Etaamb.openjustice.be
Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022032981 bron federaal instituut voor de bescherming en bevordering van de rechten van de mens Vernieuwing van een derde van de mandaten van effectieve en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur. - Nieuwe samenstelling van de raad van bestuur. - Nieuw voorzitterschap van de raad van bestuur 1. Vernieuwing van een derde van de mand Het instituut is opgericht bij de wet van 12 mei 2019 tot oprichting van een Federaal Instituut voo(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 29/09/2022 numac 2022033279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 29/09/2022 numac 2022033292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 februari 2017 tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/02/2021 pub. 29/09/2022 numac 2022033277 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 29/09/2022 numac 2022033296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de procedure voor eensluidend advies van de Veiligheidsinstantie en betreffende de bekendmaking van de elementen bedoeld in artikel 68, § 6, van de Spoorcodex. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 29/09/2022 numac 2022033294 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 15, § 10, van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19- pandemie en betreffende de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van ondernemingen die hun omzet ingevolge de COVID-19-pandemie sterk hebben zien dalen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/07/2020 pub. 29/09/2022 numac 2022033293 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van attest bedoeld in artikel 16, § 4, 3° van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, wat de uitgaven voor kinderoppas betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 29/09/2022 numac 2022033317 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/09/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022033612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de standaard van de speciale eenheden van de Federale Politie type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 29/09/2022 numac 2022041674 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van Afrikaanse varkenspest, tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2015 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 29/09/2022 numac 2022041680 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2019 betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee en het koninklijk besluit van 29 september 2019 betreffende de vergoedingen van pluimvee afgemaakt of geslacht in het kader van de bestrijding van het influenzavirus type H3. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen (1) type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022202124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, met betrekking tot de toekenning van een consumptiecheque type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022202281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet in 2021-2022 (1) type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022202132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de tewerkstelling en vorming voor de risicogroepen en bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 09/05/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022205465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 2017 houdende erkenning van de vzw « Comité du Lait asbl » als instelling belast met de controle op de productiemethode en de etikettering van biologische producten type ministerieel besluit prom. 20/07/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022205502 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot vaststelling van het aantal, de vestigingsplaats en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 22/12/2021 pub. 29/09/2022 numac 2022205527 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 22/12/2021 pub. 29/09/2022 numac 2022205528 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 11 van de organisatieafdelingen 10 en 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022202589 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2022 van 31 maart 2022 Rolnummer 7549 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 621 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit d wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/07/1989 pub. 29/09/2022 numac 2022033201 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het reglement van zijn werking en tot regeling van de ondertekening der akten van het Verenigd College

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022033481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 betreffende de subsidiëring van stages bij multilaterale organisaties

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022205533 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige webredacteurs (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22271 Solliciteren kan tot 13/10/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Een lijst van maximaal 10 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. N(...) type lijst prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022205570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Hoofden Nationaal Coördinatiecentrum (niveau A3) voor Centrum voor Cyber Security. - Selectienummer: ANG22285 Deze selectie werd afgesloten op 12/09/2022. De lijst van gesla(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.

erratum

type erratum prom. 06/07/2022 pub. 29/09/2022 numac 2022033307 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de hervorming van het lokaal bestuur. - Erratum type erratum prom. 16/05/2014 pub. 29/09/2022 numac 2022033325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022033416 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef - **** (****1) bij het Nationaal Register voor ****, beëdigd vertalers, tol(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022033421 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot - Attaché welzijn op het werk parket **** : 1. Attesten Voor de plaats die vacant wordt (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022033475 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - **** dossierbeheer bij het Hof van beroep ****: 1 (****). - **** ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022033459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende pro - Financieel deskundige bij de **** bij het college van hoven en rechtbanken: 1. - ****(...)

document

type document prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022042204 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld. - Vergelijkende selectie van een Senior juridisch adviseur Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een senior juridisch adviseur met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De vereisten voo(...) ? Houder zijn van een diploma van master of doctor in de rechten. ? Beschikken over 6 jaar rele(...) type document prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022205564 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel (m/v/x). - Selectienummer: BNG22203 De medewerkers die voldoe(...) Solliciteren kan tot en met 13 oktober 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandid(...) type document prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022205568 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directiesecretaris/-esse (niveau B) voor Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG22359 Solliciteren kan tot en met 29/09/20(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022205616 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders markering en signalisatie (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ99 Deze selectie werd afgesloten op 15/09/2022. Er z(...) type document prom. -- pub. 29/09/2022 numac 2022205595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Senior data analysten bij de steundienst van het College van hoven en rechtbanken (m/v/x) - BNG22151 Er is 1 laureaat.

Toegang volgens publicatiedatum:

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2022

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni11 november

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli
^