Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 21/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021033903 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, gedaan te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021 type wet prom. 21/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021033909 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, gedaan te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021033760 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - pensionering Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2021, heer Hubert CASTELAIN, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 januari 2022 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd (...) De heer Hubert CASTELAIN wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021033827 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 september 2021, wordt de heer Arnaud VAJDA, Attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur, via fed Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021033833 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2021 en met ingang van 1 november 2021 wordt mevrouw Leen NIJS overgeplaatst in het kader van de federale mobiliteit van de Federale Overheidsdienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021034012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunning. - PCI BRABO III Bij het koninklijk besluit van 21 november 2021 wordt de wegvergunning met index 235/80929, verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, voor het aanleggen en exploiteren type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021043105 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2021 is een einde gesteld aan de functies van griffier bij het hof van beroep te Brussel van mevr. De Decker I.; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 juli 2021 `s avonds; Be Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2021 is een einde gesteld aan de functies van secretaris (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/10/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021033629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2021 houdende benoeming van de leden van de examencommissie in het kader van de aan de hogescholen toegekende financiering voor het onderzoek type ministerieel besluit prom. 10/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021033839 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong

decreet

type decreet prom. 24/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021034036 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 2, 5 en 8 van het decreet van 21 oktober 2021 betreffende het gebruik van het COVID Safe Ticket en de mondmaskerplicht en tot invoeging van een artikel 10/1

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021022520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 697 type omzendbrief prom. 25/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021022521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 698

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021022474 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DE WIEUW, woonplaats kiezend bij Mrs. Stijn Verbist Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 234.592/X-17997. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021043114 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-21/0023: Telenet BV/Doccle/Isabel NV - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 5 november 2021 ontving de auditeur-gener Volgens de aanmeldende partijen heeft de concentratie betrekking op de sector van de gegevensverwer(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205601 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service managers (niveau A2) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG21429 Solliciteren kan tot en met 21/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021022482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid De publicatie van 14/10/2021 "Bij besluit van 31/07/2021, wordt de onderneming FANTECH, met a Bij besluit van 31/07/2020, wordt de onderneming FANTECH, met als ondernemingsnummer 0567979738, ve(...)

document

type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021033872 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2021, wordt de heer Toon HENCKENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021033873 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022, wordt de heer Jannick J. BELLEMANS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing va Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2022,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205433 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021 dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt mevrouw Emmanuelle Bribosia, benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof in de Franse taalgroep, op gron Mevrouw Emmanuelle Bribosia, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 8 november 2021, in de ha(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 november 2021, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, wordt de heer WEEKERS Frank benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...)

document

type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021022533 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers (niveau C) voor de noodcentrales (112) Oost-Vlaanderen. - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21441 Solliciteren kan tot 20/12/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde f(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...) type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021034053 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltakers Vlaams-Brabant (niveau C) voor de noodcentrales (112). - FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21433 Solliciteren kan tot 20/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde func(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205545 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Overeenkomstig het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, in het bijzonder de artikelen 119 tot 126 betreffende de erkenning van de schuldbemiddelingsinstellingen wordt bij ministerieel besluit van 18 november 202 vzw &quo type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205571 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij administratieve beslissing van 9 november 2021, wordt het laboratorium SILIKER SAS - MERIEUX NutriSciences, gevestigd in de "Z.I. Le Vert Galant", Avenue des Gros Chevaux 21, te 95310 Saint Ouen-L'Aumône , wa(...) Het laboratorium SILIKER SAS - MERIEUX NutriSciences is erkend voor de categorie B, (met beperking (...) type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Bibliothecarissen (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer : AFG21167 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2021. Er is 1 laureaat.(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 30/11/2021 numac 2021205603 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Network Engineers (niveau A2) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectie-nummer : ANG21350 Solliciteren kan tot en met 14/12/2021 via www.s(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^