Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 21/12/2018 pub. 03/02/2023 numac 2023030147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/12/2019 pub. 03/02/2023 numac 2023030179 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023040247 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van activiteiten tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 77, eerste lid, 4° van de wet van 25 a(...) De overdracht gaat in op 1 februari 2023. Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014 op h(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022032896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de sociale programmatie 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022032894 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de instelling van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022032892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het geldelijk statuut van de personeelsleden in de Duitstalige Gemeenschap en bij toepassing van het non-profitakkoord 2020-2024 type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022033096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende uurlonen type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022033097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet en de landingsbaan (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022033099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022033100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2022034477 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 november 2022, wordt mevrouw Sofie DOCX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 dec Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022033098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2022034554 bron sciensano Pensioen Bij Koninklijk besluit van 29 november 2022 wordt er met ingang van 1 oktober 2022 een einde gesteld aan de functie van mevrouw Marianne CHANTRENNE, Werkleider bij Sciensano. Mevrouw Marianne CHANTRENNE, is ertoe gerechtigd om, met i type koninklijk besluit prom. 04/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034688 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 1.074.022,00 EUR aan de Kerkfabriek van de Heilige Drievuldigheid in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022041596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet, werknemers in moeilijkheden en landingsbanen voor de periode 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022041599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het outplacement in de grint- en zandgroeven, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 07/10/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022042416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie van de inlichtingen betreffende frauduleuze erkenningen en het aanvullen van de informatie met betrekking tot **** en **** **** type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.156.165,81 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022041597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet, werknemers in moeilijkheden en landingsbanen van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 11/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043317 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 4 van de wet van 23 maart 2020 tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid type koninklijk besluit prom. 21/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043313 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 800.000 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022203596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, met betrekking tot de evolutie van de koopkracht in 2021 en 2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het volledig statuut van loontrekkende werknemers voor onthaalouders type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende de aanvullende bijdrage voor opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven - bedrag, inningswijze en gebruik type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, tot vaststelling van het bedrag van de eindejaarspremie voor het jaar 2021 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2019 inzake de toekenning van een jaarlijkse eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vaststelling voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep, die hebben gewerkt in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, of een lange loopbaan hebben type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid in 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 1 januari 2022 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 1 januari 2022 tot 30 juni 2023 (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voor 2023 en 2024 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de bijdrage "risicogroepen" voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de cadeaucheques en de ecocheques type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -han-del, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met medische reden (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017 betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht, jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 31/08/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met 20 jaar nachtarbeid of een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het collectief contract van 30 november 1990 (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de coronapremie type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor de vorming van de arbeiders in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de eindejaarspremie (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de periode van 1 juli 2021 tot 31 december 2022 type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende het sociaal akkoord 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 06/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de landingsbanen voor de periode 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 14/09/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022204822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming en tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2022207324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023, wordt Mevr. Rosemary NEWTON met ingang van 1 oktober 2022, op eigen verzoek ontslag verleend uit haar functies van attaché klasse A2. type koninklijk besluit prom. 08/01/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022206937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022207339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023010110 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2022, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Macq V., procureur des Konings bij het parket te Namen, aangewezen tot het mandaat van procureur des Konings bij het Hij is benoemd substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen en zal deze benoeming(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023030398 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma van het Agentschap vereist is type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023040236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van19 januari 2023, - is mevr. Loos K., licentiaat in de rechten, substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen. Zij is in subsidiaire orde tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023040325 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 15 december 2021, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vandenweghe J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Zonnebeke. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 1(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de arbeidsregeling van de werknemers tewerkgesteld door autocircuits gelegen in de provincie Luik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022043168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 september 2017 betreffende de bestrijding van boviene virale diarree type ministerieel besluit prom. 25/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023040189 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2022 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2023 tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. 19/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023040294 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluit tot regeling van de toekenning van huisvestingsvergoedingen aan de bedienaars van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen en tot aanwijzing van het bevoegde bestuur voor de verwerking van de persoonsgegevens

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200487 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 december 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 januari 2023, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vra « Schendt artikel 6, § 5, zesde lid, van de wet van 9 december 2004 betreffende de internation(...)

decreet

type decreet prom. 18/11/2022 pub. 03/02/2023 numac 2023200496 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034537 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 1.516.475,6 euro voor leerloopbaanbegeleiding-initiatieven in het kader van het relanceplan Edusprong voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2022 pub. 03/02/2023 numac 2022034721 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van een personeelslid van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ingevolge de versterking van zorginspectie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023040290 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van Brussel Preventie en Veiligheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023040295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van het mandaat van directeur-diensthoofd bij Brussel Mobiliteit. - Dienst Exploitatie en Vervoer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2022 pub. 03/02/2023 numac 2023200598 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van het decreet van 19 oktober 2022 tot uitvoering van steunmaatregelen voor ondernemingen in het kader van de energiecrisis voor het vierde kwartaal van 2022

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/12/2021 pub. 03/02/2023 numac 2022033073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200442 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 december 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 december 2022, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de v « Schendt artikel 35 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 apri(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer, binnen de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsnummer vervangt dat werd afgesloten wegens dubbel. Het ondernemingsnummer werd afgesloten conform de procedure voor het w Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgekeur Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200451 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Ontwikkelaars (niveau ****2) voor **** **** Zaken. - ****: ****22351 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2023. De lijst van geslaagden, zonder rangschik(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200467 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Douaniers shift haven (niveau C) voor FOD Financiên. - Selectienummer : ANG23017 Solliciteren kan tot en met 27/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200476 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors met interesse voor sociale zekerheid en sociale fraudebestrijding (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer : AFG23018 Solliciteren kan tot en met 17/02/2023 via www.werkenvoor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200470 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23031 Solliciteren kan tot en met 17/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200477 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors met interesse voor sociale zekerheid en sociale fraudebestrijding (niveau B) voor het RSVZ. - Selectienummer : ANG23033 Solliciteren kan tot en met 17/02/2023 via www.werkenvoor.be Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200528 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC A2 (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG23041 Solliciteren kan tot en met 17/02/2023 via www.werkenvoor.be De gedetailleerde funct(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...) type lijst prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200608 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Afdelingshoofden tactisch leidinggevenden communicatie, onderzoek, vorming (niveau A3) voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Selectienummer: AFG22283 Deze (...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

bijakte

type bijakte prom. 20/01/2023 pub. 03/02/2023 numac 2023040130 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen. - Notificatie punt 14

verslag

type verslag prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023040253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van richtplan van aanleg "ninoofsepoort " + milieueffectenrapport Gelegen in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, in de stad Brussel en op de grens van de gemeente Anderlecht. Het openbaar onderzoek vindt plaats van 13/02/2023 t Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek kunnen de documenten van het dossier geraadpleegd w(...)

document

type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2022034704 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2022, wordt de heer Samuel HUERGA-FERNANDEZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van een lid Bij koninklijk beslui - de dames ANTHONIS Christel, DE BRUYN Mireille, DE ROUCK Soetkin, NG Gianinna, van BREUGEL Henrica(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 januari 2023, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN DE SOMPEL Karel, benoemd in de hoedanigheid van werkend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 januari 2023 dat in werking treedt op de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan Bij hetzelfde besluit wordt wordt mevrouw Gennaux Gil tot lid van hetzelfde comité benoemd als vert(...)

document

type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs juristen gespecialiseerd in publiek en bestuursrecht (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG23016 Solliciteren kan tot en met 20/02/2023 via www.werkenvoor.be.(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen (niveau B) voor FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG23028 Solliciteren kan tot en met 20/02/2023 via www.werke(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200472 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Windows System Engineers (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22503 Deze selectie werd afgesloten op 09/01/2023. Er z(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200479 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dienstverantwoordelijken Leuven (niveau A1) voor het RSVZ. - Selectienummer: ANG22515 Deze selectie werd afgesloten op 12/01/2023. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200490 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Juristen (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG22440 Deze selectie werd afgesloten op 09/12/2022. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22513 Deze selectie werd afgesloten op 21/12/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200519 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve en technische assistenten (niveau C) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG22501 Deze selectie(...) Er zijn 119 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgestel(...) type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200622 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kapiteins (niveau A1) voor Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: REQ179 Deze selectie werd afgeslot(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 03/02/2023 numac 2023200619 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Kapiteins (niveau A1) voor Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: REQ178 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. (...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2023

1 januari2 februari

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2023

1 januari

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^