Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 december 2015
gepubliceerd op 13 januari 2016

Decreet houdende diverse financiële bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2016035013
pub.
13/01/2016
prom.
18/12/2015
ELI
eli/decreet/2015/12/18/2016035013/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2015. - Decreet houdende diverse financiële bepalingen (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende diverse financiële bepalingen HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Aanpassingen van het Rekendecreet

Art. 2.In artikel 4 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 9 november 2012, 6 december 2013, 31 januari 2014 en 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° de volgende rechtspersonen: a) intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid: 1) Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - Bloso;2) Fonds Jongerenwelzijn;3) Kind en Gezin;4) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM;5) Toerisme Vlaanderen;6) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH;7) Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA;8) Vlaams Toekomstfonds;9) Vlaams Zorgfonds;10) Vlaamse Milieumaatschappij - VMM;b) extern verzelfstandigde agentschappen naar publiek recht: 1) Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - AGIV;2) Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - AGIOn;3) nv De Scheepvaart;4) Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT;5) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge;6) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem;7) Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen;8) Psychiatrisch Zorgcentrum Geel;9) Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem;10) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - FIT;11) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen;12) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB;13) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW;14) Vlaamse Landmaatschappij - VLM;15) Vlaamse Regulator voor de Media - VRM;16) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG;17) Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;18) Waterwegen en Zeekanaal NV;19) Agentschap Plantentuin Meise;c) Vlaamse openbare instellingen van het type A: 1) Fonds Flankerend Economisch Beleid - Hermes;2) Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector - FIVA;3) Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI;4) Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven - FFEU;5) Garantiefonds Huisvesting;6) Grindfonds;7) Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;8) Pendelfonds;9) Rubiconfonds;10) Topstukkenfonds;11) Vlaams Brusselfonds;12) Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD;13) Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF;d) Vlaamse openbare instellingen van het type B: 1) Universitair Ziekenhuis Gent;2) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - de Watergroep;e) Vlaamse openbare instellingen sui generis: 1) Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL;2) Vlaamse Radio en Televisie - VRT;3) nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO;f) eigen vermogens: 1) Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO;2) Eigen vermogen Flanders Hydraulics;3) Eigen vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO;4) Ondersteunend centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos - ANB;g) strategische adviesraden: 1) Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen - Minaraad;2) Mobiliteitsraad van Vlaanderen - MORA;3) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV;4) Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin - SAR WGG;5) Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed - SARO;6) Vlaamse Onderwijsraad - Vlor; 7) Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI;"; 2° in paragraaf 2 wordt tussen de zinsnede "artikel 46, § 2," en de zinsnede "en artikel 50, § 2,'' de zinsnede "artikel 48," ingevoegd.

Art. 3.Artikel 35 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 48 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "zonder raad van bestuur" worden opgeheven; 2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het eerste lid is niet van toepassing op de Vlaamse openbare instellingen van het type B en de eigen vermogens.".

Art. 5.In artikel 50, § 2/1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 9 november 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/11/2012 pub. 26/11/2012 numac 2012036205 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting sluiten en gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2013, worden de woorden "aan het Rekenhof en het agentschap Audit Vlaanderen" telkens vervangen door de woorden "aan het Rekenhof, het agentschap Audit Vlaanderen, de Inspectie van Financiën en de dienst die belast is met de controle van de Vlaamse rechtspersonen". HOOFDSTUK 3. - Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen

Art. 6.Aan artikel 2 van het decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° adviescommissie: de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen.".

Art. 7.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2015, wordt een titel 6/1 ingevoegd, die luidt als volgt: "TITEL 6/1. - Bepalingen over de Vlaamse Commissie Boekhoudkundige Normen".

Art. 8.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2015, wordt in titel 6/1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 67/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 67/1.Er wordt een adviescommissie opgericht.

De adviescommissie heeft tot taak: 1° advies te verlenen aan de Vlaamse Regering om de boekhoudkundige regels en rapporteringsregels die van toepassing zijn in de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen, uit te leggen en aan te passen, en de technische toepassingsmodaliteiten van de boekhoudregels te formuleren met het oog op hun eenvormig en regelmatig gebruik, en met het oog op hun overeenstemming met de Vlaamse, federale en internationale normen die van toepassing zijn, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering, hetzij op eigen initiatief; 2° advies te verlenen aan de Vlaamse Regering bij het wijzigen van regelgeving die een impact heeft op de te voeren boekhouding of de rapportering door de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen.".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2015, wordt in titel 6/1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 67/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 67/2.§ 1. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling van de adviescommissie en kan daarvoor zowel interne als externe expertise inroepen. De adviescommissie bevat minstens één lid uit elk van de volgende organisaties: 1° het Departement Financiën en Begroting;2° het Instituut voor Nationale Rekeningen;3° de Commissie voor Boekhoudkundige Normen;4° het Strategisch Overleg Financiën;5° het Rekenhof;6° het Instituut voor Bedrijfsrevisoren;7° de Inspectie van Financiën. De leden, vermeld in het eerste lid, 2°, 5°, 6° en 7°, hebben een louter raadgevende stem.

De Vlaamse Regering stelt de presentiegelden en de vergoedingen van de leden van de adviescommissie vast.

De Vlaamse Regering bepaalt de duur van de mandaten van de leden van de adviescommissie. § 2. De adviescommissie beraadslaagt alleen geldig als minstens de voorzitter en drie stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd bij eenvoudige meerderheid.".

Art. 10.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2015, wordt in titel 6/1, ingevoegd bij artikel 7, een artikel 67/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 67/3.De Vlaamse Regering neemt de verdere maatregelen voor de werking en organisatie van de adviescommissie.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013035544 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen type decreet prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013204518 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen

Art. 11.Dit decreet voorziet in de omzetting van richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied.

Art. 12.In artikel 5, 11°, van het decreet van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/06/2013 pub. 26/06/2013 numac 2013035544 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen type decreet prom. 21/06/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013204518 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen worden de woorden "aan een lidstaat" vervangen door de woorden "over ingezetenen van andere lidstaten aan de betrokken lidstaat van verblijf".

Art. 13.In hetzelfde decreet wordt een artikel 28/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 28/1.Als de uitwisseling van de gegevens, vermeld in dit decreet, afbreuk kan doen aan de bescherming van de persoonsgegevens of persoonlijke levenssfeer, brengt de bevoegde autoriteit de individueel te rapporteren persoon op de hoogte van de schending van de beveiliging van zijn gegevens.". HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 14.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 6 tot en met 10, die in werking treden vanaf 1 november 2015.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Document. - Ontwerp van decreet, 541 - Nr. 1. - Verslag, 541 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 541 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 17 december 2015.

^