Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 type wet prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023031103 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Benoemingscommissies voor het notariaat voor de categorie 'magistraat' Gelet op het ontslag van een Nederlandstalig werkend lid voor de categorie `magistraat' Overeenkomstig art. 38, § 7, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt worden de le(...) type wet prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023090305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2023 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2023, 127.30 punten bedraagt, tegenover 126, De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. 04/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot invoering van een unieke aangifte voor wat betreft de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de aanvullende pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023015299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 maart 2023, wordt mevrouw Marie-Christine LAHAYE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de klasse A2 met de tite Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023015295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 26 april 2023, wordt mevrouw Julie D'HAVE, attaché A1 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid type koninklijk besluit prom. 29/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod, met het oog op het vaststellen van de quota voor artsen voor het jaar 2029 type koninklijk besluit prom. 29/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de deelname van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het "African Development Fund" type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041408 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 maart 2023, is machtiging verleend aan de genaamde mevrouw Radu, Corina, geboren te Movila Banului op 5 maart 1971, wonende te Brussel, wordt machtiging verleend om haar n(...) Bij koninklijk besluit van 14 maart 2023, is machtiging verleend aan mevrouw de genaamde Dassé,(...) type koninklijk besluit prom. 07/04/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023041823 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 02/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023042085 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot regeling van bepaalde modaliteiten van het beheer van wijzigingen die worden aangebracht aan een bedrijf voor het vervoer van kernmateriaal in toepassing van artikel 9bis van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. 02/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023042084 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot regeling van bepaalde modaliteiten van het beheer van wijzigingen aan een nucleaire installatie in toepassing van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042175 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023200457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023201886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025 type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023201891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de verhuizing, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023201959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbanen type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende werkbaar werk type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021 in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021 in uitvoering van het Vlaamse Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd (1) type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2023, wordt aan de heer DE CLERCK Jean-François op het einde van de maand augustus 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het a Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van bijkomende extralegale verlofdagen aan het personeel van de diensten van de "Services d'accueil spécialisés de la petite enfance" type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2023, wordt aan mevrouw MOLLET Béatrice op het einde van de maand juli 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. 07/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023202204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031088 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het federaal ontwikkelingsplan 2024-2034 van het transmissienet voor elektriciteit, overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de procedure voor uitwerking, goedkeuring en bekendmaking van het plan inzake ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit type ministerieel besluit prom. 28/04/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023042260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2018 betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor plantenbereidingen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042525 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 24 maart 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 april 2023, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag « Schendt artikel 275/5 WIB 92, zoals van toepassing op het geding, wanneer het aldus wordt uitgele(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 22 maart 2023 werd de heer DE CLERCK Jean-François, raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt type beschikking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 5 mei 2023 werd mevrouw MOLLET Béatrice, raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het amb type beschikking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 mei 2023 werd de heer DELBASCOURT Philippe, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202816 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 16 mei 2023 werd de heer WILMOTTE Philippe, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 mei 2023 werd de heer VAN STEEN Jean, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om he type beschikking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Luik Bij beschikking van 17 mei 2023 werd mevrouw BESONHE Michèle, voorheen raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Luik door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om h

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het Departement Zorg

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023042083 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de modaliteiten en vormen van presentatie van de aanvragen tot erkenning van de beveiligingssystemen van nucleaire vervoerbedrijven type overeenkomst prom. 02/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023042086 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreffende de modaliteiten en vormen van presentatie van de aanvraag tot erkenning van het fysieke beveiligingssysteem van een nucleaire installatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041674 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Seraing heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.768/XIII-9970. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041761 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw M.-F. VAN WETTER heeft de nietigverklaring gevord Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.614/XV-5371. Voor de Hoofdgriffier, Cécile (...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041315 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marnix DEMIL, die woonplaats kiest bij Mr. Jo Goethals, a Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 238.529/X-18.350. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041769 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Sepulchre en mevrouw Dhaene hebben de nietigverkl Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.575/XIII-9941. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041762 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw J. BOINET heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.650/XIII-9953. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041889 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc CALUWAERTS en Liliane CASSAERT hebben op 20 maart 202 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 238.755/X-18.364. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041969 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Conseil des Femmes Francophones de Belgique c.s. h Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2023. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041968 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Université catholique de Louvain heeft de nietigverkla Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.810/XV-5393. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041970 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft d(...) Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2023. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023041966 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2023. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042169 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Alain en Pascale LANGERS samen met de bvba A. & P. LAN Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2023. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042170 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christiaan DE NYN en Sarah VANDEWIELE die woonplaats kieze Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2023. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042173 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw FEDERALE VERENIGING VOOR KLINISCHE LABORATORIA, de Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2023. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042551 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mia DEWAELHEYNS die woonplaats kiest bij mr. Evert Vervaet Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2023. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042553 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Olivier EVRARD die woonplaats kiest bij mr. Deniz BAHTIJAR Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2023. De zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042554 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Natalie STARCKX, Adriaantje DE VIN, Evert VAN DE WAUWER en Het besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2023. De zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042552 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Sonia BEURMS heeft op 24 maart 2023 de nietigverklaring g Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 238.733/X-18.367. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042557 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cv LA PRESSE.be - Alliance des médias d'information c.s Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 238.958/XV-5420. Namens de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042558 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Chaudfontaine Loisirs heeft de nietigverklaring gev Dat besluit is op 8 maart 2023 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023042559 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap GAMBLING MANAGEMENT c.s., de bvb Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2023. Deze zaken zijn ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202765 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ: Sociaal inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer : BFG23002. Er zijn 6 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 31/03/2023 (datum PV(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202860 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Wetenschapsbeleid. - Selectiedeskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BNG22272 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afge(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023010199 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2023, bladzijde 45110, alinea 6, lijn 10, dient men te lezen: "mevr. Feito Kiczak M." Bij koninklijk besluit van 1 mei 2023, wordt de heer Meert M., griffier bi Dit besluit treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de publicatie van het huidig bes(...) type erratum prom. 31/03/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023042418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de site `PFAS 3M - Zwijndrecht'. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023031038 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de FOD Financiën in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van de datum verme Marie Pastoret, met ingang van 01.09.2022 Sophie Liu, met ingang van 01.09.2022 Tom Claes, me(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023031039 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2022, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de FOD Financiën in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van de datum verme Thomas Jungers, met ingang van 01.10.2022 Romain Lejeune, met ingang van 01.10.2022 Louis Leb(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van de heer Jean-Franço De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van mevrouw Béatrice MOLLET De betrokken organ De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202763 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten lokale aankopen en contracten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22427 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2022. Er zijn 2 la(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202764 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project managers space security (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22445 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2022. Er zijn 4 laureaten. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202768 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Nationale beheerders militaire infrastructuur (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22500 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2023. Er is 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken Kwaliteitscoördinatie - ontwikkeling kwaliteitsmanagementsysteem (niveau A4) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG23187 Solliciteren kan tot en met 14/06/2023 via www(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202787 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Kwaliteitscoördinatie - ontwikkeling kwaliteitsmanagementsysteem (niveau A4) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG23257 Solliciteren kan tot en met 14/06/2023 vi(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202769 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten van geospatiale en geografische informatie (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22510 Deze selectie werd afgesloten op 12/01/2023. type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202811 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleider "Organiserende Autoriteit Openbaar Vervoer" (niveau A1) voor Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (GOB). - Brussel Mobiliteit. - Selectienummer: REQ415 Solliciter(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kwaliteitscoördinators (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23185 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2023. Er zijn 1 laureat. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202825 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve en technische talenten (niveau C) voor de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer: AFG23065 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2(...) Er zijn 936 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgestel(...) type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202839 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten Contract Manager (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG23101 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2023. Er zijn 5 laureaten. (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202859 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Wetenschapsbeleid. - Selectiedeskundigen (m/v/x). - Selectienummer: BFG22277 Er is 0 laureat. Deze selectie werd afgesloten(...) type document prom. -- pub. 31/05/2023 numac 2023202840 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers Learning & Development (niveau A1) voor talent.brussels. - Selectienummer: REQ389 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2023. Er is 0 laureat. De lijst(...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2023

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2023

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei12 december

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^