Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 juni 2020
gepubliceerd op 08 juli 2020

Decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds

bron
vlaamse overheid
numac
2020041989
pub.
08/07/2020
prom.
19/06/2020
ELI
eli/decreet/2020/06/19/2020041989/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JUNI 2020. - Decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam Hermesfonds HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Maatregelen voor de ontbinding van het publiekrechtelijk vormge geven extern verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen"

Art. 2.Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", wordt ontbonden onder de voorwaarden en op de wijze, vermeld in dit hoofdstuk.

Art. 3.De ontbinding, vermeld in artikel 2, is een ontbinding zonder vereffening. Het hele vermogen, de activiteiten, de rechten en de plichten van het Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen worden overgedragen aan het Departement Werk en Sociale Economie, het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° Departement Werk en Sociale Economie: het departement, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten8 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;2° Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";3° Agentschap Innoveren en Ondernemen: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening, vermeld in het eerste lid.

Art. 4.De Vlaamse Regering bepaalt de plaats en de datum of de data van de overdrachten, vermeld in artikel 3.

De Vlaamse Regering bepaalt op welke wijze en op welke datum of data die overdrachten tegenstelbaar zijn aan derden.

Art. 5.Met behoud van de toepassing van het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden bepaalt de Vlaamse Regering de nadere voorwaarden voor de overdracht van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.

Art. 6.De Vlaamse Regering neemt de nodige maatregelen voor de wijziging van de naam van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen

Art. 7.In artikel 109, § 1, 1°, van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, vervangen bij het decreet van 12 oktober 2018, wordt punt e) vervangen door wat volgt: "e) de ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikel 26/2, § 1, 2°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002

Art. 8.In het decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten4, wordt het opschrift van hoofdstuk VII vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk VII. FONDS VOOR INNOVEREN EN ONDERNEMEN".

Art. 9.In artikel 41 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "Hermesfonds" wordt telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen";2° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen";3° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede ", hierna te noemen het Hermesfonds" opgeheven; 4° in paragraaf 3bis wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Het Fonds voor Innoveren en Ondernemen neemt ook het vermogen, de rechten en plichten en de activiteiten van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap Vlaams Agentschap voor ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen, vermeld in artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", over die ter uitvoering van artikel 3 van het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam "Hermesfonds" worden toegewezen aan het Fonds voor Innoveren en Ondernemen."; 5° in paragraaf 4, 5°, wordt de zinsnede "sociaal, economisch, innovatie-, ruimtelijk economisch en handelsvestigingenbeleid" vervangen door de zinsnede "sociaal, economisch, ondernemersvormings-, innovatie-, ruimtelijk economisch, handelsvestigingen- en ondernemingsbeleid";6° in paragraaf 5 wordt tussen de zinsnede "economisch," en de zinsnede "innovatie-" de zinsnede "ondernemersvormings-," ingevoegd.

Art. 10.In artikel 41bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009200825 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid type decreet prom. 19/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008036450 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 11.In artikel 41ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij de decreten van 17 november 2017 en 15 maart 2019, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 12.In artikel 41quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 17 november 2017, wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"

Art. 13.Aan artikel 2 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten3, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° leertijd: het traject dat bestaat uit een praktijkopleiding in een onderneming, aangevuld met een theoretische opleiding in een erkend centrum als vermeld in artikel 26/2, § 1, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, dat voldoet aan de regels, vermeld in artikel 22/20 tot en met 22/23 van dit decreet.".

Art. 14.Aan artikel 5, § 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° taken in het kader van de leertijd: a) het bereik, de effectiviteit en de kwaliteit van de leertijd periodiek evalueren, monitoren, auditen en bijsturen;b) de trajecten en modules controleren.Die controle gebeurt met het oog op: 1) de kwaliteit en het financieel correcte verloop van de leertijd;2) de conformiteit met de reglementering;c) de nodige instrumenten en procedures voor kennisborging en verspreiding opzetten;d) de voorwaarden en de criteria vastleggen waaraan de kwaliteitssystemen binnen de leertijd moeten voldoen;e) controleren of voor het uitreiken van studiebewijzen leertijd voldaan is aan alle voorwaarden, vermeld in hoofdstuk III van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap;f) het algemeen pedagogisch didactisch toezicht uitoefenen op de uitvoering van de overeenkomsten in de leertijd;g) de financiering van de leertijd. De Vlaamse Regering bepaalt wie verantwoordelijk is voor de uitbetaling, de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers in de leertijd.".

Art. 15.In artikel 22/16, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, worden de woorden "en op het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen" opgeheven.

Art. 16.Aan hoofdstuk VI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt een afdeling 6 toegevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 6. De leertijd".

Art. 17.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt aan afdeling 6, toegevoegd bij artikel 16, een artikel 22/20 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 22/20.De leertijd bestaat uit een praktijkopleiding in een onderneming, aangevuld met een theoretische vorming in een erkend centrum als vermeld in artikel 26/2, § 1, 1°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.

De theoretische vorming omvat een algemene vorming en een beroepsgerichte vorming. Er kunnen ook aanvullende taalcursussen worden verstrekt.

Praktijkopleiding en aanvullende theoretische vorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beantwoorden aan de bepalingen van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap.".

Art. 18.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt aan dezelfde afdeling 6 een artikel 22/21 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 22/21.De praktijkopleiding in de leertijd omvat het sluiten van een overeenkomst als vermeld in artikel 3 van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.".

Art. 19.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt aan dezelfde afdeling 6 een artikel 22/22 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 22/22.De erkende centra, vermeld in artikel 22/20, eerste lid, organiseren de theoretische vorming en de taalcursussen.

Aan een centrum kan de VDAB conform de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt, en conform eventuele bijkomende voorwaarden opgenomen in het ondernemingsplan, de volgende subsidies en financiële compensaties toekennen: 1° een subsidie voor de leertijd; 2° een subsidie of financiële compensatie voor de huur, het verwerven, de nieuwbouw, het eigenaarsonderhoud en de uitrusting van gebouwen conform de regels die de Vlaamse Regering vaststelt;3° een subsidie of financiële compensatie voor innovatie en productontwikkeling conform de regels die de Vlaamse Regering vaststelt;4° een subsidie of financiële compensatie voor projecten in het kader van de uitvoering van het ondernemingsplan conform de regels die de Vlaamse Regering vaststelt. De subsidies, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, kunnen de volgende vormen aannemen: 1° een productiesubsidie;2° een effectiviteitssubsidie. De subsidies, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, worden geval per geval toegekend op grond van een ondernemingsplan dat aan de VDAB ter goedkeuring wordt voorgelegd en op grond van de voorwaarden bepaald in het vijfde lid.

Een centrum als vermeld in het eerste lid komt in aanmerking voor een subsidie als het in het kader van de leertijd: 1° deelneemt aan en samenwerkt binnen een of meer overlegfora als vermeld in artikel 357/32 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;2° binnen zijn opdrachten maximale inspanningen levert om het voltijds engagement voor elke jongere te realiseren;3° deelneemt aan en samenwerkt binnen een lokaal overlegplatform opgericht overeenkomstig deel VIII, hoofdstuk 1, afdeling 2, van het besluit van 28 oktober 2016 betreffende codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs. In het vijfde lid, 3°, wordt verstaan onder samenwerken: 1° de gegevens leveren, vermeld in deel VIII, hoofdstuk 1, afdeling 3, van het besluit van 28 oktober 2016 betreffende codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs;2° de afspraken naleven, vermeld in deel VIII, hoofdstuk 1, afdeling 3, van het besluit van 28 oktober 2016 betreffende codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs. De subsidiëring voor de leertijd van een centrum dat niet meer voldoet aan alle subsidiëringsvoorwaarden, wordt door de VDAB volledig of gedeeltelijk ingehouden. Met behoud van de toepassing van artikel 13 van de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type wet prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begroting, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, kan de inhouding ook op voorstel van de onderwijsinspectie als het gaat om de voorwaarden, vermeld in het vijfde lid. De Vlaamse Regering bepaalt de aanvullende bepalingen voor die inhouding en regelt de beroepsprocedure.".

Art. 20.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt aan dezelfde afdeling 6 een artikel 22/23 toegevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 22/23.De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de erkenning van de studiebewijzen in verband met de leertijd.".

Art. 21.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt een hoofdstuk VII/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk VII/1. Toezicht, kwaliteit en sancties".

Art. 22.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt in hoofdstuk VII/1, ingevoegd bij artikel 21, een artikel 23/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/1.Met behoud van de toepassing van de geldende decretale en reglementaire bepalingen over het toezicht in het onderwijs, met inbegrip van het toezicht op de leertijd door de onderwijsinspectie en de bevoegde onderwijsadministratie, wordt het toezicht op de uitvoering, vermeld in hoofdstuk VI, afdeling 6, en de uitvoe- ringsbesluiten van dit decreet, uitgeoefend door het Departement Werk en Sociale Economie.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere modaliteiten en verdere regels van het toezicht en de kwaliteit.". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

Art. 23.In artikel 2 van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB".

Art. 24.In artikel 3 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° leertijd: de opleiding, vermeld in artikel 2, 15°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";"; 2° punt 10° ter wordt opgeheven;3° punt 15° wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 15 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "als vermeld in artikel 37 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel 26/2, § 5, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid";2° in het tweede lid worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie"; 3° tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In het tweede lid wordt verstaan onder het Departement Werk en Sociale Economie: het departement, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten8 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 26.In artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "als vermeld in artikel 38 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel 22/22 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"";2° in het tweede lid worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB".

Art. 27.In artikel 23, § 2, derde en vierde lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB".

Art. 28.In artikel 24, § 2, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB".

Art. 29.In artikel 31, § 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "De raad van bestuur van Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "Het centrumbestuur";2° in het vierde lid worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de klassenraad".

Art. 30.In artikel 32 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB";2° in paragraaf 2 worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB".

Art. 31.Artikel 33, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 33.Voor de toekenning van graad of leerjaargebonden eindstudiebewijzen, identiek aan die van het voltijds gewoon beroepssecundair onderwijs, zijn op de algemene vorming van de leertijd de bepalingen over eindtermen en op die eind termen gebaseerde leerplannen als vermeld in deel IV, titel 1, hoofdstuk 1, afdeling 3, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 van toepassing, met uitzondering van de eindtermen en leerplannen die zijn gekoppeld aan het vak lichamelijke opvoeding.".

Art. 32.In artikel 39, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zin "Die toelating wordt gegeven door de directie van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs in kwestie of door Syntra Vlaanderen, naargelang van het geval, op advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding waarmee de instelling voor voltijds onderwijs waar de jongere de lessen volgt, samenwerkt." vervangen door de zin "Die toelating wordt gegeven door de directie van het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs of door de directie van het centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen in kwestie op advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding waarmee de instelling voor voltijds onderwijs waar de jongere de lessen volgt, samenwerkt.".

Art. 33.In artikel 40 van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In het eerste lid wordt verstaan onder het ondernemerschapstraject: een traject als vermeld in artikel 26/2, § 1, 2°, van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.".

Art. 34.In artikel 43 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten0, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de VDAB".

Art. 35.In artikel 44 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" opgeheven.

Art. 36.In artikel 61 van hetzelfde decreet worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "in een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen".

Art. 37.In artikel 93, § 1, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 15 juni 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten0, worden de woorden "de erkenning en" opgeheven en worden de woorden "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, zoals gewijzigd" vervangen door de woorden "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten betreffende de kwalificatiestructuur

Art. 38.In artikel 10, § 2 en § 4, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen".

Art. 39.In artikel 11, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010

Art. 40.In artikel 3 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 12° /0 ingevoegd, dat luidt als volgt: "12° /0 Departement Werk en Sociale Economie: het departement, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten8 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 2° punt 17° /3 wordt vervangen door wat volgt: "17° /3 leertijd: de opleiding, vermeld in artikel 2, 15°, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";"; 3° punt 43° /1 wordt opgeheven.

Art. 41.In artikel 47, § 3, eerste lid, van dezelfde codex worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming-Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Art. 42.In artikel 256, § 1, 2°, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI sluiten, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" telkens vervangen door de woorden "de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".

Art. 43.In artikel 357/7, § 2, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie".

Art. 44.In artikel 357/20, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Vlaams Partnerschap Duaal Leren".

Art. 45.In artikel 357/21, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Vlaams Partnerschap Duaal Leren".

Art. 46.In artikel 357/30, tweede lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie" en worden de woorden "Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" telkens vervangen door de woorden "Het Departement Werk en Sociale Economie".

Art. 47.In artikel 357/33, 8°, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten2, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie".

Art. 48.In artikel 357/62, eerste lid, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten1, worden de woorden "het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het Departement Werk en Sociale Economie". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

Art. 49.Artikel 1 van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid, met uitzondering van hoofdstuk 6/1, dat een gemeenschapsaangelegenheid regelt.".

Art. 50.Aan artikel 4 van hetzelfde decreet wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk 6/1.".

Art. 51.Aan artikel 5 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk 6/1.".

Art. 52.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt een hoofdstuk 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 6/1. Steun voor ondernemersvorming".

Art. 53.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 6/1, ingevoegd bij artikel 52, een afdeling 1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 1. Definities".

Art. 54.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 1, ingevoegd bij artikel 53, een artikel 26/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 26/1.In dit hoofdstuk wordt verstaan onder departement: het Departement Werk en Sociale Economie, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten8 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.".

Art. 55.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 6/1, ingevoegd bij artikel 52, een afdeling 2 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 2. Toepassingsgebied".

Art. 56.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 2, ingevoegd bij artikel 55, een artikel 26/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 26/2.§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder: 1° erkend centrum: een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen dat erkend is conform de voorwaarden, vermeld in paragraaf 5;2° ondernemerschapstraject: een traject dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 3;3° toegewezen traject: een traject dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 4. § 2. De Vlaamse Regering kan steun verlenen aan erkende centra voor de uitvoering van ondernemerschapstrajecten en toegewezen trajecten onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. § 3. Het ondernemerschapstraject, vermeld in paragraaf 2, is een niet-economische dienst van algemeen belang.

Het ondernemerschapstraject voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: 1° het traject leidt naar zelfstandig ondernemerschap, waarin een uitstroom als kmo-medewerker mogelijk is;2° het traject beantwoordt aan een behoefte op de markt;3° het traject is afgestemd op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, het generieke ondernemersprofiel of andere regelgeving waarin competentievereisten zijn opgenomen;4° het traject verhoogt de kansen op duurzame tewerkstelling en de economische effectiviteit;5° het traject wordt niet aangeboden door andere private marktspelers of de toegang wordt belemmerd door specifieke drempels, die de toegang tot de opleiding belemmeren. De ondernemerschapstrajecten worden alleen door de erkende centra uitgevoerd en kunnen werkplekleren omvatten.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden, vermeld in het eerste tot en met derde lid, verduidelijken en aanvullen. § 4. Het toegewezen traject, vermeld in paragraaf 2, is een dienst van algemeen economisch belang waarop de richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt van toepassing is.

Het toegewezen traject heeft als doel de deelnemers sterker in te bedden binnen het ondernemerschap door hen opleidingen aan te bieden of technieken aan te leren om hun ondernemerschapscompetenties te verhogen.

De toegewezen trajecten kunnen uitgevoerd worden door de erkende centra, de professionele en interprofessionele organisaties of andere private of publieke opleidingsverstrekkers.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden, vermeld in het eerste tot en met derde lid, verduidelijken en aanvullen. § 5. Een centrum als vermeld in paragraaf 2 kan erkend worden voor het verstrekken van de leertijd, de aanloopstructuuronderdelen, de duale structuuronderdelen en de ondernemerschapstrajecten als het voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: 1° het centrum is opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;2° de algemene vergadering van het centrum is uitsluitend toegankelijk voor alle representatieve middenstands-, zelfstandigenen werkgeversorganisaties die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;3° de statuten zijn voorafgaandelijk door de Vlaamse Regering goedgekeurd conform de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;4° het doel van het centrum is: a) het organiseren van leertijd, aanloopstructuuronderdelen, duale structuuronderdelen en ondernemerschapstrajecten;b) de pedagogische begeleiding van de cursisten die de door het centrum georganiseerde vorming volgen;c) het verlenen aan de Vlaamse Regering en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de medewerking voor bepaalde verwezenlijkingen op het gebied van de opleiding, vorming en begeleiding, met inbegrip van de innovatie en (product)ontwikkeling;d) het sluiten van samenwerkingsakkoorden met of het deelnemen in de andere centra of derden met het oog op het optimaal functioneren van een centrum op zich of van de centra als totaliteit;5° het centrum moet in het kader van de leertijd, de aanloopstructuuronderdelen en de duale structuuronderdelen: a) de controle door de onderwijsinspectie mogelijk maken;b) beantwoorden aan de bepalingen inzake structuur en organisatie van het onderwijs die bij de Codex Secundair Onderwijs, de decreetgeving op het stelsel van leren en werken en de uitvoeringsreglementering expliciet op, naargelang van het geval, de leertijd, de duale structuuronderdelen of de aanloopstructuuronderdelen, georganiseerd door het centrum, toepasbaar zijn gesteld;c) een doeltreffend beleid voeren om het rookverbod kenbaar te maken en te handhaven, controle uitoefenen op de naleving van het verbod en overtreders sancties opleggen, conform het eigen sanctiebeleid, vermeld in het centrum of arbeidsreglement;d) samenwerkingsafspraken maken met een centrum voor leerlingenbege leiding;e) een beleid voor leerlingenbegeleiding voeren. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, verduidelijken en aanvullen.

De Vlaamse Regering kan, op voorstel van een college, de erkenning voor wat betreft de leertijd van een centrum geleidelijk en volledig of gedeeltelijk opheffen als niet meer wordt voldaan aan de erkenningsvoorwaarden als vermeld in dit artikel. Dat college wordt voor de helft samengesteld uit inspectieleden uit het onderwijs en voor de helft uit inspectieleden van het departement.

De Vlaamse Regering legt de aanvullende bepalingen vast over de werking en de organisatie van dat college, wijst de leden ervan aan en regelt de beroepsprocedure.

De Vlaamse Regering vraagt advies aan de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding over het voldoen van een centrum aan de erkenningsvoorwaarden die betrekking hebben op de leertijd.".

Art. 57.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 6/1, ingevoegd bij artikel 52, een afdeling 3 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 3. Steun".

Art. 58.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 3, ingevoegd bij artikel 57, een artikel 26/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 26/3.De Vlaamse Regering bepaalt de vorm van de steun, vermeld in artikel 26/2, § 2.

Het steunbedrag is afhankelijk van de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.".

Art. 59.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 6/1, ingevoegd bij artikel 52, een afdeling 4 ingevoegd, die luidt als volgt: "Afdeling 4. Toezicht en sancties".

Art. 60.In hetzelfde decreet wordt in afdeling 4, ingevoegd bij artikel 59, een artikel 26/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 26/4.Het departement oefent het toezicht uit op de ondernemerschapstrajecten, vermeld in artikel 26/2, § 2.

De Vlaamse Regering bepaalt de verdere modaliteiten en verdere regels van het toezicht en de sancties.".

Art. 61.Aan artikel 38 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk 6/1.".

Art. 62.Aan artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk 6/1.".

Art. 63.Aan artikel 40 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Dit artikel is niet van toepassing op hoofdstuk 6/1.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende het Vlaamse integratie en inburgeringsbeleid

Art. 64.In artikel 2, eerste lid, 4°, c), van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende het Vlaamse integratie en inburgeringsbeleid, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015, wordt de zinsnede "als vermeld in artikel 36 tot en met 38 van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen"" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel 26/2 van het decreet van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid".

Art. 65.In artikel 46/3, eerste lid, 4°, b), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten6, worden de woorden "Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "Agentschap voor Innoveren en Ondernemen". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Art. 66.In artikel 2, eerste lid, 4°, van het decreet van 20 november 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "Hermesfonds" wordt vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen";2° de woorden "de rechtspersoon Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid" worden vervangen door de woorden "het fonds".

Art. 67.In artikel 4 van hetzelfde decreet wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 68.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 69.In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen".

Art. 70.In artikel 32 van hetzelfde decreet wordt het woord "Hermesfonds" telkens vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Art. 71.In artikel 2 van het decreet van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2018 en 30 november 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° Agentschap voor Onderwijsdiensten: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Onderwijsdiensten;"; 2° er worden een punt 2° bis en 2° ter ingevoegd, die luiden als volgt: "2° bis Departement Onderwijs en Vorming: het departement, vermeld in artikel 22, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten8 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie; 2° ter Departement Werk en Sociale Economie: het departement, vermeld in artikel 25, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten8 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;"; 3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt: "7° sectoraal partnerschap: het orgaan, vermeld in artikel 2sexies;"; 4° punt 10° wordt vervangen door wat volgt: "10° Vlaams Partnerschap Duaal Leren: het orgaan, vermeld in artikel 2bis;"; 5° er wordt een punt 10° bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "10° bis Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding: het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid opgericht bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";".

Art. 72.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2018 en 5 april 2019, wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2bis.§ 1. De Vlaamse Regering richt een Vlaams Partnerschap Duaal Leren op. § 2. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren is samengesteld uit de volgende leden: 1° een voorzitter;2° vier effectieve en vier plaatsvervangende leden, voorgedragen door de representatieve middenstands-, zelfstandigen- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;3° vier effectieve en vier plaatsvervangende leden, voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen;4° een vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs;5° een vertegenwoordiger van elke representatieve vereniging van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs;6° een vertegenwoordiger van de erkende centra voor de vorming van zelfstandigen en kmo;7° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;8° een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Onderwijsdiensten;9° een vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming;10° een vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie;11° een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen. In het eerste lid wordt onder het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen verstaan: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten9 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Het secretariaat wordt opgenomen door het Departement Werk en Sociale Economie en het Departement Onderwijs en Vorming.

De Vlaamse Regering regelt op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor het werk, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de werking van het secretariaat.

De instanties, vermeld in het eerste lid, 4° tot en met 11°, duiden een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan.

Met uitzondering van de voorzitter hebben alle leden, vermeld in het eerste lid, stemrecht. § 3. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren heeft de volgende opdrachten: 1° een onderneming erkennen of een erkenning opheffen;2° een onderneming uitsluiten;3° de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering van een alternerende opleiding wat betreft de opleiding op de werkplek controleren;4° een jaarlijks monitoringsrapport opmaken over de stand van zaken van het duaal leren in Vlaanderen;5° de nodige acties nemen om de ondernemingen te informeren over het duaal leren in Vlaanderen;6° ondernemingen ondersteunen en mobiliseren om het aanbod aan werkplekken kwantitatief en kwalitatief te versterken;7° advies verlenen over materies die het duaal leren aanbelangen. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren kan de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, toevertrouwen aan een door de Vlaamse Regering aangewezen dienst. De Vlaamse Regering legt de nadere regels voor die opdrachtbepaling vast. § 4. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren stelt een huishoudelijk reglement op dat minstens de volgende inhoud heeft: 1° de regels voor de bijeenroeping van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren;2° de regels voor het voorzitterschap van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren bij afwezigheid van de voorzitter;3° de regels voor de samenwerking tussen het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectorale partnerschappen;4° de regels die het Vlaams Partnerschap Duaal Leren in acht moet nemen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden;5° de regels voor het uitnodigen van experten voor de toelichting van bepaalde agendapunten. Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren legt zijn huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering, die binnen dertig dagen nadat ze het huishoudelijk reglement heeft ontvangen, beslist om het huishoudelijk reglement al of niet goed te keuren.

Als de Vlaamse Regering beslist het huishoudelijk reglement van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren niet goed te keuren, verricht het Vlaams Partnerschap Duaal Leren de nodige aanpassingen en legt het huishoudelijk reglement opnieuw ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering beslist binnen veertien dagen nadat ze het huishoudelijk reglement heeft ontvangen, om het huishoudelijk reglement al of niet goed te keuren.

De procedure bepaald in het tweede en derde lid is ook van toepassing als het huishoudelijk reglement wordt gewijzigd.".

Art. 73.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2018 en 5 april 2019, wordt een artikel 2ter ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2ter.Op voordracht van de stemgerechtigde leden van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren benoemt de Vlaamse Regering de voorzitter van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.".

Art. 74.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2018 en 5 april 2019, wordt een artikel 2quater ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2quater.De Vlaamse Regering stelt de voorzitter en de leden van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, vermeld in artikel 2bis, § 2, eerste lid, 2° en 3°, aan voor een hernieuwbare periode van vijf jaar.

Als in de loop van de termijn, vermeld in het eerste lid, een mandaat vrijkomt, stelt de Vlaamse Regering, op voordracht van de organisatie in kwestie, een nieuwe mandataris aan die het mandaat overneemt voor de nog resterende looptijd ervan.".

Art. 75.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2018 en 5 april 2019, wordt een artikel 2quinquies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2quinquies.De Vlaamse Regering kan een vergoeding toekennen aan de leden van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.".

Art. 76.In hoofdstuk 2 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 maart 2018 en 5 april 2019, wordt een artikel 2sexies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 2sexies.Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren kan voor de uitvoering van zijn opdrachten met betrekking tot de overeenkomsten tot uitvoering van de alternerende opleiding een samenwerkingsakkoord sluiten met een sectoraal partnerschap. Het samenwerkingsakkoord bepaalt de opdrachten van het sectoraal partnerschap.

Het sectoraal partnerschap is samengesteld uit de volgende leden: 1° minstens drie vertegenwoordigers van de representatieve middenstands-, zelfstandigenen werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;2° minstens drie vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;3° een vertegenwoordiger van het Gemeenschapsonderwijs;4° een vertegenwoordiger van elke representatieve vereniging van schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs;5° een vertegenwoordiger van de erkende centra voor de vorming van zelfstandigen en kmo;6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;7° een vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming;8° een vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie;9° een secretaris, personeelslid van het Departement Werk en Sociale Economie. In afwijking van het tweede lid, 1° en 2°, wordt het sectoraal partnerschap in sectoren zonder representatieve werkgevers en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, samengesteld uit minstens drie vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en minstens drie vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het sectorfonds van de betrokken sector.

De instanties, vermeld in het tweede lid, duiden hun effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger(s) aan.

De leden, vermeld in het tweede lid, kiezen onder elkaar een voorzitter en een ondervoorzitter, die niet tot dezelfde geleding behoren.

Met uitzondering van de secretaris hebben alle leden stemrecht.

Als het samenwerkingsakkoord met het Vlaams Partnerschap Duaal Leren ook de bevoegdheden, vermeld in artikel 2bis, § 3, eerste lid, 1°, 2° en 3°, omvat, hebben, in afwijking van het zesde lid, voor die bevoegdheden alleen de leden, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, stemrecht.

Het sectoraal partnerschap stelt een huishoudelijk reglement op.".

Art. 77.Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 78.In artikel 30, eerste en tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "agentschap" vervangen door de woorden "Departement Werk en Sociale Economie". HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

Art. 79.In artikel 21, § 1, van het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, wordt het woord "Hermesfonds" vervangen door de woorden "Fonds voor Innoveren en Ondernemen". HOOFDSTUK 1 4. - Wijziging van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten3

Art. 80.In artikel I.3, 4°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten3 wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) het Fonds voor Innoveren en Ondernemen;". HOOFDSTUK 1 5. - Slotbepalingen

Art. 81.Het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004035898 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » sluiten tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001036491 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten5, wordt opgeheven.

Art. 82.De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere bepaling van dit decreet de datum van inwerkingtreding, uiterlijk op 31 december 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 19 juni 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2019-2020 Documenten: - Ontwerp van decreet : 283 - Nr.1 - Verslag : 283 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire - vergadering : 283 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 17 juni 2020.

^