Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 april 2021
gepubliceerd op 15 april 2021

Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2021041255
pub.
15/04/2021
prom.
02/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/02/2021041255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2021. - Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen HOOFDSTUK 1. -Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten betreffende het grond- en pandenbeleid

Art. 2.In boek 3, titel 1, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009035411 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid sluiten betreffende het grond- en pandenbeleid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 3.1.10, opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Art. 3.In artikel 1.1.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het tweede lid, 2°, en het zesde lid, 2°, wordt de zinsnede "of een kind dat door de gezinsbijslagregelgeving van andere gefedereerde deelentiteiten beschouwd wordt als een kind met een handicap, een kind met een beperking of een kind dat op basis van de zelfredzaamheidsgraad of de ernst van de gevolgen van de aandoening recht heeft op een toeslag van de basiskinderbijslag of een kind dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 47, artikel 56septies of artikel 63 van de Algemene Kinderbijslagwet, en de koninklijke besluiten, genomen ter uitvoering van die bepalingen" toegevoegd;2° in het derde lid, 8°, en het vierde lid, 5°, wordt de zinsnede "de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 sluiten houdende het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";3° in het twaalfde lid worden punt 1°, 3° en 4° opgeheven; 4° in het twaalfde lid wordt punt 5° opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "5° onbebouwd landgoed: het onroerend goed dat bestaat uit een of meer gronden die voor het landbouwbedrijf gebruikt worden of bestemd zijn, met uitsluiting van gebouwen en de grond waarop deze gebouwen zich bevinden;".

Art. 4.In artikel 2.1.4.0.1 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "statutaire" opgeheven; 2° in paragraaf 2/1, eerste lid, wordt de zinsnede "in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren" vervangen door de zinsnede "in artikel 4.55, tweede en derde lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en in artikel 4.168 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021".

Art. 5.In artikel 2.1.5.0.1, § 1, 2°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2016 en 21 december 2018, worden de woorden "voor een gezinsbijslag" vervangen door de zinsnede "voor de gezinsbijslagen, vermeld in artikel 5, § 1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen".

Art. 6.In artikel 2.1.6.0.1 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 8°, wordt de zinsnede "de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen";2° in het vierde lid wordt de zinsnede "de leasingovereenkomsten, vermeld in de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "de leasingovereenkomsten of vergelijkbare overeenkomsten, vermeld in het koninklijk besluit van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019011967 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 7.Aan artikel 2.2.4.0.2, § 1, eerste lid, 1/1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 16 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt: "f) in aanslagjaar 2022 sedert meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gebracht;".

Art. 8.In artikel 2.2.4.0.5, § 3, van hetzelfde decreet wordt punt 2° opgeheven.

Art. 9.In artikel 2.2.4.0.9, tweede lid, 3°, b), van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2016035013 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse financiële bepalingen sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven.

Art. 10.In artikel 2.2.5.0.3 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 11.In artikel 2.2.6.0.1, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2017, 22 juni 2018 en 26 juni 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid, 2°, b), wordt de zinsnede "of een vergunning afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het individuele bezoldigd personenvervoer" toegevoegd;2° in het derde lid, 1°, wordt tussen de woorden "personenvervoer over de weg" en de zinsnede ", en die ingericht zijn" de zinsnede "of in het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende het individuele bezoldigd personenvervoer" ingevoegd;3° in het derde lid, 1°, worden de woorden "het voormelde decreet" vervangen door de woorden "de voormelde decreten".

Art. 12.In artikel 2.2.6.0.5, § 4, van hetzelfde decreet wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven.

Art. 13.Aan artikel 2.3.4.1.3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2015, 16 juni 2017 en 18 december 2020, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° in aanslagjaar 2022 sedert meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gebracht.".

Art. 14.In artikel 2.3.4.2.1, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 15.In artikel 2.4.4.0.2, eerste lid, 8°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de volgende tabel wordt opgeheven:

EURO-emissieklasse

Ex

EURO 5 of EEV of hoger

1,1

EURO 4

3.2

EURO 3

6,3

overige Euro-emissieklassen

8,3


2° de zinsnede "Vanaf 1 januari 2018 wordt volgende tabel toegepast:" wordt opgeheven.

Art. 16.In artikel 2.4.6.0.1, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "De houder van een voertuig als vermeld in paragraaf 1, 2° tot en met 4°, van wie het domicilie of de zetel op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ligt, vraagt de vrijstelling, vermeld in paragraaf 1, 2° tot en met 4°, aan bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie."; 2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 17.In artikel 2.5.3.0.1 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Het basisbedrag, vermeld in het eerste lid, wordt met ingang van 1 januari 2022 jaarlijks aangepast op 1 januari op grond van de schommelingen van het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, vastgesteld tussen de maand november van het jaar voorafgaand aan het vorige jaar en de maand november van het vorige jaar.".

Art. 18.In artikel 2.7.1.0.2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden tussen de woorden "tenzij de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende" en de woorden "aan het vruchtgebruik heeft verzaakt" de woorden "voor het overlijden van de schenker" ingevoegd.

Art. 19.In artikel 2.7.4.2.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° het Vlaams Woningfonds;"; 2° in het tweede lid wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 20.In artikel 2.7.4.2.2, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2015 en 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de zinsnede "minstens 30% van de aandelen houdt van minstens één directe dochtervennootschap" vervangen door de zinsnede "aandelen houdt die minstens 30% van de stemrechten van één directe dochtervennootschap vertegenwoordigen";2° in punt 3° wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) naargelang het geval: 1) als de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een vergelijkbaar begrip: elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het kapitaal vertegenwoordigt; 2) als de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een vergelijkbaar begrip: elk deelbe- wijs met stemrecht dat is uitgereikt als tegenprestatie voor een inbreng of naar aanleiding van de incorporatie van onbeschikbare reserves;".

Art. 21.In artikel 2.7.4.2.3, § 2, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" telkens opgeheven.

Art. 22.In artikel 2.7.6.0.1, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven;2° in punt 3° en 4° worden de woorden "tot doel hebben" telkens vervangen door de woorden "als voorwerp hebben".

Art. 23.In artikel 2.8.4.1.1, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° het Vlaams Woningfonds;"; 2° in het derde lid wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 24.In artikel 2.8.4.4.1, § 7, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8, wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1, 5°, en § 3, vijfde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1, 5°, en § 3, eerste lid".

Art. 25.Aan artikel 2.8.6.0.1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° de akten die met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of deel 3, titel 4, van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 over het lokaal bestuur, verrichtingen vaststellen als vermeld in artikel 2.8.1.0.1, hetzij ten bate van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hetzij ten bate van op grond van de voormelde wet of decreten opgerichte verenigingen, alsook akten houdende verrichtingen als vermeld in artikel 2.8.1.0.1, na ontbinding of splitsing van een voormelde vereniging.".

Art. 26.In artikel 2.8.6.0.3, § 2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2015 en 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de zinsnede "minstens 30% van de aandelen houdt van minstens één directe dochtervennootschap" vervangen door de zinsnede "aandelen houdt die minstens 30 % van de stemrechten van één directe dochtervennootschap vertegenwoordigen";2° in punt 3° wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) naargelang het geval: 1) als de familiale vennootschap een naamloze vennootschap, een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap is, dan wel een vennootschap met een andere rechtsvorm waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat haar beheerst, voorziet in een vergelijkbaar begrip: elk deelbewijs met stemrecht dat een deel van het kapitaal vertegenwoordigt; 2) als de familiale vennootschap een vennootschapsvorm heeft waarvoor het Belgische of buitenlandse recht dat de vennootschap beheerst, niet voorziet in het begrip kapitaal of een vergelijkbaar begrip: elk deelbewijs met stemrecht dat is uitgereikt als tegenprestatie voor een inbreng of naar aanleiding van de incorporatie van onbeschikbare reserves;".

Art. 27.In artikel 2.8.6.0.4, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5," vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 5,".

Art. 28.In artikel 2.8.6.0.6, § 2, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt het woord "maatschappelijke" telkens opgeheven.

Art. 29.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt een artikel 2.8.6.0.10 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.8.6.0.10. Er wordt een vrijstelling van de schenkbelasting verleend voor de akten in der minne die betrekking hebben op onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, en die verleden zijn op naam van of ten voordele van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, of op naam van of ten voordele van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die uitsluitend tot doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voormelde inrichtende machten wordt verstrekt.".

Art. 30.In artikel 2.9.4.2.3, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 31.In artikel 2.9.4.2.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt punt 2° opgeheven;2° in paragraaf 2, 3°, b), wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven; 3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede "vermeld in artikel 3.12.3.0.1, § 3, derde lid," vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 3.12.3.0.1, § 3, tweede lid,".

Art. 32.In artikel 2.9.4.2.6, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "en in artikel 3.10.5.1.3, tweede lid" opgeheven.

Art. 33.In artikel 2.9.4.2.7 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "maatschappelijk doel" vervangen door het woord "voorwerp";2° in het tweede lid wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 34.In artikel 2.9.4.2.8, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 3, tweede lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 3, derde lid".

Art. 35.In artikel 2.9.4.2.9, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede ", noch voor overeenkomsten die onderworpen zijn aan het tarief, vermeld in artikel 2.9.4.2.4, § 1" opgeheven.

Art. 36.In artikel 2.9.4.2.10, § 2, 3°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0, wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 3, vijfde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 3, vierde lid".

Art. 37.In artikel 2.9.4.2.11, § 3, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, eerste lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, vijfde lid"; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, tweede lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, zesde lid".

Art. 38.In artikel 2.9.4.2.12, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, eerste lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, zevende lid"; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, tweede lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, achtste lid".

Art. 39.In artikel 2.9.4.2.13, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt de zinsnede "artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren" vervangen door de zinsnede "artikel 4.55, tweede en derde lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, en artikel 4.168 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021".

Art. 40.In artikel 2.9.4.2.14, § 5, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, eerste lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, negende lid"; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, tweede lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, tiende lid".

Art. 41.In artikel 2.9.6.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2015, 23 december 2016, 22 juni 2018 en 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aan- gebracht: 1° in het derde lid wordt punt 1° opgeheven; 2° in het zevende lid wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5, vierde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 5, zesde lid".

Art. 42.In artikel 2.9.6.0.2, eerste lid, 9°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2016 en 8 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "of het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" wordt vervangen door de zinsnede ", het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of deel 3, titel 4, van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 over het lokaal bestuur";2° de woorden "op grond van voornoemde wet of decreet opgerichte verenigingen" worden vervangen door de woorden "verenigingen die op grond van de voormelde wet of de voormelde decreten zijn opgericht".

Art. 43.In artikel 2.9.6.0.5 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, wordt het woord "statutaire" telkens opgeheven; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "In alle gevallen, vermeld in het eerste lid, is het verkooprecht verschuldigd op de inbrengen van nieuwe goederen conform artikel 2.9.1.0.1 of 2.9.1.0.3.".

Art. 44.In artikel 2.9.6.0.7, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, wordt de zinsnede "van artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5, achtste en negende lid" vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 5, negende en tiende lid".

Art. 45.In artikel 2.10.6.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede "of het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn" vervangen door de zinsnede ", het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of deel 3, titel 4, van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 over het lokaal bestuur";2° in het eerste lid, 3°, worden de woorden "op grond van de voormelde wet opgerichte verenigingen" vervangen door de woorden "verenigingen die op grond van de voormelde wet of de voormelde decreten zijn opgericht"; 3° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1, 4°, en § 5, vierde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 1 en § 5, zesde lid".

Art. 46.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt een artikel 2.11.6.0.3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 2.11.6.0.3. Er wordt een vrijstelling van het recht op hypotheekvestiging verleend voor de akten in der minne die betrekking hebben op onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, en die verleden zijn op naam van of ten voordele van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, of op naam van of ten voordele van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die uitsluitend tot doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voormelde inrichtende machten wordt verstrekt.".

Art. 47.In artikel 2.13.7.0.2 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt de zinsnede "Met uitzondering van afdeling 5 en afdeling 6, is dit hoofdstuk" vervangen door de zinsnede "Afdeling 5 en 6 van dit hoofdstuk zijn".

Art. 48.In artikel 3.2.4.0.1 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 671 tot en met 677 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "artikel 12:2 tot en met 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 49.In artikel 3.3.1.0.8, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2015, 8 december 2017, 22 december 2017, 6 juli 2018 en 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 11° wordt opgeheven;2° in punt 14°, b), 1), wordt het woord "benaming" vervangen door het woord "naam";3° in punt 14°, b), 4), wordt het woord "maatschappelijke" telkens opgeheven; 4° aan punt 14° wordt een punt m) toegevoegd, dat luidt als volgt: "m) de vrijstelling, vermeld in artikel 2.7.6.0.6, § 1;".

Art. 50.Aan artikel 3.3.1.0.9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De aanvraag tot schatting, vermeld in dit artikel, heeft voor de aanvrager tot gevolg dat het bindende karakter van de schatting, vermeld in artikel 3.3.1.0.9/1, vervalt voor hetzelfde onroerend goed.".

Art. 51.In artikel 3.3.1.0.15, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, worden de woorden "de eerste" vervangen door de woorden "uiterlijk de vijfde".

Art. 52.In artikel 3.3.5.0.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid worden tussen de woorden "een bepaalde belasting" en de woorden "het daarvoor vereiste elektronische platform" de woorden "en voor een bepaald documenttype" ingevoegd;2° in het tweede lid worden tussen de woorden "de belastingschuldigen" en de woorden "er evenwel voor opteren" de woorden "of hun vertegenwoordigers" ingevoegd;3° in het tweede lid worden de woorden "de aanslagbiljetten voor die belasting" vervangen door de woorden "de aan hen verzonden aanslagbiljetten en de andere documenten over die belasting";4° aan het tweede lid worden de woorden "of van het document in kwestie" toegevoegd; 5° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De Vlaamse Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de procedure, vermeld in het tweede lid.".

Art. 53.In artikel 3.5.4.0.1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen" vervangen door de zinsnede "wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen".

Art. 54.Aan artikel 3.7.0.0.2, § 3, van hetzelfde decreet wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt: "4° de vereffenaar van de rechtspersoon waarvan de vereffening gesloten is, in die hoedanigheid of, bij afwezigheid daarvan, de personen die beschouwd worden als vereffenaar krachtens deel 1, boek 2, titel 8, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedurende de periode, vermeld in artikel 2:143 van het voormelde wetboek.".

Art. 55.In artikel 3.10.3.1.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt het woord "statutaire" opgeheven.

Art. 56.In artikel 3.10.3.1.8 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, vierde lid," vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, derde lid,".

Art. 57.Artikel 3.10.4.2.1 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "Art. 3.10.4.2.1. De invordering van de belasting die gevestigd is op naam van de vennoten van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid of van de leden van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, kan rechtstreeks ten laste van de vennootschap of de vereniging worden vervolgd als die belasting proportioneel overeenstemt met het aandeel van de vennoten of leden in de niet-uitgekeerde winst of baten van die vennootschappen of verenigingen.".

Art. 58.In artikel 3.10.4.2.2 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 673 tot en met 675 van het Wetboek van vennootschappen" vervangen door de zinsnede "artikel 12:4 tot en met 12:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 59.Artikel 3.10.5.1.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 17 juli 2015, wordt opgeheven.

Art. 60.Artikel 3.10.5.2.3 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 61.In artikel 3.12.1.0.8, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de banken, onderworpen aan de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de ondernemingen, onderworpen aan het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, en de hypotheekondernemingen, onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet," vervangen door de zinsnede "de banken die onderworpen zijn aan de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, en ook de kredietgevers en bemiddelaars inzake hypothecair krediet die onderworpen zijn aan boek VII, titel 4, hoofdstuk 4, van het Wetboek van economisch recht,".

Art. 62.In artikel 3.12.1.0.14 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven;2° in paragraaf 4 worden de woorden "het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de woorden "het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 63.In artikel 3.12.1.0.16 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt het woord "maatschappelijke" opgeheven;2° in paragraaf 2, tweede lid, 2°, worden de woorden "maatschappelijke benaming" vervangen door het woord "naam".

Art. 64.In artikel 3.12.3.0.1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, 4°, wordt tussen de zinsnede "artikel 2.8.6.0.3," en de zinsnede "artikel 2.8.6.0.9," de zinsnede "artikel 2.8.6.0.8," ingevoegd; 2° in paragraaf 1, 4°, wordt tussen de zinsnede "artikel 2.9.6.0.2," en de zinsnede "artikel 2.10.4.0.1, tweede lid," de zinsnede "artikel 2.9.6.0.7," ingevoegd; 3° in paragraaf 3 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Als de partijen de toepassing van het tarief, vermeld in artikel 2.8.4.4.1, § 1, van deze codex, inroepen, is vereist dat de volgende elementen in de verklaring, vermeld in paragraaf 1, worden vermeld: 1° het goedgekeurde beheersplan, vermeld in artikel 2.8.4.4.1, § 1, eerste lid, 2°, van deze codex, met opgave van de referentie en ook de datum van de goedkeuring van het beheersplan door het agentschap, vermeld in artikel 2.1, 2°, van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204463 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten. Als het beheersplan nog niet is opgemaakt en goedgekeurd op het moment waarop de authentieke akte van schenking wordt verleden, wordt in de verklaring vermeld dat er een beheersplan opgemaakt zal worden als vermeld in artikel 8.1.1 tot en met 8.1.3 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204463 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten; 2° het feit dat ze op de hoogte zijn van de bepalingen, vermeld in artikel 10.5.2 van het Onroerenderfgoed decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204463 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten."; 4° in paragraaf 5, eerste lid, 1°, wordt het woord "benaming" vervangen door het woord "naam";5° in paragraaf 5, tweede lid, 1°, wordt het woord "maatschappelijke" telkens opgeheven.

Art. 65.In artikel 3.12.3.0.5, § 2, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen" vervangen door de zinsnede "artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

Art. 66.In artikel 3.13.1.3.7, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "artikel 1032" vervangen door de zinsnede "artikel 1032".

Art. 67.Aan artikel 3.13.2.0.1 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs sluiten en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De bevoegde personeelsleden die toezicht houden op de naleving van de bepalingen van deze codex en de uitvoeringsbesluiten ervan kunnen zich bij een controle ter plaatse alle documenten laten voorleggen die nuttig zijn voor de identificatie van de personen die aan de controle onderworpen zijn.".

Art. 68.In artikel 3.15.1.0.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede "WIB 92" en het woord "wordt" de zinsnede "en artikel 94, § 1, van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen" ingevoegd;2° in het tweede lid worden de woorden "tweede lid" vervangen door de zinsnede " § 2";3° in het derde lid worden de woorden "derde lid" vervangen door de zinsnede " § 3".

Art. 69.In artikel 3.15.1.0.2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "derde lid" vervangen door de zinsnede " § 3";2° in paragraaf 2 worden de woorden "tweede en derde lid" vervangen door de zinsnede " § 2 en § 3".

Art. 70.In artikel 3.15.3.0.1 en 3.15.3.0.2 van hetzelfde decreet wordt het getal "125.000" telkens vervangen door het getal "500.000".

Art. 71.In artikel 3.15.3.0.4 van hetzelfde decreet wordt het getal "12.500" vervangen door het getal "500.000".

Art. 72.In artikel 3.15.3.0.7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6, wordt het getal "125.000" vervangen door het getal "500.000".

Art. 73.In artikel 3.15.3.0.8 van hetzelfde decreet wordt het woord "niet" opgeheven.

Art. 74.In artikel 3.17.0.0.12, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "artikel 2.7.3.4.2, derde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 2.7.3.4.2, zevende lid".

Art. 75.In artikel 3.18.0.0.1, § 2, 6°, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029814 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en jeugdbescherming sluiten, wordt het getal "1031" vervangen door de zinsnede "1031".

Art. 76.In artikel 3.18.0.0.11, eerste lid, 14°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, vierde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 3.12.3.0.1, § 3, derde lid".

Art. 77.In artikel 3.21.0.0.1, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten, wordt het woord "zestig" vervangen door het woord "negentig".

Art. 78.In artikel 5.0.0.0.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2014, 17 juli 2015, 23 december 2016 en 7 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4° wordt het getal "103" vervangen door de zinsnede "1032"; 2° er wordt een punt 5° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "5° /1 artikel 161, 1°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, zoals van toepassing voor het Vlaamse Gewest voor de belastingen, vermeld in artikel 3, eerste lid, 6°, 7° en 8°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, als het betrekking heeft op schenkbelasting en op het recht op hypotheekvestiging;".

Art. 79.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, wordt een artikel 5.0.0.0.15 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 5.0.0.0.15. De zekerheden die werden gesteld ter uitvoering van artikel 3.10.5.1.3, zoals het van toepassing was voor de opheffing van dat artikel, worden vrijgegeven. Kosten die aan deze vrijgave zouden verbonden zijn, zijn ten laste van de borgsteller.".

Art. 80.Artikel 5.1.0.0.14 en 5.1.0.0.15 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet 7 december 2018, worden opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen aan het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013

Art. 81.In titel 4, hoofdstuk 1, van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 wordt een artikel 4.1.0.0.3/2 ingevoegd dat luidt als volgt: "Art. 4.1.0.0.3/2. In titel III van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3, wordt, wat betreft het Vlaamse Gewest, hoofdstuk I, dat bestaat uit artikel 35bis, opgeheven.". HOOFDSTUK 5. - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Art. 82.De entiteit van de Vlaamse administratie, vermeld in artikel 1.1.0.0.2, eerste lid, 8°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, is verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 3.3.5.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

De verwerking, vermeld in het eerste lid, is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting, vermeld in artikel 3.3.5.0.1 van de voormelde codex, die rust op de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in het eerste lid. De belastingschuldigen geven voor die verwerking uitdrukkelijk toestemming via de activering van de procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt. Die toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in het kader van de toepassing van het eerste lid: 1° persoonlijke identificatiegegevens, het rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid of het fiscaal identificatienummer;2° financiële bijzonderheden;3° persoonlijke kenmerken;4° samenstelling van het gezin;5° woningkenmerken. De verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in het eerste lid, en de vertegenwoordiger van de belastingschuldige, kunnen ontvanger zijn van de persoonsgegevens van de betrokkenen. De persoonsgegevens van de volgende categorieën van betrokkenen kunnen worden verwerkt in het kader van de toepassing van het eerste lid: 1° de belastingschuldige;2° de vertegenwoordigers van de belastingschuldige. De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden bewaard gedurende zes maanden, te rekenen vanaf de dag van terbeschikkingstelling van de documenten op het elektronische platform.

De Vlaamse Regering zal de nadere regels bepalen voor de verwerking van de persoonsgegevens en de passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. HOOFDSTUK 6. - Slotbepaling

Art. 83.Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.

Artikel 3, 1°, en 5 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 11 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 15 treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 63 treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van artikel 267 van het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 13/01/2015 numac 2015035022 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 19/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015035071 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 sluiten tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Documenten: - Ontwerp van decreet : 674 - Nr.1 Verslag : 674 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 674 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 31 maart 2021.

^