Etaamb.openjustice.be
Decreet van 12 juli 2013
gepubliceerd op 09 augustus 2013

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

bron
vlaamse overheid
numac
2013204463
pub.
09/08/2013
prom.
12/07/2013
ELI
eli/decreet/2013/07/12/2013204463/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JULI 2013. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036572 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036572 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 2, § 1, van het decreet van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/06/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006036572 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035899 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten, wordt een punt 50° toegevoegd dat luidt als volgt : « 50° richtlijn Onderzoek Ongevallen : richtlijn 2009/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector en tot wijziging van de richtlijn 1999/35/EG van de Raad en richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad, en latere wijzigingen ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035899 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de havens en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum sluiten, worden de woorden « en de PSC-richtlijn » vervangen door de zinsnede « , de PSC-richtlijn en de richtlijn Onderzoek Ongevallen ».

Art. 4.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008 en 6 juli 2012, wordt een artikel 4bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 4bis.§ 1. De bevoegde instanties die taken uitoefenen in het kader van dit decreet, brengen de bevoegde federale onderzoeksinstantie, opgericht ter uitvoering van de richtlijn onderzoek ongevallen, onverwijld in kennis van elk ongeval of incident. De Vlaamse Regering kan de ongevallen en incidenten die onder het toepassingsgebied van het eerste lid vallen, nader omschrijven.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor de melding aan de bevoegde onderzoeksinstantie, vermeld in het eerste lid, nader omschrijven. § 2. De bevoegde instanties, die taken uitoefenen in het kader van dit decreet, leveren de nodige ondersteuning aan de bevoegde onderzoeksinstantie, vermeld in paragraaf 1. ».

Art. 5.In artikel 56 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.Het verkeersbegeleidingssysteem, de bevoegde instantie, de bevoegde instantie, vermeld in artikel 46, en het MRCC kunnen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade die een vaartuig zou lijden of veroorzaken, wanneer die schade te wijten is aan een fout van het verkeersbegeleidingssysteem zelf, de bevoegde instantie zelf, de bevoegde instantie, vermeld in artikel 46, zelf of van het MRCC zelf of van een personeelslid dat handelt in uitvoering van zijn functie, ongeacht of die fout in een handeling, beslissing dan wel in een verzuim bestaat. »; 2° in paragraaf 2 wordt tussen de woorden « de bevoegde instantie » en de woorden « en het MRCC » de zinsnede « , de bevoegde instantie, vermeld in artikel 46, » ingevoegd;3° in paragraaf 2 wordt tussen de woorden « de bevoegde instantie » en de woorden « of het MRCC » de zinsnede « , de bevoegde instantie, vermeld in artikel 46, » ingevoegd.

Art. 6.In artikel 57, § 1, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord « handeling » en de woorden « of verzuim » de zinsnede « , beslissing » ingevoegd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 12 juli 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS _______ Nota (1) Zitting 2012-2013. Stukken. - Ontwerp van decreet : 2069 - Nr. 1. - Amendementen : 2069 - Nr. 2. - Verslag : 2069 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2069 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 3 juli 2013.

^