Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 26/05/2016 pub. 20/05/2022 numac 2016015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014 (2) type wet prom. 07/05/2017 pub. 20/05/2022 numac 2018014290 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 (2)(3) type wet prom. 29/01/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022031260 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen, gedaan te Santiago de Compostella op 25 maart 2015 (2) type wet prom. 05/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022041002 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet betreffende diergeneesmiddelen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022031968 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen, wat de inschrijving in het waarborgregister, de kosten en de retributies betreft type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, in werking tredend op 31 maart 2022 `s avonds, is de heer Thibaut P., griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, is aan mevr. Goossens I., stagiair in de hoedanigheid van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032123 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 december 2021, in werking tredend op 31 december 2021 `s avonds, is mevr. Temmerman A., griffier-hoofd van dienst bij de arbeidsrechtbank Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokk Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, is aan mevr. Vandenhende A., griffier bij de rechtban(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032177 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2022, - de heer Reale G., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen, wordt benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Leuven. Hij is be Bij koninklijke besluiten van 5 mei 2022, - de heer Bernard M., rechter in de Franstalige re(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022040722 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 maart 2022, wordt de heer Etienne ORIANNE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in de klasse A4 met de titel van adviseur- generaal, eervol ontslag uit De heer Etienne ORIANNE mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van ad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041189 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2022 dat uitwerking heeft met ingang van 12 april 2022, is er, op zijn uitdrukkelijk verzoek, een einde gesteld aan het behoud van de hoedanigheid van magistraat van de heer Vandewal Ch, ere- Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie. - Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 - ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersone - 1 betrekking van Attaché in de klasse A2 - Attaché Verantwoordelijke Identificatie - Algemene dir(...) type koninklijk besluit prom. 15/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022041258 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2022, wordt aan de heer VAN CONINGSLOO Jean-Pierre op het einde van de maand juni 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het amb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2022, wordt aan de heer URBAIN Robert op het einde van de maand juli 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022202700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 27/04/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022202801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag, vervanging en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022020840 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Investeringscel voor het spoor type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 08/03/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032093 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen , tot aanneming van het ontwerp-plan waarmee beoogd wordt, op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten (Ploegsteert), een ontginningsgebied op te nemen dat natuurgebied zal worden na afloop van bedrijvigheid, en een gebied van aanhorigheden bij ontginningsactiviteiten, om klei verder te kunnen uitbaten en een natuurgebied aan te leggen als planologische compensatie, om een milieueffectenverslag over het ontwerp-plan te laten uitwerken en door de ontwerp-inhoud ervan vast te stellen type ministerieel besluit prom. 28/03/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022040721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de **** zoals bedoeld in de artikelen 99, 103 en 104/3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 6 mei 2022 wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van he - bevordering naar de klasse A2 - sessie 2019 (selectienummer BNG18172) waarvan het proces-verbaal (...)

decreet

type decreet prom. 10/03/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022202406 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

beschikking

type beschikking prom. 17/03/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022020644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto type beschikking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032081 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij beschikking van 30 maart 2022, met ingang van 1 augustus 2022, de heer Mennes I., plaatsvervangend magistraat bij het hof van beroep te Antwerpen, wordt aangewezen door de eerste voorzitter van dit hof van beroep, tot plaat Het hof van beroep te Brussel verenigd in algemene vergadering met gesloten deuren op 6 april 2022,(...) type beschikking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022201921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Brussel Bij beschikking van 14 maart 2022 werd de heer VAN CONINGSLOO Jean-Pierre, raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Brussel door de Eerste Voorzitter van dit hof aange

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022020878 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder van bosexploitatiemachines type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie psychologisch consulent type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gecertificeerd accountant type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatser sign en belettering type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031472 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator print- en freesmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gecertificeerd belastingadviseur type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031473 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie houthakker

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, die hebben moeten sluiten of zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis in 2021 en 2022

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032184 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de outputvereisten en de toekenning van subsidies voor bijkomende kosten voor voorzieningen voor personen met een handicap in periodes van opflakkering van COVID-19

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022020849 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-CC-22/0017: BEE Dealer Holding BELUX NV / Vereno NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 3 mei 2022, ontving de audite Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) detailhandel in auto's (...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022040706 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 234.597/ XIII-9422. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022040707 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap Rocoluc c.s. heeft de nietigverkl Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.887/ XI-23.423. Namens de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022040812 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad HERK-DE-STAD, die woonplaats kiest bij Mrs. Wim Me Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041110 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Pieter LIEVENS die woonplaats kiest bij Mrs. Reiner Tijs e Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 236.026/X-18.115. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041215 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hedda en Daniëlle BENS, beiden woonplaats kiezend bij Mrs. Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2022. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041216 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw OMER WATTEZ, woonplaats kiezend op Dijkstraat 75, 9 Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2022. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041217 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan ONDERBEKE en Griet DEFEYTER, die beiden woonplaats kie Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2022. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041218 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Alexander LOUWAEGE en Karline VINDEVOGHEL, die beiden woon Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2022. Deze zaak is ing(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202778 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Dienst van de Voorzitter (niveau ****3) voor **** **** Zekerheid. - **** : ****21047 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2021. De lijst van ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202786 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-Auditors (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer : ANG22230 Solliciteren kan tot en met 07/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202851 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Luchtvaart (niveau A4) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectie-nummer : ANG22245 Solliciteren kan tot en met 17/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202876 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Administratief deskundigen (m/v/x). - Selectienummer : BNG22024 Er zijn 3 lau(...) Deze selectie werd afgesloten op 03/05/2022 (datum PV). De lijst van laureaten is onbeperkt in (...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0446.523.464 TANA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 06/05/20(...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202935 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Masters (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : ANG22253 Solliciteren kan tot 13/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202957 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202968 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Controleurs (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. - Selectienummer : ADG22003 Solliciteren kan tot en met 07/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 april 2022, blz. 39982, [C - 2022/20776], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie, in plaats van: "Bij koninklijke besluiten van 29 ma moet gelezen worden: "Bij koninklijke besluiten van 29 maart 2022, - de heer Maes P., maste(...) type erratum prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 april 2022, blz. 39983, [C-2022/20776], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie, in plaats van: "mevr. Janssens De Bisthove C., subsitu moet gelezen worden: "mevr. Janssens De Bisthoven C., substituut-procureur des Konings bij (...) type erratum prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 april 2022, blz. 39982, [C - 2022/31820], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie, in plaats van: "Bij koninklijk besluit van 29 maart moet gelezen worden: "Bij koninklijk besluit van 29 maart 2022, dat in werking treedt op de(...) type erratum prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032011 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 90 van 5 april 2022, blz. 27386, [C-2022/31359], moet volgende verbetering aangebracht worden: In de Nederlandstalige versie, in plaats van: "Bij koninklijk besluit van 16 fe strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel voor een termijn van (...)

document

type document prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202951 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Empreva (niveau A4) voor FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG22202. - Erratum Solliciteren kan tot en met 13/05/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022203014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 mei 2022, dat i Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE SCHEPPER Marc, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervang(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022020860 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Henegouwen : Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022032150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Oproep tot kandidaten voor Franstalige magistraten voor mandaten voor de Waalse gewestelijke Kamer van beroep ingesteld door artikel L1218-1 van het Wetboek van de Plaatselijke democratie en Decentralisatie 1. Contexte Ar Artikel L1218-2 bepaalt dat de kamer van beroep bestaat uit één voorzitter, één plaatsvervangend vo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041135 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen van griffier worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen b Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022041206 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, behorend tot het Nederlandse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Robert URBAIN De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022031975 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Migration Officers (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG21462 Deze selectie werd afgesloten op 20/04/2022. Er zijn 50 laureaten. De lijst is (...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 ge(...) type document prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202809 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectie-nummer : AFG22012 Deze selectie werd afgesloten op 29/04/2022. Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 20/05/2022 numac 2022202808 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Operationeel Agenten (niveau B) voor Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG22015 Deze selectie werd afgesloten op 09/05/2022. Er zijn 12 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 ja(...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei11 november

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^