Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 oktober 2023
gepubliceerd op 12 december 2023

Decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

bron
vlaamse overheid
numac
2023047865
pub.
12/12/2023
prom.
27/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2023. - Decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen

Art. 2.In artikel 12 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven;2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 1°, wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers op wie de inbreuk betrekking heeft.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.".

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde decreet wordt het woord "één" vervangen door het woord "vijf".

Art. 4.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen

Art. 5.Artikel 131 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, hersteld bij het decreet van 12 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6, wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 132 van dezelfde wet, hersteld bij het decreet van 12 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, inleidende zin, wordt de zinsnede "250 euro tot 2500 euro" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro";2° in het eerste lid, punt 1° tot en met 3°, worden de woorden "wetens en willens" opgeheven;3° in het tweede lid worden de woorden "dat betrokken is bij de inbreuk" vervangen door de zinsnede "voor wie onterecht een terugbetaling als vermeld in artikel 120, is aangevraagd, verkregen of behouden".

Art. 7.Artikel 136 van dezelfde wet, hersteld bij het decreet van 12 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 136.Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in deze wet.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Art. 8.In artikel 12/1, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de woorden "bij de inbreuk betrokken buitenlandse onderdanen" vervangen door de woorden "buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft".

Art. 9.In artikel 12/2, § 1, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de woorden "bij de inbreuk betrokken buitenlandse onderdanen" vervangen door de woorden "buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft".

Art. 10.In artikel 12/3, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de woorden "bij de inbreuk betrokken buitenlandse onderdanen" vervangen door de woorden "buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft".

Art. 11.In artikel 12/4, § 2, tweede lid, en § 3, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de woorden "bij de inbreuk betrokken buitenlandse onderdanen" vervangen door de woorden "buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft".

Art. 12.In artikel 12/5, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een" en de woorden "of met een van die straffen alleen" worden opgeheven;2° de zinsnede "125 tot 1250 euro," wordt vervangen door de zinsnede "100 tot 1000 euro".

Art. 13.In artikel 12/6, § 4, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een" en de woorden "of met een van die straffen alleen" worden opgeheven;2° de zinsnede "125 tot 1250 euro," wordt vervangen door de zinsnede "100 tot 1000 euro".

Art. 14.Artikel 16 van dezelfde wet, hersteld bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16.Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in deze wet.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen

Art. 15.In artikel 10quater van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten, hersteld bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden punt 1°, 2° en 4° opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 10quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten, hersteld bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een" en de woorden "of met een van die straffen alleen" opgeheven;2° in de inleidende zin wordt de zinsnede "125 tot 1250 euro," vervangen door de zinsnede "100 tot 1000 euro";3° punt 4° tot en met 6° worden opgeheven; 4° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° de gebruiker of de werknemer die heeft deelgenomen aan de inbreuken, vermeld in punt 1° tot en met 7°, en artikel 10sexies, § 1, 1° tot en met 5°, en § 2, 1° tot en met 6° ;"; 5° er worden een punt 10° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt: "10° de werkgever, zijn lasthebbers of de aangestelden die de gebruiker vertegenwoordigen voor de toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, en artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques, of die de werknemer vertegenwoordigen om de dienstencheques te ondertekenen;11° de personen die dienstencheques aanwenden voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor ze die hebben verkregen; 12° de personen die dienstencheques hebben verkregen, behouden of aanwenden op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of door na te laten om noodzakelijke verklaringen af te leggen of inlichtingen te verstrekken."; 6° er worden een tweede tot en met een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 1°, wordt vermenigvuldigd met het aantal gebruikers van wie dienstencheques zijn aanvaard als de buurtwerken en -diensten nog niet zijn uitgevoerd.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.

De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 2°, wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers die buurtwerken of -diensten uitvoeren en die niet zijn aangeworven voor de uitvoering van die buurt- werken of -diensten. De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.

De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 10°, wordt vermenigvuldigd met het aantal gebruikers en werknemers die door de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden worden vertegenwoordigd. De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.".

Art. 17.In dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten1, wordt een artikel 10quinquies/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 10quinquies/1. Met behoud van de toepassing van artikel 269 tot en met 274 van het Strafwetboek worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een strafrechtelijke geldboete van 300 tot 3000 euro, of met een van die straffen alleen: 1° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die buurtwerken of -diensten leveren zonder te beschikken over een voorafgaande regelmatige erkenning of die niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden;2° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die een andere activiteit uitvoeren dan de activiteiten waarvoor een erkenning is verleend op grond van deze wet, en die niet over een sui-generisafdeling beschikken die zich specifiek bezighoudt met de tewerkstelling in het kader van het stelsel van dienstencheques als vermeld in artikel 2, § 2, eerste lid, a, van deze wet;3° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die werken of diensten die worden gefinancierd met dienstencheques, in onderaanneming laten uitvoeren door een andere onderneming of instelling;4° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die in het kader van de buurtwerken of -diensten activiteiten uitvoeren die niet zijn toegelaten in de beslissing tot erkenning;5° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die dienstencheques aannemen om activiteiten te betalen die geen buurtwerken of -diensten zijn;6° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die meer dienstencheques voor betaling aanvaarden en overzenden aan het uitgiftebedrijf voor verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten in een bepaald kwartaal dan het aantal arbeidsuren dat bij de RSZ is aangegeven voor verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten dat voor datzelfde kwartaal is gepresteerd door werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques. De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 1° en 3°, wordt vermenigvuldigd met het aantal gebruikers voor wie en het aantal werknemers door wie activiteiten zijn uitgevoerd die in de inbreuk worden genoemd. De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.".

Art. 18.In artikel 10sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 17 juni 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten en hersteld bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 1°, worden tussen de zinsnede "buurtwerken of -diensten" en de woorden "activiteiten uitvoeren" de woorden "wetens en willens" ingevoegd;2° in paragraaf 1, 2°, wordt het woord "dienstencheques" vervangen door de woorden "wetens en willens dienstencheques";3° in paragraaf 1, 3°, wordt het woord "meer" vervangen door de woorden "wetens en willens meer";4° aan paragraaf 1 worden een punt 4° en 5° toegevoegd, die luiden als volgt: "4° wetens en willens de inbreuk, vermeld in artikel 10quinquies, eerste lid,10°, van deze wet, hebben gepleegd; 5° de registratie van de dienstenchequeactiviteiten op een dergelijke wijze organiseren zodat het onmogelijk is voor de inspectiediensten om exact na te gaan wat het verband is tussen de maandelijkse prestaties van elke individuele dienstenchequewerknemer, de gebruiker en de overeenkomstige dienstencheques."; 5° aan paragraaf 1 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 4°, wordt vermenigvuldigd met het aantal gebruikers en werknemers die door de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden worden vertegenwoordigd.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen."; 6° in paragraaf 2, 1°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;7° in paragraaf 2, 2°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;8° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden "of behouden" vervangen door de zinsnede ", behouden of aanwenden";9° in paragraaf 2, 4°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;10° in paragraaf 2, 5°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;11° in paragraaf 2, 6°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;12° aan paragraaf 2 wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° de gebruiker of de werknemer die wetens en willens heeft deelgenomen aan de inbreuken, vermeld in artikel 10quinquies, 1° tot en met 7°, en artikel 10sexies, § 1, 1° tot en met 5°, en § 2, 1° tot en met 6°.".

Art. 19.Artikel 10septies/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 10septies/4. Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in deze wet.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004

Art. 20.Aan artikel 3 van het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8, worden een punt 14° tot en met 16° toegevoegd, die luiden als volgt: "14° e-pv: het proces-verbaal tot vaststelling van inbreuken dat door de sociaalrechtelijk inspecteurs wordt aangemaakt en opgeslagen overeenkomstig het in artikel 100/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde model via de daartoe ontworpen informaticatoepassing; 15° databank e-PV: de databank, vermeld in artikel 100/6 van het Sociaal Strafwetboek waarin de gegevens van de e-pv's en de gegevens van de bijlagen bij die e-pv's opgenomen en bewaard worden; 16° algemene verordening gegevensbescherming: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).".

Art. 21.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 6/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/3.Met het oog op een betere elektronische informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude worden de e-pv's aangemaakt en opgeslagen overeenkomstig het in artikel 100/2 van het Sociaal Strafwetboek bedoelde model via de daartoe ontworpen informaticatoepassing.

De elektronische informatie-uitwisseling in het kader van het e-pv verloopt conform de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens met toepassing van dit hoofdstuk worden de identificatienummers, vermeld in artikel 8, § 1, van de voormelde wet, gebruikt.

De Vlaamse Sociale Inspectie treedt op als verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming, voor de verwerking van de persoonsgegevens.".

Art. 22.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 6/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/4.§ 1. Met het oog op de elektronische informatie-uitwisseling, vermeld in artikel 6/3, kunnen de sociaalrechtelijke inspecteurs hun processen-verbaal tot vaststelling van inbreuken elektronisch aanmaken via de informaticatoepassing die daarvoor is ontworpen. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde processen-verbaal worden aangemaakt aan de hand van de volgende persoonsgegevens van de volgende instanties: 1° de identificatie- en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer, van het Rijksregister van de natuurlijke personen of het BIS-nummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;2° de identificatie- en contactgegevens van de onderneming. De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden uitgewisseld met tussenkomst van de bevoegde dienstenintegratoren als dat van toepassing is.

In het tweede lid wordt verstaan onder dienstenintegrator: een dienstenintegrator als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.".

Art. 23.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 6/5 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/5.Het e-pv wordt door de sociaalrechtelijke inspecteurs elektronisch ondertekend met de gekwalificeerde elektronische handtekening, vermeld in artikel 3, punt 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt, onverminderd artikel 8.18 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, het e-pv dat door de sociaalrechtelijke inspecteurs elektronisch is ondertekend conform het eerste lid, gelijkgesteld met een proces-verbaal op papieren drager dat is ondertekend met een handgeschreven handtekening.

De afgeleide, bedoeld in artikel 4, § 3, van het kader decreet van 14 juli 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten6 over de handhaving van de Vlaamse regelgeving, van een door de sociaalrechtelijk inspecteur opgesteld e-pv, wordt voor de opname in de databank e-PV gelijkgesteld met het origineel.".

Art. 24.In artikel 7, 1°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204019 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn type decreet prom. 09/07/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035483 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, wordt tussen de woorden "worden gegeven" en de woorden "De sociaalrechtelijke" een punt c) ingevoegd, dat luidt als volgt: "c) tot vaststelling op heterdaad van een inbreuk.".

Art. 25.In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 juni 2018 en 19 juli 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" vervangen door de woorden "algemene verordening gegevensbescherming";2° in het tweede lid wordt tussen de woorden "de sociaalrechtelijke inspecteurs" en het woord "beslissen" de zinsnede "en de aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid, van dit decreet," ingevoegd;3° in het tweede lid worden de woorden "een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon" vervangen door de woorden "een onderzoek of een procedure om een administratieve geldboete aan een welbepaalde natuurlijke persoon op te leggen";4° in het derde lid wordt tussen het woord "geldt" en het woord "alleen" de zinsnede "alleen voor de verwerkingen die de voorbereiding, de organisatie, het beheer en de opvolging van een onderzoek of procedure, als vermeld in het tweede lid, tot doel hebben.Deze afwijkingsmogelijkheid geldt" ingevoegd; 5° in het derde lid wordt de zinsnede "een onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de sociaalrechtelijke inspecteurs, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek" vervangen door de zinsnede "een onderzoek, de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, of een procedure voor de eventuele oplegging van een administratieve geldboete in het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid, van dit decreet, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek of de procedure voor de eventuele oplegging van een administratieve geldboete";6° in het vijfde lid worden de woorden "het onderzoek dat of van de controle die" vervangen door de zinsnede "het onderzoek dat, de controle die, of de procedure voor de eventuele oplegging van een administratieve geldboete die";7° in het zevende lid wordt tussen de woorden "de sociaalrechtelijke inspecteurs" en de woorden "zou ondermijnen" de zinsnede "en de aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid," ingevoegd.

Art. 26.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/1.In dit artikel wordt verstaan onder datawarehouse: een datasysteem met een grote hoeveelheid digitale gegevens die zich lenen voor analyse.

Onverminderd de verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, vermeld in artikel 89 van de algemene verordening gegevensbescherming, kunnen de Vlaamse Sociale Inspectie en de aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid, van dit decreet, elk voor zich of samen, met het oog op de preventie, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de inbreuken op de regelgeving waarvoor ze bevoegd zijn, in voorkomend geval na beraadslaging van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de regelgeving waarvoor ze bevoegd zijn, verzamelen, verwerken en samenvoegen in een datawarehouse waarmee ze in staat worden gesteld om processen van datamining en datamatching, met inbegrip van profilering als vermeld in artikel 4, 4), van de algemene verordening gegevensbescherming, uit te voeren.

De Vlaamse Sociale Inspectie kan de processen van datamining en datamatching uitsluitend uitvoeren om profielen met een verhoogd risico op te sporen.

In het tweede lid wordt verstaan onder: 1° datamining: het gericht zoeken naar verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor meer diepgaand onderzoek;2° datamatching: het vergelijken van twee sets verzamelde data met elkaar. De verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking, vermeld in het tweede lid, zijn de Vlaamse Sociale Inspectie en de Cel Administratieve Geldboeten, waartoe de aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid behoren, die, elk voor hun respectieve bevoegdheden, voor de verwerking in het datawarehouse in kwestie instaan.

Onverminderd artikel III.87 en volgende van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten7 en, in voorkomend geval, de Archiefwet van 24 juni 1955 en het Archief decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204019 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn type decreet prom. 09/07/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035483 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, worden de persoonsgegevens die ondergebracht worden en voortkomen uit de verwerkingen in het datawarehouse, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, met inbegrip van de vereisten voor de toepassing van herhaling en de herroeping van een toegekend uitstel met een maximale bewaartermijn die drie maanden na de verjaring van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke behoren, niet mag overschrijden.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt een lijst op van de categorieën van personen die de persoonsgegevens in het datawarehouse kunnen raadplegen, met een beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens. De voormelde lijst wordt ter beschikking gehouden van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

De verwerkingsverantwoordelijke waakt erover dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling, ertoe verplicht zijn het vertrouwelijke karakter van de gegevens in kwestie in acht te nemen.".

Art. 27.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 8/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/2.Onverminderd de verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, vermeld in artikel 89 van de algemene verordening gegevensbescherming, kunnen de Vlaamse Sociale Inspectie en de aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid, van dit decreet, met inachtneming van dit decreet, ieder voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor ze de verwerkingsverantwoordelijke zijn, alle gegevens die nodig zijn om de regelgeving toe te passen waarvoor ze bevoegd zijn, verder verwerken wanneer en voor zover de initiële verwerking en de verdere verwerking worden verricht met het oog op de preventie, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van de inbreuken op de regelgeving die tot hun respectieve bevoegdheden behoren.

Onverminderd artikel III.87 en volgende van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten7 en, in voorkomend geval, de Archiefwet van 24 juni 1955 en het Archief decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204019 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn type decreet prom. 09/07/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035483 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, worden de persoonsgegevens die voortkomen uit de verdere verwerkingen, vermeld in het eerste lid, niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, met inbegrip van de vereisten voor de toepassing van herhaling en de herroeping van een toegekend uitstel, met een maximale bewaartermijn die drie maanden na de verjaring van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke behoren, niet mag overschrijden.".

Art. 28.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 8/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/3.De volgende categorieën van persoonsgegevens worden in het kader van de toepassing van artikel 8/1 en 8/2 verwerkt: 1° de identificatie- en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, de leeftijd, de nationaliteit en de woonplaats van de werknemer;2° de identificatie- en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, de leeftijd en de woonplaats van de gebruiker van dienstencheques;3° de identificatie- en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, van de bestuurders, zaakvoerders, personen die de onderneming vertegenwoordigen en andere contactpersonen van de onderneming;4° de identificatiegegevens en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, de nationaliteit en de woonplaats van de buitenlandse zelfstandige;5° de gegevens met betrekking tot de verblijfstitel van de buitenlandse werknemer en zelfstandige;6° de identificatie- en contactgegevens van de onderneming;7° de tewerkstellingsgegevens van de werknemer;8° de tewerkstellingsgegevens van de buitenlandse werknemer, en de activiteiten van de buitenlandse zelfstandige en van de buitenlandse onderneming in het kader van de Limosameldingsplicht;9° de gegevens met betrekking tot de toelating tot arbeid of de arbeidskaart van de buitenlandse werknemer;10° de gegevens met betrekking tot de beroepskaart van de buitenlandse zelfstandige;11° de start- en einddatum van de beroepsbezigheid van de buitenlandse zelfstandige;12° de gegevens met betrekking tot de sociale verzekering van de buitenlandse zelfstandige;13° de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde buurtwerken of -diensten, de aangekochte en terugbetaalde dienstencheques;14° de financiële en contactgegevens van de gebruiker van dienstencheques;15° de financiële en contactgegevens van de onderneming die dienstenchequeactiviteiten uitoefent;16° de gegevens met betrekking tot uitgevoerde activiteiten van private arbeidsbemiddeling; 17° de gegevens met betrekking tot vastgestelde inbreuken.".

Art. 29.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 8/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/4.In het kader van de toepassing van artikel 8/1, 8/2 en 8/3 wisselt de Vlaamse Sociale Inspectie persoonsgegevens uit met de volgende instanties: 1° de identificatie- en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, de leeftijd, de nationaliteit en de woonplaats van de werknemer, met het Rijksregister van de natuurlijke personen, met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;2° de identificatie- en contactgegevens waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, de leeftijd, en de woonplaats van de gebruiker van dienstencheques, met het Rijksregister van de natuurlijke personen, en met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en met het uitgiftebedrijf, vermeld in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen;3° de identificatie- en contactgegevens waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, van de bestuurders, zaakvoerders, personen die de onderneming vertegenwoordigen en andere contactpersonen van de onderneming,met het Rijksregister van de natuurlijke personen, met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en met de Kruispuntbank van Ondernemingen;4° de identificatie- en contactgegevens, waaronder het INSZ-nummer en het BIS-nummer, de nationaliteit en de woonplaats van de buitenlandse zelfstandige met het Rijksregister van de natuurlijke personen, met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met de Kruispuntbank van Ondernemingen en met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;5° de identificatie- en contactgegevens van de onderneming met de Kruispuntbank van Ondernemingen en met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;6° de gegevens met betrekking tot de verblijfstitel van de buitenlandse werknemer en zelfstandige met het Rijksregister van de natuurlijke personen;7° de tewerkstellingsgegevens van de werknemer met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;8° de tewerkstellingsgegevens van de buitenlandse werknemer, en de activiteiten van de buitenlandse zelfstandige en van de buitenlandse onderneming in het kader van de Limosameldingsplicht met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;9° de start- en einddatum van de beroepsbezigheid van de buitenlandse zelfstandige met de Kruispuntbank van Ondernemingen en met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;10° de gegevens met betrekking tot sociale verzekering van de buitenlandse zelfstandige met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;11° de gegevens met betrekking tot de uitgevoerde buurtwerken of -diensten en de aangekochte en terugbetaalde dienstencheques met het uitgiftebedrijf, vermeld in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen;12° de financiële en contactgegevens van de gebruiker van dienstencheques met het uitgiftebedrijf, vermeld in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen;13° de financiële en contactgegevens van de onderneming die dienstenchequeactiviteiten uitoefent met het uitgiftebedrijf, vermeld in artikel 2, § 1, 2°, van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen. De persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, worden uitgewisseld met tussenkomst van de bevoegde dienstenintegrator als dat van toepassing is.

In het tweede lid wordt verstaan onder dienstenintegrator: de Vlaamse dienstenintegrator, vermeld in artikel 2, 9°, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.".

Art. 30.In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2 en het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8, wordt voor punt g), dat punt h) wordt, een nieuw punt g) ingevoegd, dat luidt als volgt: "g) statistieken met betrekking tot de opgestelde e-pv's alsmede de doeltreffendheid van de verwerkingen;".

Art. 31.In artikel 13 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten en gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, inleidende zin, wordt de zinsnede "100 euro tot 1000 euro" vervangen door de zinsnede "25 tot 250 euro"; 2° in paragraaf 1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die diensten verrichten die verboden zijn conform het verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen in Genève op 23 februari 2006;"; 3° in paragraaf 1 worden punt 14° en 15° vervangen door wat volgt: "14° het bureau dat middelen, mechanismen of lijsten gebruikt om vissers te verhinderen werk te vinden; 15° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die publiciteit voeren die potentiële betaalde sportbeoefenaars kan misleiden;"; 4° in paragraaf 2, inleidende zin, wordt de zinsnede "250 euro tot 2.500 euro" vervangen door de zinsnede "50 tot 500 euro"; 5° in paragraaf 2 worden punt 11° en 12° vervangen door wat volgt: "11° de gebruiker die een beroep doet op een uitzendbureau dat niet beschikt over een regelmatige erkenning; 12° de gebruiker, zijn lasthebbers of aangestelden die het bureau aanzetten of opdracht geven om bij de bemiddeling discriminerende criteria te gebruiken;"; 6° in paragraaf 2 worden punt 13° tot en met 15°, 20°, 22° en 23° opgeheven;7° aan paragraaf 2 worden een punt 24°, 25° en 26° toegevoegd, die luiden als volgt: "24° iedere persoon, vermeld in artikel 24, eerste lid, 1° en 2°, van dit decreet, die zich schuldig maakt aan een inbreuk als vermeld in artikel 24, eerste lid, 1° en 2°, van dit decreet;25° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die sportbeoefenaars jonger dan vijftien jaar direct of indirect benaderen om een overeenkomst te sluiten om diensten van private arbeidsbemiddeling voor sportbeoefenaars te verrichten; 26° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die een vergoeding vragen om diensten van private arbeidsbemiddeling te verrichten voor een minderjarige sportbeoefenaar."; 8° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3.Onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en op voorwaarde dat de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 150 tot 1500 euro aan: 1° iedere persoon, zijn lasthebbers of aangestelden die een uitzendbureau exploiteren zonder in het bezit te zijn van een voorafgaande regelmatige erkenning of die niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden;2° het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden die na de intrekking van de erkenning nog nieuwe overeenkomsten sluiten, die overeenkomsten wijzigen, vernieuwen of verlengen;3° het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden die na de intrekking of schrapping van de erkenning nog uitzendactiviteiten uitvoeren;4° iedere persoon, zijn lasthebbers of aangestelden die een bureau als sportmakelaar uitbaten dat niet voorafgaandelijk geregistreerd is;5° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die na de schorsing of intrekking van de registratie nog activiteiten als sportmakelaar uitoefenen;6° het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden die een erkenning verkrijgen op basis van valse, onvolledige of onjuiste verklaringen;7° de gebruiker die wetens en willens een beroep doet op een uitzendbureau dat niet beschikt over een regelmatige erkenning; 8° de werkgever die voor de arbeidsbemiddeling met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wetens en willens een beroep doet op een bureau dat niet voorafgaandelijk geregistreerd is.".

Art. 32.In artikel 13/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012035299 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201308 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven; 2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "500 euro tot 5.000 euro" vervangen door de zinsnede "150 euro tot 1500 euro"; 3° in paragraaf 2, 1° tot en met 4°, worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 33.In artikel 13/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "100 euro tot 1.000 euro" vervangen door de zinsnede "25 euro tot 250 euro"; 2° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "250 euro tot 2.500 euro" vervangen door de zinsnede "50 euro tot 500 euro"; 3° in paragraaf 2 worden punt 1° en 2° opgeheven; 4° in paragraaf 3, inleidende zin, wordt de zinsnede "500 euro tot 5.000 euro" vervangen door de zinsnede "150 euro tot 1500 euro"; 5° in paragraaf 3, 1° tot en met 4°, worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 34.In artikel 13/3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "100 euro tot 1000 euro" vervangen door de zinsnede "25 tot 250 euro";2° in paragraaf 1 worden punt 3°, 4° en 6° opgeheven;3° in paragraaf 2 wordt de zinsnede "250 euro tot 2500 euro" vervangen door de zinsnede "50 tot 500 euro";4° in paragraaf 2 worden punt 4° tot en met 6° opgeheven;5° aan paragraaf 2 worden een punt 10° tot en met 12° toegevoegd, die luiden als volgt: "10° de werkgever, zijn lasthebbers of de aangestelden die de gebruiker vertegenwoordigen voor de toepassing van artikel 3, § 2, eerste lid, en artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques, of de werknemer vertegenwoordigen om de dienstencheques te ondertekenen;11° de personen die dienstencheques aanwenden voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor ze die hebben verkregen; 12° de personen die dienstencheques hebben verkregen, behouden of aanwenden op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of door na te laten om noodzakelijke verklaringen af te leggen of inlichtingen te verstrekken."; 6° er wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 2/1.Onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en als de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kan voor de volgende inbreuken op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen een administratieve geldboete opgelegd worden van 150 tot 1500 euro aan: 1° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die buurtwerken of -diensten leveren zonder te beschikken over een voorafgaande regelmatige erkenning of die niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden;2° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die een andere activiteit uitvoeren dan de activiteiten waarvoor een erkenning is verleend op grond van de voormelde wet, en die niet over een sui-generisafdeling beschikken die zich specifiek bezighoudt met de tewerkstelling in het kader van het stelsel van dienstencheques, vermeld in artikel 2, § 2, eerste lid, a, van de voormelde wet;3° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die werken of diensten die worden gefinancierd met dienstencheques, in onderaanneming laten uitvoeren door een andere onderneming of instelling;4° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die in het kader van de buurtwerken of -diensten activiteiten uitvoeren die niet zijn toegelaten in de beslissing tot erkenning;5° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die dienstencheques aannemen om activiteiten te betalen die geen buurtwerken of -diensten zijn; 6° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die meer dienstencheques voor betaling aanvaarden en overzenden aan het uitgiftebedrijf voor verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten in een bepaald kwartaal dan het aantal arbeidsuren dat bij de RSZ is aangegeven voor verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten dat voor datzelfde kwartaal is gepresteerd door werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques."; 7° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.Onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en als de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kan voor de volgende inbreuken op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen een administratieve geldboete opgelegd worden van 300 tot 3000 euro aan: 1° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die in het kader van de buurtwerken of -diensten wetens en willens activiteiten uitvoeren die niet toegelaten zijn in de beslissing tot erkenning;2° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die wetens en willens dienstencheques aannemen om activiteiten te betalen die geen buurtwerken of -diensten zijn;3° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die wetens en willens meer dienstencheques voor betaling aanvaarden en overzenden aan het uitgiftebedrijf voor verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten in een bepaald kwartaal dan het aantal arbeidsuren dat bij de RSZ is aangegeven voor verrichte prestaties van buurtwerken of -diensten dat voor datzelfde kwartaal is gepresteerd door werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques;4° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die wetens en willens de inbreuk, vermeld in artikel 10quinquies, eerste lid, 10°, van de voormelde wet, hebben gepleegd; 5° de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden die de registratie van de dienstenchequeactiviteiten op een dergelijke wijze organiseren zodat het voor de inspectiediensten onmogelijk is om exact na te gaan wat het verband is tussen de maandelijkse prestaties van elke individuele dienstenchequewerknemer, de gebruiker en de overeenkomstige dienstencheques."; 8° in paragraaf 4, inleidende zin, wordt de zinsnede "1800 euro tot 18.000 euro" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro"; 9° in paragraaf 4, 1°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;10° in paragraaf 4, 2°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;11° in paragraaf 4, 3°, worden de woorden "of behouden" vervangen door de zinsnede ", behouden of aanwenden";12° in paragraaf 4, 4°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;13° in paragraaf 4, 5°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd;14° in paragraaf 4, 6°, wordt tussen de zinsnede "doen verkrijgen," en de woorden "te behouden" de zinsnede "aan te wenden," ingevoegd; 15° aan paragraaf 4 wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° de gebruiker of de werknemer die wetens en willens heeft deelgenomen aan de inbreuken, vermeld in punt 1° tot en met 6°, en artikel 10sexies van de voormelde wet.".

Art. 35.In artikel 13/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9, wordt de zinsnede "500 tot 5000 euro" vervangen door de zinsnede "150 tot 1500 euro".

Art. 36.In artikel 13/5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9, wordt de zinsnede "1800 euro tot 18.000 euro" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro".

Art. 37.In artikel 13/6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "500 euro tot 5000 euro" vervangen door de zinsnede "150 tot 1500 euro"; 2° in paragraaf 2 tot en met 5 wordt de zinsnede "1800 euro tot 18.000 euro" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro".

Art. 38.In artikel 13/7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 12 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in paragraaf 2, inleidende zin, wordt de zinsnede "500 euro tot 5000 euro" vervangen door de zinsnede "150 tot 1500 euro";3° in paragraaf 2, 1° tot en met 3°, worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 39.In artikel 13/8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "100 euro tot 1000 euro" vervangen door de zinsnede "25 tot 250 euro";2° in het tweede lid wordt de zinsnede "250 euro tot 2500 euro" vervangen door de zinsnede "50 tot 500 euro";3° in het tweede lid worden punt 1° en 2° opgeheven;4° in het derde lid, 1° tot en met 4°, worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 40.In artikel 13/9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden "op het voormelde decreet" vervangen door de zinsnede "op het decreet van 23 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten5 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding";2° in het tweede lid wordt de zinsnede "500 euro tot 5000 euro" vervangen door de zinsnede "150 tot 1500 euro";3° in het tweede lid, 1° tot en met 3°, worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 41.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een artikel 13/10 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 13/10.Onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en als de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 300 tot 3000 euro aan al wie het toezicht verhindert dat krachtens hoofdstuk II van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan is geregeld.".

Art. 42.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 13" vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel 13 tot en met 13/10,".

Art. 43.In artikel 17, § 2, vierde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8, wordt het woord "acht" vervangen door het woord "twaalf".

Art. 44.In artikel 18/1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3, worden de woorden "het aantal betrokken werknemers" vervangen door de woorden "het aantal werknemers en gebruikers op wie de inbreuk betrekking heeft".

Art. 45.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten0, wordt een artikel 18/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 18/2.De opdeciemen, vermeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van 5 maart 1952Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten zijn ook van toepassing op de administratieve geldboeten, vermeld in artikel 13 tot en met 13/10 van dit decreet.

De aangewezen ambtenaren, vermeld in artikel 15, tweede lid, van dit decreet, vermelden in de beslissing, vermeld in artikel 17, § 2, eerste lid, de vermenigvuldiging krachtens artikel 1, eerste lid, van de voormelde wet, en vermelden het getal dat het gevolg is van die verhoging.".

Art. 46.Artikel 19 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2017 en 12 oktober 2018, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 19.Bij herhaling binnen vijf jaar na een strafrechtelijke veroordeling of na een administratieve beslissing om een administratieve geldboete op te leggen als vermeld in artikel 13 tot en met 13/10, kan het bedrag van de administratieve geldboete op het dubbele van het maximum worden gebracht.

Met toepassing van artikel 18 mag het bedrag niet hoger zijn dan 40.000 euro, of het viervoud van de hoogste administratieve geldboete als dat bedrag hoger is.

De termijn van vijf jaar, vermeld in het eerste lid, begint op de dag waarop de administratieve beslissing niet langer vatbaar is voor beroep, of op de dag dat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.".

Art. 47.In artikel 21 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten en gewijzigd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "50 tot 500 euro" wordt vervangen door de zinsnede "10 tot 100 euro";2° in punt 4° wordt het woord "erkenningsnummer" vervangen door de woorden "erkenningsnummer of registratienummer".

Art. 48.In artikel 21/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 april 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 en vervangen bij het decreet van 12 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6, wordt de zinsnede "50 euro tot 500 euro" vervangen door de zinsnede "10 tot 100 euro".

Art. 49.In artikel 21/2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten5, wordt de zinsnede "50 euro tot 500 euro" vervangen door de zinsnede "10 tot 100 euro".

Art. 50.In artikel 21/3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 mei 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten3, wordt de zinsnede "50 euro tot 500 euro" vervangen door de zinsnede "10 tot 100 euro".

Art. 51.In artikel 21/4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten0, wordt de zinsnede "50 euro tot 500 euro" vervangen door de zinsnede "10 tot 100 euro".

Art. 52.In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 april 2015 en 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "Artikel 18 is" vervangen door de zinsnede "Artikel 18 en 18/2 zijn";2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: " § 4.Als dezelfde inbreuk wordt vastgesteld binnen vijf jaar nadat een administratieve geldboete is opgelegd conform artikel 21 tot en met 21/4, kan het bedrag van de administratieve geldboete op het dubbele van het maximum worden gebracht.

De termijn van vijf jaar, vermeld in het eerste lid, begint op de dag waarop de administratieve beslissing niet langer vatbaar is voor beroep.".

Art. 53.Aan hoofdstuk III van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 3. Bijzondere bepalingen over de grensoverschrijdende handhaving van administratieve geldboeten".

Art. 54.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in afdeling 3, toegevoegd bij artikel 53, een artikel 23/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/1.Deze afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van hoofdstuk VI van de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (`de IMI-verordening').".

Art. 55.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in dezelfde afdeling 3 een artikel 23/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/2.§ 1. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar kan, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, bij de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat een verzoek tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete indienen. Het moet hierbij gaan om een administratieve geldboete die: 1° door de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de bepalingen van dit decreet is opgelegd of, in voorkomend geval, door de arbeidsgerechten is bevestigd;2° door de aangewezen ambtenaar niet ter kennis kan worden gebracht aan de in een andere EU-lidstaat gevestigde dienstverrichter overeenkomstig artikel 17, § 4, van dit decreet. § 2. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar dient geen verzoek tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete in, indien en zo lang als de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete in België wordt betwist of aangevochten. § 3. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar doet het verzoek tot kennisgeving via het IMI-systeem door middel van een uniform instrument en verstrekt daarin ten minste de volgende gegevens: 1° de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor de identificatie van de geadresseerde;2° een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de toepasselijke regelgeving;3° het instrument dat de handhaving in België toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten met betrekking tot de onderliggende vordering en de administratieve geldboete, met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard;4° de naam, het adres en andere contactgegevens van de aangewezen ambtenaar; 5° het doel van de kennisgeving en de termijn waarbinnen de kennisgeving moet worden gedaan.".

Art. 56.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in dezelfde afdeling 3 een artikel 23/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/3.§ 1. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar kan, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, bij de bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat een verzoek tot invordering van een beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete indienen. Het moet hierbij gaan om een administratieve geldboete die: 1° door de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de bepalingen van dit decreet is opgelegd of, in voorkomend geval, door de arbeidsgerechten is bevestigd;2° waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld;3° door de in artikel 17, § 8, eerste lid, van dit decreet aangewezen ambtenaar niet kan worden ingevorderd van de in een andere EU-lidstaat gevestigde dienstverrichter. § 2. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar dient geen verzoek tot invordering van een beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete in, indien en zo lang de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete, evenals de onderliggende vordering of het instrument dat de handhaving in België toelaat, in België kan worden betwist of aangevochten. § 3. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar doet het verzoek tot invordering via het IMI-systeem door middel van een uniform instrument en verstrekt daarin ten minste de volgende gegevens: 1° de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor de identificatie van de geadresseerde;2° een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de toepasselijke regelgeving;3° het instrument dat de handhaving in België toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten met betrekking tot de onderliggende vordering en de administratieve geldboete, met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard;4° de naam, het adres en andere contactgegevens van de aangewezen ambtenaar;5° de datum waarop het vonnis of arrest of de beslissing voor tenuitvoerleggingvatbaar of definitief is geworden;6° een beschrijving van de aard en het bedrag van de administratieve geldboete; 7° alle gegevens die voor het handhavingsproces relevant zijn, met inbegrip van het feit of het vonnis of arrest of de beslissing aan de verweerder(s) betekendis en/of bij verstek is gewezen, alsmede een bevestiging van de aangewezen ambtenaar dat tegen de geldboete geen beroep meer kan worden aangetekend, evenals de onderliggende vordering op basis waarvan het verzoek wordt ingediend en de verschillende componenten ervan.".

Art. 57.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt een afdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 4. Bijzondere bepalingen inzake de grensoverschrijdende handhaving van administratieve financiële sancties of boetes opgelegd door een andere EU-lidstaat aan een in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter".

Art. 58.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in afdeling 4, ingevoegd bij artikel 57, een artikel 23/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/4.Deze afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van hoofdstuk VI van de richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt (`de IMI-verordening').".

Art. 59.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in dezelfde afdeling 4 een artikel 23/5 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/5.§ 1. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar neemt, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, kennis van ieder verzoek van een bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve financiële sanctie en/of boete opgelegd aan een in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de in de betreffende lidstaat geldende regels inzake detachering van werknemers. Het moet hierbij gaan om een administratieve financiële sanctie of boete die: 1° overeenkomstig de wetten en procedures van de verzoekende lidstaat door een bevoegde instantie is opgelegd of door een administratieve of gerechtelijke instantie of, in voorkomend geval, door arbeidsgerechten is bevestigd;2° door de verzoekende instantie van een andere EU-lidstaat niet ter kennis kan worden gebracht aan de in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter overeenkomstig de in die EU-lidstaat geldende nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken. § 2. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar gaat na of: 1° het via het IMI-systeem ontvangen verzoek vergezeld is van de relevante documenten, desgevallend met inbegrip van het vonnis of arrest of de onherroepelijke beslissing of een gewaarmerkt afschrift daarvan;2° deze administratieve financiële sanctie of boete onder de toepassing valt van voormelde richtlijn;3° het verzoek volledig is, strookt met de onderliggende beslissing en de in artikel 16, leden 1 en 2, van voormelde richtlijn vermelde gegevens bevat en met name: a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor de identificatie van de geadresseerde;b) een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de toepasselijke regelgeving;c) het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten met betrekking tot de onderliggende vordering en de administratieve financiële sanctie of boete, met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard;d) de naam, het adres en andere contactgegevens van de voor de beoordeling van de administratieve financiële sanctie of boete bevoegde instantie en van de bevoegde instantie waar nadere informatie kan worden verkregen over de administratieve financiële sanctie of boete of over de mogelijkheden om de betalingsverplichting of de beslissing tot betalingsverplichting te betwisten;e) het doel van de kennisgeving en de termijn waarbinnen de kennisgeving moet worden gedaan. § 3. Als aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, is voldaan, gaat de in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar binnen de maand na ontvangst van het verzoek over tot de kennisgeving van de beslissing, alsmede van de desbetreffende documenten, aan de in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter. Deze kennisgeving gebeurt per aangetekende brief.

De kennisgeving, vermeld in het eerste lid, heeft uitvoerbare kracht en wordt geacht hetzelfde effect te hebben als wanneer de kennisgeving door de verzoekende lidstaat was gedaan. § 4. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar kan weigeren om gevolg te geven aan het verzoek tot kennisgeving, als: 1° het verzoek de gegevens, vermeld in § 2, 3°, a) tot en met e), niet bevat;2° het verzoek onvolledig is;3° het verzoek onmiskenbaar niet strookt met de onderliggende beslissing. § 5. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar stelt de verzoekende instantie van de andere EU-lidstaat in kennis van: 1° de maatregelen die hij naar aanleiding van het verzoek tot kennisgeving heeft genomen en de datum waarop de geadresseerde in kennis werd gesteld; 2° de weigeringsgronden, als hij de kennisgeving weigert overeenkomstig paragraaf 4.".

Art. 60.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in dezelfde afdeling 4 een artikel 23/6 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/6.§ 1. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar neemt, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VI van voormelde richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014, kennis van ieder verzoek van een bevoegde instantie van een andere EU-lidstaat tot invordering van een administratieve financiële sanctie of boete opgelegd aan een in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter wegens het niet-naleven van de in de betreffende lidstaat geldende regels inzake detachering van werknemers. Het moet hierbij gaan om een administratieve financiële sanctie of boete die: 1° overeenkomstig de wetten en procedures van de verzoekende lidstaat door een bevoegde instantie is opgelegd of door een administratieve of gerechtelijke instantie of, in voorkomend geval, door arbeidsgerechten is bevestigd;2° waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld;3° door de verzoekende instantie van een andere EU-lidstaat niet kan worden ingevorderd van de in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter overeenkomstig de in die EU-lidstaat geldende nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve gebruiken. § 2. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar gaat na of: 1° het via het IMI-systeem ontvangen verzoek vergezeld is van de relevante documenten in verband met de invordering van die administratieve financiële sanctie of boete, desgevallend met inbegrip van het vonnis of arrest of de definitieve beslissing of een gewaarmerkt afschrift daarvan, die de wettelijke basis en titel vormt voor de tenuitvoerlegging van het invorderingsverzoek;2° de in te vorderen financiële sanctie of boete onder de toepassing valt van voormelde richtlijn;3° het verzoek volledig is, strookt met de onderliggende beslissing en de in artikel 16, leden 1 en 2, van voormelde richtlijn vermelde gegevens bevat en met name: a) de naam en het bekende adres van de geadresseerde en alle andere relevante gegevens of informatie voor de identificatie van de geadresseerde;b) een samenvatting van de feiten en de omstandigheden van de inbreuk, de aard van de inbreuk en de toepasselijke regelgeving;c) het instrument dat de handhaving in de verzoekende lidstaat toelaat en alle andere relevante gegevens of documenten met betrekking tot de onderliggende vordering en de administratieve financiële sanctie of boete, met inbegrip van gegevens of documenten van juridische aard;d) de naam, het adres en andere contactgegevens van de voor de beoordeling van de administratieve sanctie of boete bevoegde instantie en van de bevoegde instantie waar nadere informatie kan worden verkregen over de administratieve financiële sanctie of boete of over de mogelijkheden om de betalingsverplichting of de beslissing tot betalingsverplichting te betwisten;e) de datum waarop het vonnis of arrest of de beslissing voor tenuitvoerlegging vatbaar of definitief is geworden;f) een beschrijving van de aard en het bedrag van de administratieve financiële sanctie of boete;g) alle gegevens die voor het handhavingsproces relevant zijn, met inbegrip van het feit of het vonnis of arrest of de beslissing aan de verweerder(s) betekend is en/of bij verstek is gewezen, alsmede een bevestiging van de verzoekende instantie dat tegen de administratieve financiële sanctie en/of boete geen beroep meer kan worden aangetekend, evenals de onderliggende vordering op basis waarvan het verzoek wordt ingediend en de verschillende componenten ervan;4° de in te vorderen administratieve financiële sanctie of boete minstens 350 euro bedraagt of het equivalent van dat bedrag. § 3. Als aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, is voldaan, vordert de in artikel 17, § 8, eerste lid, aangewezen ambtenaar de administratieve financiële sanctie of boete in. § 4. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar doet de kennisgeving van het verzoek tot invordering van een administratieve financiële sanctie of boete, alsmede van de desbetreffende documenten, aan de in het Vlaamse Gewest gevestigde dienstverrichter binnen de maand na ontvangst van het verzoek daartoe van een bevoegde instantie van de andere EU-lidstaat. § 5. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar kan weigeren om gevolg te geven aan het invorderingsverzoek als: 1° het verzoek de gegevens, vermeld in § 2, 3°, a) tot en met g), niet bevat;2° het verzoek onvolledig is;3° het verzoek onmiskenbaar niet strookt met de onderliggende beslissing;4° de in te vorderen administratieve financiële sanctie of boete minder bedraagt dan 350 euro of het equivalent van dat bedrag;5° uit onderzoek duidelijk blijkt dat de verwachte kosten of middelen van de invordering van de boete niet in verhouding staan tot het in te vorderen bedrag of grote moeilijkheden zouden opleveren;6° de in de Belgische Grondwet opgenomen grondrechten en vrijheden van verweerders en de rechtsbeginselen die op hen van toepassing zijn, niet zijn nageleefd. § 6. De in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar stelt de verzoekende instantie van de andere EU-lidstaat in kennis van: 1° de maatregelen die hij naar aanleiding van het verzoek tot invordering heeft genomen en de datum waarop de geadresseerde in kennis werd gesteld; 2° de weigeringsgronden, als hij de uitvoering van een verzoek tot invordering weigert overeenkomstig paragraaf 5.".

Art. 61.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in dezelfde afdeling 4 een artikel 23/7 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/7.Als de betrokken dienstverrichter of een belanghebbende partij in de loop van de procedures, vermeld in artikel 23/5 en 23/6, de administratieve sanctie of boete of de onderliggende vordering aanvecht of er beroep tegen instelt, worden deze procedures geschorst in afwachting van een beslissing van het bevoegde orgaan of de bevoegde instantie in de verzoekende lidstaat. Het aanvechten of het instellen van beroep dient te geschieden bij de bevoegde instantie of autoriteit in de verzoekende lidstaat.".

Art. 62.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in dezelfde afdeling 4 een artikel 23/8 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/8.§ 1. De bedragen die ingevorderd worden in het kader van de procedure, vermeld in artikel 23/6, komen toe aan het Vlaamse Gewest.

De verschuldigde bedragen worden door de in artikel 17, § 8, eerste lid, aangewezen ambtenaar ingevorderd in euro.

In voorkomend geval zet de in artikel 15, tweede lid, aangewezen ambtenaar de administratieve financiële sanctie of boete om in euro volgens de wisselkoers die op de datum van het opleggen van de administratieve financiële sanctie of boete van toepassing was. § 2. Ten aanzien van de EU-lidstaat die het verzoek tot kennisgeving van een beslissing tot oplegging van een administratieve financiële sanctie of boete of het verzoek tot invordering van een beslissing tot oplegging van een administratieve financiële sanctie of boete ingediend heeft, wordt afgezien van de vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de procedures, vermeld in artikel 23/5 en 23/6.".

Art. 63.In artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204019 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn type decreet prom. 09/07/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035483 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met" en de woorden "of met één van die straffen alleen" opgeheven;2° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede "26 tot 500 euro" vervangen door de zinsnede "100 tot 1000 euro"; 3° in het eerste lid wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° worden gestraft met een geldboete van 100 tot 1000 euro het opleidingscentrum, de werkgever en, in voorkomend geval, de gebruiker, zijn aangestelden of lasthebbers, die binnen de termijn die de sociaalrechtelijke inspecteurs bepalen, het bevel van de sociaalrechtelijke inspecteurs tot het opmaken of overhandigen van elk document ter vervanging van de documenten, vermeld in de reglementeringen waarvoor de sociaalrechtelijke inspecteurs bevoegd zijn, vermeld in artikel 7, 4°, van dit decreet, niet nakomen;"; 4° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "acht dagen tot één jaar" vervangen door de woorden "zes maanden tot drie jaar"; 5° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "1.000 tot 5.000 euro" vervangen door de zinsnede "600 tot 6000 euro"; 6° aan het eerste lid wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° worden gestraft met een geldboete van 100 tot 1000 euro, de personen die zich niet houden aan de beslissing van de voorzitter van de arbeidsrechtbank, vermeld in artikel 7/5 van dit decreet."; 7° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Bij herhaling binnen vijf jaar kan de straf, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°, op het dubbele van het maximum worden gebracht.".

Art. 64.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt een hoofdstuk IV/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk IV/1. Uitsluiting van het recht op subsidie".

Art. 65.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 17 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten4, wordt in hoofdstuk IV/1, ingevoegd bij artikel 64, een artikel 26/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 26/1.De volgende personen kunnen door de Vlaamse Regering gedurende een periode van maximaal twaalf maanden worden uitgesloten van het recht op subsidie: 1° de persoon die een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling heeft opgelopen wegens een inbreuk die conform dit decreet of conform de in artikel 2, eerste lid, van dit decreet vermelde regelgeving wordt bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 300 tot 3000 euro of met een strafrechtelijke boete van 600 tot 6000 euro;2° de persoon die conform dit decreet een niet langer voor beroep vatbare administratieve beslissing heeft opgelopen wegens een inbreuk die conform dit decreet wordt bestraft met een administratieve geldboete van 150 tot 1500 euro of een administratieve geldboete van 300 tot 3000 euro; 3° de persoon die een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling of een niet langer voor beroep vatbare administratieve beslissing heeft opgelopen wegens een inbreuk op de sociale wetgeving die wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 als vermeld in artikel 101 van het Sociaal Strafwetboek.". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling

Art. 66.In artikel 20/3 van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de sportmakelaar verricht geen activiteiten die gericht zijn op het sluiten van een overeenkomst om diensten van private arbeidsbemiddeling te verrichten voor sportbeoefenaars, als de betrokken sportbeoefenaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet heeft bereikt;".

Art. 67.In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 14° wordt vervangen door wat volgt: "14° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die publiciteit voeren die potentiële betaalde sportbeoefenaars kan misleiden;"; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 7° tot en met 9°, wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers op wie de inbreuk betrekking heeft.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.".

Art. 68.In artikel 24 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 juni 2018 en 29 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met" en de woorden "of met één van deze straffen alleen" opgeheven;2° in de inleidende zin wordt de zinsnede "125 euro tot 1250 euro" vervangen door de zinsnede "100 tot 1000 euro"; 3° punt 11° wordt vervangen door wat volgt: "11° de gebruiker die een beroep doet op een uitzendbureau dat niet beschikt over een regelmatige erkenning;"; 4° punt 12° wordt vervangen door wat volgt: "12° de gebruiker, zijn lasthebbers of aangestelden die het bureau aanzetten of opdracht geven om bij de bemiddeling discriminerende criteria te gebruiken;"; 5° punt 13° tot en met 15°, 20°, 22° en 23° worden opgeheven;6° er worden een punt 24° en 25° toegevoegd, die luiden als volgt: "24° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die activiteiten verrichten die gericht zijn op het sluiten van een overeenkomst om diensten van private arbeidsbemiddeling te verrichten voor sportbeoefenaars, als de betrokken sportbeoefenaar de leeftijd van vijftien jaar nog niet heeft bereikt; 25° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die een vergoeding vragen om diensten van private arbeidsbemiddeling te verrichten voor een minderjarige sportbeoefenaar."; 7° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 16°, wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers op wie de inbreuk betrekking heeft.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.".

Art. 69.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 8 juni 2018 en 29 maart 2019, wordt een artikel 24/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 24/1.Met behoud van de toepassing van artikel 269 tot en met 274 van het Strafwetboek worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met een geldboete van 300 tot 3000 euro of met een van die straffen alleen: 1° iedere persoon, zijn lasthebbers of aangestelden die een uitzendbureau exploiteren zonder in het bezit te zijn van een voorafgaande regelmatige erkenning of die niet meer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden;2° het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden die na de intrekking van de erkenning nog nieuwe overeenkomsten sluiten of die overeenkomsten wijzigen, vernieuwen of verlengen;3° het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden die na de intrekking of schrapping van de erkenning nog uitzendactiviteiten uitvoeren;4° iedere persoon, zijn lasthebbers of aangestelden die een bureau als sportmakelaar uitbaten dat niet voorafgaandelijk geregistreerd is;5° het bureau, zijn lasthebbers of aangestelden die na de schorsing of intrekking van de registratie nog activiteiten als sportmakelaar uitoefenen;6° het uitzendbureau, zijn lasthebbers of aangestelden die een erkenning verkrijgen op basis van valse, onvolledige of onjuiste verklaringen;7° de gebruiker die wetens en willens een beroep doet op een uitzendbureau dat niet beschikt over een regelmatige erkenning;8° de werkgever die voor de arbeidsbemiddeling met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wetens en willens een beroep doet op een bureau dat niet voorafgaandelijk geregistreerd is. De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 1° tot en met 5°, wordt vermenigvuldigd met het aantal werknemers op wie de inbreuk betrekking heeft. De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de maximumgeldboete bedragen.".

Art. 70.In artikel 27 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het decreet van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012035299 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201308 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap sluiten betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

Art. 71.Artikel 18 van het decreet van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012035299 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201308 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap sluiten betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt opgeheven.

Art. 72.In artikel 19, 1° tot en met 4°, van hetzelfde decreet worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 73.In artikel 24 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

Art. 74.In artikel 37 van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling worden de woorden "met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en" en de zinsnede ", of met een van die straffen alleen" opgeheven.

Art. 75.In artikel 38 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een" en de zinsnede ", of met een van die straffen alleen" opgeheven; 2° in de inleidende zin wordt de zinsnede "125 euro tot 1.250 euro" vervangen door de zinsnede "100 tot 1000 euro"; 3° punt 1° en 2° worden opgeheven;4° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De geldboete die wordt opgelegd met toepassing van het eerste lid, 5°, wordt vermenigvuldigd met het aantal doelgroepwerknemers dat in de enclavewerking werkt waarop de vastgestelde inbreuk betrekking heeft. De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer bedragen dan het honderdvoud van de maximumgeldboete.".

Art. 76.In artikel 39 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° tot en met 4° worden de woorden "wetens en willens" opgeheven;2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de inbreuken, vermeld in het eerste lid, die de werkgever, zijn lasthebbers of aangestelden hebben gepleegd, wordt de geldboete vermenigvuldigd met het aantal doelgroepwerknemers voor wie onterecht een subsidie is aangevraagd, verkregen of behouden.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer bedragen dan het honderdvoud van de maximumgeldboete.".

Art. 77.Artikel 44 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 44.Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen

Art. 78.Artikel 20 van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 20.Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.".

Art. 79.In artikel 21 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "250 tot 2500 euro" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro". HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten2 over maatwerk bij individuele inschakeling

Art. 80.In artikel 42 van het decreet van 14 januari 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten2 over maatwerk bij individuele inschakeling wordt de zinsnede "een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 50 euro tot 500 euro, of met een van die straffen alleen" vervangen door de zinsnede "een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro".

Art. 81.In artikel 43, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 125 euro tot 1250 euro, of met een van die straffen alleen" wordt vervangen door de zinsnede "een strafrechtelijke geldboete van 100 tot 1000 euro";2° punt 1° en 2° worden opgeheven.

Art. 82.In artikel 44 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "250 euro tot 2500 euro" wordt vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro";2° in punt 1° tot en met 4° worden de woorden "wetens en willens" opgeheven.

Art. 83.Artikel 49 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 49.Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.". HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het decreet van 23 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten5 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding

Art. 84.Artikel 12 van het decreet van 23 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009003258 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst sluiten5 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, wordt opgeheven.

Art. 85.In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "250 tot 2500 euro" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 euro";2° in het eerste lid, 1° tot en met 3°, worden de woorden "wetens en willens" telkens opgeheven.

Art. 86.In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de inbreuken, vermeld in dit decreet.". HOOFDSTUK 1 3. - Inwerkingtreding

Art. 87.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2024, met uitzondering van artikel 61 en 62, die in werking treden op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 oktober 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, J. BROUNS _______ Nota (1) Zitting 2023-2024 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1808 - Nr.1 - Verslag : 1808 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1808 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 25 oktober 2023.

^