd op 12 november 2021

Decreet over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen

bron
vlaamse overheid
numac
2021033701
pub.
12/11/2021
prom.
15/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2021. - Decreet over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen (1)


**** **** PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen HOOFDSTUK 1. - **** bepaling

Artikel 1.**** decreet regelt een ****. HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.**** dit decreet wordt verstaan onder: 1° algemene verordening ****: verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****);****: de toelating die de buitenlandse onderdaan machtigt om op het grondgebied van het **** **** een zelfstandige **** uit te oefenen op grond van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;3° buitenlandse onderdaan: de onderdaan van een derde land, vermeld in artikel 2, 6, van verordening (****) 2016/399 van het **** **** en de **** van 9 maart 2016 betreffende een **** voor de overschrijding van de grenzen door personen (****);4° departement: het Departement **** en Sociale **** van het **** **** van **** en Sociale ****, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de **** **** van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de **** administratie;5° kwalificatie: een onderwijs of **** als vermeld in hoofdstuk ****, afdeling ****, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202221 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202284 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de voogdij over de kerkfabrieken van de protestantse eredienst waarvan de activiteit zich tegelijkertijd op het grondgebied van het Waalse Gewest en op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap uitstrekt, ondertekend te Eupen, op 22 januari 2009 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203193 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" sluiten betreffende de ****, die is ingeschaald van niveau 1 tot en met 8 conform het ****, vermeld in hoofdstuk ****, afdeling ****, ****/1 en ****, van het voormelde decreet, of die uitgereikt is nadat een programma dat ingeschaald is in de niveaus van de **** **** **** of **** 2011, succesvol beëindigd is;****: de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;7° wettig verblijf: de **** van de buitenlandse onderdaan die toegelaten of gemachtigd is om op het grondgebied van België te verblijven voor een periode die negentig dagen niet overschrijdt conform titel ****, hoofdstuk ****, van de ****, of voor een periode van meer dan negentig dagen conform titel ****, hoofdstuk ****, of titel **** van de voormelde wet;8° zelfstandige ****: een activiteit die niet onder de toepassing valt van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers of de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden. HOOFDSTUK 3. - **** beginselen

Art. 3.**** buitenlandse onderdaan die op het grondgebied van het **** **** een zelfstandige **** uitoefent hetzij als natuurlijke persoon, hetzij binnen een rechtspersoon of binnen iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid moet in het bezit zijn van een ****.

Art. 4.**** **** **** kan bepaalde categorieën van buitenlandse onderdanen vrijstellen van de verplichting, vermeld in artikel 3, om de volgende redenen: 1° de aard of de **** van de zelfstandige ****;2° de uitvoering van **** verdragen of het bestaan van een maatregel van wederkerigheid.

Art. 5.§ 1. **** **** wordt uitgereikt of hernieuwd als al de volgende voorwaarden zijn vervuld: 1° voorwaarden voor de zelfstandige ****: ****) een innovatieve, economische, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde bieden voor **** conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 4 van dit decreet;****) economisch levensvatbaar zijn;****) geen negatieve invloed hebben op de markteconomie en de werkgelegenheid;****) geen bedreiging vormen voor de openbare orde en de veiligheid van het **** grondgebied als vermeld in artikel 3 van de ****;****) voldoen aan de ****, de sociale wetgeving en, indien van toepassing, het **** van vennootschappen en verenigingen en de uitvoeringsbesluiten ervan;2° voorwaarden voor de buitenlandse onderdaan: ****) minimaal over een kwalificatie van niveau 4 beschikken;****) geen bedreiging vormen voor de openbare orde en de veiligheid van het **** grondgebied als vermeld in artikel 3 van de ****;****) voldoen aan de ****, de sociale wetgeving en, indien van toepassing, het **** van vennootschappen en verenigingen en de uitvoeringsbesluiten ervan;****) voldoen aan de wettelijke voorschriften en reglementen in geval van de uitoefening van een gereglementeerd beroep;****) stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen hebben om te voorzien in zijn levensonderhoud of in dat van zijn gezin als vermeld in artikel 10, § 5, van de ****. **** **** **** kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, nader bepalen. § 2. **** buitenlandse onderdaan die een zelfstandige **** verricht met een innovatieve meerwaarde voor **** als vermeld in artikel 6 kan afwijken van de vereiste van een kwalificatie van niveau 4 als vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, ****), indien hij een diploma van het hoger onderwijs voorlegt aan de dienst die de **** **** aanwijst.

**** een diploma van het hoger onderwijs wordt het volgende verstaan: een getuigschrift dat wordt afgeleverd door een onderwijsinstelling waarbij de buitenlandse onderdaan een voortgezette **** heeft voltooid. HOOFDSTUK 4. - Voorwaarden om de innovatieve, economische, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde van de zelfstandige **** voor **** te bepalen

Art. 6.De zelfstandige **** biedt een innovatieve meerwaarde voor **** als ze aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° ze ontwikkelt nieuwe producten, diensten of processen en zet die om in toegevoegde waarde;2° ze past nieuwe of verbeterde technologieën toe op bestaande producten, diensten of processen en zet die om in toegevoegde waarde;3° ze werkt samen met een van de volgende organisaties: ****) een incubator of accelerator;****) een organisatie voor onderzoek en **** als vermeld in artikel 2, 83, van verordening (****) ****.651/2014 van de **** van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

**** het eerste lid, 3°, ****), wordt verstaan onder: 1° accelerator: een entiteit die een zelfstandige **** met een innovatieve meerwaarde ondersteunt door specifieke programma's met een beperkte **** aan te bieden waarmee ze haar **** verder kan uitwerken;2° incubator: een entiteit die een zelfstandige **** met een innovatieve meerwaarde gedurende haar eerste levensjaren ondersteunt door fysieke infrastructuur, geïntegreerde **** programma's en netwerken aan te bieden waarmee ze zich kan ontwikkelen. **** **** **** kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, nader bepalen.

Art. 7.De zelfstandige **** biedt een economische meerwaarde voor **** als de buitenlandse onderdaan beschikt over een startkapitaal van 18.600 **** dat wordt aangewend voor de ontplooiing van de zelfstandige **** en de zelfstandige **** aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° ze creëert banen;2° ze brengt investeringen met zich mee. **** de zelfstandige **** niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, toont de buitenlandse onderdaan aan dat de beoogde zelfstandige **** een gunstig effect heeft op het bestaande economische weefsel in ****.

**** **** **** kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, en het tweede lid, nader bepalen.

**** **** **** kan het bedrag van het startkapitaal, vermeld in het eerste lid, wijzigen zonder dat dit startkapitaal minder mag bedragen dan 18.600 ****.

Art. 8.De zelfstandige **** biedt een culturele of artistieke meerwaarde voor **** als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° de buitenlandse onderdaan werkt samen met een organisatie uit de **** culturele of artistieke sector of toont een toekomstige samenwerking aan;2° de buitenlandse onderdaan legt een curriculum vitae of een portfolio voor waaruit de bijzondere affiniteit met het culturele of artistieke veld kan worden afgeleid. **** **** **** kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, nader bepalen.

Art. 9.De zelfstandige **** biedt een sportieve meerwaarde voor **** als ze aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° ze heeft betrekking op een **** van de ****, vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016036114 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector sluiten houdende de erkenning en subsidiering van de georganiseerde **** waarvoor een **** als vermeld in artikel 20 en 21 van het voormelde decreet bestaat die de **** in kwestie aanbiedt;2° ze wordt uitgeoefend in een sportclub die is aangesloten bij een erkende **** als vermeld in artikel 2, 11°, van het voormelde decreet, in een erkende **** **** als vermeld in artikel 4 van het voormelde decreet, of in een **** als vermeld in artikel 24, tweede lid, van het voormelde decreet;3° ze bestaat uit de begeleiding van individuele **** of groepen van **** ouder dan achttien jaar, behalve als het **** over geïdentificeerde ****, vermeld in artikel 2, 17°, van het voormelde decreet, uit de **** van de **** ****, vermeld in artikel 1, 7°, van het besluit van de **** **** van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2016 pub. 11/07/2016 numac 2016036114 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector sluiten houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde **** inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de **** ****;4° de begeleiding, vermeld in punt 3°, resulteert in een duurzame verhoging van het sportieve niveau van de ****;5° de buitenlandse onderdaan oefent de zelfstandige **** uit als lesgever, trainer, coach of **** en hij beschikt over een kwalificatie van de **** ****, vermeld in artikel 2, 18°, van het voormelde decreet, in de **** in kwestie of is daarmee gelijkgesteld.**** de buitenlandse onderdaan niet over een **** **** beschikt, dan dient betrokkene deze te behalen binnen de twaalf maanden na de aanvraag; 6° voor de beoogde ****, vermeld in punt 1°, zijn er voor de beoogde kwalificatie onvoldoende lesgevers, trainers, coaches of **** met een kwalificatie als vermeld in punt 5° beschikbaar in ****. **** **** **** kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, nader bepalen. HOOFDSTUK 5. - **** aanvragen om een **** te verkrijgen, te hernieuwen, te wijzigen of te vervangen in geval van verlies

Art. 10.**** buitenlandse onderdaan of zijn mandataris dient op straffe van niet-ontvankelijkheid de aanvraag in met een aanvraagformulier dat de **** **** ter beschikking stelt.

Het formulier bevat de volgende gegevens: 1° de persoonlijke gegevens en de **** situatie van de buitenlandse onderdaan;2° de gegevens en de details van de zelfstandige ****;3° de datum en de handtekening van de buitenlandse onderdaan. **** **** **** bepaalt welke **** voor de aanvraag nodig zijn om deze ontvankelijk te verklaren.

**** **** **** bepaalt de verdere aanvraag- en **** en de kosten die verbonden zijn aan de indiening van de aanvraag en de aflevering van de ****.

Art. 11.**** de **** worden de volgende gegevens vermeld: 1° de persoonlijke gegevens van de houder;2° de datum van uitgifte en de geldigheidsduur van de ****;3° de gegevens van de zelfstandige **** waarvoor de **** wordt toegekend;4° in voorkomend geval, de nadere voorwaarden waaraan de uitoefening van de zelfstandige **** is onderworpen.

Art. 12.**** **** heeft de volgende kenmerken: 1° ze is persoonlijk en ze kan niet overgedragen worden aan iemand anders;2° ze is beperkt tot de uitoefening van de zelfstandige **** waarvoor de **** is afgeleverd;3° ze wordt toegekend voor de duur van de zelfstandige **** met een **** van drie jaar.**** de geldigheidsduur van de **** is verstreken, kan de **** hernieuwd worden. HOOFDSTUK 6. - ****, intrekking en verlies van geldigheid

Art. 13.**** **** **** bepaalt de gronden tot weigering en intrekking van de ****.

**** een beslissing tot weigering of intrekking van de **** kan de buitenlandse onderdaan gedurende één jaar vanaf de kennisgeving van de ****- of **** geen nieuwe aanvraag indienen voor dezelfde zelfstandige ****. Deze termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op de ****, vermeld op de kennisgeving van de weigering of intrekking.

Het tweede lid is niet van toepassing als de betrokkene bij een **** een nieuw element kan voorleggen dat, op straffe van nietigheid, gemotiveerd is. **** dienst die de **** **** aanwijst, beoordeelt of dat nieuw element van doorslaggevend belang is om de aanvraag ontvankelijk te verklaren.

Art. 14.**** **** verliest haar geldigheid als de houder ervan niet langer beschikt over een wettig verblijf. HOOFDSTUK 7. - Beroepsprocedure

Art. 15.**** buitenlandse onderdaan van wie de **** wordt geweigerd of ingetrokken, kan beroep aantekenen bij de **** ****.

Art. 16.**** beroep voldoet op straffe van nietigheid aan al de volgende voorwaarden: 1° het is ingesteld binnen dertig dagen vanaf de kennisgeving van de ****- of ****;2° het is gemotiveerd. De termijn in het eerste lid begint te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op de ****, vermeld op de kennisgeving van de weigering of intrekking.

Art. 17.**** **** **** kan de nadere regels van de beroepsprocedure bepalen. HOOFDSTUK 8. - Advies, toezicht en sancties

Art. 18.**** in geval van dringende noodzakelijkheid wint de **** ****, ter uitvoering van de bevoegdheden die bij dit decreet aan haar zijn toegekend, het advies in van de **** voor Economische ****, vermeld in artikel 19, tweede lid, van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Art. 19.Het toezicht en de controle op de uitvoering van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan verlopen conform het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004.

Art. 20.**** bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk ****, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet. In geval van herhaling is artikel 85 van het Strafwetboek niet van toepassing.

Art. 21.**** behoud van de toepassing van artikel 269 tot en met 274 van het Strafwetboek wordt een buitenlandse onderdaan gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 250 tot 2500 ****, of met een van die straffen alleen, als hij in strijd met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan: 1° een zelfstandige **** uitoefent zonder in het bezit te zijn van een ****;2° een zelfstandige **** uitoefent zonder de grenzen of de voorwaarden van de **** te respecteren;3° een zelfstandige **** uitoefent niettegenstaande de staking van de bedrijvigheid is gelast of de sluiting van de zaak is bevolen.

Art. 22.**** behoud van de toepassing van artikel 269 tot en met 274 van het Strafwetboek worden de volgende personen gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 600 tot 6000 ****, of met een van die straffen alleen: 1° een buitenlandse onderdaan die in strijd met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan een zelfstandige **** uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België;2° een buitenlandse onderdaan die een **** onrechtmatig verkrijgt of in zijn bezit heeft;3° eenieder die onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd of onjuiste documenten heeft bezorgd, om een **** ten onrechte te verkrijgen of te doen verkrijgen, te behouden of te doen behouden;4° eenieder die heeft nagelaten of geweigerd om noodzakelijke verklaringen af te leggen of de inlichtingen te verstrekken die hij gehouden is te verstrekken, om een **** ten onrechte te verkrijgen of te doen verkrijgen, te behouden of te doen behouden.

Art. 23.**** herhaling binnen vijf jaar kan de maximale straf, vermeld in artikel 21 en 22, op het dubbele van dat maximum worden gebracht.

Art. 24.§ 1. **** de inbreuken, vermeld in artikel 21 en 22, kan de rechter de veroordeelde het verbod opleggen om gedurende één maand tot drie jaar, zelf of via een tussenpersoon, de onderneming of inrichting waar de inbreuk is begaan, volledig of gedeeltelijk uit te baten of er in om het even welke hoedanigheid in dienst te worden genomen.

**** de inbreuken, vermeld in artikel 21 en 22, kan de rechter bovendien, als hij zijn beslissing met redenen omkleedt, de volledige of gedeeltelijke sluiting bevelen van de onderneming of inrichting waar de inbreuken zijn begaan, voor de duur van één maand tot drie jaar. § 2. **** duur van de straf die wordt uitgesproken met toepassing van paragraaf 1, **** in vanaf de dag waarop de veroordeelde zijn straf heeft ondergaan of waarop zijn straf verjaard is, en, bij voorwaardelijke vrijlating, vanaf de dag van de invrijheidstelling, als die laatste niet ingetrokken wordt.

De gevolgen van de straf die wordt uitgesproken met toepassing van paragraaf 1, nemen evenwel een aanvang zodra de veroordeling op tegenspraak of bij verstek definitief is. § 3. De rechter kan de straffen, vermeld in paragraaf 1, alleen opleggen als dat noodzakelijk is om de inbreuken te doen stoppen of om te voorkomen dat ze zich herhalen, op voorwaarde dat de veroordeling tot die straffen in verhouding staat tot het geheel van de betrokken **** belangen.

De straffen, vermeld in paragraaf 1, doen geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 25.**** en rechtbanken spreken de verbeurdverklaring van de **** uit als de buitenlandse onderdaan voor het namaken of vervalsen ervan of voor de inbreuken, vermeld in artikel 21, 2° en 3°, en artikel 22, 2° tot en met 4°, is veroordeeld.

Art. 26.De rechtsvorderingen die ontstaan uit de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, verjaren na verloop van vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan. HOOFDSTUK 9. - Bepalingen over de gegevensverwerking

Art. 27.**** departement treedt op als **** als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening ****, voor de verwerking van **** in het kader van: 1° de aanvraag en toekenning van ****;2° het advies, toezicht en sancties als bepaald in hoofdstuk 8 van dit decreet.

Art. 28.**** volgende categorieën van **** van de aanvrager worden in het kader van de aanvraag en toekenning van de **** verwerkt: 1° de identificatie- en de ****;2° de persoonlijke gegevens en de gegevens over de **** situatie;3° de financiële en de fiscale gegevens;4° de gegevens over de kwalificatie;5° de gegevens over strafrechtelijke veroordelingen en strafrechtelijke inbreuken. **** departement wisselt voor de toepassing van hoofdstuk 5 **** uit met de **** ****, vermeld in artikel 3, 1°, van het **** tussen de **** ****, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten.

De uitwisselingen van **** vinden plaats met tussenkomst van de bevoegde **** als dat van toepassing is.

Art. 29.**** **** die overeenkomstig dit decreet worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, met een maximum **** van één jaar na de verjaring van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de **** behoren. HOOFDSTUK 1 0. - ****

Art. 30.**** artikel 2, § 1, eerste lid, van het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/03/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011985 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 25/04/2019 numac 2019011811 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de opleidingscheques voor werknemers, de invoering van een registratieverplichting voor sportmakelaars en tot wijziging van diverse andere bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 29/03/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012144 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012343 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur type decreet prom. 29/03/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012097 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011720 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 sluiten, wordt punt 58° vervangen door wat volgt: "58° het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen;".

Art. 31.**** artikel 13/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: "**** de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en als de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kan voor de volgende inbreuken op het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen en de uitvoeringsbesluiten ervan aan de buitenlandse onderdaan een administratieve geldboete van 500 tot 5000 **** opgelegd worden: 1° hij oefent een zelfstandige **** uit zonder in het bezit te zijn van een ****;2° hij oefent een zelfstandige **** uit zonder de grenzen of de voorwaarden van de **** te respecteren; 3° hij oefent een zelfstandige **** uit niettegenstaande de staking van de bedrijvigheid is gelast of de sluiting van de geëxploiteerde zaak is bevolen.".

Art. 32.**** artikel 13/5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: "**** de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en als de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kunnen voor de volgende inbreuken op het decreet van 15 oktober 2021 over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen en de uitvoeringsbesluiten ervan de volgende personen een administratieve geldboete van 1800 **** tot 18.000 **** krijgen: 1° een buitenlandse onderdaan die in strijd met de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan een zelfstandige **** uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België;2° een buitenlandse onderdaan die een **** onrechtmatig verkrijgt of in zijn bezit heeft;3° eenieder die onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd of onjuiste documenten heeft bezorgd, om een **** ten onrechte te verkrijgen of te doen verkrijgen, te behouden of te doen behouden; 4° eenieder die heeft nagelaten of geweigerd om noodzakelijke verklaringen af te leggen of de inlichtingen te verstrekken die hij gehouden is te verstrekken, om een **** ten onrechte te verkrijgen of te doen verkrijgen, te behouden of te doen behouden.".

Art. 33.**** artikel 14 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De rechtspersoon is hoofdelijk gehouden tot het betalen van de administratieve geldboete die opgelegd is aan zijn werkende vennoten of mandatarissen op basis van artikel 13/4 en 13/5 van dit decreet, als de inbreuk een intrinsiek verband heeft met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of als de inbreuk voor zijn rekening is gepleegd.". HOOFDSTUK 1 1. - Slotbepalingen

Art. 34.Het startkapitaal, vermeld in artikel 7, eerste lid, wordt elk jaar op 1 januari aangepast aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010 = 100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het **** vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de ****. Het resultaat wordt afgerond op de ****.

**** het eerste lid wordt verstaan onder: 1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index die wordt vastgesteld door de **** ****, **** en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de ****, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;****: de bedragen die van kracht zijn op 1 januari 2022;3° nieuwe index: de index van het derde trimester, met als basis 2010 = 100 van het jaar dat voorafgaat aan de indexering;****: de index van het derde trimester 2020 met als basis 2010 = 100.

Art. 35.De wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie sluiten, wordt opgeheven.

Art. 36.**** aanvragen om de **** te verkrijgen, te hernieuwen, te wijzigen en, in geval van verlies, te vervangen, en de aanvragen in het kader van een beroepsprocedure die zijn ingesteld vóór de datum van de inwerkingtreding van dit decreet, worden behandeld conform de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen en haar uitvoeringsbesluiten zoals die van kracht zijn op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit decreet.

Art. 37.**** decreet treedt in werking op 1 januari 2022.

**** dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch **** zal worden bekendgemaakt.

****, 15 oktober 2021.

De minister-president van de **** ****, ****. **** **** **** minister Economie, ****, Werk, **** economie en ****, ****. **** _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten: - **** van decreet : 908 - ****.1 - Verslag : 908 - ****. 2 - **** aangenomen door de plenaire vergadering : 908 - ****. 3 Handelingen - **** en aanneming: **** van 6 oktober 2021.

^