Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 december 2014
gepubliceerd op 03 februari 2015

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2015035083
pub.
03/02/2015
prom.
19/12/2014
ELI
eli/decreet/2014/12/19/2015035083/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Onderwijs Afdeling 1. - Indexering werkingsmiddelen DKO

Art. 2.In artikel 3quater van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2012, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. De werkingsmiddelen voor het schooljaar (X, X+1) (begrotingsjaar X+1) worden jaarlijks berekend als volgt: Aantal toegekende leraarsuren voor het schooljaar (X, X+1) * bedrag per leraars-uur.

Het basisbedrag voor de studierichting Beeldende Kunst bedraagt 86,61 euro.

Het basisbedrag voor de studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans bedraagt 28,87 euro.

Deze basisbedragen worden vanaf het schooljaar 2013-2014 jaarlijks vermenigvuldigd met de aanpassingscoëfficiënt A die als volgt berekend wordt: A = (Cx+1)/Cx, waarbij: 1° Cx+1: de consumptie-index van de maand februari van het begrotingsjaar x+1; 2° Cx: de consumptie-index van de maand februari van het begrotingsjaar x.".

Art. 3.Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende de organisatie en de financiering van de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.De Beiaardschool ontvangt voor het schooljaar (X, X+1) (begrotingsjaar X+1) een werkingsbudget dat jaarlijks als volgt berekend wordt: Basisbedrag * aanpassingscoëfficiënt A Het basisbedrag bedraagt 27.951 euro. Vanaf het schooljaar 2013-2014 wordt de aanpassingscoëfficiënt A als volgt berekend: A = (Cx+1)/Cx, waarbij: 1° Cx+1: de consumptie-index van de maand februari van het begrotingsjaar x+1;2° Cx: de consumptie-index van de maand februari van het begrotingsjaar x. Het bedrag wordt afgerond naar de hogere eenheid. Van de werkingsmiddelen wordt 60% uitbetaald in februari en 40% na voorlegging van de financiële rapportering met jaarrekening en balans, zoals bepaald in artikel 9.". Afdeling 2. - Begrotingsfonds Departement Onderwijs en Vorming

Art. 4.In het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, worden in hoofdstuk 17. Onderwijs de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de titel van afdeling 1, worden de woorden "Dienstverlening Onderwijs-communicatie" vervangen door de woorden "Departement Onderwijs en Vorming"; 2° aan artikel 41, § 1, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid, draagt het begrotingsfonds met ingang van 1 april 2014 de naam begrotingsfonds Departement Onderwijs en Vorming.". Afdeling 3. - Volwassenenonderwijs

Art. 5.In het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs wordt een artikel 196quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 196quinquies.§ 1. Voor het schooljaar 2014-2015 wordt in uitvoering van artikel 29, § 1, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid een eenmalige toekenning gedaan van werkingsmiddelen aan de centra voor basiseducatie voor een totaalbedrag van 312.000 euro ten laste van de begroting 2014. § 2. Deze bijkomende werkingsmiddelen worden op basis van de referteperiode 2012-2013 verdeeld naar rato van het aantal unieke cursisten Nederlands als tweede taal in een inburgeringstraject. § 3. De middelen kunnen enkel aangewend worden voor de organisatie van de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van het leergebied Nederlands als tweede taal van de basiseducatie voor de centra voor basiseducatie.". Afdeling 4. - Contingent detacheringen

Art. 6.In artikel 77quater, § 2, derde lid, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt het getal "45" vervangen door het getal "43".

Art. 7.In artikel 51quater, § 2, derde lid, van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2003 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5, wordt het getal "45" vervangen door het getal "43". Afdeling 5. - Subsidies aan lokale besturen in het kader van

innovatieve technologische opleidings- en vormingsprojecten

Art. 8.§ 1. De Vlaamse Regering kan, rekening houdend met de beschikbare kredieten en uiterlijk tot 31 december 2019, subsidies verstrekken aan lokale besturen in het kader van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Opdat lokale besturen hiervoor in aanmerking kunnen komen, beantwoordt de gemeente ten minste aan volgende gezamenlijke voorwaarden: 1° er doen zich in de gemeente uitzonderlijke en ongunstige lokale ontwikkelingen voor op socio-economisch vlak met ingrijpende maatschappelijke repercussies, waaronder alleszins stijgende werkloosheid;2° de gemeente kampt met een structureel hoge jeugdwerkloosheid;3° er is in de gemeente een manifeste kloof tussen de studiekeuzes van onderwijs-gebruikers enerzijds en de gevraagde technische profielen op de arbeidsmarkt anderzijds;4° de beschikbare infrastructuur en uitrusting in de gemeente is ontoereikend om tegemoet te komen aan de, in functie van de socio-economische omstandigheden, lokale onderwijsbehoeften;5° de gemeente is gelegen in een regio die onder een Europees socio-economisch gunstregime valt. De Vlaamse Regering kan bijkomende voorwaarden opleggen. § 2. De subsidies strekken ertoe de kosten te dekken van investerings- en uitrustingsgoederen die bestemd zijn om innovatieve technologische opleidings- en vormingsprojecten op te zetten in samenwerking met VDAB en Syntra voor een brede doelgroep, gericht op tewerkstellingsperspectieven en tewerkstelling. Een brede doelgroep betekent ook openstelling voor niet-inwoners van de betrokken gemeente. § 3. Voor de projectuitvoering wordt een orgaan opgericht, waarin naast het lokale bestuur andere partners participeren. Die andere partners zijn alleszins publieke opleidingsverstrekkers en schoolbesturen van door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstellingen met één of meer vestigingsplaatsen in de betrokken gemeente.

De schoolbesturen die in het orgaan participeren behartigen tevens de belangen van andere besturen en instellingen uit het onderwijs die gebruikmaken van het gesubsidieerde project.

Het lokale bestuur dat in het orgaan participeert, treedt ten aanzien van de Vlaamse Regering op als vertegenwoordiger van het orgaan en is ontvanger van de subsidies. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten van de toekenning van de subsidies en van de verantwoording inzake aanwending ervan. § 5. Een lokaal bestuur dat voor subsidies in aanmerking wil komen, richt een gemotiveerd aanvraagdossier aan de minister, bevoegd voor het onderwijs. De aanvraag bevat alleszins het engagement tot oprichting van het orgaan, als vermeld in § 3, voorafgaand aan de betaling van de eerste subsidieschijf. HOOFDSTUK 3. - Bpost - Afschaffing van gelijkstelling met Staat voor wat betreft de belastingen

Art. 9.Artikel 7, eerste lid, van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991 en 13 december 2010, en hernummerd bij de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van DE POST en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst sluiten, wordt opgeheven, met betrekking tot alle taksen, rechten, retributies en belastingen ten bate van de Vlaamse Gemeenschap, voor zover het daarbij niet gaat om een uitzondering bepaald overeenkomstig artikel 170, § 2, tweede lid, van de Grondwet 1994.

Art. 10.Artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991 en 13 december 2010, en hernummerd bij de wet van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen type wet prom. 01/04/2007 pub. 14/05/2007 numac 2007011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van DE POST en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst sluiten, wordt opgeheven met betrekking tot alle taksen, rechten, retributies en belastingen ten bate van het Vlaamse Gewest, voor zover het daarbij niet gaat om een uitzondering bepaald overeenkomstig artikel 170, § 2, tweede lid, van de Grondwet 1994.

De opheffing, vermeld in het eerste lid, geldt ook ten aanzien van de opdeciem, vermeld in artikel 2.2.4.0.5, § 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. HOOFDSTUK 4. - Winwinlening

Art. 11.Aan artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening type decreet prom. 19/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie type decreet prom. 19/05/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006036104 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de oprichting en de werking van het Fonds voor Landbouw en Visserij sluiten betreffende de Winwinlening, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden een punt 9°, 10° en 11° toegevoegd, die luiden als volgt: "9° Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992: Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, met inbegrip van alle latere wijzigingen; 10° Bijzondere Financieringswet: bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, met inbegrip van alle latere wijzigingen; 11° federale belastingadministratie: de administratie die instaat voor de dienst van de inkomstenbelastingen.".

Art. 12.In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010 en 5 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 5, § 1, eerste lid" vervangen door de zinsnede "van de Winwinlening";2° in paragraaf 2, eerste lid, 5°, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 5, § 4," opgeheven;3° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3.De Vlaamse Regering bepaalt de vormvoorwaarden en de procedure van registratie en schrapping van de Winwinlening.".

Art. 13.Artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010 en 12 juli 2013, wordt opgeheven.

Art. 14.In artikel 7 van hetzelfde decreet worden het eerste en tweede lid vervangen door wat volgt: "Te rekenen vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin een Winwinlening is gesloten, houdt de kredietgever het bewijs, dat hij in het belastbare tijdperk een of meer Winwinleningen heeft uitstaan, ter beschikking van de federale belastingadministratie.

De Vlaamse Regering bepaalt de vormgeving van het bewijs, vermeld in het eerste lid.".

Art. 15.In hoofdstuk 6, afdeling 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van afdeling 1 wordt vervangen door wat volgt: "Afdeling 1.Jaarlijks belastingkrediet"; 2° in artikel 8 wordt het woord "belastingvermindering" telkens vervangen door het woord "belastingkrediet";3° in artikel 8 wordt de zinsnede "de belastingvermindering" telkens vervangen door "het belastingkrediet";4° in artikel 8, paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "en inwoner is van het Vlaamse Gewest," vervangen door de zinsnede ", zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet";5° in artikel 8, paragraaf 1, wordt het tweede lid opgeheven; 6° in artikel 8, paragraaf 5, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Het belastingkrediet wordt alleen verleend, als de kredietgever per aanslagjaar conform artikel 7, eerste en tweede lid, het bewijs ter beschikking houdt van de federale belastingadministratie."; 7° in artikel 8, paragraaf 5, zesde lid, wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 5, § 4," opgeheven;8° in artikel 8 wordt paragraaf 6 opgeheven;9° in artikel 8 wordt paragraaf 7 opgeheven.

Art. 16.In hoofdstuk 6, afdeling 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het opschrift van afdeling 2 wordt vervangen door wat volgt: "Afdeling 2.Eenmalig belastingkrediet"; 2° in artikel 9 wordt de zinsnede "een eenmalige belastingvermindering" telkens vervangen door het woord "een eenmalig belastingkrediet";3° in artikel 9 wordt de zinsnede "de eenmalige belastingvermindering" telkens vervangen door "het eenmalig belastingkrediet";4° in artikel 9 wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt: " § 1.Aan de kredietgever wordt een eenmalig belastingkrediet onder de volgende voorwaarden toegekend: a) tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de lening doet zich een van de gevallen, vermeld in artikel 4, § 2, 1°, voor;b) de kredietnemer kan een deel of het geheel van de Winwinlening niet terugbetalen;c) de kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet; d) de kredietgever heeft de Winwinlening opeisbaar gesteld."; 5° in artikel 9 wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt: " § 2.Het bedrag van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief verloren is gegaan, wordt genomen als berekeningsgrondslag van het eenmalig belastingkrediet."; 6° in artikel 9, paragraaf 5, vierde lid, wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 5, § 4," opgeheven;7° in artikel 9 wordt paragraaf 6 opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Landbouw Afdeling 1. - Fonds Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Art. 17.Aan artikel 34, § 2, van het decreet van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007036524 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 worden een punt 8° en een punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt: "8° het gedeelte van de verschuldigde productieheffingen en overschotheffingen in de suikersector dat het Vlaams Betaalorgaan mag inhouden; 9° bij debiteuren verbeurd verklaarde zekerheden en het gedeelte van de ELGF debiteuren bij onregelmatigheden of nalatigheden, waarbij de opbrengst voor het Vlaams Betaalorgaan is.". Afdeling 2. - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

Art. 18.In artikel 12 van het decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, gewijzigd bij de decreten van 24 december 2004, 23 juni 2006 en 28 juni 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1/1.Het VLIF heeft naast de taak vermeld in paragraaf 1 tot taak de btw-plichtige activiteiten uit te oefenen van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau die haar toegewezen waren tot voor de overdracht ervan ingevolge artikel 16 van de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.

De Vlaamse Regering kan het VLIF eveneens belasten met andere activiteiten die tot voor de overdracht ervan ingevolge artikel 16 van de bijzondere wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming sluiten met betrekking tot de Zesde Staatshervorming aan het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau waren toegewezen."; 2° er wordt een paragraaf 3/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 3/1.Het VLIF is naast het doel vermeld in paragraaf 3, belast met: 1° de regeling van de particuliere en openbare opslag, vermeld in verordening (EU) nr.1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad en in verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad; 2° de opdrachten die haar door de Vlaamse Regering worden gegeven in het kader van het landbouwbeleid."; 3° aan paragraaf 4 wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt: "f) retributies die worden opgelegd voor het sluiten van opslagcontracten."; 4° er wordt een paragraaf 10 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 10.Het VLIF neemt de in paragraaf 1/1 bedoelde taken op vanaf 16 oktober 2014.". HOOFDSTUK 6. - Bestuurlijke verandering van de inspectiediensten Werk en Sociale Economie

Art. 19.In artikel 3, punt 10°, van het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn sluiten tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Afdeling Toezicht en Handhaving".

Art. 20.In artikel 9, § 4, derde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie".

Art. 21.In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de woorden "afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie" vervangen door de woorden "Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie".

Art. 22.In artikel 17 van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de private arbeidsbemiddeling, worden de woorden "afdeling Inspectie" vervangen door de woorden "Afdeling Toezicht en Handhaving".

Art. 23.In artikel 20, § 4, van hetzelfde decreet worden de woorden "afdeling inspectie" vervangen door de woorden "Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie". HOOFDSTUK 7. - Pensioenfonds VRT

Art. 24.In artikel 29, tweede lid, 2°, van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de rustpensioenen, toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie en betreffende de overlevingspensioenen, toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden worden de woorden "uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de bekendmaking van dit decreet in het Belgisch Staatsblad." vervangen door de woorden "en dit tot op een specifiek door de Vlaamse Regering te bepalen datum en uiterlijk op 31 december 2015.". HOOFDSTUK 8. - Terugbetalingen van kunstenaarstoelagen

Art. 25.Aan artikel 22, § 2, van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° terugbetalingen van kunstenaarstoelagen verleend op basis van het Kunstendecreet van 13 december 2013.". HOOFDSTUK 9. - Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 26.In artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/1998 pub. 28/08/1998 numac 1998035917 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1998, vervangen bij het decreet van 19 december 2003, gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2011 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, wordt paragraaf 3/2 vervangen door wat volgt: " § 3/2. Ten laste van dit Fonds wordt, conform het protocolakkoord van 28 september 2009, door de Vlaamse overheid, in het kader van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker, de aankoop betaald van de testen ter opsporing van occult bloed in de stoelgang, evenals de lezing van de testen door een daartoe aangeduid laboratorium, het versturen van de uitnodigingen en de testkits en het verwerken van de uitslagen.". HOOFDSTUK 1 0. - Jeugdbeleid

Art. 27.In artikel 4, § 4, eerste lid, van het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid wordt de zinsnede "ten minste 21.760.000 euro" vervangen door de zinsnede "ten minste 21.298.000 euro". HOOFDSTUK 1 1. - Doorbetalingsverbintenis

Art. 28.De overeenkomst van 15 juli 2014 met betrekking tot de doorbetalingsverbintenis, afgesloten tussen enerzijds het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en anderzijds de Single Service Provider en de financier, wordt hierbij bekrachtigd voor wat betreft het aandeel van het Vlaamse Gewest in alle verplichtingen die ingevolge de DBFMO-overeenkomst van 25 juli 2014 of artikel 4 van de directe overeenkomst door de interregionale entiteit Viapass of zijn rechtsopvolger of rechtsverkrijger aan de Single Service Provider of de financier verschuldigd zijn, voor zover deze niet vervuld kunnen worden door de interregionale entiteit Viapass of zijn rechtsopvolger of rechtsverkrijger. HOOFDSTUK 1 2. - Regionale luchthavens

Art. 29.In artikel 3, 6°, van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203684 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem sluiten betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen wordt na de woorden "het geheel van de roerende en onroerende goederen" de zinsnede ", al dan niet met inbegrip van de grondzate," ingevoegd.

Art. 30.Aan artikel 27 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202911 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten, waarvan het enige lid paragraaf 1 wordt, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2. Uiterlijk op datum van aanvang van de commerciële uitbating door de LEM Oostende-Brugge, zoals bedoeld in artikel 32 van dit decreet, treedt de LOM Oostende-Brugge van rechtswege in de rechten en de plichten van de DAB Luchthaven Oostende-Brugge, voor wat betreft de door deze laatste, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest aangegane, nog lopende overeenkomsten, waarvoor een vastlegging genomen is. Op diezelfde datum worden de voordien aan de DAB Luchthaven Oostende-Brugge door het Vlaamse Gewest toegekende investeringssubsidies ter beschikking gesteld van de LOM Oostende-Brugge, teneinde: - de door de DAB Luchthaven Oostende-Brugge opgestarte, doch nog niet voltooide investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te volbrengen; en - de door de DAB Luchthaven Oostende-Brugge nog niet aangevatte investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te (laten) realiseren.

Tot slot zal op diezelfde datum de DAB Luchthaven Oostende-Brugge de gelden van reeds ontvangen doch nog niet aangewende investeringssubsidies overdragen aan de LOM Oostende-Brugge.".

Art. 31.In artikel 66/1, 6°, van hetzelfde decreet, wordt na de woorden "het geheel van de roerende en onroerende goederen" de zinsnede ", al dan niet met inbegrip van de grondzate," ingevoegd.

Art. 32.Aan artikel 66/25 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202911 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten, waarvan het enige lid paragraaf 1 wordt, wordt een paragraaf 2 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 2. Uiterlijk op datum van aanvang van de commerciële uitbating door de LEM Antwerpen, zoals bedoeld in artikel 66/30 van dit decreet, treedt de LOM Antwerpen van rechtswege in de rechten en de plichten van de DAB Luchthaven Antwerpen, voor wat betreft de door deze laatste, in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest aangegane, nog lopende overeenkomsten, waarvoor een vastlegging genomen is. Op diezelfde datum worden de voordien aan de DAB Luchthaven Antwerpen door het Vlaamse Gewest toegekende investeringssubsidies ter beschikking gesteld van de LOM Antwerpen, teneinde: - de door de DAB Luchthaven Antwerpen opgestarte, doch nog niet voltooide investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te volbrengen; en - de door de DAB Luchthaven Antwerpen nog niet aangevatte investeringsprojecten, waartoe investeringssubsidies werden toegekend, te (laten) realiseren.

Tot slot zal op diezelfde datum de DAB Luchthaven Antwerpen de gelden van reeds ontvangen doch nog niet aangewende investeringssubsidies overdragen aan de LOM Antwerpen.". HOOFDSTUK 1 3. - Slotbepalingen

Art. 33.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van: - artikel 4, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2014; - artikel 5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2014; - artikel 9 en 10, die uitwerking hebben vanaf aanslagjaar 2013. Voor wat de belastingen betreft die niet in beheer zijn bij de Vlaamse Belastingdienst hebben artikel 9 en 10 uitwerking met ingang van 1 januari 2013; - artikel 11 tot en met 16, die uitwerking hebben vanaf aanslagjaar 2015; - artikel 17 en 18, die uitwerking hebben met ingang van 16 oktober 2014; - artikel 19 tot en met 23, die uitwerking hebben met ingang van 1 juni 2014; - artikel 24, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2014; - artikel 28, dat in werking treedt op 31 december 2014.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 december 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2014-2015. Stukken. - Ontwerp van decreet, 131, nr. 1. - Amendementen, 131, nrs. 2 en 3. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 131, nr. 4. - Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 131, nr. 5. - Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, 131, nr. 6. - Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, 131, nr. 7. - Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, 131, nr. 8. - Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 131, nr. 9. - Tekst aangenomen door de commissie, 131, nr. 10. - Amendement, 131, nr. 11. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 131, nr. 12.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 16 en 17 december 2014.

^