Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 juni 2013
gepubliceerd op 26 juli 2013

Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2013204197
pub.
26/07/2013
prom.
07/06/2013
ELI
eli/decreet/2013/06/07/2013204197/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 JUNI 2013. - Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° anderstalige kleuter : de persoon die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : a) op 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twee jaar en zes maanden en anderzijds geen vijf jaar geworden zijn;b) niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;c) niet ingeschreven zijn in het kleuteronderwijs;2° attest van inburgering : een attest dat wordt uitgereikt aan de inburgeraar die minstens voor elk onderdeel van zijn vormingsprogramma de doelstellingen van het vormingsprogramma heeft bereikt;3° attest van vrijstelling : een attest dat wordt uitgereikt aan de inburgeraar die vrijgesteld is van de inburgeringsplicht;4° centrum : voor zover ze opleidingen Nederlands tweede taal aanbieden een van de volgende entiteiten : a) het centrum, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;b) een talencentrum, opgericht door een universiteit als bedoeld in artikel 4 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen;5° decreet van 15 juli 2011 : het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd;6° EVA : het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vermeld in artikel 16;7° inburgeraar : een persoon die behoort tot de doelgroep van inburgering, vermeld in artikel 26, § 1;8° inburgering : een begeleid traject naar integratie waarbij de overheid aan inburgeraars een specifiek programma op maat aanbiedt, dat hun zelfredzaamheid verhoogt met het oog op participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak;9° inburgeringsbeleid : het onderdeel van het integratiebeleid dat geconcretiseerd wordt in een inburgeringstraject dat aan de inburgeraar wordt aangeboden en een toeleidingstraject dat aan de minderjarige nieuwkomer en de anderstalige kleuter wordt aangeboden;10° inburgeringscontract : een overeenkomst tussen de inburgeraar en het EVA waarbij beide partijen verbintenissen aangaan met betrekking tot het inburgeringstraject;11° inburgeringsplicht : de verplichtingen die aan de verplichte inburgeraars worden opgelegd met toepassing van artikel 27, § 3;12° inburgeringstraject : het traject, vermeld in artikel 28;13° integratie : een dynamisch en interactief proces waarbij individuen, groepen, gemeenschappen en voorzieningen elk vanuit een context van de afdwingbaarheid van rechten en plichten die inherent zijn aan onze democratische rechtsstaat, op een constructieve wijze met elkaar in relatie staan en omgaan met migratie en de gevolgen ervan in de samenleving;14° integratiebeleid : het beleid dat met onderling afgestemde initiatieven inspeelt op de situaties en dynamieken die verbonden zijn met de gevolgen van migratie, met als doel zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid van alle voorzieningen, actief en gedeeld burgerschap van eenieder en het verkrijgen van sociale samenhang;15° kandidaat-inwijkeling : de vreemdeling die in het buitenland een visum tot langdurig verblijf in België heeft verkregen en zijn of haar wil uit om in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ingeschreven te worden in het Rijksregister, of de niet-visumplichtige vreemdeling die bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland zijn of haar wil uit om een langdurig verblijf in België te verkrijgen en om in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ingeschreven te worden in het Rijksregister;16° leefloon : een geïndexeerd inkomen dat wordt uitgekeerd met toepassing van de wetgeving betreffende het recht op maatschappelijke integratie;17° levensloopbaan : het volledige traject dat een individuele natuurlijke persoon kan doorlopen gedurende zijn leven en waarbij de verschillende rollen zoals die van onder meer kind, student, burger, werkende, vrijetijdsmens, echtgenoot of echtgenote, gezinsverzorger, ouder of gepensioneerde aan bod kunnen komen;18° lokaal bestuur : een gemeente, provincie of een extern verzelfstandigd agentschap van een gemeente of provincie; 19° maatschappelijke dienstverlening : de maatschappelijke dienstverlening in de vorm van een financiële uitkering door het O.C.M.W., die geheel of gedeeltelijk door de federale overheid ten laste wordt genomen met toepassing van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun, verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 20° minderjarige nieuwkomer : de persoon die gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet : a) op 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens vijf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;b) niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;c) onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;d) maximaal negen maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend);e) maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven; 21° O.C.M.W. : een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn; 22° reguliere voorziening : een voorziening, inzonderheid in de sectoren onderwijs, tewerkstelling, welzijn en cultuur, die wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of een lokaal bestuur;23° toeleidingstraject : het traject, vermeld in artikel 36;24° VDAB : het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;25° verplichte inburgeraar : een inburgeraar als vermeld in artikel 27, § 1, voor zover niet vrijgesteld van de inburgeringsplicht;26° vormingsprogramma : het programma, vermeld in artikel 29;27° vreemdeling met wettig verblijf : een persoon die het bewijs niet levert in het bezit te zijn van de Belgische nationaliteit en die gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf of om zich te vestigen in België of die volgens een geldig document in België mag verblijven, met toepassing van de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;28° wachtuitkering : de wachtuitkering die is ingevoerd in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de werkloosheidsreglementering;29° werkloosheidsuitkering : de werkloosheidsuitkering die is ingevoerd in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de werkloosheidsreglementering;30° zelfredzaamheid : onder zelfredzaamheid van personen wordt begrepen dat die personen in staat zijn actief hun levensloopbaan uit te bouwen en daarvoor een basistaalvaardigheid van het Nederlands verwerven. Bij verwijzing naar personen wordt hierna de mannelijke vorm gebruikt.

De mannelijke vorm verwijst zowel naar mannen als naar vrouwen. HOOFDSTUK 2. - Doelstellingen, uitgangspunten en opdrachten van het Vlaamse integratiebeleid

Art. 3.Het Vlaamse integratiebeleid richt zich op de gehele samenleving en heeft daarbij, naargelang van het geval, speciale aandacht voor de volgende bijzondere doelgroepen : 1° personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens een van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat, in het bijzonder diegenen die zich in een vaststelbare achterstandspositie bevinden.Daarbij is een langdurig verblijf elk legaal verblijf dat niet beperkt is tot maximaal drie maanden als vermeld in titel I, hoofdstuk II, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 2° personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen als vermeld in artikel 2, 33°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, of waarvan de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven. Daarnaast richt het Vlaamse integratiebeleid zich ook op vreemdelingen zonder wettig verblijf, meer bepaald vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens een noodsituatie begeleiding vragen.

Art. 4.§ 1. Het Vlaamse integratiebeleid is een inclusief beleid. Het wordt gerealiseerd binnen het algemene beleid van de verschillende beleidsdomeinen, grotendeels via algemene maatregelen en alleen als dat nodig is via een specifiek aanbod.

Het Vlaamse integratiebeleid is een onderbouwd, afgestemd en gecoördineerd beleid dat zich verhoudt tot de federale, Europese en internationale regelgeving en context. § 2. Het Vlaamse integratiebeleid speelt in op de situaties en dynamieken die verbonden zijn met de gevolgen van migratie met als doel : 1° de zelfstandige en evenredige participatie van de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°;2° de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen, en meer specifiek voor de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°;3° een actief en gedeeld burgerschap van eenieder;4° het versterken van sociale samenhang. Tot de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid behoren ook de menswaardige begeleiding en oriëntatie van de personen, vermeld in artikel 3, tweede lid, prioritair gevoerd met betrekking tot de gezondheidszorg, het kleuteronderwijs en het onderwijs voor leerplichtigen, vermeld in de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, en gericht op de oriëntering naar een zinvol toekomstperspectief. § 3. Het Vlaamse integratiebeleid ondersteunt het proces van integratie en vertrekt daarbij van de volgende uitgangspunten : 1° gelijkwaardigheid van eenieder;2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities;3° aandacht voor differentiatie;4° migratie als opportuniteit voor de samenleving;5° aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding;6° actief burgerschap van eenieder;7° empowerment van de bijzondere doelgroepen;8° een goede kennis van de omgevingstaal. § 4. De doelstellingen, vermeld in paragraaf 2, worden op een geïntegreerde manier gerealiseerd. Dat houdt in dat er gewerkt wordt op een manier waarbij er : 1° afstemming is op de lokale en bovenlokale context;2° inschakeling is in het lokaal en bovenlokaal inclusief integratiebeleid;3° een resultaatgerichte aanpak vooropstaat;4° nauw wordt samen gewerkt met voorzieningen met het oog op structurele inbedding;5° maximale betrokkenheid is van de bijzondere doelgroepen. HOOFDSTUK 3. - Organisatie van het inclusieve horizontale Vlaamse integratiebeleid

Art. 5.§ 1. De Vlaamse Regering stelt binnen twaalf maanden na haar aantreden de strategische en operationele doelstellingen en beleidsprioriteiten vast waarmee op elk relevant beleidsdomein de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in artikel 4, zullen worden ingevuld.

Binnen zes maanden nadat de Vlaamse Regering de strategische en operationele doelstellingen heeft vastgelegd, stelt ze een geïntegreerd actieplan op.

Het geïntegreerd actieplan omvat minstens : 1° de beschrijving van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen binnen elk beleidsdomein;2° een analyse per beleidsdomein van de maatschappelijke context waarbinnen die doelstellingen gerealiseerd moeten worden;3° de concrete acties die genomen moeten worden om de geformuleerde doelstellingen te realiseren;4° het tijdpad, opgesteld voor de uitvoering van die acties;5° de opgave van de indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten;6° de ingezette middelen en instrumenten. § 2. Het geïntegreerd actieplan wordt na twee jaar geactualiseerd. Die actualisering omvat minstens : 1° een analyse per beleidsdomein van de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het Vlaamse integratiebeleid;2° een beschrijving per beleidsdomein van de voortgang van de acties, en de eventuele bijsturingen;3° de nieuwe acties binnen elk beleidsdomein, met opgave van het tijdpad en de indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. § 3. De Vlaamse Regering kan het geïntegreerd actieplan, vermeld in paragraaf 1, tweede en derde lid, en de actualisatie van het geïntegreerd actieplan, vermeld in paragraaf 2, afstemmen op het actieplan, vermeld in artikel 10 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid. § 4. De relevante beleidsdomeinen houden bij de evaluatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 15 juli 2011, rekening met de beleidsprioriteiten, vermeld in paragraaf 1.

Art. 6.§ 1. Binnen de Vlaamse overheid wordt een commissie Integratiebeleid ingericht met als opdracht : 1° toe te zien op de coherentie, synergie en coördinatie van het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in artikel 4;2° een ontwerp van het geïntegreerd actieplan als vermeld in artikel 5, § 1, tweede lid, op te stellen;3° de acties van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen;4° de impact van de acties te analyseren;5° het actieplan te evalueren;6° voorstellen te formuleren voor het actualiseren van het actieplan, met toepassing van artikel 5, § 2. § 2. De commissie rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Regering over de realisatie en de voortgang van het gevoerde beleid. De Vlaamse Regering legt het rapport voor aan het Vlaams Parlement. § 3. De Vlaamse Regering kan de opdracht van de commissie, vermeld in paragraaf 1, en de rapportageverplichting, vermeld in paragraaf 2, concretiseren en aanvullen, alsook de samenstelling en werking van de commissie regelen.

Art. 7.De Vlaamse Regering bepaalt de voor het integratiebeleid relevante beleidsdomeinen.

Binnen de als relevant aangewezen beleidsdomeinen zullen de Vlaamse Regering en de rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in artikel 4, voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

De Vlaamse Regering waakt erover dat per relevant beleidsdomein minstens een vertegenwoordiger wordt voorgedragen die zitting houdt in de commissie vermeld in artikel 6. HOOFDSTUK 4. - Participatieorganisatie

Art. 8.De Vlaamse Regering erkent één participatieorganisatie die optreedt als een forum van organisaties van personen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°.

De participatieorganisatie heeft tot taak met voldoende lokale spreiding de participatie aan de samenleving te bevorderen van de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°. Daarvoor vervult ze minstens de volgende algemene opdrachten : 1° aan belangenbehartiging doen;2° personen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, vertegenwoordigen ten opzichte van de Vlaamse overheid;3° de empowerment en emancipatie van personen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, bevorderen;4° beleidsaanbevelingen uitbrengen;5° werken aan een correcte beeldvorming over de bijzondere doelgroepen.

Art. 9.§ 1. Voor de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel 8, maakt de participatieorganisatie voor een periode van vijf jaar een meerjarenplan op dat aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd. De vijfjarige periode start op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de verkiezing van het Vlaams Parlement. Dat meerjarenplan bevat minstens de volgende elementen : 1° een beschrijving van de bestaande situatie;2° een opgave van de strategische en operationele doelstellingen;3° een opgave van de te bereiken resultaten en bijbehorende indicatoren. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van totstandkoming en de vorm van het meerjarenplan. § 2. Het vijfjaarlijkse meerjarenplan wordt geconcretiseerd in een jaarlijks operationeel plan dat minstens de volgende elementen bevat : 1° een beschrijving van de geformuleerde strategische en operationele doelstellingen uit het meerjarenplan waaraan in het jaar in kwestie gewerkt zal worden;2° de concrete acties die genomen moeten worden om de geformuleerde resultaten te bereiken;3° het tijdpad, opgesteld voor de uitvoering van die acties;4° een opgave van de indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten;5° de ingezette middelen en instrumenten. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze van totstandkoming en de vorm van het jaarlijks operationeel plan.

Art. 10.De participatieorganisatie wordt erkend onder de volgende voorwaarden : 1° de participatieorganisatie is een vereniging zonder winstoogmerk;2° de participatieorganisatie is bij de uitoefening van zijn opdracht onafhankelijk.Dat behelst onder meer het onafhankelijk formuleren en communiceren van adviezen en aanbevelingen, en de onafhankelijke samenstelling van haar organen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en procedure van de erkenning.

Art. 11.Binnen de beschikbare begrotingskredieten kent de Vlaamse Regering aan de erkende participatieorganisatie jaarlijks een algemene werkingssubsidie en een investeringssubsidie toe om een werking met voldoende lokale spreiding uit te bouwen.

De subsidies worden toegekend op basis van het meerjarenplan, vermeld in artikel 9, § 1. De Vlaamse Regering kan de nadere regels en modaliteiten bepalen betreffende de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden en de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies. HOOFDSTUK 5. - Het lokale integratiebeleid

Art. 12.Binnen de grenzen van hun grondgebied hebben de steden en gemeenten de regierol over het integratiebeleid. Dat betekent dat ze binnen de grenzen van het subsidiariteitsbeginsel voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het inclusieve lokale integratiebeleid zorgen. Ze coördineren de relevante actoren in de eigen stad of gemeente en betrekken de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties bij dat beleid.

De Vlaamse Regering bepaalt, in overleg met de steden en de gemeenten, de verdere invulling van de regierol van de steden en gemeenten.

Art. 13.§ 1. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering aan de steden en gemeenten een integratiesubsidie toekennen voor de realisatie van de doelstellingen van het integratiebeleid, vermeld in artikel 4. Binnen die doelstellingen bepaalt de Vlaamse Regering de Vlaamse beleidsprioriteiten, vermeld in artikel 4, van het decreet van 15 juli 2011.

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale aanwezigheid en concentratie van de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, op het grondgebied van de betrokken steden en gemeenten, opdat ze in aanmerking zouden komen voor de toekenning van een integratiesubsidie.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels en modaliteiten bepalen betreffende de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden en de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies. § 2. De Vlaamse Regering kan voor de toekenning van een integratiesubsidie op basis van de strategische meerjarenplanning van de steden en gemeenten, een prioriteitsstelling opmaken die met de volgende elementen rekening houdt : 1° de aanwezigheid en concentratie van de personen, vermeld, in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°;2° de mate waarin een achterstellings- en achterstandsproblematiek voorkomen. De Vlaamse Regering bepaalt objectieve criteria voor de prioriteitsstelling. § 3. De Vlaamse Regering maakt de lijst met de steden en gemeenten die in aanmerking komen voor een integratiesubsidie, bekend. Bij de aanvang van de meerjarenplanning 2014-2019 komen alleen steden en gemeenten die in het verleden al een subsidie voor een integratiedienst of voor het opstarten van een integratiedienst hebben ontvangen, voor een integratiesubsidie in aanmerking.

Bijkomende steden en gemeenten dan die vermeld in het eerste lid, kunnen alleen voor subsidiëring in aanmerking komen voor zover er voldoende extra middelen op de begroting beschikbaar zijn.

In aanvulling op artikel 2, 3°, van het decreet van 15 juli 2011 wordt in de mogelijkheid voorzien om, in afwijking van de zesjaarlijkse lokale beleidscyclus, tussentijds in te stappen. De Vlaamse Regering bepaalt daartoe de verdere procedure. § 4. De Vlaamse Regering kan voor de bepaling van het bedrag van de integratiesubsidie regels opstellen die minstens rekening houden met de volgende elementen : 1° de aanwezigheid en concentratie van de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°;2° de mate waarin een achterstellings- en achterstandsproblematiek voorkomen. § 5. De stad of gemeente die een aanvraag voor een integratiesubsidie doet, toont aan hoe ze de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties betrokken heeft bij de opmaak, en hoe ze de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties zal betrekken bij de uitvoering van de strategische meerjarenplanning. § 6. In dit artikel wordt verstaan onder : 1° integratiesubsidie : een subsidie die steden en gemeenten ontvangen in het kader van dit decreet om een lokale invulling te geven aan de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Gemeenschap inzake het integratiebeleid;2° strategische meerjarenplanning : de meerjarenplanning, vermeld in de artikel 146 en 147 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Art. 14.De bepalingen van het decreet van 15 juli 2011 zijn van toepassing op het lokale integratiebeleid.

Art. 15.Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering middelen toewijzen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het opnemen van de regierol, vermeld in artikel 47, tweede lid. HOOFDSTUK 6. - Uitvoering van het Vlaamse integratiebeleid Afdeling 1. - Privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

agentschap Onderafdeling 1. - Machtiging tot oprichting

Art. 16.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om namens de Vlaamse Gemeenschap onder de voorwaarden, bepaald in dit decreet, een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap als bedoeld in artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, in de vorm van een private stichting op te richten, dan wel mee te werken aan de oprichting ervan, en te belasten met de taken, bedoeld in artikel 17.

Behalve in het geval van andersluidende bepalingen in dit decreet, zijn de bepalingen van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 van toepassing op het EVA. De statuten van het EVA en elke wijziging daaraan, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering en meegedeeld aan het Vlaams Parlement. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het EVA behoort. De statuten van het EVA bepalen dat de leden van de raad van bestuur door de Vlaamse Regering worden benoemd en ontslagen. § 3. Het EVA voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid op het terrein uit en heeft als werkingsgebied het volledige Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. § 4. De Vlaamse Regering kan de beleidsondersteuning en de beleidsvoorbereiding van het Vlaamse integratiebeleid toevertrouwen aan een departement of een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Onderafdeling 2. - De opdracht, taken en kerntaken van het EVA

Art. 17.Het EVA heeft tot opdracht de integratie te ondersteunen, te stimuleren en te begeleiden.

Daarvoor vervult het EVA, in overeenstemming met afdeling 3 tot en met 8, de volgende kerntaken : 1° adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van empowerment van individuele burgers van de bijzondere doelgroepen met het oog op zelfstandige en evenredige participatie, actief burgerschap en sociale samenhang via : a) het aanbieden van inburgeringstrajecten voor inburgeraars en toeleidingstrajecten voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters;b) het aanbieden van een specifiek trajectmatig vormings- en begeleidingsaanbod op maat, hetzij individueel, hetzij in groep, in samenwerking met reguliere voorzieningen, om de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, te bereiken en te versterken;2° adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van structureel werken aan integratie met het oog op zelfstandige en evenredige participatie, toegankelijkheid van alle voorzieningen, actief burgerschap en sociale samenhang via : a) dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen;b) taalbeleid;c) taalpromotie;d) integratiewerk;e) juridische dienstverlening aangaande de rechtspositie van vreemdelingen;3° adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van het draagvlak, de beeldvorming en de wederkerigheid van integratie en in functie van sociale samenhang;4° adviesverstrekking en praktijkondersteuning op maat in functie van een onderbouwd, afgestemd, gecoördineerd en inclusief beleid. In functie van de realisatie van de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in artikel 4, vervult het EVA tevens de volgende taken : 1° verzamelen, bewerken en ter beschikking stellen van data;2° opzetten van gerichte, experimentele projecten in functie van de realisatie van de kerntaken, vermeld in het tweede lid;3° verzamelen en ter beschikking stellen van expertise. Voorts mag het EVA alle andere activiteiten en taken uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de voormelde opdracht en kerntaken van het EVA. Het EVA vervult zijn opdracht, taken en kerntaken op een geïntegreerde manier als vermeld in artikel 4, § 4. Om op een geïntegreerde manier aan het realiseren van de doelstellingen van het Vlaams integratiebeleid te werken, zal het EVA tegelijk aan de realisatie van alle vier de kerntaken werken.

Onderafdeling 3. - Werking en middelen

Art. 18.§ 1. De Vlaamse Regering is gemachtigd om statutaire personeelsleden van de Vlaamse ministeries, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's als vermeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, overeenkomstig de modaliteiten, bepaald in de samenwerkingsovereenkomst, ter beschikking te stellen van het EVA. § 2. De Vlaamse Regering kan tevens gebouwen en andere infrastructuur of andere middelen overeenkomstig de modaliteiten, vermeld in de samenwerkingsovereenkomst, ter beschikking stellen van het EVA. De terbeschikkingstelling geldt maar tot wederopzegging, zonder dat het EVA daaruit schadeloosstelling tegenover de Vlaamse Gemeenschap kan eisen. § 3. Jaarlijks kunnen aan het EVA ten laste van de algemene uitgavenbegroting en binnen de beschikbare begrotingskredieten van de Vlaamse Gemeenschap algemene werkingssubsidies, investeringssubsidies en projectsubsidies toegekend worden. De regels en modaliteiten voor de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden en de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies worden vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 19. § 4. Het EVA is gemachtigd om, telkens mits akkoord van de betrokken entiteiten, over te gaan tot de overname van personeelsleden en gebouwen en andere infrastructuur van bestaande entiteiten. § 5. Het EVA is gemachtigd om over te gaan tot terugvordering van de subsidies die de bestaande entiteiten hebben aangewend voor het opbouwen van een reserve en of voor het verwerven van gebouwen en andere infrastructuur die de bestaande entiteiten niet meer kunnen aanwenden voor het doel waarvoor ze zijn verleend.

Art. 19.Tussen het EVA en de Vlaamse Regering wordt een samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 31 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gesloten.

In de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, worden onder meer de volgende zaken bepaald : 1° de krachtlijnen, de nadere omschrijving en aanpak van de uit te voeren taken en kerntaken;2° de informatie- en rapportageverplichtingen over de taken en kerntaken en de financiële situatie, waaronder minstens het opstellen van een jaarverslag;3° de nadere voorwaarden en modaliteiten tot eventuele terbeschikkingstelling aan het EVA van statutaire personeelsleden, gebouwen en andere infrastructuur of andere middelen als vermeld in artikel 18;4° de regels en modaliteiten voor de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden en de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies;5° de nadere bepalingen betreffende het beheer van, het toezicht op en de werking van het EVA;6° de duur, opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van de samenwerkingsovereenkomst;7° de lokale en regionale vestigingsplaatsen van het EVA met het oog op een laagdrempelige werking en een voldoende lokale spreiding;8° de manier waarop de raad van bestuur de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de juridische dienstverlening zal garanderen. De samenwerkingsovereenkomst bevat een antidiscriminatie- en een diversiteitsclausule.

Art. 20.§ 1. De Vlaamse Regering stelt een uniform computergestuurd cliëntvolgsysteem ter beschikking van het EVA. Dat systeem moet het EVA toelaten de taken en kerntaken die aan het EVA zijn toevertrouwd door of krachtens dit decreet te vervullen en meer in het bijzonder : 1° het EVA ondersteunen bij het uitvoeren van de inburgeringstrajecten en de toeleidingstrajecten;2° het EVA toelaten om het individuele dossier van de inburgeraar, de minderjarige nieuwkomer en de anderstalige kleuter te registreren en het traject van die personen op te volgen;3° minstens maandelijks een lijst ter beschikking te stellen van het EVA waarin de volgende categorieën van personen zijn opgenomen : a) de inburgeraars die de afgelopen periode voor het eerst tot die categorie behoren;b) de minderjarige nieuwkomers die de afgelopen periode voor het eerst tot die categorie behoren;c) de anderstalige kleuters die de afgelopen periode voor het eerst tot die categorie behoren;4° eenmalig een lijst ter beschikking te stellen van het EVA van de inburgeraars die gedurende meer dan twaalf maanden in het Rijksregister zijn ingeschreven;5° de gegevensuitwisseling in het kader van de inburgeringstrajecten tussen het EVA, de Huizen van het Nederlands, de VDAB en het OCMW elektronisch te laten verlopen;6° het EVA, het departement van het beleidsdomein of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering, toelaten om de inburgering, vermeld in afdeling 3, op te volgen. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden voor het ter beschikking stellen, het aanpassen en het gebruiken van het computergestuurd cliëntvolgsysteem en de elektronische gegevensuitwisseling bepalen. § 2. De Vlaamse Regering stelt een uniform registratiesysteem ter beschikking van het EVA voor de dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, a).

De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden voor het ter beschikking stellen, het aanpassen en het gebruiken van registratiesysteem bepalen.

Art. 21.Alle persoonsgegevens die het EVA heeft verkregen en verwerkt in het kader van de toepassing van dit decreet, mogen uitsluitend worden verwerkt en aangewend met oog op de verwezenlijking van de taken en kerntaken van het EVA, vermeld in artikel 17, eerste tot en met derde lid.

Art. 22.Voor de inspectie op de kerntaken, vermeld in artikel 17, tweede lid, kan het EVA beroep doen op de inspectie als vermeld in deel II, titel IV, van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen.

Onderafdeling 4. - Toezicht en controle

Art. 23.De samenwerkingsovereenkomst en het jaarverslag van het EVA worden bezorgd aan de Vlaamse Regering, die ze ter kennis brengt van het Vlaams Parlement.

Art. 24.§ 1. De Vlaamse Regering stelt bij het EVA een regeringscommissaris aan.

De regeringscommissaris houdt toezicht op de overeenstemming van de verrichtingen en de werking van het EVA met het recht, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst.

Tegen elke beslissing van de raad van bestuur die hij strijdig acht met het decreet, de statuten en de samenwerkingsovereenkomst, dient de regeringscommissaris van de Vlaamse Regering beroep in bij de bevoegde minister. Dit beroep wordt met redenen omkleed. Het wordt uitgeoefend binnen de vijf vrije dagen die volgen op de ontvangst door de regeringscommissaris van het afschrift van de beslissing.

Van dit beroep wordt binnen dezelfde termijn kennis gegeven aan de raad van bestuur. De uitvoering van de beslissing wordt door het beroep geschorst. § 2. De regeringscommissaris heeft met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur van het EVA. Ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de vergaderingen ontvangt de regeringscommissaris de volledige agenda van de vergaderingen van de raad van bestuur van het EVA, alsook alle documenten ter zake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van deze bepaling worden afgeweken.

De regeringscommissaris kan te allen tijde ter plaatse alle documenten en geschriften van het EVA inzien.

De regeringscommissaris kan van de bestuurders alle inlichtingen en ophelderingen vorderen, en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor uitvoering van zijn mandaat. § 3. De kosten die verbonden zijn aan de uitoefening van het ambt van regeringscommissaris, zijn ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Regering kan de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringscommissaris wordt aangesteld nader bepalen. Afdeling 2. - Eventuele toewijzing van uitvoering van taken of

kerntaken aan andere organisaties

Art. 25.§ 1. In afwijking van artikel 16, § 3, kan bij besluit van de Vlaamse Regering, voor welbepaalde gebieden, de uitvoering van een of meer taken of kerntaken als vermeld in artikel 17, toegekend worden aan : 1° een lokaal bestuur;2° de Vlaamse Gemeenschapscommissie;3° een vereniging zonder winstoogmerk. Desgevallend wordt voor de uitvoering van de taken of kerntaken elke verwijzing naar het EVA gelezen als een verwijzing naar het betrokken lokaal bestuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of een vereniging zonder winstoogmerk.

De Vlaamse Regering zal de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de voormelde taken en kerntaken worden toegekend, nader bepalen. § 2. De Vlaamse Regering zal in voorkomend geval binnen de beschikbare begrotingskredieten, een algemene werkings- en investeringssubsidie toekennen aan de instanties waaraan met toepassing van paragraaf 1 een of meer taken of kerntaken werden toegekend. Subsidies toegekend aan een lokaal bestuur vallen onder de principes, vermeld in het decreet van 15 juli 2011.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels en modaliteiten bepalen betreffende de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van die subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden en de procedure voor de controle op de aanwending van die subsidies. § 3. De instanties waaraan met toepassing van paragraaf 1 een of meer taken of kerntaken werden toegekend, voorzien in de nodige afstemming met het EVA in functie van de coördinatie van de in dit decreet bedoelde taken en kerntaken die door alle betrokkenen worden uitgevoerd. Afdeling 3. - Inburgering

Onderafdeling 1. - Doelgroep van inburgering

Art. 26.§ 1. Tot de doelgroep van inburgering behoren de volgende categorieën van personen : 1° iedere vreemdeling met wettig verblijf, voor zover volle achttien jaar oud, die ingeschreven is in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, met uitzondering van de vreemdeling met wettig verblijf die hier voor een tijdelijk doel verblijft en van de asielzoeker gedurende een termijn van vier maanden na indiening van zijn asielaanvraag;2° iedere meerderjarige Belg, geboren buiten België, van wie minstens één ouder geboren is buiten België en die in het Rijksregister ingeschreven is in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;3° iedere minderjarige vreemdeling met wettig verblijf die ingeschreven is in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht of die, voor zover niet de volle achttien jaar oud, aanvullend bij de leerplicht baat heeft bij het volgen een inburgeringstraject. De Vlaamse Regering bepaalt de categorieën van vreemdelingen die met een tijdelijk doel verblijven als vermeld in het eerste lid, 1°.

Met asielzoeker in de zin van het eerste lid, 1°, wordt hier de vreemdeling bedoeld die een asielaanvraag heeft ingediend, hetzij tot erkenning van de vluchtelingenstatus, hetzij tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, vermeld in artikel 49/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 2. Elke inburgeraar heeft recht op een inburgeringstraject. Evenwel zal bij de uitoefening van dit recht voorrang verleend worden aan de inburgeraars, vermeld in paragraaf 3. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere modaliteiten. § 3. Met behoud van de toepassing van het tweede lid is de Vlaamse Regering gemachtigd om een lijst op te stellen van de prioritaire categorieën van inburgeraars die bij voorrang recht hebben op het volgen van een inburgeringstraject of welbepaalde onderdelen ervan.

De volgende categorieën van inburgeraars, behoren in elk geval tot de prioritaire categorieën voor een inburgeringstraject : 1° de vreemdelingen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1°, die voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie maanden ingeschreven worden in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, en de Belgen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, die voor het eerst ingeschreven zijn in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied of in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;2° de verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 27, § 1, 2°, en § 6. § 4. Tot de doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid behoort tevens de kandidaatinwijkeling, voor zover volle achttien jaar oud.

Tot de doelgroep van het Vlaamse inburgeringsbeleid behoort tevens de minderjarige nieuwkomer en de anderstalige kleuter.

Art. 27.§ 1. Voor zover ze in het Rijksregister zijn ingeschreven in een gemeente van het Nederlandse taalgebied, over een verblijfstitel beschikken van meer dan drie maanden, volle achttien jaar oud zijn en niet vrijgesteld zijn overeenkomstig paragraaf 2, zijn de volgende categorieën van personen verplicht om een inburgeringstraject te volgen, en om daarbij de verplichtingen, bepaald in paragraaf 3, na te komen : 1° elke inburgeraar als vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 1°, die tijdens de afgelopen twaalf maanden voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie maanden ingeschreven werd in het Rijksregister in een Belgische gemeente.Die inburgeraar behoudt zijn hoedanigheid van verplichte inburgeraar zolang hij niet voldaan heeft aan de verplichtingen, vermeld in paragraaf 3; 2° elke inburgeraar die behoort tot een van de volgende categorieën, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, de door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie voor de rooms-katholieke eredienst en zijn vervanger, de predikant voor de protestantse eredienst en zijn vervanger, de bedienaar van de eredienst voor de anglicaanse eredienst en zijn vervanger, de rabbijn voor de israëlitische eredienst en zijn vervanger, de kerkbedienaar en zijn vervanger voor de orthodoxe eredienst en de eerste imam en zijn vervanger voor de islamitische eredienst;3° elke inburgeraar als vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 2°, die de Belgische nationaliteit heeft, voor zover hij tijdens de afgelopen twaalf maanden voor het eerst in een Belgische gemeente in het Rijksregister werd ingeschreven.Die inburgeraar behoudt zijn hoedanigheid van verplichte inburgeraar zolang hij niet voldaan heeft aan de ver- plichtingen, vermeld in paragraaf 3. § 2. De inburgeraar, vermeld in paragraaf 1, 5 en 6, wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht als of van zodra hij tot een de volgende categorieën behoort : 1° personen die de nationaliteit hebben van een van de staten van de EU+, met uitzondering van personen die alleen de Belgische nationaliteit hebben of die de Belgische nationaliteit en de nationaliteit van een staat buiten de EU+ hebben, maar niet de nationaliteit van een andere staat van de EU+;2° met behoud van de toepassing van punt 1° en met uitzondering van familie- en gezinsleden, in de hieronder begrepen betekenis, van personen die de Belgische nationaliteit hebben, maar niet de nationaliteit van een andere staat van de EU+ : a) een familielid van personen die de nationaliteit hebben van een van de staten van de EU, dat voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.Onder EU wordt verstaan de Europese Unie, namelijk de groep landen die zijn toegetreden tot de rechtsorde die is geschapen door het verdrag van 7 februari 1992 betreffende de Europese Unie en het verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap; b) een familielid van een persoon met de nationaliteit van een van de staten van de EER dat, op basis van de overeenkomst betreffende de EER, gerechtigd is om België binnen te komen en in België te verblijven.Onder EER wordt verstaan de Europese Economische Ruimte, namelijk de groep van landen die zijn toegetreden tot de rechtsorde die is geschapen door de overeenkomst van 2 mei 1992 houdende oprichting van de Europese Economische Ruimte; c) een gezinslid als vermeld in artikel 3 van bijlage I bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, dat gerechtigd is om België binnen te komen en in België te verblijven. Indien nodig moet het familie- of gezinslid, vermeld in a), b) en c), zelf zijn status aantonen; 3° Belgen en hun familie- en gezinsleden, in de hieronder begrepen betekenis, die gebruik hebben gemaakt van het uit het Europese recht voortvloeiende recht om zich in een EU+-staat te vestigen, nadien terugkeren naar België en daarbij door het uitoefenen van hun recht op vrij verkeer van personen inburgeringsplichtig zouden zijn geworden;4° de inburgeraar die een attest van inburgering heeft behaald;5° de inburgeraar die aan de hand van een medisch attest aantoont dat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft, wat deelname of verdere deelname aan het inburgeringstraject blijvend onmogelijk maakt;6° de inburgeraar die aan de hand van een attest van regelmatige lesbijwoning aantoont dat hij een volledig schooljaar onthaalonderwijs heeft gevolgd.Onder volledig schooljaar onthaalonderwijs wordt verstaan een schooljaar onthaalonderwijs dat ten minste negen maanden (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) lesbijwoning telt, gespreid over één of twee schooljaren.

De inburgeraar, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3°, wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht als hij 65 jaar of ouder is.

De inburgeraar, vermeld in paragraaf 1, 1° en 3°, wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht indien hij het bewijs kan leveren in het bezit te zijn van : 1° een getuigschrift basisonderwijs, of een getuigschrift of een diploma van het secundair onderwijs of een diploma hoger onderwijs behaald in een door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap gefinancierde, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling;2° een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die vergelijkbaar is met de in punt 1° bedoelde opleidingen en die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;3° een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname. De Vlaamse Regering stelt andere categorieën van personen van de inburgeringsplicht vrij voor zover dit verplicht is op grond van internationale of supranationale verdragen.

De Vlaamse Regering kan andere categorieën van personen van de inburgeringsplicht vrijstellen, hetzij op grond van wetten, decreten of besluiten, hetzij op grond van het voorlopig karakter van het verblijf dat mogelijk definitief kan worden. § 3. De verplichte inburgeraar is verplicht : 1° zich bij het EVA aan te melden binnen een termijn van maximaal drie maanden nadat de inburgeringsplicht voor hem is ontstaan overeenkomstig paragraaf 1;2° om het vormingsprogramma te volgen en per onderdeel hetzij regelmatig deel te nemen hetzij de doelstellingen van het onderdeel te behalen. De Vlaamse Regering kan de termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, inkorten. § 4. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere uitvoering en voorwaarden van de vrijstellingen, vermeld in paragraaf 2, eerste tot en met derde lid.

Met behoud van de toepassing van artikel 31, § 3, eerste lid, bepaalt de Vlaamse Regering de nadere uitvoering en voorwaarden van de verplichtingen, vermeld in paragraaf 3. § 5. De inburgeraar die voldoet aan de voorwaarden uit het tweede lid is enkel verplicht tot het volgen van de opleiding Nederlands als tweede taal, bepaald in artikel 29, § 1, derde lid, en daarbij de verplichtingen, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 1° en 2°, na te komen. Indien nodig moet de betrokkene zelf zijn status aantonen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels hiervan.

De in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn : 1° onderdaan zijn van een land dat geen lid is van de EU+;2° ingeschreven zijn in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied;3° het bewijs leveren ingevolge de wetgeving van een lidstaat van de EU langdurig ingezetene te zijn van die lidstaat;4° het bewijs leveren te hebben voldaan aan integratievoorwaarden, overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van Richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, om de status van langdurig ingezetene in de zin van die richtlijn te verkrijgen. § 6. De minderjarige nieuwkomer, vermeld in artikel 26, § 4, tweede lid, die ingeschreven is in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied en die achttien jaar wordt op het ogenblik dat hij nog geen twaalf opeenvolgende maanden voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie maanden is ingeschreven in het Rijksregister in een Belgische gemeente en die als inburgeraar niet vrijgesteld is van de inburgeringsplicht overeenkomstig paragraaf 2, is, overeenkomstig paragraaf 3, eerste lid, 1°, verplicht om zich binnen de termijn van maximaal drie maanden nadat hij achttien jaar is geworden, aan te melden bij het EVA. Als hij bij zijn aanmelding niet kan aantonen dat hij ingeschreven is in het onthaalonderwijs of voor een opleiding die leidt tot een diploma, getuigschrift, certificaat of ander document in een onderwijsinstelling als vermeld in paragraaf 2, derde lid, wordt de inburgeringsplicht, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 2°, van overeenkomstige toepassing. Als hij bij zijn aanmelding kan aantonen dat hij ingeschreven is in het onthaalonderwijs of voor een opleiding die leidt tot een diploma, getuigschrift, certificaat of ander document in een onderwijsinstelling als vermeld in paragraaf 2, derde lid, wordt de inburgeringsplicht opgeschort tot 31 augustus van het schooljaar in kwestie. Als hij uiterlijk op 31 augustus van hetzelfde jaar kan aantonen dat hij opnieuw ingeschreven is voor een opleiding die leidt tot een diploma, getuigschrift, certificaat of ander document in een onderwijsinstelling als vermeld in paragraaf 2, derde lid, of als hij een attest van regelmatige lesbijwoning als vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 6°, kan voorleggen, wordt hij vrijgesteld van de inburgeringsplicht en reikt het EVA een attest van vrijstelling uit. Als hij uiterlijk op 31 augustus van hetzelfde jaar niet kan aantonen dat hij opnieuw ingeschreven is voor een opleiding die leidt tot een diploma, getuigschrift, certificaat of ander document in een onderwijsinstelling als vermeld in paragraaf 2, derde lid, wordt de inburgeringsplicht, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, 2°, van overeenkomstige toepassing. § 7. In paragraaf 2 en 5 wordt verstaan onder EU+ : de landen van de EU, aangevuld met de landen van de EER en met Zwitserland.

Onderafdeling 2. - Het inburgeringstraject

Art. 28.Het inburgeringstraject laat de inburgeraars toe te komen tot grotere zelfredzaamheid.

Het inburgeringstraject is een vormingsprogramma, ondersteund door trajectbegeleiding, voor de inburgeraars, dat door het EVA op maat wordt aangeboden en dat hen moet toeleiden naar de reguliere voorzieningen in functie van participatie op professioneel, educatief en sociaal vlak.

Het EVA organiseert het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, voor de inburgeraars en verzorgt de trajectbegeleiding van de inburgeraars binnen het inburgeringstraject. Tevens behoudt het EVA het overzicht over het inburgeringstraject en rapporteert hierover aan de Vlaamse Regering en de betrokken gemeenten van het Nederlandse taalgebied.

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van deze onderafdeling bepaalt de Vlaamse Regering de organisatie van het inburgeringstraject, alsook de inhoud, voorwaarden en kwaliteitscriteria van het vormingsprogramma.

Art. 29.§ 1. Het vormingsprogramma binnen het inburgeringstraject bestaat uit de vormingspakketten maatschappelijke oriëntatie en opleiding Nederlands als tweede taal.

Maatschappelijke oriëntatie heeft tot doel in een zo kort mogelijke tijd het zelfstandiger functioneren te verhogen, enerzijds door de kennis van de rechten en de plichten en de kennis van en het inzicht in onze samenleving en haar basiswaarden aan te reiken en anderzijds door een aanzet te geven tot het ontwikkelen van enkele competenties die noodzakelijk zijn voor de zelfredzaamheid van de inburgeraars.

Opleiding Nederlands als tweede taal heeft tot doel in een zo kort mogelijke tijd een basistaalvaardigheid van het Nederlands als opstap naar een vervolgcursus aan te reiken aan de inburgeraars. Onder basistaalvaardigheid wordt verstaan : het taalniveau van de opleiding Nederlands als tweede taal dat de opleiding NT2 Breakthrough/Waystage R1 omvat, vermeld in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal. Voor inburgeraars die een opleiding van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 6, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, volgen, zal de Vlaamse Regering afwijken van de bepalingen vermeld in het derde lid.

De opleiding Nederlands als tweede taal, aangeboden binnen de centra, valt onder de op deze centra toepasselijke bepalingen inzake kwaliteitscontrole. § 2. Het EVA bepaalt het inburgeringstraject in overleg met de inburgeraar.

Bij het bepalen van het vormingsprogramma binnen het inburgeringstraject houdt het EVA rekening met reeds verworven kennis of vaardigheden en met de kennis of vaardigheden die betrokkene aantoonbaar zal verwerven bij reguliere voorzieningen. Het EVA kan betrokkene geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen.

Inburgeraars die over voldoende vaardigheden beschikken, hebben de mogelijkheid om meteen in het vervolgaanbod te stappen. Die rechtstreekse instap gebeurt in onderling overleg tussen het EVA, de inburgeraar en de reguliere voorziening(en) verantwoordelijk voor het vervolgaanbod.

Het vormingsprogramma, vermeld in het eerste lid, wordt opgenomen in een inburgeringscontract. § 3. In afwijking van paragraaf 2, eerste lid, biedt het EVA aan een inburgeraar die inkomsten verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering, voor zover hij niet behoort tot de prioritaire categorieën, vermeld in artikel 26, § 3, die met toepassing van artikel 11, derde lid, van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid door de VDAB naar het EVA werd doorverwezen, een vormingsprogramma aan zoals door de VDAB aangeduid bij de doorverwijzing.

In afwijking van paragraaf 2, eerste lid, biedt het EVA aan een inburgeraar die inkomsten verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, voor zover hij niet behoort tot de prioritaire categorieën, vermeld in artikel 26, § 3, die naar het EVA werd doorverwezen door een OCMW, een vormingsprogramma aan zoals door het OCMW aangeduid bij de doorverwijzing. § 4. De Huizen van het Nederlands verzorgen de gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel het testen, en de doorverwijzing van de inburgeraar naar een gepast aanbod Nederlands als tweede taal en eventueel de verdere opvolging van dat aanbod. Het EVA en de Huizen van het Nederlands sluiten hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af.

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 30.Trajectbegeleiding is een methodiek om de inburgeraars individueel en op maat te begeleiden tijdens het inburgeringstraject.

De trajectbegeleiding staat garant voor de integrale benadering van het inburgeringstraject dat in samenspraak met de betrokken inburgeraar wordt uitgevoerd.

De trajectbegeleiding omvat de loopbaanoriëntatie die tot doel heeft een individueel proces te ondersteunen en te begeleiden, waarbij de inburgeraar de eigen levensloopbaan uittekent en daarbij onder meer inzicht verwerft in de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem, waarbij de al aanwezige competenties vertaald worden naar onze samenleving.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en regels inzake de trajectbegeleiding.

Art. 31.§ 1. Het inburgeringstraject duurt vanaf de aanmelding bij het EVA tot het ogenblik dat de inburgeraar volledig is overgedragen aan het OCMW of aan de reguliere voorzieningen die belast zijn met het vervolgaanbod.

Het vormingsprogramma wordt opgestart maximaal drie maanden na de aanmelding bij het EVA. Voor de volgende specifieke categorieën kan de Vlaamse Regering afwijken van deze termijn : 1° voor de inburgeraars, vermeld in paragraaf 3;2° voor de inburgeraars die omwille van medische of persoonlijke redenen deze termijn niet kunnen respecteren. Het inburgeringstraject wordt hoogstens één jaar na het opstarten van het vormingsprogramma afgerond. Voor de volgende specifieke categorieën kan de Vlaamse Regering afwijken van deze termijn : 1° voor de inburgeraars, vermeld in paragraaf 3;2° voor de inburgeraars die omwille van medische of persoonlijke redenen deze termijn niet kunnen respecteren;3° voor inburgeraars die een opleiding van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 6, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, volgen. De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat verstaan wordt onder medische en persoonlijke redenen, vermeld in het tweede lid, 2°, en derde lid, 2°. § 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 bieden de centra aan de inburgeraars binnen drie maanden nadat ze zich bij het EVA hebben aangemeld, een cursus Nederlands als tweede taal op maat aan. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvan. § 3. Als en zolang een inburgeraar als vermeld in artikel 26, § 1, werkt, en kan bewijzen dat hij niet in staat is om dat werk te combineren met het volgen van een inburgeringstraject, heeft hij recht op een flexibel inburgeringstraject dat hem toelaat zowel te werken als zijn inburgeringstraject te volgen. Daarbij kan afgeweken worden van de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, en van de bepaling, vermeld in artikel 27, § 3, eerste lid, 1°.

Als en zolang een inburgeraar als vermeld in artikel 26, § 1, een van de volgende opleidingen volgt en kan bewijzen dat hij niet in staat is om die opleidingen te combineren met het volgen van een inburgeringstraject, heeft hij recht op een flexibel inburgeringstraject dat hem toelaat zowel de opleiding als zijn inburgeringstraject te volgen. Daarbij kan afgeweken worden van de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, en van de bepaling, vermeld in artikel 27, § 3, eerste lid, 1° : 1° een voltijds studietraject als vermeld in artikel 5, 42°, van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;2° een diplomagerichte opleiding in het volwassenenonderwijs als vermeld in bijlage IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs;3° een hogere beroepsopleiding als vermeld in artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs;4° een voltijdse dagopleiding, georganiseerd door een Syntra vzw. De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering van het eerste en tweede lid. § 4. Aan de kandidaat-inwijkeling kan in het land van herkomst een starterspakket met het oog op inburgering worden aangeboden dat hem in staat stelt zich beter voorbereid te vestigen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De overige bepalingen van dit decreet zijn niet van toepassing op de kandidaat-inwijkeling, vermeld in het eerste lid.

In het eerste lid wordt verstaan onder starterspakket met het oog op inburgering : een kosteloos informatiepakket dat ter beschikking wordt gesteld van de kandidaat-inwijkeling zodat hij zich in het land van herkomst kan voorbereiden op zijn vestiging in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Art. 32.§ 1. De gemeente waar de inburgeraar voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie maanden ingeschreven wordt in het Rijksregister, informeert die persoon over het inburgeringsbeleid en verwijst hem door naar het EVA. De gemeente wijst de verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, § 5 en § 6, op de verplichtingen, vermeld in artikel 27, § 3, die in voorkomend geval op hen van toepassing zijn, alsook op de sancties, vermeld in artikel 40. § 2. Het EVA brengt de verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, § 5 en § 6, op de hoogte van zijn inburgeringsplicht.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen, vermeld in paragraaf 1, moet het EVA de inburgeraar, vermeld in artikel 20, § 1, eerste lid, 3°, a), informeren over het inburgeringsbeleid. § 3. Het departement of intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering, informeert de verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 2°, over het inburgeringsbeleid en de inburgeringsplicht, en verwijst hem door naar het EVA. § 4. De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering van paragraaf 1 tot en met 3.

Art. 33.Als de inburgeraar minstens de doelstellingen voor het vormingsprogramma, vermeld in artikel 29, heeft bereikt, reikt het EVA aan die persoon een attest van inburgering uit. Als het om een inburgeraar gaat als vermeld in artikel 29, § 3, brengt het EVA de VDAB of het OCMW, naargelang van het geval, daarvan op de hoogte. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het attest van inburgering.

Als de inburgeraar voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 29, § 2, derde lid, reikt het EVA aan die persoon onmiddellijk een attest van inburgering uit. Als het een inburgeraar betreft als vermeld in artikel 29, § 3, brengt het EVA de VDAB of OCMW, naargelang van het geval, daarvan op de hoogte.

Als het EVA vaststelt dat een inburgeraar van de inburgeringsplicht vrijgesteld is met toepassing van artikel 27, § 2, reikt het EVA aan die persoon een attest van vrijstelling uit.

De attesten, vermeld in het eerste en derde lid, worden opgemaakt door het EVA.

Art. 34.Het inburgeringstraject wordt afgesloten bij de volledige overdracht van de betrokken inburgeraar van het EVA aan de reguliere voorzieningen of het OCMW. De overdracht verloopt volgens een samenwerkingsovereenkomst, gesloten met de reguliere voorzieningen of het OCMW. De samenwerkingsovereenkomst bevat minstens een regeling over het terugkoppelen van de resultaten van die persoon naar het EVA. De overdracht kan gefaseerd verlopen. De overdracht is volledig voltooid uiterlijk één jaar na de start van het vormingsprogramma, met behoud van de toepassing van artikel 31, § 1, vierde lid. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen.

Na voltooiing van zijn inburgeringstraject heeft de inburgeraar recht op deelname aan een vervolgaanbod dat aansluit op zijn inburgeringstraject en op zijn levensloopbaan. Het vervolgaanbod beoogt een volwaardige participatie van de inburgeraar in de samenleving.

De reguliere voorzieningen of het OCMW waaraan de inburgeraars op het einde van het inburgeringstraject worden overgedragen, bouwen een behoeftedekkend vervolgaanbod uit. Aan de inburgeraar wordt binnen een redelijke termijn na de overdracht een vervolgaanbod aangeboden.

De reguliere voorzieningen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen meewerken aan de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het EVA. Onderafdeling 3. - Het toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters

Art. 35.§ 1. De gemeente waar een minderjarige nieuwkomer of anderstalige kleuter ingeschreven wordt, verwijst die nieuwkomer of kleuter naar het EVA en brengt de minderjarige nieuwkomer of anderstalige kleuter op de hoogte van de vigerende bepalingen over de leerplicht en het recht op onderwijs.

De gemeente waar de minderjarige nieuwkomer zich inschrijft, informeert die persoon over het gemeentelijke socioculturele aanbod en brengt hem desgewenst in contact met de betrokken lokale diensten. § 2. Het EVA informeert de minderjarige nieuwkomers en de anderstalige kleuters, voor zover ze nog niet ingeschreven zijn in een school of nog niet voldaan hebben aan de leerplicht, over het toeleidingstraject. De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering.

Art. 36.§ 1. Het toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers die zich bij het EVA aanmelden of daar worden aangemeld, omvat een actieve doorverwijzing door het EVA : 1° naar het meest geschikte onderwijsaanbod;2° voor zover dat nodig is ook naar gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Het toeleidingstraject voor anderstalige kleuters die zich bij het EVA aanmelden of daar worden aangemeld, omvat een actieve doorverwijzing door het EVA naar het kleuteronderwijs.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels over de toeleiding, vermeld in het eerste en tweede lid. § 2. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan het EVA de minderjarige nieuwkomer die zich bij het EVA aanmeldt of daar wordt aangemeld, gedurende een termijn van zestig dagen na de aanmelding, informeren over het Nederlandstalige socioculturele aanbod en hem desgewenst in contact brengen met de betrokken lokale diensten.

Art. 37.De actieve toeleiding van minderjarige nieuwkomers naar het geschikte onderwijsaanbod door het EVA moet worden gerealiseerd binnen zestig dagen na de dag waarop de minderjarige nieuwkomer werd ingeschreven in het vreemdelingenregister, het wachtregister of het bevolkingsregister van de gemeente van de verblijfplaats, naargelang van het geval.

Het EVA meldt de minderjarige nieuwkomers die niet toegeleid werden binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, aan bij het lokaal overlegplatform, in het kader van het uitvoeren van zijn opdrachten, als vermeld in het decreet van 28 juni 2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I, hoofdstuk IV, afdeling 1, onderafdeling 2, of aan het Depar- tement Onderwijs en Vorming, in het kader van de controle op de leerplicht. Daarnaast realiseert het EVA alsnog de toeleiding van de minderjarige nieuwkomers binnen zestig dagen na zijn aanmelding bij het EVA. Voor de anderstalige kleuters realiseert het EVA de toeleiding naar het gepaste onderwijsaanbod binnen zestig dagen na aanmelding bij het EVA.

Art. 38.Het uitvoeren van de opdrachten van het EVA en de gemeenten, vermeld in artikel 35, 36 en 37, verloopt steeds via de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over de minderjarige nieuwkomer of anderstalige kleuter.

Onderafdeling 4. - Sanctionering

Art. 39.§ 1. Het EVA controleert of : 1° de verplichte inburgeraar zich heeft aangemeld bij het EVA;2° de inburgeraar voor elk onderdeel van zijn vormingsprogramma hetzij regelmatig heeft deelgenomen, hetzij de doelstellingen ervan heeft bereikt. De Vlaamse Regering regelt de controle, vermeld in het eerste lid.

Als een verplichte inburgeraar zich niet heeft aangemeld bij het EVA binnen de termijn van maximaal drie maanden nadat voor hem de plicht tot inburgering is ontstaan, of als hij een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd of niet regelmatig heeft gevolgd en daarbij de doelstellingen van het onderdeel niet heeft bereikt, meldt het EVA dat aan het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering met het oog op een toepassing van de sanctie, vermeld in artikel 40.

Als een inburgeraar een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd en daarbij de doelstellingen van het onderdeel niet heeft bereikt, meldt het EVA dat aan het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering, met het oog op een toepassing van de sanctie, vermeld in artikel 40. § 2. Centra die de opleiding Nederlands als tweede taal aanbieden, zijn verplicht medewerking te verlenen aan de controle op de regelmatige deelname aan de opleiding Nederlands als tweede taal door inburgeraars. Het niet naleven van de verplichtingen kan aanleiding geven tot sancties. De sancties vallen onder de bepalingen die op die centra toepasselijk zijn, vermeld in artikel 118 en 119 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. § 3. In afwijking van paragraaf 1 wordt een inburgeraar die inkomsten verwerft via een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering in de onderstaande gevallen door het EVA aan de VDAB gemeld, met het oog op een toepassing van de sancties vermeld in de ter zake relevante regelgeving : 1° de verplichte inburgeraar, als hij zich niet heeft aangemeld bij het EVA binnen de termijn van maximaal drie maanden nadat voor hem de plicht tot inburgering is ontstaan of als hij een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd of niet regelmatig heeft gevolgd en daarbij de doelstellingen van dat onder- deel niet heeft gehaald;2° de inburgeraar, als hij een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd en daarbij de doelstellingen van dat onderdeel niet heeft gehaald. In afwijking van paragraaf 1 wordt een inburgeraar die inkomsten verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon in de onderstaande gevallen door het EVA aan het betrokken OCMW gemeld, met het oog op een toepassing van de sancties vermeld in de ter zake relevante regelgeving : 1° de verplichte inburgeraar, als hij zich niet heeft aangemeld bij het EVA binnen de termijn van maximaal drie maanden nadat voor hem de plicht tot inburgering is ontstaan of als hij een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd of niet regelmatig heeft gevolgd en daarbij de doelstellingen van dat onder- deel niet heeft gehaald;2° de inburgeraar, als hij een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd en daarbij de doelstellingen van dat onderdeel niet heeft gehaald. § 4. Met behoud van de toepassing van artikel 31, § 3, bepaalt de Vlaamse Regering de criteria aan de hand waarvan het EVA kan bepalen of iemand al dan niet het onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd.

Met behoud van de toepassing van artikel 31, § 3, bepaalt de Vlaamse Regering de criteria aan de hand waarvan het EVA kan bepalen of iemand al dan niet regelmatig heeft deelgenomen aan het onderdeel van het vormingsprogramma.

Voor de inburgeraars vermeld in artikel 31, § 3, eerste en tweede lid, kan de Vlaamse Regering afwijken van de bepalingen vermeld in het eerste en tweede lid. § 5. In afwijking van artikel 39, § 1, derde en vierde lid, en artikel 39, § 3, moet het EVA niet melden aan het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 39, § 1, derde en vierde lid, de VDAB of OCMW, dat een inburgeraar de opleiding Nederlands als tweede taal, vermeld in artikel 29, § 1, derde lid, onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd of niet regelmatig heeft gevolgd, voor zover het een inburgeraar betreft voor wie het omwille van beperkte leercapaciteiten onmogelijk is om het taalniveau van de opleiding NT2, vermeld in artikel 29, § 1, derde lid, te behalen.

De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering van het eerste lid.

Art. 40.§ 1. Een administratieve geldboete van 50 tot 5.000 euro kan worden opgelegd aan de inburgeraars en verplichte inburgeraars die, met toepassing van artikel 39, § 1, derde en vierde lid, gemeld werden aan het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering.

De Vlaamse Regering bepaalt het bedrag van de opgelegde administratieve geldboete en de mogelijk te hanteren marges. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk en, in voorkomend geval, met verzachtende omstandigheden. § 2. Het EVA stelt een inbreuk vast. De vaststellingen gelden tot bewijs van het tegendeel.

De Vlaamse Regering wijst het departement of intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid aan die de administratieve geldboete oplegt. Een administratieve geldboete kan alleen worden opgelegd binnen de termijn van twee jaar nadat een inbreuk is vastgesteld.

Een administratieve geldboete kan pas opgelegd worden nadat : 1° de betrokken inburgeraar van het EVA een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen om zich in regel te stellen;2° de betrokken inburgeraar zich niet in regel heeft gesteld binnen een door de Vlaamse Regering te bepalen termijn;3° de betrokken inburgeraar, al dan niet bijgestaan door een raadsman, de kans heeft gekregen om gehoord te worden door het departement of intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, aangewezen door de Vlaamse Regering. De betrokkene wordt van de beslissing op de hoogte gebracht met een ter post aangetekende brief of met een brief tegen ontvangstbewijs. De kennisgeving vermeldt de wijze waarop tegen de beslissing beroep kan worden ingesteld.

De betrokkene kan op straffe van verval van het recht tot het instellen van een beroep binnen een termijn van 15 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing waarbij hem een administratieve geldboete wordt opgelegd, tegen die beslissing bij verzoekschrift een beroep instellen bij de politierechtbank. Dat beroep schorst de uitvoering van de beslissing.

De Vlaamse Regering bepaalt de termijn en de nadere regels voor de betaling van de administratieve geldboete.

Met behoud van de toepassing van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren en het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, wijst de Vlaamse Regering de personeelsleden aan die een dwangbevel kunnen uitvaardigen en uitvoerbaar verklaren met het oog op de inning van de administratieve geldboete. Een dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling.

De vordering tot voldoening van een administratieve geldboete verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop ze is ontstaan. De verjaring wordt gestuit op de wijze en onder de voorwaarden, vermeld in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Afdeling 4. - Dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen

Art. 41.§ 1. De dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, a), omvat het sociaal tolken en het sociaal vertalen. § 2. Sociaal tolken is een instrument dat de mondelinge communicatie ondersteunt van de gebruikers met anderstalige cliënten door de mondelinge boodschap volledig en getrouw om te zetten uit een brontaal naar een doeltaal. De volgende vormen van sociaal tolken worden onderscheiden : 1° sociaal tolken op afstand, waarbij de sociaal tolk het gesprek tussen de gebruiker en de anderstalige cliënt of cliënten op afstand tolkt;2° sociaal tolken ter plaatse, waarbij de sociaal tolk fysiek aanwezig is bij het gesprek tussen de gebruiker en de anderstalige cliënt of cliënten. Sociaal vertalen is een instrument dat de schriftelijke communicatie ondersteunt van de gebruikers met anderstalige cliënten, door de geschreven boodschap volledig en getrouw om te zetten uit een brontaal naar een doeltaal. § 3. Het sociaal tolken en het sociaal vertalen worden gedaan door tolken en vertalers die opgenomen zijn in het Vlaams register voor sociaal tolken en sociaal vertalers. Onder Vlaams register voor sociaal tolken en sociaal vertalen wordt verstaan : het centraal gegevensbestand van gecertificeerde sociaal tolken en sociaal vertalers, beheerd door het EVA. Het inzetten van andere tolken en vertalers is alleen toegestaan als voor de tolk- of vertaalvraag geen tolk of vertaler beschikbaar is in het Vlaams register voor sociaal tolken en sociaal vertalers.

Art. 42.§ 1. Gebruikers die een beroep kunnen doen op het sociaal tolken en het sociaal vertalen, zijn de voorzieningen, organisaties en openbare besturen die actief zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. § 2. Het EVA biedt zowel het sociaal tolken als het sociaal vertalen aan. Via het ontwikkelen, toepassen en bijsturen van kwaliteitsinstrumenten zorgt het EVA ook voor het continue proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van zowel het sociaal tolken als het sociaal vertalen. § 3. De dienstverlening sociaal tolken en de dienstverlening sociaal vertalen van het EVA aan de gebruikers worden nader geregeld in samenwerkingsovereenkomsten met de gebruikers.

Alleen gebruikers die een samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van het sociaal tolken en het sociaal vertalen.

De samenwerkingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, bepaalt of de gebruiker dan wel de gebruikersoverheid, naargelang van het geval, de te presteren tolk- en vertaalprestaties zal betalen. De gebruikersoverheid moet partij zijn bij de samenwerkingsovereenkomst voor ze gehouden kan zijn tot het betalen van de tolk- en vertaalprestaties.

Onder gebruikersoverheid wordt verstaan : de overheid die de maatschappelijke voorzieningen subsidieert die een beroep doen op een sociaal tolk of een sociaal vertaler. De gebruikersoverheid kan daarnaast ook zelf gebruiker zijn. Afdeling 5. - Taalbeleid

Art. 43.Het taalbeleid, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, b), omvat een consistent en structureel geheel van maatregelen op organisatieniveau, gericht op het wegwerken van taaldrempels voor anderstaligen enerzijds, en het creëren van maximale taalleerkansen Nederlands voor de anderstalige anderzijds.

Ter uitvoering van het eerste lid kan het EVA zowel taalbeleidprojecten als taalbeleidacties opzetten.

Onder taalbeleidproject wordt verstaan : het geheel van samenhangende taalbeleidacties om in een tijdelijke organisatie, in samenwerking met de voorziening, de organisatie, de overheidsdienst of het openbaar bestuur in kwestie, binnen de gestelde condities en binnen een duidelijk afgebakende periode in de tijd, een vooraf gedefinieerd resultaat met betrekking tot het taalbeleid te bereiken. Afdeling 6. - Taalpromotie

Art. 44.De taalpromotie, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, c), omvat het geheel van acties dat tot doel heeft om enerzijds anderstaligen te stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen en te gebruiken, en om anderzijds Nederlandstaligen te stimuleren en te ondersteunen om anderstaligen maximale leer, oefen- en gebruikskansen Nederlands te bieden.

Ter uitvoering van het eerste lid kan het EVA taalpromotieacties opzetten. Afdeling 7. - Integratiewerk

Art. 45.Het integratiewerk, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, d), omvat een consistent en structureel geheel van maatregelen, op maat en afgestemd op de vraag van de klant, om : 1° op organisatieniveau de organisatiestructuur, het beleid en de toegankelijkheid van de dienstverlening beter af te stemmen op de gevolgen van migratie in de samenleving;2° het integratiebeleid, vermeld in artikel 2, eerste lid, 14°, op Vlaams, regionaal en lokaal niveau te ondersteunen. Ter uitvoering van het eerste lid kan het EVA zowel integratiewerkprojecten als integratiewerkacties opzetten.

Met integratiewerkproject wordt het geheel van samenhangende integratiewerkacties bedoeld om in een tijdelijke organisatie, in samenwerking met de voorziening, de organisatie, de overheidsdienst of het openbaar bestuur in kwestie, binnen de gestelde condities en binnen een duidelijk afgebakende periode in de tijd, een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken met betrekking tot het beter omgaan met de gevolgen van migratie. Afdeling 8. - Juridische dienstverlening

Art. 46.De juridische dienstverlening, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, e), omvat de volgende taken met betrekking tot het vreemdelingenrecht en het internationaal privaatrecht : 1° de ontwikkelingen op andere beleidsniveaus volgen en expertise opbouwen als die een vertaling vereisen naar het Vlaamse beleid;2° ondersteuning bieden aan voorzieningen, organisaties en openbare besturen. HOOFDSTUK 7. - Aanvullende bepalingen

Art. 47.Het integratiebeleid op het niveau van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt gevoerd in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft de regierol over het integratiebeleid in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Dat betekent dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het inclusieve integratiebeleid zorgt, daarvoor de relevante actoren coördineert en de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, en hun organisaties bij dat beleid betrekt.

Art. 48.De volgende artikelen zijn niet van toepassing in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad : 1° artikel 12;2° artikel 13;3° artikel 14;4° artikel 25, § 1, eerste lid, 1°;5° artikel 27;6° artikel 32, § 1;7° artikel 32, § 2, eerste lid;8° artikel 32, § 3;9° artikel 33, § 1, derde lid;10° artikel 34, derde lid;11° artikel 35;12° artikel 39, § 1, eerste lid, 1°, derde en vierde lid, en § 3;13° artikel 40.

Art. 49.De Vlaamse Regering kan de personen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, uitbreiden tot de groepen van personen die wegens hun beroepssituatie tot de trekkende beroepsbevolking worden gerekend.

De Vlaamse Regering kan organisaties die zich tot die groepen richten, subsidiëren binnen de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die ze zelf bepaalt. In dat geval moeten de organisaties ten aanzien van hun doelgroep minstens de volgende opdrachten vervullen : 1° bijdragen tot een nauwkeurige analyse van de maatschappelijke context en de relatieve positie van hun doelgroepen;2° methodieken en werkvormen uitwerken die erop gericht zijn de integratie van hun doelgroepen te bevorderen;3° de overheden en de relevante maatschappelijke sectoren stimuleren om voor hun doelgroepen een integratiebeleid te voeren. De overige bepalingen van dit decreet zijn niet van toepassing op de personen die wegens hun beroepssituatie tot de trekkende beroepsbevolking worden gerekend.

Art. 50.Binnen de beschikbare begrotingskredieten wendt de Vlaamse Regering ten hoogste 10 % van totale budget dat jaarlijks wordt vastgelegd voor de uitvoering van dit decreet, aan om experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten te subsidiëren die gericht zijn op het versterken van het integratiebeleid.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de toekenning van een projectsubsidie, het indienen van de subsidieaanvragen, de beoordeling van de aanvragen, de toekenning en de uitbetaling van de subsidie, het toezicht op de naleving van de subsidievoorwaarden en de evaluatie van de gevoerde projecten.

Art. 51.Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet, en vervolgens om de drie jaar, evalueert de Vlaamse Regering de uitvoering van het Vlaamse integratiebeleid en legt ze de evaluatie voor aan het Vlaams Parlement. HOOFDSTUK 8. - Wijziging

Art. 52.De Vlaamse Regering wordt ermee belast de bestaande wets- en decreetsbepalingen te wijzigen of op te heffen, om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit decreet.

De besluiten die daarvoor worden vastgesteld, houden op uitwerking te hebben als ze niet bij decreet zijn bekrachtigd binnen negen maanden na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging werkt terug tot deze laatste datum.

De bevoegdheid die daarvoor aan de Vlaamse Regering is opgedragen, vervalt negen maanden na de inwerkingtreding van dit decreet. Na die datum kunnen de besluiten die krachtens deze paragraaf zijn vastgesteld en zijn bekrachtigd, alleen bij een decreet worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Opheffingsbepalingen

Art. 53.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 23 december 2010 en 6 juli 2012;2° het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 2006, 1 februari 2008 en 17 februari 2012. HOOFDSTUK 1 0. - Overgangsbepalingen

Art. 54.Het Minderhedenforum, dat erkend werd op basis van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, treedt, tot aan de erkenning, vermeld in artikel 10, op als participatieorganisatie als vermeld in artikel 8.

Art. 55.De volgende regelingen blijven van toepassing tot op het ogenblik dat ze door de Vlaamse Regering worden opgeheven : 1° het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikels 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en houdende de vaststelling van de regels voor de betaling van de te presteren tolkprestaties, vermeld in artikel 45/3, vierde lid, en artikel 45/4, § 1, van het voormelde decreet;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte inburgeraars;5° het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot bepaling van de doelen voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie binnen het primaire inburgeringstraject;6° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid;7° het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid. HOOFDSTUK 1 1. - Inwerkingtreding

Art. 56.De Vlaamse Regering stelt voor elk van de bepalingen van dit decreet de datum van inwerkingtreding vast.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 juni 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013 Stukken - Ontwerp van decreet : 1867 - Nr.1 - Amendementen : 1867 - Nr. 2 - Verslag over hoorzitting : 1867 - Nr. 3 - Amendementen : 1867 - Nr. 4 - Motie houdende raadpleging Raad van State : 1867 - Nr. 5 - Advies van de Raad van State : 1867 - Nr. 6 - Amendementen : 1867 - Nr. 7 - Verslag : 1867 - Nr. 8 - Amendementen : 1867 - Nr. 9 - Amendementen : 1867 - Nr. 10 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1867 - Nr. 11 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergadering van 29 mei 2013.

^