Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021020381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021030385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de lonen, loontoeslagen en premies type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021030944 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt mevrouw Heidi AERTS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021031019 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 april 2021, wordt de heer Eric van den Bosch, rijksambtenaar bij Federale overheidsdienst Justitie in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 april Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021040637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 11/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021040841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2016 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021200399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021200788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de krachtlijnen omtrent de inrichting van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met ingang van 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 25/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 maart 2021, wordt aan mevrouw HUBERT Vinciane, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021020724 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 25/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021020764 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot machtiging om redenen van openbaar nut van de onteigening van onroerende goederen met het oog op de bouw van het nieuw centrum voor drinkwaterproductie van "Bois Fichaux" te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 09/11/2020 pub. 15/04/2021 numac 2021201588 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 09 en 21 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 09/11/2020 pub. 15/04/2021 numac 2021201586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 09/11/2020 pub. 15/04/2021 numac 2021201587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 09/11/2020 pub. 15/04/2021 numac 2021201589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 02 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 10/11/2020 pub. 15/04/2021 numac 2021201590 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 14 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

decreet

type decreet prom. 02/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021041255 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 30 maart 2021 werd de heer DE RUYVER Jean, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrou

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021020798 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijke mobiliteitsplan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021030997 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren, de subsidiëring van de erkende dierenasielen en het verhalen op de verantwoordelijke van de kosten voor inbeslagname van dieren type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021041122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de financiering van vernieuwend aanbod in de preventieve gezinsondersteuning

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021041244 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 oktober 2020 tot aanwijzing van de leden van de evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en van het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201741 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de beleidsgroep "Landelijke aangelegenheden" alsook de voorzitters ervan

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021030148 bron waalse overheidsdienst en brussels hoofdstedelijk gewest ADR - Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021030832 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Omzendbrief DGH/2017/D2/psychosociaal interventieplan De hiernavolgende tekst is de Duitse vertaling van de ministeriële omzendbrief over het psychosociaal deel van het monodisciplinair interventieplan voor de dis(...) Deze vertaling is opgemaakt door de vertaaldienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voe(...) type omzendbrief prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende het principe van vrijstellingen van vergunningsaanvragen voor de aanleg of aanpassing van de publieke ruimte en voor de voorlopige proefaanleg van wegen 1. Voorwerp van deze omzendbrief Volgens art. 98. §§ 1 De lijst van werken en handelingen vrijgesteld van vergunning dient opgesteld te worden op basis va(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201657 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 11 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 maart 2021, heeft de Politierechtbank Limburg, afdeling Hasselt, de vol « Schendt artikel 19bis-11 § 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansp(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201761 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke Orde: Griffiers (m/v/x) voor de vredegerechten van het arrondissement Brussel. - Selectienummer : BFG20150 Er zijn 3 la(...) Deze selectie werd afgesloten op 26/03/2021. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van mevrouw Vinciane HUBERT

document

type document prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 maart 2021, dat in werki worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratie(...) type document prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201742 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Griffiers bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer: BNG21219 De med(...) Solliciteren kan tot 29/04/2021. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201743 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen voor het parket-generaal Gent en het parket van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer (...) De medewerkers worden door de personeelsdienst via het intranet van het Directoraat - generaal Rech(...) type document prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201759 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Junior medewerkers boekhouding (niveau B) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG20253 Deze selectie werd afgesloten op 12/03/2021. Er zijn 9 laureaten. De(...) type document prom. -- pub. 15/04/2021 numac 2021201760 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de rechterlijke Orde: Secretarissen (m/v/x) voor het federaal parket. - Selectienummer: BFG21001 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...)
^