Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 december 2017
gepubliceerd op 25 april 2018

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2018040121
pub.
25/04/2018
prom.
22/12/2017
ELI
eli/decreet/2017/12/22/2018040121/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2017. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van : (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

7.396.432

Vereffeningskredieten

7.596.840


De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 01.

Art. 2.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van : (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

24.331.974

Vereffeningskredieten

24.331.541


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02.

Art. 3.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van : (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

9.767.698

Vereffeningskredieten

9.830.914


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03.

Art. 4.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2018 de variabele kredieten geraamd op : (in duizend euro)

Variabele kredieten

51.411


De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 01.

Art. 5.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2018 de variabele kredieten geraamd op : (in duizend euro)

Variabele kredieten

92.806


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02.

Art. 6.Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2018 de variabele kredieten geraamd op : (in duizend euro)

Variabele kredieten

373.661


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03.

Art. 7.De terugbetalingen van leningen voorzien onder titel III worden, wat betreft het begrotingsjaar 2018, geraamd op : (in duizend euro)

Terugbetaling leningen

759.042


Art. 8.In uitvoering van artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, worden de kasuitgaven geraamd op : (in duizend euro)

Kasuitgaven

43.391.271


OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 9.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2017 overgedragen naar het begrotingsjaar 2018 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2018.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

FILMKEURING

HB0-1HEI2BA-WT

ZERO EMISSION BONUS

LE0-1LEB2AD-WT

ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROEREND-ERFGOEDBEHEER

NF0-1NFA2AI-PA


§ 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN DOOR MIDDEL VAN DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62 BIS VAN DE B.F.W. VAN 16 JANUARI 1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13 JULI 2001)

CB0-1CBB2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR INDEXERING VAN SALARISSEN EN SALARISTOELAGEN, DE SCHOOLPREMIES EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE PROGRAMMATIES

CB0-1CBB2AB-PR

VAK/VEK BUFFER

CB0-1CBB2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VOOR DE INVOERING VAN DE WEGBEPRIJZING IN VLAANDEREN

CB0-1CBX2AC-PR

PROVISIE VOOR INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN ENERGIE-EFFICI"NTIE

CB0-1CBX2AC-PR

VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

CB0-1CBX2AD-PR

COMPENSATIE VOOR DE GEDERFDE INKOMSTEN INGEVOLGE DE VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR HET K.I. VAN NIEUW MATERIAAL EN OUTILLAGE, EN VOOR HET K.I. VAN ENERGIEZUINIGE WONINGEN EN GEBOUWEN

CB0-1CDB2DA-WT

WOONGERELATEERDE FISCALE UITGAVEN

CB0-1CDB2DB-WT

FISCALE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN- EN PWA-CHEQUES

CB0-1CDB2DC-WT

VOOR HET NEMEN VAN PARTICIPATIES IN PMV (ONDER ANDERE ZAAIKAPITAALFONDS VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM) (PRO MEMORIE)

CB0-1CEX2BA-PA

IN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

CB0-1CEX2BA-PA

IN DE VMH

CB0-1CEX2BA-PA

KREDIETVERLENINGEN AAN EN DEELNEMINGEN IN BEDRIJVEN EN FINANCI"LE INSTELLINGEN EN ANDERE FINANCI"LE PRODUCTEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

DEPARTEMENT FB - DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

OPLEIDINGS- EN ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR TECHNOLOGIE IN KADER VAN SALK

FB0-1FGE2AI-WT

GEMEENSCHAPSONDERWIJS INVESTERINGSPROJECTEN

FC0-1FGE2AV-IS

AGION - INVESTERINGSPROJECTEN

FC0-1FGE2AW-IS

ONDERSTEUNEN VAN TEWERKSTELLING IN CULTURELE SECTOR (DECREET VAN 7 MEI 2004)

HB0-1HCI2AK-WT

KUNSTWERKEN EN CULTUURGOEDEREN VOOR DE COLLECTIE VLAANDEREN

HB0-1HEI2AA-WT

FILMKEURING

HB0-1HEI2BA-WT

GROENE WARMTE

QE0-1QEB2KA-WT

ZERO EMISSION BONUS

QE0-1QEB2KC-WT

ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER

QG0-1QGA2CB-PA

AAN HET EVA VVM DE LIJN IN HET KADER VAN DE STATIONSOMGEVINGEN

MB0-1MEF5AY-IS

KAPITAAL LUCHTHAVENMAATSCHAPPIJEN

MB0-1MFF2AH-PA

PARTICIPATIES IN HET KADER VAN COMBIMOBILITEIT

MB0-1MFF2AH-PA

DE WERKVENNOOTSCHAP

MB0-1MHF5AY-IS

TERUGBETALING AAN NEDERLAND VAN DE DOOR DEZE STAAT GEDANE INVESTERINGSUITGAVEN MET BETREKKING TOT DE WESTERSCHELDE EN HET ZEEKANAAL GENT-TERNEUZEN (PRO MEMORIE)

MB0-1MIF2AH-WT

INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MBU-3MFF2AI-WT

VOOR LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE R1 - RING OM ANTWERPEN

MB0-1MHF2AH-WT

AUDIT VLAANDEREN - LONEN (overdracht voor begrotingsartikel beperkt tot kredietsaldo op basisallocatie Audit Lokalen Besturen na verrekening gemeenschappelijke kosten)

PF0-1PAA2ZZ-LO

AUDIT VLAANDEREN - WERKING EN TOELAGEN (overdracht voor begrotingsartikel beperkt tot kredietsaldo op basisallocaties Audit Lokalen Besturen na verrekening gemeenschappelijke kosten)

PF0-1PAA2ZZ-WT

PROVISIONEEL KREDIET VOOR FINANCIERING ZERO-EMISSIEWAGENS IN KADER VAN UITVOERING VLAAMS KLIMAATPLAN

PH0-1PKC2PA-PR

WERKING EN TOELAGEN - ORGANISATIE VERKIEZINGEN

PJ0-1PMC2GB-WT


§ 3. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 voor onderstaande basisallocaties en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN (EX-FFEU)

EB0-1EBG2AI-WT

PLANTENTUIN MEISE INVESTERINGSSUBSIDIES (FFEU)

EB0-1EEG5HU-IS

VITO - BALMATT (EX-FFEU)

EB0-1EFG5LX-IS

GEMEENSCHAPSONDERWIJS - INVESTERINGSPROJECTEN

FC0-1FGE2AV-IS

AGION - INVESTERINGSPROJECTEN

FC0-1FGE2AW-IS

INVESTERINGEN HOGER ONDERWIJS

FD0-1FGE2AI-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECT "BROWNFIELDS EN WATERBEHEERSING (PROJECT 2003)"

QBX-3QCH2DA-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECTEN "BODEMSANERING VIA OVAM (PROJECTEN 2007 EN 2008)"

QBX-3QCH2EA-WT

LNE DAB MINAFONDS - FFEU PROJECT "DUURZAME MILIEU-INVESTERINGEN (PROJECT 2002)"

QDX-3QCH2FA-WT

DE VLAAMSE WATERWEG NV - INVESTERINGSBIJDRAGEN

MB0-1MIF5AW-IS

COMBIMOBILITEIT

MBU-3MFF2AE-WT

FFEU - INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MFF2AI-WT

FFEU - FIETSPADEN

MDU-3MHF2AG-WT

FFEU - GEVAARLIJKE PUNTEN

MDU-3MHF2AG-WT

FFEU - MISSING LINKS

MDU-3MHF2AG-WT

FFEU - SOCIALE HUISVESTING

QF0-1QDC2QK-IS

AANDEEL VAN HET VLAAMSE GEWEST IN DE TOEKENNING VAN EEN RESTAURATIEPREMIE - TOEGEKEND VIA DE FFEU-PROTOCOLLEN 2012 EN 2013 (BVR 14 DECEMBER 2001)

QG0-1QGA2CB-WT

KAZERNE DOSSIN

PA0-1PEA2BE-WT

FFEU - ONDERSTEUNING STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN

PJ0-1PMC2HB-WT


§ 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet onder het begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019.

Indien de ESR-aanrekenbare ontvangst per 31 december 2018 op het begrotingsartikel CE0-9CDBADD-OW minder bedraagt dan 440.034.000 euro, wordt het over te dragen vastleggingskrediet verminderd met het verschil tussen de totale ESR-aanrekenbare ontvangst per 31 december 2018 op het begrotingsartikel CE0-9CDBADD-OW en 440.034.000 euro.

Deze vermindering in over te dragen vastleggingskrediet wordt beperkt tot maximaal 32.106.000 euro.

OVERDRACHTEN MACHTIGING VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Art. 10.Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) (begrotingsartikel EB0-1EEG5GT-IS) wordt op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019.

Art. 11.Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-IS) dat bestemd is voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op schoolinfrastructuur in 2017 wordt op 31 december 2017 overgedragen naar het begrotingsjaar 2018 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 12.Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AW-IS) dat bestemd is voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op schoolinfrastructuur in 2017 wordt op 31 december 2017 overgedragen naar het begrotingsjaar 2018 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2018.

Art. 13.Het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Fonds Culturele Infrastructuur (begrotingsartikel HB0-1HCI5AY-IS) wordt op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

Art. 14.Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Topstukkenfonds (begrotingsartikel HB0-1HEI5AY-IS) wordt op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019.

Art. 15.§ 1. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Agentschap Sport Vlaanderen (begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS) dat bestemd is voor de uitvoering van het globaal sportinfrastructuurbeleidsplan Vlaanderen wordt op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019. § 2. Het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging van het Agentschap Sport Vlaanderen (begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS) wordt op 31 december 2018 overgedragen naar het begrotingsjaar 2019 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2019 voor het bedrag dat naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven werd overgeheveld.

UITGAVEN VORIGE JAREN

Art. 16.§ 1. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of artikelen waarvan de nummering inmiddels gewijzigd werd of overgegaan is in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen vanaf het begrotingsjaar 2018 worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen. § 2. De kosten betalingsverkeer betreffende het vierde kwartaal die door de kassier, in uitvoering van het kassierscontract, ten laste worden gelegd op de hiervoor aangeduide rekeningen, mogen aangerekend worden op de begroting van het volgend jaar.

SUBSIDIES

Art. 17.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies worden toegekend :

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL)

VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

CB0-1CBB2AA-WT


TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23 DECEMBER 1963 OP DE ZIEKEN-HUIZEN (SECTOR 58.10)

CB0-1CEB2BA-WT


COÖRDINATIESTRUCTUUR VOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

CE0-1CDB2DE-WT


ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE CULTURELE SAMENWERKING IN DERDE LANDEN

DB0-1DDA2AB-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE ALGEMEEN AFGEVAARDIGDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DB0-1DDA2AB-WT


DE SON VLAMINGEN IN DE WERELD

DB0-1DDA2AC-WT


HET FLANDERS CENTER (OSAKA-JAPAN)

DB0-1DDA2AC-WT


HET VLAAMS HUIS IN NEW YORK

DB0-1DDA2AC-WT


SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN AAN BINNENLANDSE PROMOTOREN TER UITVOERING VAN HET MULTILATERAAL BELEID

DB0-1DDA2AD-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN VOOR STAGES BIJ INTERNATIONALE ORGANISATIES

DB0-1DDA2AD-WT


DE GEMENGDE COMMISSIE VLAANDEREN-NEDERLAND TER UITVOERING VAN HET VERDRAG VAN 17 JANUARI 1995 INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN CULTUUR, ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN WELZIJN

DB0-1DDA2AE-WT


DE UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKKOORDEN DOOR VLAANDEREN AFGESLOTEN

DB0-1DDA2AE-WT


PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND (EVENTUEEL IN SAMENWERKING MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN)

DB0-1DDA2AE-WT


PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN SAMENWERKING MET PARTNERS IN HET BUITENLAND (EU + NIET-EU)

DB0-1DDA2AE-WT


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN IN VERBAND MET DE AANSTELLING VAN EEN COORDINATOR VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING TUSSEN VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK

DB0-1DDA2AE-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE HERDENKING VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

DB0-1DDA2AF-WT


HET VLAAMS - EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VZW)

DB0-1DDA2AX-IS


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE INITIATIEVEN IN VERBAND MET DE REALISATIES VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

DB0-1DEA2AA-WT


SUBSIDIES VOOR PARTICIPATIE IN VERBAND MET HUMANITAIRE BIJSTAND

DB0-1DEA2AA-WT


SUBSIDIES AAN GEMEENTEBESTUREN INZAKE EEN SENSIBILISATIEBELEID VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


SUBSIDIES VOOR REALISATIE VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN SENSIBILISATIE EN EDUCATIE INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD "SOCIAL PROFIT"

DB0-1DEA2AC-WT


VVOB VZW

DB0-1DEA2AX-IS


SUBSIDIES VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA4AF-WT


INTERNATIONALISERING

EB0-1EBG2AB-WT


AAN HET EUROPACOLLEGE VOOR UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU) IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATIESTUDIES

EB0-1EBG2AB-WT


SUBSIDIE UNICRIS

EB0-1EBG2AB-WT


UNESCO VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET VLAAMS UNESCO-TRUSTFONDS WETENSCHAPPEN

EB0-1EBG2AB-WT


INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EBG2AB-WT


NEDERLANDSE TAALUNIE VOOR DE FINANCIERING VAN VLAAMS/NEDERLANDSE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE (PRO MEMORIE)

EB0-1EBG2AB-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT ECONOMIE

EB0-1EBG2AC-WT


HET BABBAGE INSTITUUT VOOR KENNIS EN INFORMATIE TECHNOLOGIE

EB0-1EBG2AC-WT


STUDIE EN ONTWIKKELINGSCENTRUM KEMPEN VZW

EB0-1EBG2AC-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EBG2AC-WT


STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER EN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

EB0-1EBG2AG-WT


ACTIEPLAN "MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE"

EB0-1EEG2GS-IS


BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP-MANDATEN

EB0-1EEG2GS-IS


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEG2GS-IS


HOGER ONDERWIJS

EB0-1EEG2GS-IS


KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE IN ANTWERPEN (KMDA)

EB0-1EEG2HA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ORPHEUS INSTITUUT VZW

EB0-1EEG2HA-WT


BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEG2JA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEG2KA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - AMS

EB0-1EEG2KA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENTSCHOOL

EB0-1EEG2KA-WT


IMEC VZW EN VIB IKV NERF ACTIVITEITEN

EB0-1EFG2LA-WT


STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM MAAKINDUSTRIE

EB0-1EFG2LB-WT


ONTWIKKELEN VAN TECHNOLOGIE EN GERICHTE TOEPASSINGEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

EB0-1EFG2LC-WT


UNIVERSITAIRE INTERFACEDIENSTEN

EB0-1EFG2MS-IS


KONINKLIJKE VLAAMSE CHEMISCHE VERENIGING VZW

EB0-1EGG2OA-WT


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGG2OA-WT


POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGG2OA-WT


VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGG2OA-WT


SOCIETY ROGER VAN OVERSTRAETEN

EB0-1EGG2OB-WT


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGG2OS-IS


HOGER ONDERWIJS

EB0-1EGG2OS-IS


DE UITVOERING VAN EU PROJECTEN EN BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN HET IVA AGENTSCHAP ONDERNEMEN (FONDS)

EC0-1EAG4ZZ-WT


PILOOTPROJECT LEERLINGENVERVOER

FB0-1FGE2AE-WT


NASCHOLING INTERNATIONALE PROJECTEN

FB0-1FGE2AF-WT


TER BEVORDERING VAN HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN

FB0-1FGE2AF-WT


VORMING BUSBEGELEIDERS

FB0-1FGE2AF-WT


AAN DE VZW DIESLEKTIKUS VOOR DE WERKING VAN ADIBIB VLAANDEREN

FB0-1FGE2AJ-WT


KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FGE2AJ-WT


STEUNPUNT INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGE2AJ-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET GELIJKE KANSENBELEID

FB0-1FGE2AJ-WT


VZW CAVARIA - IMPULSEN VOOR EEN HOLEBIBELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FGE2AJ-WT


KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN VOOR DE VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN HET ONDERHOUDSPERSONEEL EN DE BUSBEGELEIDERS

FB0-1FGE2AK-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES IHKV TRANSVERSALE SAMENWERKING

FB0-1FGE2AM-WT


INZAKE LEERLINGENBEGELEIDING

FB0-1FGE2AM-WT


KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR BURGERSCHAPSVORMING

FB0-1FGE2AM-WT


OPSTARTFINANCIERING OPTIE `ISLAMITISCHE THEOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAPPEN' KUL

FB0-1FGE2AM-WT


PROJECTEN ONDERWIJS

FB0-1FGE2AM-WT


SPECIFIEKE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE LERARENOPLEIDING

FB0-1FGE2AM-WT


PROJECTEN IN HET KADER VAN DE HERVORMING VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FB0-1FGE2AM-WT


VZW VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS VOOR HET BEHEER GAMEFONDS

FB0-1FGE2AN-IS


ALLERHANDE SUBSIDIES NIEUWE ONDERWIJSMEDIA

FB0-1FGE2AN-WT


STEUNPUNT VOOR ONDERWIJSONDERZOEK

FB0-1FGE2AN-WT


UNIVERSITAIR STEUNPUNT TOETSONTWIKKELING EN PEILINGEN

FB0-1FGE2AN-WT


SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN EN LANDEN IN TRANSITIE

FB0-1FGE2AO-WT


VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGE2AO-WT


VZW EPOS

FB0-1FGE2AO-WT


VZW EPOS SAMENWERKING TUSSEN DE 3 GEMEENSCHAPPEN

FB0-1FGE2AO-WT


SUBSIDIES AAN DE VZW CONNECTIEF

FB0-1FGE2AP-WT


SUBSIDIES AAN VZW HET BEROEPENHUIS

FB0-1FGE2AP-WT


VOORBEREIDING VAN EEN GENTEGREERD ONDERWIJS- EN VORMINGSBELEID

FB0-1FGE2AP-WT


SUBSIDIES VOOR DIVERSE PROJECTEN DIE CULTUUREDUCATIE IN HET ONDERWIJS STIMULEREN

FB0-1FGE2AQ-WT


SUBSIDIES AAN HET AGENTSCHAP INBURGERING EN INTEGRATIE

FB0-1FGE2AR-IS


AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN, KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL-HOOFDSTAD

FC0-1FDE2AG-WT


FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGE2AK-WT


OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID

FC0-1FGE2AK-WT


SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW

FC0-1FGE2AK-WT


SUBSIDIES TOLL-NETT

FD0-1FFE2AE-WT


UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFE2AE-WT


VZW DE LINK

FD0-1FFE2AE-WT


BIJDRAGE AAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR HET KINDERARMOEDEFONDS

GB0-1GCC2AH-WT


EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE"

GB0-1GCC2AH-WT


BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCD2AA-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCD2AA-WT


VZW KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA TER ONDERSTEUNING AAN EEN STIMULERENDE EN SENSIBILISERENDE ACTIE NAAR DE EUROPESE WERKELIJKHEID

GB0-1GCD2AA-WT


STRATEGISCH PLAN AUTISME

GB0-1GCD2AA-WT


ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCD2AB-WT


CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCD2AB-WT


CENTRUM VOOR RELATIEVORMING EN ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN (CRZ)

GB0-1GCD2AB-WT


KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCD2AB-WT


VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW

GB0-1GCD2AC-WT


VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR VZW HET PUNT

GB0-1GCD2AC-WT


ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCD2AD-WT


DE RODE ANTRACIET VZW

GB0-1GCD2AD-WT


FARA VZW

GB0-1GCD2AD-WT


KONINGIN FABIOLA HOME VZW

GB0-1GCD2AD-WT


MODERATOR VZW

GB0-1GCD2AD-WT


PAYOKE VZW

GB0-1GCD2AD-WT


PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


PROJECTEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS

GB0-1GCD2AD-WT


PROJECTEN WONEN-WELZIJN

GB0-1GCD2AD-WT


RONDPUNT

GB0-1GCD2AD-WT


SOM VZW

GB0-1GCD2AD-WT


TREFPUNT ZELFHULP

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATIE HERSENVERLAMMING VZW

GB0-1GCD2AD-WT


VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

GB0-1GCD2AD-WT


WELZIJNSBELEID

GB0-1GCD2AD-WT


FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


LEEFLOON VOOR PERSONEN ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT

GB0-1GCD2AK-WT


SUBSIDIE JUSTITIEEL BELEID

GB0-1GCD2AK-WT


INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECREET VAN 12 JULI 2013)

GB0-1GED2AA-WT


ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDD2AA-WT


DEMONSTRATIEPROJECTEN VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM

GE0-1GDD2AA-WT


EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDD2AA-WT


HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTOOPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDD2AA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDERENVOORZIEN INGEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS

GE0-1GDD2AA-WT


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

GE0-1GDD2AA-WT


SUBSIDIES IMEC

GE0-1GDD2AA-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AA-WT


WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

GE0-1GDD2AA-WT


EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AB-WT


GENTEGREERDE DIENSTEN THUISZORG (GDT)

GE0-1GDD2AB-WT


HUISARTSENKRINGEN

GE0-1GDD2AB-WT


IMPULSEOFONDS

GE0-1GDD2AB-WT


LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

GE0-1GDD2AB-WT


ORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

GE0-1GDD2AB-WT


PALLIATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN MULTIDISCIPLINAIRE EQUIPES

GE0-1GDD2AB-WT


ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDD2AC-WT


ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID

GE0-1GDD2AC-WT


GEESTELIJKE GEZONDHEID KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999

GE0-1GDD2AC-WT


OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AC-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AC-WT


DOTATIE IN HET KADER VAN SAMENWERKINGSAKKOORDEN PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK

GE0-1GDD2AE-WT


HET RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK

GE0-1GDD2AE-WT


MILIEUGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AE-WT


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDD2AE-WT


SUBSIDIES PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDD2AE-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDD2AE-WT


I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

GE0-1GDD2AW-IS


DE VOI VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

GE0-1GDD2AX-IS


ANIMATIEWERKING

GE0-1GHD2AB-WT


ANIMATIEWERKING IN DE ERKENDE RUSTHUIZEN IN AANSLUITING OP DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN

GE0-1GHD2AB-WT


CENTRA VOOR DAGVERZORGING

GE0-1GHD2AB-WT


DAGVERZORGINGSCENTRA, CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN BIJHORENDE PROJECTEN

GE0-1GHD2AB-WT


DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG (INCLUSIEF ONDERHOUDSKOSTEN -VESTA)

GE0-1GHD2AB-WT


NETWERKEN VOOR DE ZORG VOOR DEMENTERENDE PERSONEN EN HUN OMGEVING

GE0-1GHD2AB-WT


ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG (PRO MEMORIE )

GE0-1GHD2AB-WT


REGULARISATIE PROJECTGESCO'S OUDERENZORG

GE0-1GHD2AB-WT


SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GHD2AB-WT


SUBSIDIES PROJECTEN OUDERENZORG

GE0-1GHD2AB-WT


TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN OPENBARE SERVICEFLAT/BEVAK

GE0-1GHD2AB-WT


TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN PRIVATE SERVICEFLAT/BEVAK

GE0-1GHD2AB-WT


THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

GE0-1GHD2AB-WT


WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK

GE0-1GHD2AB-WT


ZORGVERNIEUWING

GE0-1GHD2AB-WT


GEZINSZORG

GE0-1GHD2AC-WT


GEISOLEERDE G EN SP DIENSTEN

GE0-1GHD2AD-WT


REVALIDATIECONVENTIES

GE0-1GHD2AD-WT


INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

GE0-1GHD2AE-WT


PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN

GE0-1GHD2AE-WT


BEVORDEREN VAN DE INZETBAARHEID VAN HULPMIDDELEN

GE0-1GHD2AF-WT


MAXIMUMFACTUUR

GE0-1GHD2AH-WT


BIJDRAGE AAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HCI2AE-WT

8.166

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HCI2AE-WT

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HCI2AE-WT

PROJECTMATIGE SAMENWERKING TUSSEN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

HB0-1HCI2AE-WT

STICHTING "DE BRAKKE GROND"

HB0-1HCI2AE-WT

STICHTING "DE BRAKKE GROND" VOOR KLEIN ONDERHOUD

HB0-1HCI2AE-WT

VLAAMS NEDERLANDS HUIS

HB0-1HCI2AE-WT

VZW DARNA

HB0-1HCI2AE-WT

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE

HB0-1HCI2AH-WT

1.537

WETENSCHAPPELIJKE STEUNPUNTEN EN JEUGDONDERZOEKSPLATFORM

HB0-1HCI2AH-WT

REGULARISATIE GESCO'S

HB0-1HCI2AJ-WT

1.661

DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN

HB0-1HCI2AL-WT HB0-1HCI2AN-WT

9.775

VZW PROSPEKTA

HB0-1HCI2AN-WT

6.417

VZW KLEIN VERHAAL

HB0-1HCI2AN-WT

ARCHEOLOGISCH MUSEUM ENAME

HB0-1HCI2AO-WT

4.200

ARCHEOLOGISCH MUSEUM VELZEKE

HB0-1HCI2AO-WT

MOLENMUSEUM WACHTEBEKE

HB0-1HCI2AO-WT

TOEKENNING VAN PRIJZEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

HB0-1HCI2AP-WT

276

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HCX2AF-WT

31.883

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4 - KUNSTEN (PC304)

HB0-1HCX2AF-WT

VLAAMS HUIS VOOR AMATEURKUNSTEN

HB0-1HDI2AB-WT

8.548

ETNISCH CULTURELE FEDERATIES

HB0-1HDI2AC-WT

59.607

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK (PRO MEMORIE)

HB0-1HDI2AC-WT

EXPERTISECENTRUM VOOR ISLAMITISCHE CULTUREN IN VLAANDEREN

HB0-1HDI2AE-WT

7.659

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HDI2AE-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HDI2AE-WT

VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HDI2AE-WT

CULTUURCONNECT

HB0-1HDI2AH-WT

19.133

VZW VITAMINE C

HB0-1HDI2AI-WT

147

VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HEI2AA-WT

1.421

STAD MECHELEN - CONVENANT ERFGOED

HB0-1HEI2AC-WT

34.874

STUDIECENTRUM VOOR VLAAMSE MUZIEK VZW

HB0-1HEI2AC-WT

VZW CENTRUM AGRARISCHE GESCHIEDENIS

HB0-1HEI2AC-WT

VZW VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT

HB0-1HEI2AC-WT

STAD ANTWERPEN (BEHEERDER VAN HET LETTERHUIS)

HB0-1HEI2AC-WT

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HEI2AE-WT

664

DIVERSE BRUSSELSE PODIA

HB0-1HEI2AF-WT

4.938

HET KUNSTENLOKET

HB0-1HEI2AF-WT

VZW FLAGEY

HB0-1HEI2AF-WT

SOCIAAL PASSIEF INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR OPERA VOOR VLAANDEREN (OVV)

HB0-1HEI2AF-WT

SPREIDING VAN KUNSTWERKEN

HB0-1HEI2AF-WT

VERBETEREN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN KUNSTE-NAARS-WERKNEMERS

HB0-1HEI2AF-WT

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HEI2AF-WT

VZW CONCERTGEBOUW BRUGGE

HB0-1HEI2AF-WT

VZW STICHTING ONS ERFDEEL

HB0-1HEI2AF-WT

VZW THEATER STAP

HB0-1HEI2AF-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HEI2AG-WT

10.206

VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR

HB0-1HEI2AN-IS

2.270

VLAAMSE OPERA DEELS GEFINANCIERD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET

HB0-1HEI2AW-IS

24.714

DEELNAME AAN EURIMAGES

HB0-1HEI2BA-WT

799

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HEI2BA-WT

HET KUNSTENLOKET EN ZIJN RECHTSOPVOLGER

HB0-1HEI2BB-WT

3.115

VLAAMS INSTITUUT VOOR ARCHIVERING

HB0-1HEI2BC-WT

4.520

SUBSIDIES AAN JOP VOOR UITVOEREN SCHOOLMONITOR

HB0-1HGI2AA-WT

902

VZW BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER

HB0-1HGI2AA-WT

COFINANCIERING PROJECTEN TAALSIMULERING VIA HET JEUGDWERK

HB0-1HGI2AB-WT

460

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HGI2AB-WT

EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HGI2AB-WT

INTERNATIONALE JEUGDSAMENWERKING ZUID-AFRIKA

HB0-1HGI2AB-WT

PROJECTOPROEP IN HET KADER VAN DE PREVENTIE VAN RADICALISERING

HB0-1HGI2AB-WT

VZW MAGIK?

HB0-1HGI2AB-WT

VZW VILLANELLA

HB0-1HGI2AC-WT

37.003

DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE JEUGDBEVOEGDHEDEN

HB0-1HGI2AI-WT

3.308

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN MEDIAWIJSHEID EN HET MEDIA-EDUCATIEPROJECT NIEUWSMEDIA IN DE KLAS

HB0-1HHI2AB-WT

1.684

ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HHI2AC-WT

404

OPLEIDINGSSTEUN TER BEVORDERING VAN EEN DIVERS EN KWALITEITSVOL AANBOD IN EEN DUURZAAM EN PLURIFORM VLAAMS MEDIALANDSCHAP

HB0-1HHI2AF-WT

1.658

VLAAMSE VERENIGING VAN BEROEPSJOURNALISTEN

HB0-1HHI2AF-WT

VZW JOURNALISMFUND.EU

HB0-1HHI2AF-WT

ONDERSTEUNING REGIONALE TELEVISIE-INITIATIEVEN

HB0-1HHI2AG-WT

1.876

STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND

HB0-1HHI2AH-WT

1.635

UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMEN-WERKING

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN VOOR UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDG2AB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN DUURZAAM HR-BELEID EN FOCUS OP TALENT IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COÖRDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDG2AC-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDG2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2021

JB0-1JDG2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDG2AD-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDG2CH-IS


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDG2CH-IS


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDG2CH-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDG2CH-WT


UITGAVEN VOOR HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDG2CH-WT


UITGAVEN VOOR VLAAMSE WERKERVARINGSMAATREGELEN MET TEN DELE COFINANCIERING VANUIT DE EUROPESE UNIE (ESF)

JB0-1JDG2CH-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDG2DA-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDG2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDG2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVE SECTOR

JB0-1JDG2EB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

JB0-1JDG5AG-WT


UITGAVEN VOOR BETALING VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

JB0-1JDG5AG-WT


BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2CA-WT


INVESTERINGSUITGAVEN BESCHUTTE EN SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2CA-WT


INVOEG- EN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2CA-WT


MAATWERKBEDRIJVEN/-AFDELINGEN

JB0-1JEC2CA-WT


NATIONALE LOTERIJMIDDELEN VOOR -INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2CA-WT


SOCIALE WERKPLAATSEN INBEGREPEN KREDIETEN VOOR UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (VIA) VOOR DE SOCIAL PROFIT

JB0-1JEC2CA-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDER-NEMEN BIJ LOKALE OVERHEDEN

JB0-1JEC2CB-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAAT-SCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDER-NEMEN BIJ VZW'S

JB0-1JEC2CB-WT


ARBEIDSZORG

JB0-1JEC2CC-WT


BEDRIJFS-, PRODUCT- EN PROCESINNOVATIE VOOR SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEC2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN : BEHEERSVERGOEDING PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN

JB0-1JEC2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN : BEHEERSVERGOEDING PMV

JB0-1JEC2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR LOKALE BESTUREN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR VZW'S VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2GA-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW (PRO MEMORIE)

JB0-1JEC2GA-WT


UITGAVEN VOOR INTELLECTUELE, MORELE EN SOCIALE VORMING EN -SOCIALE PROMOTIE VOOR WERKNEMERS

JB0-1JFG2FA-WT


UITGAVEN VOOR OVERIGE SOCIALE UITKERINGEN, SOCIALE PROMOTIE VOOR JONGE ZELFSTANDIGEN EN HELPERS

JB0-1JFG2FA-WT


VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDH2AU-IS


TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2BB-WT


ZORGBOERDERIJEN

KB0-1KDH2BB-WT


BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDH2CA-WT


BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDH2CA-WT


LAND- EN TUINBOUWBELEID

KB0-1KDH2CA-WT


LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDH2CA-WT


MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2CA-WT


PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW AAN LANDBOUWCOMICEN EN WAARSCHUWINGSDIENSTEN

KB0-1KDH2CA-WT


STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING)

KB0-1KDH2CA-WT


VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT EN AAN PAARDENPUNT VLAANDEREN VZW

KB0-1KDH2CA-WT


DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDH2CA-WT


EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2CA-WT


LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2CA-WT


VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA

KB0-1KDH2CA-WT


EIGEN VERMOGEN ILVO - DIVERSE SUBSIDIES

KB0-1KDH2CY-IS


FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

KB0-1KDH2DT-IS


LANDBOUWVORMINGSBELEID (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING) (FONDS)

KB0-1KDH4CA-WT


ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (FONDS)

KB0-1KDH4CB-WT


EIGEN VERMOGEN ILVO

KB0-1KDH4CY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KFH2EY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR STUDIES EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN IHD/PAS

KB0-1KFH2EY-IS


ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT

KB0-1KFH2EY-IS


EVA VLAAMS PROMOTIE-CENTRUM VOOR AGRO EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGH2FA-WT


DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK - WEVELGEM

MB0-1MDF2AB-WT


IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MB0-1MDF2AB-WT


DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MEF2AA-WT


DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MEF2AA-WT


I-BUS VZW

MB0-1MEF2AA-WT


IN HET KADER VAN BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEF2AA-WT


IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MEF2AA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES, VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN WOON-WERKVERKEER

MB0-1MEF2AA-WT


MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVER-GEBIED

MB0-1MEF2AA-WT


NV BLUE MOBILITY

MB0-1MEF2AA-WT


VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/TAXISTOP

MB0-1MEF2AA-WT


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MB0-1MFF2AA-WT


VVSG - FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MFF2AA-WT


BELGISCH INSTITUUT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID VZW - CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIG-AANPASSING (CARA)

MB0-1MFF4AB-WT


VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

MB0-1MFF4AV-IS


INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIF2AE-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MIF2AE-WT


IN HET KADER VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING

PA0-1PEA2BB-WT


ONDERSTEUNING VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EN DE STRUCTURELE ONDERBOUWING VAN DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN VLAANDEREN

PA0-1PEA2BB-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOUWMEESTERSCHAP

PA0-1PEA2BC-WT


BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

PA0-1PEA2BD-WT


AAN DE VZW VLAANDEREN - EUROPA

PA0-1PEA2BD-WT


AAN DE VZW VOEREN 2000

PA0-1PEA2BD-WT


AAN DE VZW KAZERNE DOSSIN

PA0-1PEA2BE-WT


AAN LOKALE OVERHEDEN EN INSTELLINGEN IN HET BINNENLAND IN HET KADER VAN HET VERBETEREN VAN HET INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENTBELEID WAARBIJ WORDT INGEZET OP HET VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE- EN ICT-CAPACITEIT, DE REALISATIE VAN INTERBESTUURLIJKE KETENINTEGRATIE EN HET BETREKKEN VAN LOKALE BESTUREN EN INSTELLINGEN ALS VOLWAARDIGE PARTNERS

PC0-1PJC2NA-WT


ALGEMENE ONDERSTEUNING GELIJKEKANSENBELEID

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW CAVARIA

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW ELLA

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW FURIA

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW ROSA

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW THE BELGIAN PRIDE

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN UZ GENT VOOR HET CENTRUM VOOR SEKSUOLOGIE EN GENDER

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN HOLIBIFOON VZW

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE VZW GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP

PJ0-1PFC2CA-WT


BELEIDSVOORBEREIDEND ONDERZOEK

PJ0-1PFC2CA-WT


AAN DE KU LEUVEN IN KADER VAN OEFENKANSEN NEDERLANDS - PROJECT NEDBOX

PJ0-1PFC2DA-WT


INTEGRATIE EN INBURGERINGSBELEID

PJ0-1PFC2DA-WT


BELEIDSVOORBEREIDEND ONDERZOEK

PJ0-1PFC2DA-WT


AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

PJ0-1PGI2EA-WT


AAN BR(IK - ALLES VOOR STADSSTUDENTEN VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN BRIO

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN KENNISCENTRUM WELZIJN, WONEN EN ZORG VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN KUUMBA VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN STUDIO GLOBO VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW

PJ0-1PGI2EB-WT


AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW

PJ0-1PGI2EC-WT


AAN BRIO

PJ0-1PHF2FA-WT


AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

PJ0-1PHF2FA-WT


AAN VZW RTVB

PJ0-1PHF2FA-WT


VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

PJ0-1PHF2FA-WT


ONDERSTEUNING BELEID BINNENLAND

PJ0-1PMC2GA-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

PJ0-1PMC2GA-WT


AAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PJ0-1PMC2GC-WT


AAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PJ0-1PMC2GC-WT


SUBSIDIE AAN VGC VOOR ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STAD

PJ0-1PMC2HA-WT


ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN EN SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

PJ0-1PMC2HA-WT


PRIJS THUIS IN DE STAD/SLIM IN DE STAD

PJ0-1PMC2HA-WT


ONDERSTEUNING VVSG VOOR WERKING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN

PJ0-1PMC2HA-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN VOOR VERSTEDELIJKTE KERNEN ARRONDISSEMENT HALLE - VILVOORDE AANDEEL DILBEEK

PJ0-1PMC2HA-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN VOOR VERSTEDELIJKTE KERNEN ARRONDISSEMENT HALLE - VILVOORDE AANDEEL HALLE

PJ0-1PMC2HA-WT


SPECIFIEKE BIJDRAGEN VOOR VERSTEDELIJKTE KERNEN ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE AANDEEL VIL-VOORDE

PJ0-1PMC2HA-WT


THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

PJ0-1PMC2HA-WT


GROOTSTEDENBELEID

PJ0-1PMC2HB-WT


INVESTERINGSFONDS LOKALE BESTUREN PLATTELANDSFONDS STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN

PJ0-1PMC2HB-WT


DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN, VLAAMSE GEOTHEEK, BODEMBESCHERMING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN (INCLUSIEF UITGAVEN EU COFINANCIERING)

QB0-1QCH2EA-WT


EROSIEBESTRIJDING

QB0-1QCH2EA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE OVERHEDEN VOOR HET METEN VAN HINDER

QB0-1QCH2NA-WT


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

QB0-1QCH2NA-WT


DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

QB0-1QCH2NB-WT


ONDERSTEUNING ORGANISATIES DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

QB0-1QCH2NB-WT


ONDERSTEUNING OPLEIDINGEN AAN ONDERWIJSINSTELLINGEN

QB0-1QCH2NC-WT


INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN, COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

QB0-1QCH2NC-WT


PROJECTEN TER VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

QB0-1QCH2ND-WT


PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

QB0-1QCH2ND-WT


PROJECTEN IN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

QB0-1QCH2ND-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMEN-WERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QCH2OB-WT


ONDERSTEUNING PROVINCIES EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR MILIEUZORG OP SCHOOL

QB0-1QCH2OC-WT


ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC-STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN

QB0-1QCH2OC-WT


VZW MILIEUBOOT

QB0-1QCH2OC-WT


ONDERSTEUNING WATERGROEP VOOR TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN

QB0-1QCH2OC-WT


UITVOERING DECREET OMGEVINGSVERGUNNING (OMGEVINGSFONDS)

QB0-1QCH4OF-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMEN-WERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QEB2KA-WT


ACTIES IN KADER VAN MAATREGELPAKKET "CLEAN POWER FOR TRANSPORT"

QB0-1QEB2KC-WT


COFINANCIERING EU-PROJECTEN (FONDS VOOR DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN)

QB0-1QEB4KF-WT


BELEID EN ONDERZOEK DIERENWELZIJN

QB0-1QFF2MA-WT


BELEID DIERENWELZIJN (VLAAMS DIEREN-WELZIJNFONDS)

QB0-1QFF4MB-WT


ONDERSTEUNING LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN BOS-DECREET EN PROJECTEN TER VERGROENING VAN DE STAD

QD0-1QCH2FA-WT


ONDERSTEUNING MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN VOOR BEVORDERING VAN NATUURBEHEER, GEBRUIK EN RECREATIE IN BUITENGEBIED

QD0-1QCH2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

QD0-1QCH2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE BESCHERMING VAN DIEREN

QD0-1QCH2FA-WT


ONDERSTEUNING PRIVE-BOSEIGENAARS VOOR DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN HET BOSDECREET

QD0-1QCH2FA-WT


ONDERSTEUNING VZW'S EN GEZINNEN VOOR AANKOOP TERREINEN VOOR BOSAANLEG (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)

QD0-1QCH4FD-WT


ONDERSTEUNING PROVINCIES EN GEMEENTEN VOOR AANKOOP TERREINEN VOOR BOSAANLEG (BOSSENCOMPENSATIEFONDS)

QD0-1QCH4FD-WT


ONDERSTEUNING MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN IN HET KADER VAN JACHT EN FAUNABEHEER (JACHTFONDS)

QD0-1QCH4FE-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QE0-1QEB2KA-WT


VZW COGEN VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

QE0-1QEB2KA-WT


VZW ODE VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

QE0-1QEB2KA-WT


BESTRIJDING VAN DE ENERGIEARMOEDE (INCLUSIEF UITVOERING SOCIALE DAKISOLATIEPROJECTEN)

QE0-1QEB2KB-WT


ENERGIESCANS

QE0-1QEB2KB-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QE0-1QEB2KB-WT


PREMIES TER VERBETERING VAN DE ENERGIEPRESTATIES VAN EEN WONING

QE0-1QEB2KB-WT


REG-DEMONSTRATIEPROJECTEN, ONTWIKKELING NIEUWE MATERIALEN, PROCEDES OF PRODUCTEN, INCLUSIEF COMMERCIALISERING

QE0-1QEB2KB-WT


ONDERSTEUNING IN KADER VAN DE ENERGIELENINGEN

QE0-1QEB2KB-WT


ZERO EMISSION BONUS

QE0-1QEB2KC-WT


PROJECTEN ENERGIEBELEID (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) (ENERGIEFONDS)

QE0-1QEB4KE-WT


PROVISIE (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) (ENERGIEFONDS)

QE0-1QEB4KI-PR


VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

QF0-1QDC2PA-WT


VOOR PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN AAN DE SAMENWERKINGS- EN OVERLEGSTRUCTUUR VAN DE HUURDIENSTEN

QF0-1QDC2PA-WT


GESCO'S VOOR SHM'S

QF0-1QDC2QA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 2,5 % NAAR 1,6 % OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDC2QA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 2,5 % NAAR 1,6 % OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDC2QA-WT


GESCO'S VOOR SVK'S EN HUURDERSBONDEN

QF0-1QDC2QA-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN DE EIGENAARSVERENIGINGEN

QF0-1QDC2QA-WT


PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)

QF0-1QDC2QK-IS


AAN DE INTERMEDIAIRE STRUCTUUR OPGERICHT TER ONDERSTEUNING VAN DE INITIATIEVEN VAN PRIVATE INVESTEERDERS MET HET OOG OP UITBREIDING VAN HET PRIVAAT HUURAANBOD

QF0-1QDC2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN GROENE WARMTE (PRO MEMORIE)

QF0-1QDC2QK-IS


BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN (UP BESLUIT VAN 18 JULI 2008, HOOFDSTUK III, AFDELING II, ONDERAFDELING IV EN VI)

QF0-1QDC2QK-IS


VOOR SHM'S MET HET OOG OP ONDERSTEUNING VAN HUN FINANCI"LE LEEFBAARHEID

QF0-1QDC2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (PRO MEMORIE)

QF0-1QDC2QK-IS


EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID (PRO MEMORIE)

QF0-1QDC2SA-WT


VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

QF0-1QDC2TA-WT


UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMEN-WERKING, VAN ZENDINGSREIZEN VAN DE VL. MIN. (FONDS)

QF0-1QDC4TB-WT


FONDATION LE CORBUSIER, PARIJS

QG0-1QGA2BB-WT


CONVENANT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PROVINCIAAL ERFGOEDCENTRUM (PEC) ENAME

QG0-1QGA2BB-WT


HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECT SUBSIDIE KMDA, BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECTSUBSIDIE ERFGOEDACADEMIE VZW

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECTSUBSIDIE REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED VAN DE HOGE KEMPEN EN DE AANGRENZENDE MIJNSITES

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECTSUBSIDIE VZW KEMPENS LANDSCHAP BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED VAN DE LANDLOPERSKOLONIES WORTEL EN MERKSPLAS

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECTSUBSIDIES ONROEREND ERFGOED WO I

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECTSUBSIDIES VZW NATUURPUNT

QG0-1QGA2BB-WT


PROJECTSUBSIDIE EUROPEES JAAR VAN HET ERFGOED

QG0-1QGA2BB-WT


INTERGEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENSTEN EN AAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDVERENIGINGEN OP HET VLAK VAN MONUMENTEN EN/OF LANDSCHAPPEN

QG0-1QGA2BC-WT


CENTRUM VOOR RELIGIEUZE KUNST EN CULTUUR (CRKC)

QG0-1QGA2BC-WT


MONUMENTENWACHT VLAANDEREN

QG0-1QGA2BC-WT


DE NIEUWE ERFGOEDVERENIGING (HERITA)

QG0-1QGA2BC-WT


VOOR DE REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

QG0-1QGA2BC-WT


CASUEELE - HOOGHUIS VZW (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGA2CA-WT


RESTAURATIE LAM GODS

QG0-1QGA2CA-WT


STAD LEUVEN VOOR RESTAURATIE EN LAND-SCHAPSBEHEER VAN DE ABDIJ VAN PARK

QG0-1QGA2CA-WT


§ 2. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan binnen het toegekende budget en voor zover dit geen invloed heeft op het ESR-vorderingensaldo van de begroting van het Agentschap, subsidies verlenen aan Brussel Onthaal vzw voor het organiseren van het sociaal tolken en vertalen in Brussel. § 3. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden via andere begrotingsartikelen met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap. § 4. De Vlaamse Regering wordt er toe gemachtigd om aan de Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 300.000 euro voor de invulling, ondersteuning en uitvoering van de doelstellingen, vermeld in artikel 32/1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, e), en 6°, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, ten laste van het begrotingsartikel QD0-1QCH4FE-WT. LENINGSMACHTIGINGEN

Art. 18.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor te consolideren instellingen met een gewaarborgde leningsmachtiging - of te consolideren alternatief gefinancierde investeringsschema's - de bedragen voor de gewaarborgde leningsmachtiging of de investeringsbedragen van de alternatief gefinancierde investeringsschema's waarvoor het Vlaams Parlement een machtiging heeft verleend al dan niet gedeeltelijk in te schrijven op nieuw te creëren begrotingsartikels, om zo zelf voor deze financiering te zorgen en deze bedragen te kunnen doorgeven. De beslissingen die met toepassing van die bepaling worden genomen, moeten binnen vijftien kalenderdagen worden meegedeeld en verantwoord door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan het Rekenhof.

Art. 19.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de onder begrotingsartikel QG0-1QGA2CB-PA ingeschreven kredieten, leningen te verstrekken ter ondersteuning van investeringen in beschermd onroerend erfgoed en met het oog op het behoud en de versterking van de erfgoedwaarde van onroerende goederen opgenomen in een vastgestelde inventaris. Zij kan hiervoor de modaliteiten bepalen evenals de procedure voor aanvraag en toekenning. Voor het verstrekken van deze leningen kan zij ook gebruikmaken van de diensten van het Participatiefonds-Vlaanderen en van de nv ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

Art. 20.Het Fonds voor Culturele Infrastructuur wordt gemachtigd leningen te verschaffen aan gesubsidieerde organisaties binnen de sectoren Cultuur en Jeugd ten belope van maximaal 5.000.000 euro en alleen bestemd voor investeringen voor het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op culturele en jeugdinfrastructuur in 2018.

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

Art. 21.Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (begrotingsartikel DB0-1DFA5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 13.060.000 euro : 1° ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen door ondernemingen, ondernemersorganisaties, clusters en gemengde kamers van koophandel;2° voor het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering aan landen of regio's aangeduid door de Vlaamse Regering;3° ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen, clusters en kamers van koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen.

Art. 22.Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) (begrotingsartikel EB0-1EEG5GT-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 339.973.000 euro voor : 1° het fundamenteel onderzoek;2° het strategisch basisonderzoek;3° het klinisch-wetenschappelijk onderzoek;4° de investeringen in zware, middelzware en bijzondere onderzoeksinfrastructuur.

Art. 23.§ 1. Het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-WT) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 12.893.000 euro voor kleine infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 2. Het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 41.837.000 euro voor grote infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 3. Het GO! wordt gemachtigd voor dezelfde doeleinden als vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 verbintenissen aan te gaan in het kader van de uitvoering van het intern Vlaams klimaatbeleid voor maximaal het bedrag dat vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan GO! wordt uitgekeerd. § 4. Aan het GO! wordt een leningsmachtiging toegekend ten belope van maximaal 1.124.000 euro, aangevuld met het onbelast kredietsaldo zoals bedoeld in artikel 11, enkel en alleen bestemd voor investeringen in het plaatsen van foto-voltaïsche installaties op schoolinfrastructuur in 2018.

Art. 24.§ 1. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AW-IS) wordt gemachtigd de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan ten belope van 184.215.000 euro voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen : 1° voor het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs;2° voor het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs. § 2. De verbintenissen, vermeld in paragraaf 1, worden in een globaal pakket, per vrijgegeven investeringsschijf, opgenomen en vastgelegd, rekening houdend met een door de Vlaamse Regering, op voorstel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs jaarlijks vast te stellen percentage dat volgens de statistische gegevens inzake saldi en ordonnanties effectief wordt vereffend. Deze te vereffenen bedragen kunnen de in paragraaf 1 vermelde machtiging nooit overschrijden. § 3. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt gemachtigd voor dezelfde doeleinden als vermeld in paragraaf 1 verbintenissen aan te gaan in het kader van de uitvoering van het intern Vlaams klimaatbeleid voor maximaal het bedrag dat vanuit het Vlaams Klimaatfonds aan AGIOn wordt uitgekeerd. § 4. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs wordt gemachtigd leningen te verschaffen aan het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs en aan het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs ten belope van maximaal 3.876.000 euro, aangevuld met het onbelast kredietsaldo zoals bedoeld in artikel 12, enkel en alleen bestemd voor investeringen in het plaatsen van fotovoltaïsche installaties op schoolinfrastructuur in 2018.

Art. 25.§ 1. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs worden gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 56.000.000 euro (begrotingsartikel FB0-1FGE5AI-IS) voor schoolinfrastructuur in functie van tekorten met betrekking tot infrastructuurcapaciteit. § 2. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en/of het Gemeenschapsonderwijs worden gemachtigd verbintenissen aan te gaan maximaal ten bedrage van het krediet ingeschreven op begrotingsartikel FB0-1FGE2AI-IS voor de financiering van schoolinfrastructuur en het lenigen van de meest dringende capaciteitsbehoeften voor schoolgebouwen.

Art. 26.§ 1. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (begrotingsartikel JB0-1JDG5CY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 15.880.000 euro voor de investeringen (beroepsopleiding). § 2. In afwijking van artikel 38, § 4, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof kunnen uitgaven op de vastleggingsmachtiging in het kader van de tewerkstellingspremie (begrotingsartikel JB0-1JDG5CY-IS) eveneens gefinancierd worden door terugvorderingen van tewerkstellingspremies.

Art. 27.§ 1. De Vlaamse Landmaatschappij (begrotingsartikel QB0-1QCH5NY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 1.668.000 euro : 1° voor de investeringen eigen werking - Mestbank;2° voor de investeringen eigen werking. § 2. De Vlaamse Landmaatschappij (begrotingsartikel QD0-1QCH5FY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 3.603.000 euro : 1° voor de uitgaven in het kader van natuurinrichting met inbegrip van voorschotten (EU cofinanciering);2° voor projectdotaties natuurinrichting.

Art. 28.De Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (begrotingsartikel MB0-1MDF5AQ-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 267.000 euro voor investeringen in het kader van de instandhouding van de basisinfrastructuur van de Luchthaven Antwerpen. Het bedrag van de machtiging kan aangevuld worden vanuit de kredieten bedoeld onder begrotingsartikel MBU-3MFF2AI-WT.

Art. 29.De Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge (begrotingsartikel MB0-1MDF5AR-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor investeringen in het kader van de instandhouding van de basisinfrastructuur van de Luchthaven Oostende-Brugge. Het bedrag van de machtiging kan aangevuld worden vanuit de kredieten bedoeld onder begrotingsartikel MBU-3MFF2AI-WT.

Art. 30.De Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn (begrotingsartikel MB0-1MEF5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 164.654.000 euro : 1° voor investeringen stationsomgevingen;2° voor de investeringen in het kader van Masterplanprojecten (Brabo 1 en Brabo 2, inclusief aanverwante investeringen);3° voor investeringen.

Art. 31.De Werkvennootschap (begrotingsartikel MB0-1MHF5AY-IS) wordt gemachtigd voor een bedrag van 65.000.000 euro verbintenissen aan te gaan voor investeringen in grote infrastructuurprojecten.

Art. 32.§ 1. De Vlaamse Waterweg nv wordt gemachtigd voor een bedrag van 186.687.000 euro verbintenissen aan te gaan voor investeringen in het kader van het beheer en exploitatie van waterwegen en voor investeringen in het kader van het beheer, exploitatie en commercialisatie van aan waterwegen gelegen gronden (begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS). § 2. De Vlaamse Waterweg nv wordt ertoe gemachtigd om voor het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal voor 30 jaar verbintenissen aan te gaan ten laste van de Vlaamse uitgavenbegroting die resulteren in een totale beschikbaarheidsvergoeding van maximaal 6.500.000 euro (in prijzen 2012) per jaar. Deze beschikbaarheidsvergoedingen zullen worden aangerekend op begrotingsartikel MB0-1MIF5AW-IS.

Art. 33.§ 1. De verbintenissen die de VMSW kan aangaan in het kader van het gedeelte van het deelprogramma FS3 2018 bedragen maximaal 825.302.000 euro (QF0-1QDC5QK-IS). § 2. De verbintenissen die de VMSW kan aangaan in het kader van het gedeelte van het programma 2018 Bijzondere Sociale Leningen VMSW bedragen maximaal 452.784.000 euro (QF0-1QDC5QK-IS). § 3. De verbintenissen die de VMSW kan aangaan in het kader van het rollend grondfonds van de VMSW bedragen maximaal het niet opgenomen gedeelte van de verbintenissenmachtiging van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014, verminderd met 20.000.000 euro, vermeerderd met de verkoopopbrengsten in het fonds en beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. § 4. De verbintenissen die de VMSW kan aangaan in het kader van het programma grondaankopen 2018, voor het verstrekken van bulletleningen met een overheidstussenkomst van 100 % in de interestlasten bedragen maximaal 5.000.000 euro (QF0-1QDC5QK-IS). § 5. De verbintenissen die de VMSW kan aangaan voor het verstrekken van marktconforme leningen voor de financiering van verrichtingen die onder de opdrachten van de initiatiefnemers vallen en die niet onder de programma's vermeld onder de paragrafen 1 tot en met 3 worden gefinancierd, bedragen maximaal 220.000.000 euro (QF0-1QDC5QK-IS).

Art. 34.De verbintenissen die het Vlaams Woningfonds kan aangaan in het kader van de sociale huisvesting bedragen maximaal 490.516.000 euro (QF0-1QDC5PJ-IS).

Art. 35.De machtigingen voorzien onder de artikelen 10 tot en met 15, 21 tot en met 34 en onder de artikelen 102 tot en met 122 van dit decreet kunnen worden aangepast door herverdeling van provisionele kredieten bedoeld in de artikelen 63 tot en met 73.

WAARBORG

Art. 36.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen uit te geven en de kredieten per jaar op te nemen door de Watergroep. Het plafond van de gewaarborgde leningen mag in 2018 een totaal bedrag van 20.000.0000 euro niet overschrijden.

Art. 37.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de kredieten aan te gaan door de door de Vlaamse Regering erkende kredietmaatschappijen ten belope van maximaal 200.000.000 euro.

Art. 38.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan leningen aan te gaan door de nv Aquafin ten belope van 74.368.058 euro, met het oog op het uitvoeren van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin.

Het Vlaamse Gewest is slechts gehouden tot betaling van de uitstaande saldi van de in het eerste lid bedoelde leningen, als de uitwinning van de waarborg niet het gevolg is van : - de foutieve uitvoering door de nv Aquafin van de beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin; - of van de uitvoering door de nv Aquafin van overeenkomsten met derde partijen.

Art. 39.Het plafond van het gewaarborgde bedrag voor de waarborgen te hechten aan leningen uitgegeven in het kader van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgverlening voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bedraagt 350.000.000 euro.

Art. 40.Het plafond van het gewaarborgde bedrag voor de waarborgen te hechten aan fondsen in toepassing van artikel 32, § 1, van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, bedraagt 67.500.000 euro.

Art. 41.De leningen die de Hogere Zeevaartschool (HZS) aangaat in functie van het vernieuwbouwproject "Fundamenten voor de toekomst" worden door de Vlaamse Gemeenschap gewaarborgd ten belope van een krediet van 15.000.000 euro op 20 jaar (2018-2038).

VOORSCHOTTEN

Art. 42.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd provisies te verlenen aan de advocaten, experts en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest optreden.

Art. 43.§ 1. Ten laste van het krediet van begrotingsartikel DB0-1DDA2AB-PA mag aan de algemeen afgevaardigden van de Vlaamse Regering en de adjunct-algemeen afgevaardigden van de Vlaamse Regering in Malawi en Maputo een bestendig voorschot van maximaal 60.000 euro per algemeen afgevaardigde, respectievelijk adjunct-algemeen afgevaardigde worden verleend voor de prefinanciering van de uitgaven die betrekking hebben op activiteiten, manifestaties, dienstreizen en administratieve kosten van de algemeen afgevaardigden van de Vlaamse Regering, en op de huur- en werkingskosten, alsook de uitgaven met betrekking tot de inrichting van hun kantoren en met betrekking tot de aankoop van machines, meubilair en materieel voor die kantoren van de algemeen afgevaardigden van de Vlaamse Regering in het buitenland en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en bij de Permanente Vertegenwoordiging van België in Genève.

De geprefinancierde uitgaven zullen worden aangerekend op het begrotingsartikel DB0-1DDA2AB-WT (WERKING EN TOELAGEN - VERTEGENWOORDIGINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING).

In uitvoering van artikel 7, § 1, 28°, en § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries, en betreffende de controle op de vastleggingskredieten mag op basis van de ingediende verantwoordingsstukken het voorschot worden aangevuld tot maximaal het toegekende bedrag en kunnen de uitgaven gelijktijdig aangerekend worden op het vastleggingskrediet en op het vereffeningskrediet, onverminderd de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

De verleende voorschotten worden in de boekhouding van de Vlaamse overheid opgevolgd door het boeken van een voorschot op naam van de persoon die het voorschot ontvangen heeft. Het permanent voorschot wordt aangevuld bij de tussentijdse afrekeningen. § 2. Ten laste van het krediet van begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-PA mag aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, op een daarvoor op naam van de vertegenwoordiger geopende afzonderlijke financiële rekening, een bestendig voorschot van maximaal één te betalen huurtermijn, per vertegenwoordiger, worden verleend voor de prefinanciering van de huur (inclusief btw) van de gebouwen van de Vlaamse Vertegenwoordigingen in het buitenland. De gerecupereerde btw op de betaalde huurgelden, alsook creditintresten, worden op deze rekening ontvangen en teruggestort in de algemene middelen. Met deze transacties gepaard gaande bankkosten mogen op deze rekening worden aangerekend.

In functie van de periodiciteit met betrekking tot de betaling van huurgelden, worden de bewijsstukken van de uitgevoerde betalingen door de vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering overgemaakt aan de leidend ambtenaar van Het Facilitair Bedrijf, waarna de geprefinancierde uitgaven worden aangerekend op onderstaand begrotingsartikel, en het permanent voorschot, ten belope van het verantwoorde bedrag, wordt aangevuld.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

PARTICIPATIES VASTGOED - VASTGOEDBEHEER

PH0-1PKC2QB-PA


Art. 44.Binnen de perken van de begrotingskredieten op begrotingsartikel MBU-3MIF2ALWT, ten belope van maximaal 3.300.000 euro, worden de uitgaven (voorschotten en afrekeningen) gefinancierd die gedaan worden voor de uitvoering van het gezamenlijk onderzoek binnen de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie in het kader van gemaakte afspraken tussen het Vlaamse Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden.

De modaliteiten van uitbetaling en verantwoording worden geregeld in een memorandum dat door deze overheden wordt afgesloten.

Deze uitgaven ten belope van maximaal 3.300.000 euro worden bepaald op basis van een kostenraming voorgelegd door de bevoegde ambtenaren van Nederland en het Vlaamse Gewest, en jaarlijks afgerekend in functie van de gemaakte kosten. De rapportage over de gemaakte kosten wordt gestaafd met de verantwoordingsstukken.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 45.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de Vlaamse Regering en de kabinetten van de Vlaamse Regering, overschrijvingen te verrichten, zowel voor vastleggings- als vereffeningskredieten, tussen de begrotingsartikelen over deze programma's heen.

Art. 46.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CCB2CY-IS geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggings- en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 47.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd leningen voor vervaldag vervroegd terug te betalen middels : 1° het verhogen van het ingeschreven uitgavenkrediet op titel III voor de terugbetaling van de eigen directe schuld;2° het geven van een voorschot op de dotaties aan volgens de tot de consolidatieperimeter behorende instellingen, onder voorwaarde dat deze voorschotten worden verrekend in de begroting van het daaropvolgende begrotingsjaar. § 2. De kredieten, gebruikt voor terugbetaling van leningen conform paragraaf 1 van dit artikel, mogen niet meer bedragen dan het geraamde overschot op het netto te financieren saldo van het lopende begrotingsjaar.

Art. 48.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven op DF0-1DGF5AN-WT naar DF0-1DGF5AX-IS te herverdelen.

Art. 49.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-1FEE2AA-IS over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FFE2AC-WT en onder begrotingsartikel FD0-1FFE2AC-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FD0-1FEE2AA-IS voor de uitvoering van artikel 53 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Art. 50.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven voor schoolinfrastructuur onder het begrotingsartikel FB0-1FGE5AI-IS geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar het begrotingsartikel FB0-1FGE2AI-WT en vice versa.

Art. 51.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikels van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. § 2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overschrijvingen van loon-kredieten te verrichten tussen de begrotingsartikels van verschillende begrotingsprogramma's van het beleidsdomein Omgeving.

Art. 52.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd voor een bedrag van 3 miljoen euro zowel in VAK als in VEK kredieten, ingeschreven voor schoolsportinfrastructuur onder het begrotingsartikel FB0-1FGE5AI-IS, over te schrijven naar begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS voor de uitvoering van werken en het dekken van exploitatiekosten in het kader van openstelling schoolsportinfrastructuur.

Art. 53.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder onderstaand begrotingsartikel in het kader van de VIA-akkoorden geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggings- en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC 329.1)

HB0-1HCX2AF-WT


Art. 54.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder onderstaande begrotingsartikels in het kader van de overdracht van provinciale bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en of eventueel nieuw in te schrijven vastleggings- en vereffeningskredieten van de overige beleidsprogramma's binnen de entiteit HB0 en naar het Gemeentefonds.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

PROJECTSUBSIDIES TRANSITIEREGLEMENT EX-PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN

HB0-1HCI2AL-WT

SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX-PROVINCIALE INITIATIEVEN

HB0-1HCI2AN-WT

LONEN

HB0-1HAI2ZZ-LO


Art. 55.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel HB0-1HCI2AK-WT geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar het begrotingsartikel HB0-1HDI2AC-WT.

Art. 56.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven voor lokaal en provinciaal jeugdbeleid onder het begrotingsartikel HB0-1HGI2AF-WT, gedeeltelijk over te schrijven naar begrotingsartikel PJ0-1PHF2FY-IS - Interne stromen - vzw De Rand voor uitvoering van de toegewezen taken in het kader van de ondersteuning, promotie en bevordering van het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel.

Art. 57.Zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten ingeschreven onder de onderstaande begrotingsartikelen kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering overgeschreven worden naar de door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en begrotingsartikels.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDG2CH-WT

DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDG2CH-WT

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDG2CH-IS

ACTIVEREN VAN TALENTEN VIA RSZ BIJDRAGEVERMINDERINGEN - DOELGROEPKORTINGEN

JB0-1JDG2CA-WT

WERKING EN TOELAGEN - ACTIVEREN VAN TALENTEN - STARTBAANOVEREENKOMSTEN VLAAMSE GEMEENSCHAP

JB0-1JDG2CD-WT


Art. 58.In afwijking van artikel 20 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om de beschikbare vastleggingskredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en de begroting van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds te herverdelen over de programma's heen naar begrotingsartikel MB0-1MHF2AH-WT. Deze herverdelingen zijn zowel mogelijk in de loop als op het einde van het begrotingsjaar.

Art. 59.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel PJ0-1PFC2DA-WT gedeeltelijk over te schrijven naar begrotingsartikel JB0-1JDG2AD-WT voor de co-financiering en het beheer van de projecten in het kader van het AMIF - Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Art. 60.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de vastleggings- en vereffeningskredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen PF0-1PAA2ZZ-LO en PF0-1PAA2ZZ-WT onderling te herverdelen in het kader van de uitvoering van de auditplannen van de auditcomités.

Art. 61.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om in 2018 zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet over te schrijven van diverse door de Vlaamse Regering aan te duiden begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap naar de passende begrotingsartikels van Het Facilitair Bedrijf (entiteit PH0), het Agentschap Overheidspersoneel (entiteit PG0) en het Departement Financiën en Begroting (entiteit CB0) in het kader van de overname van de gebouwverantwoordelijkheid van grote kantoorgebouwen door Het Facilitair Bedrijf of in kader van de instap van beleidsdomeinen in de centrale dienstverlening voor facilitaire ondersteuning, personeelsadministratie en het boekhoudkantoor.

BEPERKING AANTAL ENTITEITEN

Art. 62.§ 1. Op apparaats- en beleidskredieten van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2018 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden vastgelegd en vereffend door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt. § 2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister bevoegd voor begroting, de vastleggings- en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, de genomen reserveringen in de vorm van vastleggingen en vereffeningen en de beschikbare kredieten op basisallocaties en begrotingsartikelen van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2018 gefusioneerd respectievelijk opgeheven worden, op datum van fusie of opheffing over te hevelen naar de naar aanleiding van de fusie of opheffing ontstane passende basisallocaties en begrotingsartikelen. § 3. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om, indien er geen specifieke decretale bepaling is voorzien voor de rechtsopvolging of voor de afwikkeling van de openstaande kredieten, de nodige beslissingen te nemen en handelingen te stellen om de uitvoeringsrekening van het begrotingsjaar 2017 en, indien voorzien, de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2018 van een in 2018 of eerder ontbonden en vereffende entiteit af te wikkelen. § 4. De annulatie van openstaande vastleggingen die naar aanleiding van de opheffing van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven ontstaan zijn uit de overdracht van vastleggingskredieten en openstaande vastleggingen naar de uitgavenbegroting van de Vlaamse ministeries of van de rechtspersonen bedoeld in artikel 4 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, geeft aanleiding tot een gelijke vrijgave van vastleggingskredieten op dezelfde basisallocaties en begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse ministeries of van de bedoelde rechtspersoon.

PROVISIONELE KREDIETEN

Art. 63.Het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBB2AB-PR, mag, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, geheel of gedeeltelijk overgeschreven worden door middel van een besluit van de Vlaamse Regering naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 64.Het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR, mag, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering, volgens de behoeften verdeeld worden, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 65.Het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AD-PR, mag, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering, volgens de behoeften verdeeld worden, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 66.Het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel FB0-1FBE2ZZ-PR, mag volgens de behoeften verdeeld worden, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 67.Het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR, mag volgens de behoeften verdeeld worden, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 68.Het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel FD0-1FBE2ZZ-PR, mag volgens de behoeften verdeeld worden, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 69.De provisionele kredieten ingeschreven onder de volgende begrotingsartikelen mogen volgens de behoeften worden verdeeld naar de passende programma's en begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

PROVISIE APPARAATSKREDIETEN OVERGEDRAGEN BEVOEGDHEDEN 6DE STAATHERVORMING

JB0-1JBG2AA-PR

PROVISIES WERK

JB0-1JBG2ZZ-PR

COMPETITIVITEITSPROVISIE

JB0-1JBG2AC-PR


Art. 70.Het provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR mag volgens de behoeften worden verdeeld naar de passende programma's en begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en de uitgavenbegroting van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Vlaams Infrastructuurfonds door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.

Art. 71.Het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel PG0-1PKC2TF-PR mag, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering, overgeschreven worden naar de passende begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 72.Het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel PH0-1PKC2PA-PR mag, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, door middel van een besluit van de Vlaamse Regering, overgeschreven worden naar de passende begrotingsartikels van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 73.Het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel VR0-1VBA2ZZ-PR, mag, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, bij besluit van de Vlaamse Regering volgens de behoeften verdeeld worden over de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

GELIJKTIJDIGE AANREKENING OP VASTLEGGINGSKREDIET EN VEREFFENINGSKREDIET

Art. 74.Volgende uitgaven kunnen gelijktijdig aangerekend worden op het vastleggingskrediet en op het vereffeningskrediet, onverminderd de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof : 1° de werkingskosten, ongeacht het bedrag, op onderstaande begrotingsartikelen :

BEGROTINGSARTIKEL


DB0-1DAX2ZZ-WT

EB0-1EAG2ZZ-WT

EC0-1EAG2ZZ-WT

EC0-1EAG4ZZ-WT

FB0-1FAE2ZZ-WT

FB0-1FGE2AF-WT

FB0-1FGE2AJ-WT

FB0-1FGE2AM-WT

FB0-1FGE2AN-WT

FB0-1FGE2AO-WT

FB0-1FGE2AP-WT

FB0-1FGE2AQ-WT

FC0-1FAE2ZZ-WT

FC0-1FGE2AE-WT

FC0-1FGE2AK-WT

FD0-1FEE2AC-WT

GB0-1GAD2ZZ-WT

GD0-1GAD2ZZ-WT

GE0-1GAD2ZZ-WT

HB0-1HAI2ZZ-WT

JB0-1JAX2ZZ-WT

JB0-1JAX4ZZ-WT

KB0-1KAH2ZZ-WT

KD0-1KAH2ZZ-WT

QB0-1QAX2ZZ-WT

QD0-1QAH2ZZ-WT

QE0-1QAB2ZZ-WT

MB0-1MAF2ZZ-WT

MC0-1MAF2ZZ-WT

MD0-1MAF2ZZ-WT

PA0-1PAX2ZZ-WT

PB0-1PAC2ZZ-WT

PF0-1PAA2ZZ-WT


2° de subsidies en loontegemoetkomingen, ongeacht het bedrag, op onderstaande begrotingsartikelen :

BEGROTINGSARTIKEL


JB0-1JDG2EA-WT

JB0-1JDG2CD-WT

JB0-1JEC2CA-WT

JB0-1JFG2FB-WT

JB0-1JDG2CF-WT

QE0-1QEB2KC-WT


DIVERSE ANDERE BEPALINGEN Art.75. De middelen beschikbaar bij de National Treasury van Zuid-Afrika, op de specifieke rekening met de benaming `Flanders General Account' met betrekking tot de uitvoering van de ontwikkelingsprogramma's in Zuid-Afrika, mogen worden heraangewend voor de realisatie van projecten die tegemoetkomen aan de aandachtspunten van tussentijdse externe evaluaties en die aansluiten bij de strategienota's Vlaanderen-Zuid-Afrika.

Art. 76.§ 1. De toelage aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor het centraal niveau is de som van :

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - SCHOOLINFRASTRUCTUUR

FB0-1FGE2AJ-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - INFRASTRUCTUUR

FC0-1FGE2AV-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - HET VORMINGSFONDS MVD-PERSONEEL

FC0-1FGE2AX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - ALGEMENE WERKING ADMINISTRATIE

FC0-1FGE2AX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - PERSONEEL IN OVERTAL

FC0-1FGE2AX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - CONVENTIE

FC0-1FGE2AX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - IT

FC0-1FGE2AX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - CFO

FC0-1FGE2AX-IS

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - GROTE INFRASTRUCTUURWERKEN

FC0-1FGEI5AV-IS


§ 2. De toegekende middelen, in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen betreffende de investeringsmiddelen bedoeld in artikel 23 van dit decreet, worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan het Gemeenschapsonderwijs of aan de aan zijn instellingen toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

Art. 77.§ 1. De dotatie aan het Gemeenschapsonderwijs bestemd voor de scholengroepen is de som van :

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

GEMEENSCHAPSBIJDRAGE IN HET KOSTGELD VAN LEERPLICHTIGE LEERLINGEN VAN WIE DE OUDERS GEEN VASTE VERBLIJFPLAATS HEBBEN - GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN).

FC0-1FGE2AE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - TRANSITIEFONDS. FC0-1FGE2AE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET GEWOON BASISONDERWIJS. FC0-1FDE2AB-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET BUITENGEWOON BASISONDERWIJS. FC0-1FDE2AC-WT

VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN MVD- EN ONDERHOUDSPERSONEEL GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. FC0-1FGE2AE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) - LEERLINGENVERVOER. FC0-1FGE2AE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDE2AE-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN HET BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS. FC0-1FDE2AF-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGS- EN UITRUSTINGSKOSTEN VAN DE INTERNATEN. FC0-1FDE2AH-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS VOOR HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS. FC0-1FFE2AB-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS (SCHOLENGROEPEN) VOOR DE WERKINGSTOELAGEN VAN DE CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING. FC0-1FGE2AD-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - EIGENAARSONDERHOUD (SCHOLENGROEPEN).

FC0-1FGE2AV-WT

AAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS - KLEINE INFRASTRUCTUURWERKEN (SCHOLENGROEPEN).

FC0-1FGE5AV-WT


§ 2. De in strijd met bestaande wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen toegekende salarissen en daarmee gelijkgestelde vergoedingen aan personeelsleden bestemd voor de scholengroepen van het gemeenschapsonderwijs, werkingsmiddelen en investeringsmiddelen bedoeld in artikel 23 van dit decreet worden in mindering gebracht op de laatste schijf van de aan de scholengroepen van het Gemeenschapsonderwijs toegekende werkingsmiddelen, conform artikel 192 van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II.

Art. 78.De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd investeringen uit te voeren in de door de lagere openbare besturen beheerde havens op gronden die hun eigendom zijn of door hen beheerd worden.

Art. 79.Het EVA Vlaamse Regulator voor de Media wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn werkingstoelage (begrotingsartikel HB0-1HHI2AY-IS) een thesisprijs uit te reiken, ter waarde van 2000 euro.

Art. 80.In toepassing van artikel 62 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan en de controle door het Rekenhof, wordt het meubilair van de entiteiten met rechtspersoonlijkheid die gehuisvest worden in het nieuwe VAC (Vlaams administratief centrum) Brussel en in het Hendrik Consciencegebouw geschonken aan het Agentschap Facilitair Bedrijf (Vlaamse Gemeenschap).

COFINANCIERING

Art. 81.Ten laste van de hierna vermelde begrotingsartikelen mogen op een thesaurierekening begrotingsgelden worden gestort in de rekening van de gewone rekenplichtige belast met de betaling van uitgaven waarvan derden de cofinanciering voor hun rekening nemen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

WERKING EN TOELAGEN - VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONT-WIKKELING

DB0-1DEA2AA-WT

THEMA OVERSCHRIJDEND - WERKING LAND- EN TUINBOUW EN VISSERIJ

KB0-1KDH2AA-WT

ONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIES - TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW

KB0-1KDH2CA-WT

ONDERSTEUNING VAN DE AGROVOEDINGSKETEN EN LANDBOUWGERELATEERDE ORGANISATIES - TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW

KB0-1KDH4CA-WT

ONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJF - UITVOERING GBCS EN ERKENNING VLAAMS BETAALORGAAN

KB0-1KDH2BA-WT

ONDERSTEUNING LANDBOUWER EN LANDBOUWBEDRIJF - TOELAGEN LAND- EN TUINBOUW

KB0-1KDH2BB-WT

WERKING EN TOELAGEN - LANDBOUW EN NATUUR : PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED

QB0-1QCH2NJ-WT

INTERNE STROMEN - VLM

QB0-1QCH2NY-IS

WERKING EN TOELAGEN - IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID

QB0-1QEB4KF-WT

HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN CLEAN POWER FOR TRANSPORT

QB0-1QEB2KC-WT

LANDBOUW EN NATUUR : PARTNERS IN EEN MULTIFUNCTIONEEL LANDELIJK GEBIED

QBX-3QCH2NJ-WT

INTERNE STROMEN - VLM

QBX-3QCH2GY-IS

QBX-3QCH2NY-IS

QBX-3QCH2DY-IS

QBX-3QCH2FY-IS

HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICI"NTER MAKEN

QE0-1QEB2KB-WT

IMPULSPROJECTEN ENERGIEBELEID

QE0-1QEB4KE-WT

PROVISIES

QE0-1QEB4KI-PR


KREDIETOVERSCHRIJDINGEN EUROPESE SUBSIDIES

Art. 82.In afwijking van de bepalingen van artikel 10 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof is, in het kader van de uitvoering van Europese subsidiedossiers waarbij de Vlaamse begroting Europese uitgaven prefinanciert, kredietoverschrijding toegestaan op begrotingsartikelen met ESR-aggregatie PA en LE. DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 83.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Catering en Schoonmaak".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 22.347.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 12.725.000 euro in vastleggingen en 22.347.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 84.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "ICT".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 51.913.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 24.387.000 euro in vastleggingen en 51.913.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 85.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Overheidspersoneel".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 13.986.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 11.833.000 euro in vastleggingen en 13.986.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 86.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds Microfinanciering".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.599.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 1.599.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 87.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 13.411.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 7.990.000 euro in vastleggingen en 13.411.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 88.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "CICOV".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 628.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 430.000 euro in vastleggingen en 628.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 89.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.308.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.103.000 euro in vastleggingen en 1.308.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse Regering kan aan het instellingshoofd van de DAB "Landcommanderij Alden Biesen" een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking 2018.

Art. 90.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Kasteel van Gaasbeek".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.775.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.395.000 euro in vastleggingen en 1.775.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse Regering kan aan het instellingshoofd van de DAB "Kasteel van Gaasbeek" een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van 2018.

Art. 91.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" (KMSKA).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.015.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.345.000 euro in vastleggingen en 5.015.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse Regering kan aan het instellingshoofd van de DAB "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van het jaar 2018.

Art. 92.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.501.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.244.000 euro in vastleggingen en 1.501.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 93.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud", afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 682.829.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 467.365.000 euro in vastleggingen en 682.829.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingkredieten van artikels waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar programma's van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2018, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCH2GA-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEINTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCH2GA-WT

PLATTELAND PLUS

QBX-3QCH2GA-WT

ONDERSTEUNING VANUIT DOTATIE VLM VOOR PLATTELANDSBELEID

QBX-3QCH2GY-IS


§ 4. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET DE GEMEENTEN

QBX-3QCH2OC-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET DE PROVINCIES

QBX-3QCH2OC-WT

ONDERSTEUNING INTERNATIONELE PROJECTEN

QBX-3QCH2OB-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN PARTNERSCHAPPEN (INFORMATIE, SENSIBILISERING, NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, EN NATUURTECHN. MILIEUBOUW, PROJECTEN VLAAMSE SOCIALE PARTNERS, PROJECTEN ROND DRAAGVLAKVERBREDING LANDBOUW EN MILIEU, PROJECTEN CONSULENTEN, ...)

QBX-3QCH2OC-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

QBX-3QCH2OC-WT

ONDERSTEUNING OMGEVINGSVERGUNNING

QBX-3QCH2OC-WT

INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

QBX-3QCH2DA-WT

INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DE AANLEG VAN RIOLERINGEN (BVR 01.02.2002) EN AANVULLENDE BIJDRAGE AAN GEMEENTEBESTUREN VOOR DE AANLEG OF VERBETERING VAN RIOLERINGEN

QBX-3QCH2DA-WT

ONDERSTEUNING DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER

QBX-3QCH2DA-WT

OVERDRACHT FINANCI"LE FONDSEN BODEMSANERING (VLABOTEX)

QBX-3QCH2EA-WT

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

QBX-3QCH2JA-WT

ONDERSTEUNING ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

QBX-3QCH2JA-WT

ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOSTVATEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS, ...) EN SELECTIEVE INZAMELING

QBX-3QCH2JA-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN, ...) EN HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL)

QBX-3QCH2JA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET BEHEER, DE VERWIJDERING EN DE VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

QBX-3QCH2JA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN FLANKERENDE MAATREGELEN MAP (AAN PRAKTIJKCENTRA, WATERGROEPERINGEN EN ANDERE ACTOREN)

QBX-3QCH2DB-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCH2NJ-WT

PREMIES VOOR DE AANKOOP EN INSTALLATIE VAN EMISSIEVERMINDERENDE VOORZIENINGEN IN VOERTUIGEN MET EEN DIESELMOTOR

QBX-3QCH2HA-WT

CONVENANT MET UMICORE (DOTATIE BBF)

QBX-3QCH2EV-IS

ONDERSTEUNING UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

QDX-3QCH2FA-WT

ONDERSTEUNING VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QDX-3QCH2FA-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

QDX-3QCH2FA-WT

ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN IN DE STAD

QDX-3QCH2FA-WT

ONDERSTEUNING SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

QDX-3QCH2FA-WT

ONDERSTEUNING VOOR DE VERWERVING VAN NATUURGEBIEDEN

QDX-3QCH2FA-WT

ONDERSTEUNING BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (ONDER ANDERE SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

QDX-3QCH2FA-WT


§ 5. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om : 1° in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerkingen van de vakbonden i.c. ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van maximaal 170.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCH2OC-WT; 2° de werkgeversorganisaties, onder andere Voka, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van maximaal 80.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCH2OC-WT; 3° de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie toe te kennen van maximaal 37.000 euro voor het bezoekerscentrum Bastion VIII in Dendermonde en een subsidie van maximaal 88.000 euro aan de provincie Limburg voor het bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCH2OC-WT; 4° de Vlaamse Architectenorganisatie een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 143.000 euro voor het project "consulent waterbewust bouwen" ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCH2OC-WT; 5° het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximum 2.200.000 euro voor de individuele begeleiding en voorlichting inzake duurzame bemesting en het oprichten en operationeel houden van waterkwaliteitsgroepen; 6° een subsidie toe te kennen van maximaal 300.000 euro voor het project "duurzaam materialenbeheer" van het Transitienetwerk Plan C ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCH2JA-WT; 7° de jaarlijkse prijs "Rudi Verheyen", ter waarde van maximaal 8.000 euro, voor een bijzondere verdienste inzake de doorwerking van de exacte en/of humane wetenschappen in het milieu- en natuurbeleid toe te kennen.

Art. 94.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 858.958.000 euro en voor de uitgaven 809.131.000 euro in vastleggingen en 858.958.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. Het gedeelte van de uitgaven ten laste van het Vlaamse Gewest die voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, worden ten laste genomen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

Deze tenlasteneming is onderworpen aan onderstaande voorwaarden : 1. de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2. de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70 % te zijn;3. de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. De DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1ste tot en met 5de, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 4. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen :

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

VZW IMEC

MBU-3MFF2AA-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MBU-3MFF2AA-WT

MOBILITEITS- & BEREIKBAARHEIDSMANAGERS (MBM)

MBU-3MFF2AA-WT

TER ONDERSTEUNING VAN HET BOVENLOKAAL FIETSBELEID EN DE UITVOERING VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MBU-3MFF2AD-WT

CO- EN PRE-FINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MFF2AE-WT

FFEU-COFINANCIERING

MBU-3MFF2AE-WT

AAN DE VZW CARGO COMMUNITY SYSTEM VOOR DE UITBOUW VAN HET CCS EN AAN BEDRIJVEN IN HET KADER VAN CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MBU-3MIF2AL-WT

AAN DE VZW'S DIE INSTAAN VOOR DE KUSTREDDINGSDIENSTEN IN VLAANDEREN

MCU-3MIF2AD-WT

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENSTEN WESTVLAANDEREN

MCU-3MIF2AD-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHF2AD-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHF2AD-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMSE GEWEST

MDU-3MHF2AD-WT


§ 5. De kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer worden aangerekend op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT, MCU-3MIF2AD-WT en MDU-3MHF2AD-WT. § 6. De verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie worden aangerekend op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MCU-3MIF2AA-WT. § 7. De voorschotten die aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringsbesluit van de investeringen in de zeehavens voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 opgesomde projecten en volgens artikel 8 van ditzelfde besluit voor de andere projecten, worden aangerekend op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MCU-3MIF2AD-WT. § 8. De kosten en voorschotten in het kader van de onteigeningen ingevolge het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden worden aangerekend op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MBU-3MIF2AU-IS. De kosten en voorschotten voor de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MIF2AL-WT. § 9. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA De Vlaamse Waterweg nv en de binnenvaartexploitanten, onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies.

De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse Regering. § 10. De kosten voor de lonen, sociale lasten en toelagen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar en twee regeringscommissarissen in uitvoering van het Havendecreet worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-LO. De werkingskosten worden aangerekend op MBU-3MFF2AA-WT. De werkingskosten van de Lange Termijnvisie Westerschelde worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MFF2AA-WT. § 11. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2018. § 12. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de controlebevoegdheden toegekend aan de wegeninspecteurs van de wegeninspectie te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 13. De kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze ring of in de Kennedytunnel worden aangerekend op begrotingsartikel MDU-3MHF2AC-WT en betaald aan de nv Tunnel Liefkenshoek.

Art. 95.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Loodswezen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 123.875.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 107.656.000 euro in vastleggingen en 123.875.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 96.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vloot".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 120.778.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 67.452.000 euro in vastleggingen en 120.778.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 97.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Grondfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 41.591.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.800.000 euro in vastleggingen en 41.591.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd zowel het vastleggings- en het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QBZ-3QCH2NG-WT te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo ter financiering van noodwendige uitgaven van planschadevergoedingen en de hiermee aanverwante kosten.

Art. 98.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.018.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.018.000 euro in vastleggingen en 2.018.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 99.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.578.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 2.578.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 100.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Audit Vlaanderen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 587.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 250.000 euro in vastleggingen en 587.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 101.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.374.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 160.000 euro in vastleggingen en 7.374.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Art. 102.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.690.000 euro en voor de uitgaven 6.230.000 euro in vastleggingen en 5.690.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Brusselfonds (begrotingsartikel PJ0-1PGI5EX-IS) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 5.631.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 103.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 329.905.000 euro en voor de uitgaven 122.244.000 euro in vastleggingen en 329.905.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging kredieten ingeschreven onder WT-begrotingsartikelen, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor schadedossiers, (landbouw)rampen en pensioendossiers te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

Art. 104.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 104.583.000 euro en voor de uitgaven 48.458.000 euro in vastleggingen en 104.583.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Toerisme Vlaanderen (begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 10.707.000 euro in het kader van : 1° de financiering van het IVA "Toerisme Vlaanderen" met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij;2° de toekenning van gereglementeerde subsidies aan derden;3° de financiering van eigen investeringen;4° de toekenning van subsidies op naam.Binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting van Toerisme Vlaanderen wordt het agentschap gemachtigd om subsidies op naam toe te kennen aan volgende organisaties : - vzw Koepel van Attracties & Musea; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw Tourist Info For Young People; - vzw Grote Route Paden; - vzw Toerisme Voerstreek; - Viavia Tourism Academy; - vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen; - vzw Cultuurnet Vlaanderen; - vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen; - vzw Federatie Horeca Vlaanderen; - vzw Meeting in Brugge; - Stad Gent; - vzw Antwerp Convention Bureau; - vzw Toerisme Vlaams-Brabant; - vzw Renners in Aantocht; - vzw Goodplanet Belgium; 5° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK);6° de financiering van projecten in het kader van Event Flanders;7° de financiering van initiatieven en projecten in het kader van Meetingindustrie (MICE).

Art. 105.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 628.542.000 euro en voor de uitgaven 628.875.000 euro in vastleggingen en 628.542.000 euro in vereffeningen.

Het Fonds (begrotingsartikel EC0-1ECG5DY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 620.205.000 euro vast te leggen.

De Vlaamse Regering wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in haar sociaal, economisch en regionaal beleid.

De Vlaamse Regering wordt er tevens toe gemachtigd de kredieten, vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 - vastleggingnummer 40004028 - en aangerekend op begrotingsartikel ECH-1ECG5DU-IS van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid in het kader van de Talentenbank, ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de Winwinlening.

In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de NV Waarborgbeheer, wordt het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid ertoe gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECG2BA-WT. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om voor het Fonds voor het Flankerend Economisch en Innovatiebeleid kredieten ingeschreven onder WT-begrotingsartikelen, zowel in vastleggings- als in vereffeningskrediet, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande IS-artikelen of eventueel nieuw in te schrijven IS-begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid.

Art. 106.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 876.955.000 euro en voor de uitgaven 855.169.000 euro in vastleggingen en 876.955.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (begrotingsartikel GB0-1GID5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting verbintenissen vast te leggen voor een bedrag van 105.700.000 euro voor de aankoop, bouw, verbouwing en uitrusting van instellingen die hiervoor in aanmerking komen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De jaarlijkse gebruikstoelagen die voortvloeien uit de principiële akkoorden die verstrekt worden door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, bedragen gecumuleerd maximaal 212.013.391,43 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 35.590.345 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen die reeds een principieel akkoord ontvingen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 10.000.000 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd voor een bedrag van 40 miljoen euro verbintenissen vast te leggen in het kader van het forfait ouderenzorg.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg.

Art. 107.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Fonds Jongerenwelzijn.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 463.489.000 euro en voor de uitgaven 443.715.000 euro aan vastleggingen en 463.489.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn (begrotingsartikel GB0-1GED5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 5.337.000 euro vast te leggen voor uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

De rekenplichtige van de Gemeenschapsinstelling "De Zande", van de Gemeenschapsinstelling "De Kempen", van het gesloten centrum "De Grubbe" en van het federaal detentiecentrum Tongeren wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op de financiële rekening van het Fonds Jongerenwelzijn. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden groter dan 3500 euro.

Art. 108.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Kind en Gezin.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 897.301.000 euro en voor de uitgaven 897.301.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 109.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.701.162.000 euro en voor de uitgaven 1.701.162.000 euro in vastleggingen en 1.701.162.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 110.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Vlaamse Sociale Bescherming.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 843.592.000 euro en voor de uitgaven 843.592.000 euro in vastleggingen en 843.592.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 111.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Agentschap Sport Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 190.920.000 euro en voor de uitgaven 168.294.000 euro in vastleggingen en 190.920.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. Het Agentschap Sport Vlaanderen (begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 32.726.000 euro : 1° voor eigen investeringen;2° voor investeringen in kleinschalige sportinfrastructuur;3° voor de uitvoering van het globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen;4° voor investeringen met FFEU kredieten. § 3. Het Agentschap Sport Vlaanderen kan binnen het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroting van het agentschap, subsidies verlenen aan de volgende organisaties : - allerlei initiatieven in verband met topsport; - organisatie van Flanders Classics; - allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - Belgian homeless cup; - To Walk Again; - Fietsadviescentrum Pellenberg; - initiatieven G-sport Vlaanderen; - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid; - sociale maatregelen toegankelijkheid sport; - ten behoeve van de campagne Ventourist-ventousiast; - vzw de Rand voor sportontwikkeling in de Rand; - vzw Vlaamse Wielerschool; - internationale sportprojecten; - voor aanvullende tewerkstelling in de sector sport; - als tegemoetkoming voor flankerende maatregelen in het kader van financiering voetbalstadions; - sportinfrastructuur van de particuliere sector; - sportinfrastructuur van lokale overheden; - vzw Vlaamse Liga Paardensport voor Waregem Eventing Parcours; - vzw Sportimonium; - vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden; - investeringskredieten kleinschalige sportinfrastructuur; - stichting Vlaamse Schoolsport; - financiering in het kader van Event Flanders.

Art. 112.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2018 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 50.341.000 euro en voor de uitgaven 46.110.000 euro in vastleggingen en 50.341.000 in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk op 0 euro en 0 euro geraamd. § 2. Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 25.283.000 euro vast te leggen (begrotingsartikel HB0-1HCI5AY-IS).

Art. 113.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.884.000 euro, en voor de uitgaven 563.000 euro in vastleggingen en 1.884.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Topstukkenfonds (begrotingsartikel HB0-1HEI5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 563.000 euro vast te leggen.

Art. 114.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 259.421.000 euro en voor de uitgaven 128.124.000 euro in vastleggingen en 259.421.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (begrotingsartikel KB0-1KDH5BW-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 127.024.000 euro vast te leggen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt in 2018 gemachtigd, voor een plafond van 60.000.000 euro, uitgaven vast te leggen met betrekking tot de publieke opslag van landbouwproducten in het kader van een Europese interventieregeling.

Onderstaande bedragen voor VLIF dossiers worden kwijtgescholden : 1. dossiernaam : VLIF-dossier 858-007/42 - Bedrag : 95.904,13 euro; 2. dossiernaam : VLIF-dossiers 1-94-0723/8 en 1-94-0724/0 - Bedrag : 21.136,63 euro; 3. dossiernaam : VLIF-dossier 857-161/69 - Bedrag : 60.758,53 euro; 4. dossiernaam : VLIF-dossier 5-95-3133/2 - Bedrag : 17.555,35 euro; 5. dossiernaam : VLIF-dossier 5-95-3136/5 - Bedrag : 27.819,50 euro; 6. dossiernaam : VLIF-dossier 1-95-0151/4 - Bedrag : 16.899,72 euro; 7. dossiernaam : VLIF-dossier 1-93-1012/8 - Bedrag : 85.837,45 euro; 8. dossiernaam : VLIF-dossier 855-356/10 - Bedrag : 143.294,93 euro; 9. dossiernaam : VLIF-dossier 856-595/85 - Bedrag : 311.427,27 euro; 10. dossiernaam : VLIF-dossier 855-881/50 - Bedrag : 12.118,94 euro; 11. dossiernaam : VLIF-dossier 856-794/90 - Bedrag : 7.900,78 euro; 12. dossiernaam : VLIF-dossier 5-95-3211/8 - Bedrag : 62.380,94 euro; 13. dossiernaam : VLIF-dossier 856-960/62 - Bedrag : 26.376,39 euro; 14. dossiernaam : VLIF-dossier 854-579/09 - Bedrag : 183.729,71 euro; 15. dossiernaam : VLIF-dossier 857-407/24 - Bedrag : 107.558,89 euro; 16. dossiernaam : VLIF-dossiers 1-94-2242/6 en 1-94-2243/7 - Bedrag : 73.637,39 euro; 17. dossiernaam : VLIF-dossiers 1-93-0534/7 en 1-94-0852/2 - Bedrag : 128.352,43 euro; 18. dossiernaam : VLIF-dossier 1-95-0536/2 - Bedrag : 81.267,93 euro; 19. dossiernaam : VLIF-dossiers 857-777/06 en 1-97-1139/4 - Bedrag : 87.546,35 euro; 20. dossiernaam : VLIF-dossier 1-01-2878/0 - Bedrag : 30.035,36 euro; 21. dossiernaam : VLIF-dossier 1-03-2033/3 - Bedrag : 145.839,30 euro; 22. dossiernaam : VLIF-dossier 1-93-1184/0 - Bedrag : 110.075,09 euro.

Art. 115.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.478.000 euro en voor de uitgaven 3.051.000 euro in vastleggingen en 2.478.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (begrotingsartikel KB0-1KDH5DX-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 2.976.000 euro vast te leggen.

Art. 116.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 109.491.000 euro en voor de uitgaven 108.406.000 euro aan vastleggingen en 109.491.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (begrotingsartikel QB0-1QCH5JV-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 234.000 euro vast te leggen voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. § 3. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM : 1° aan het steunpunt duurzaam materialenbeheer een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 310.000 euro; 2° aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld; 3° aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 575.000 euro voor werkingsbijdragen; 4° inzake afval en materialenbeleid voor maximaal 30.000 euro toe te kennen aan voorbeeldevenementen, 2700 euro aan prijzen ecodesign studenten, 6000 euro aan prijzen ecodesign award pro en 6000 euro aan prijzen groeneventaward; 5° aan Centexbel een subsidie als cofinanciering toe te kennen ten bedrage van jaarlijks maximal 38.000 euro gedurende de looptijd van het Interreg-project `Recy-Composite'; 6° inzake het asbestafbouwbeleid aan natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden ter ondersteuning subsidies toe te kennen voor de inventarisatie, de ontmanteling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen; 7° aan OESO Working Party on Resource Prductivity and Waste (OESO) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 60.000 euro.

Art. 117.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 173.829.000 euro en voor de uitgaven 123.000.000 euro aan vastleggingen en 173.829.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (begrotingsartikel QB0-1QCH5DW-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 18.390.000 euro : 1° voor de aankoop van rollend en varend materieel, installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software;2° voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen;3° voor investeringen in het kader van het operationeel beheer van watersystemen.

Art. 118.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 13.480.000 euro en voor de uitgaven 13.480.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 119.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 15.217.000 euro en voor de uitgaven 15.217.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 120.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 40.742.000 euro en voor de uitgaven 40.742.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (begrotingsartikel QF0-1QDC5QN-IS) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een verbintenissenmachtiging in te schrijven ten belope van 3.856.000 euro.

Art. 121.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.489.000 euro en voor de uitgaven 762.000 euro in vastleggingen en 3.489.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor de subsidiëring van planschadevergoedingen te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

Art. 122.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde begroting voor het jaar 2018 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.263.000 euro en voor de uitgaven 1.263.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 123.De lijst van Vlaamse rechtspersonen bedoeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, bevat volgende instellingen.

Eigen Vermogens


Eigen vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Sui Generis

Het Gemeenschapsonderwijs

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

VZW's

Beheer Kunstsite

Center for Beta Cell Therapy in Diabetes

Designplatform Gent Oost-Vlaanderen

deSingel

EPON

Flanders Technology International

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

Solentra (Solidariteit en Trauma)

Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking

Vlaams Audiovisueel Fonds

Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw

Vlaams Instituut voor de Zee

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand

Vlaamse Zorgkas

Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

EVA van privaatrecht (vzw)

de Rand

Muntpunt

Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

EVA van privaatrecht (private stichting)

Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

EVA van privaatrecht (NV)

Vlaams Energiebedrijf

Vlaamse Havens

Vlaamse Participatiemaatschappij

EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut)

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Strategisch onderzoekscentrum (vzw)

Vlaams Instituut voor Biotechnologie

NV

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel

DBFM Scholen van Morgen

De Werkvennootschap

Diestsepoort nv

Domus Flandria

Gigarant NV

Gimvindus

LAK Invest nv

Livan Infrastructure

Project Brabo 1

School Invest

Site Kanaal

Site-Ontwikkeling Vlaanderen

Tunnel Liefkenshoek

Via Noord Zuid Kempen

Via R4-Gent

VIA-Zaventem

Vitare

Vlaamse Milieuholding

Waarborgbeheer NV

Wandelaar Invest

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Limburgs klimaatfonds

Vlaams Woningfonds

Stichting van openbaar nut

Stichting Vlaamse Schoolsport

Vlaamse Hogescholenraad

Vlaamse Interuniversitaire Raad

Andere

Fonds voor scheepsjongeren

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

LRM-Groep

be-DIVE

Brustem Industriepark

Greenville

HWP

Immo Schurhoven

KMOFIN 2

Limburg Gas

Limburgse Reconversie Maatschappij

LRM Beheer

Mijnen nv

Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

PMV-groep

ARKimedes Fonds I

ARKimedes Fonds II nv

ARKimedes Management nv

Biotech Fonds Vlaanderen

Participatiefonds - Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen

PMV Beheer nv

PMV re Vinci NV

PMV-TINA Comm. VA

Sustainable Energy Ventures

Vlaams Innovatiefonds

Universiteiten & Hogescholen

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Arteveldehogeschool

Associatie KU Leuven

Associatie Universiteit - Hogescholen Limburg

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen

Associatie Universiteit Gent

Erasmushogeschool Brussel

Evangelische Theologische Faculteit

Hoger Instituut Maria Middelares

Hogere Zeevaartschool

Hogeschool Gent

Hogeschool PXL

Hogeschool West-Vlaanderen

Instituut voor Tropische Geneeskunde

Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Katholieke Hogeschool Vives Noord

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Katholieke Universiteit te Leuven

LUCA School of Arts

Odisee

Thomas More Kempen

Thomas More Mechelen - Antwerpen

UC Leuven

UC Limburg

UHasselt Plus

Universitaire associatie Brussel

Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

Universiteit Hasselt

Vesalius College

Vrije Universiteit Brussel

Commissies voor Juridische Bijstand

Commissie voor Juridische Bijstand Turnhout

Commissie eerstelijnsbijstand Oudenaarde

Commissie Juridische Bijstand Antwerpen

Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Ieper

Commissie Juridische Bijstand Arrondissement Tongeren

Commissie Juridische Bijstand Gent

Commissie Juridische Bijstand Kortrijk

Commissie Juridische Bijstand te Brussel

Commissie Juridische Bijstand Veurne

Commissie voor Juridische Bijstand Arrondissement Hasselt

Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde

Commissie voor Juridische Bijstand Leuven

Commissie voor Juridische Bijstand van het Arrondissement Mechelen

Commissie voor Juridische Bijstand van het gerechtelijk Arrondissement Brugge

Erkende kredietmaatschappijen

De Meiboom - Voor ons volk

Demer en Dijle (+ Zonnige Woonst)

Eigen Heerd is Goud Weerd

Elk Zijn Huis

Indomi nv

Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet)

Klein Eigenaarskrediet

Kredietmaatschappij Onze Thuis

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

Mijn Huis

Onesto Kredietmaatschappij

Onesto Woonpunt

Ons Eigen Huis

Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema)

Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis

Volkskrediet de Toren

West-Vlaams Woonkrediet

Vlaamse paraparlementaire instellingen

Kinderrechtencommissariaat

Vlaams Parlement

Vlaams Vredesinstituut

Vlaamse Ombudsdienst


THESAURIEBEHEER

Art. 124.§ 1. De ontvangsten en uitgaven van elke individuele renteswapverrichting kunnen worden gesaldeerd. § 2. De uitgaven in verband met de renteswapverrichtingen mogen worden betaald ten laste van de thesaurierekening 7C070400. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen een debettoestand op deze thesaurierekening veroorzaken. § 3. Zowel de thesaurierekening als de financiële rekening mogen een debetsaldo vertonen. § 4. De thesaurierekening wordt aangezuiverd door de ontvangsten van de renteswapverrichtingen. § 5. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven op deze thesaurierekening worden bij het einde van het begrotingsjaar overgeschreven naar de algemene middelenbegroting. § 6. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden jaarlijks budgettair aangezuiverd.

Art. 125.§ 1. Voor derdenbeslag op financiële tegoeden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening 7C070800 geopend. Deze thesaurierekening mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde som van de beslagnames. § 2. Het negatieve saldo ten gevolge van de uitvoering van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 126.§ 1. De financiële rekening mag voor de terugbetaling van het geleende kapitaal en de daarmee verbonden debetintresten in het kader van het kasbeheer op korte termijn ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. § 2. De thesaurierekening 7C071500 mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde debetintresten en de kosten van vervroegde terugbetaling over maximaal één jaar. § 3. De verschuldigde debetintresten van de korte termijnontleningen en de kosten ingeval van vervroegde terugbetaling van leningen worden aangerekend op de thesaurierekening 7C071500 en jaarlijks aangezuiverd.

Art. 127.§ 1. De financiële rekening mag voor de terugbetaling van het geleende kapitaal en de daarmee verbonden debetintresten in het kader van het kasbeheer op korte termijn ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan. § 2. De rekening voor orde 8C091300 mag een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde debetintresten en de kosten van vervroegde terugbetaling over maximaal één jaar. § 3. De verschuldigde debetintresten van de kortetermijnontleningen en de kosten van vervroegde terugbetaling worden aangerekend op de rekening voor orde 8C091300 en jaarlijks aangezuiverd.

Art. 128.§ 1. Voor de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest mag de financiële rekening ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest. § 2. De beleggingen van tijdelijke kasoverschotten worden aangerekend op de thesaurierekening 7C070300 en aangezuiverd op de vervaldag van de respectieve beleggingen. § 3. De thesaurierekening 7C070300 en de financiële rekening mogen een negatief saldo vertonen voor het bedrag en voor de looptijd van de beleggingen. § 4. De meerwaarde met betrekking tot de beleggingen worden aangerekend op thesaurierekening 7C070300 om van daaruit naar de financiële hulprekening van Financiën en Begroting te storten en aan te rekenen op het desbetreffende artikel van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 129.§ 1. Voor de beleggingen van tijdelijke kasoverschotten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan, mag de financiële rekening ambtshalve gedebiteerd worden door de financiële instelling belast met het geldverkeer van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaamse Gewest, Centraal Financieringsorgaan. § 2. De beleggingen van tijdelijke kasoverschotten worden aangerekend op de rekening voor orde 8C093100 en aangezuiverd op de vervaldag van de respectieve beleggingen. § 3. De rekening voor orde 8C093100 mag een negatief saldo vertonen ten belope van en voor de looptijd van de beleggingen. § 4. De meerwaarde met betrekking tot de beleggingen worden aangerekend op thesaurierekening 8C093400 om daaruit eventueel te storten aan Vlaamse rechtspersonen.

Art. 130.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan op de thesaurierekening 7X070100 voor het corrigeren van foute verrichtingen. § 2. De thesaurierekeningen mogen een negatief saldo vertonen. De debettoestand wordt beperkt tot maximaal 250.000 euro.

Art. 131.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan wanneer de verrichtingen inzake het financieel beheer van de Vlaamse Gemeenschap een debettoestand veroorzaken. § 2. De creditintresten, na inhouding van de roerende voorheffing, en de debetintresten op de zichtrekening van de Vlaamse Gemeenschap bij de kassier mogen maandelijks worden gesaldeerd. § 3. De excedenten van de ontvangsten op de uitgaven worden overgeschreven naar de algemene middelenbegroting. § 4. De excedenten van de uitgaven op de ontvangsten worden aangerekend op de thesaurierekening 7C070500 en jaarlijks aangezuiverd door een overeenkomstige vermindering van de creditintresten bedoeld in paragraaf 3 of uit de algemene uitgavenbegroting. § 5. De thesaurierekening mag een debetsaldo vertonen.

Art. 132.§ 1. Thesaurievoorschotten mogen worden verleend wanneer de operaties in verband met de betaling van de controleorganen bij de openbare instellingen een debettoestand van de financiële rekening veroorzaken. § 2. Als de betrokken instellingen de gevraagde provisies niet storten wordt een corresponderend deel van het dotatiebedrag ambtshalve ingehouden voor aanzuivering van de gedebiteerde orderekening 8C090100. § 3. Deze debetpositie op de orderekening mag maximaal 25.000 euro bedragen.

Art. 133.In toepassing van de bepalingen voorzien in artikel 123 van de verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad en in uitvoering van de ESF-samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de globale subsidie, gesloten tussen ESF-agentschap en Departement Onderwijs en Vorming, als aanwijzing van Departement Onderwijs en Vorming als intermediaire instantie, wordt het Departement Onderwijs en Vorming ertoe gemachtigd een maximumbedrag van 4.900.000 euro uit hoofde van het Europees Sociaal Fonds (ESF) toe te kennen aan eindbegunstigden. Dit maximumbedrag wordt betaald door middel van een voorschot en een eindsaldo.

De orderekening FB0-8F0424 - Europese middelen project Leren en Werken - waarop de bovenvermelde uitgaven en ontvangsten worden verricht, mag een negatief saldo vertonen ten belope van maximaal 4.900.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde Europese ontvangsten. Indien deze middelen toch niet toereikend zouden zijn, wordt verder aangezuiverd vanuit het Fonds Departement Onderwijs en Vorming FB0-1FGE4AM-WT.

Art. 134.De uitgaven met betrekking tot de maandelijks te betalen voorschotten aan de Federale Pensioendienst (FPD) betreffende de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de VRT mogen aangerekend worden op ordeartikel 8H0971. Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 15.000.000 euro, en zal budgettair worden aangezuiverd vanuit het uitgavenartikel HB0-1HHI2AI-LO.

Art. 135.In toepassing van de bepalingen voorzien in artikel 17.2 en artikel 34 van de verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan tot een maximumbedrag van 280.000.000 euro ter dekking van de uitgaven uit hoofde van respectievelijk het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) in geval de door de Europese Commissie verschafte voorfinanciering onvoldoende is.

De orderekening 8K040800 waarop de bovenvermelde uitgaven en ontvangsten worden verricht, mag een negatief saldo vertonen ten belope van 280.000.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 136.De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot orderekening "EG-middelen betreffende verordening 1198/2006" een debetpositie veroorzaken.

De orderekening 8K041000 mag een debetsaldo veroorzaken van 4.500.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 137.De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot orderekening "EG-middelen betreffende verordening (EU) nr. 508/2014" een debetpositie veroorzaken.

De orderekening KB0 8K0422 mag een debetsaldo veroorzaken van 4.500.000 euro.

De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 138.§ 1. De uitgaven met betrekking tot de sociale bijdragen en de geschillen van de DAB Vloot en de DAB Loodswezen worden aangerekend op orderekening 8M0912. § 2. Deze orderekening wordt aangezuiverd via betalingen door de DAB Vloot en de DAB Loodswezen.

Art. 139.§ 1. De doorstortingen met betrekking tot specifieke projecten in het kader van het EU-project Corona mogen aangerekend worden op orderekening PCE-8PJ42302. § 2. De orderekening PCE-8PJ42302 wordt aangezuiverd door subsidiëring vanuit de Europese Commissie van de door het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen in 2018 gemaakte betalingen. § 3. De orderekening PCE-8PJ42302 mag een debetsaldo van maximaal 44.000 euro op jaarbasis vertonen.

Art. 140.§ 1. De creditintresten en de debetintresten op de zichtrekening van de Vlaamse rechtspersonen bij de kassier mogen maandelijks worden gesaldeerd. § 2. De excedenten van de creditintresten worden overgeschreven naar het toepasselijke artikel van de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. § 3. De excedenten van de debetintresten worden aangezuiverd op de orderekening 8C091300 en jaarlijks aangezuiverd door een overeenkomstige vermindering van de creditintresten bedoeld in paragraaf 2 van dit artikel of uit de algemene uitgavenbegroting. § 4. De orderekening 8C091300 mag een debetsaldo vertonen ten belope van maximaal 10 % van het bedrag van de dotaties ingeschreven in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 141.De orderekening 8C090700 voor de gemeenten en de orderekening 8C090600 voor de provincies, waarop de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten en provincies vooraf worden aangerekend, mogen een negatief saldo vertonen ten belope van de gecumuleerde voorschotten. De orderekeningen worden aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten van de opcentiemen.

Art. 142.De orderekening 8C0953 waarop de doorstorting van het gedeelte van de planbatenheffing wordt aangerekend dat aan de gemeenten en provincies toekomt, mag een negatief saldo vertonen ten belope van de voor de betrokken gemeente of provincie nog niet verrekende bedragen van betaalde vorderingen die in ontheffing gezet zijn. De orderekening wordt aangezuiverd met in de volgende maanden voor de betrokken gemeente of provincie gerealiseerde ontvangsten.

Art. 143.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening van de waarborgen verleend in het kader van de waarborgverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen. Deze voorschotten worden aangerekend op de orderekening 8E0954. § 2. De orderekening 8E0954 mag een debetsaldo van ten hoogste 7.500.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. Het Rekenhof kan te allen tijde en ter plaatse controle uitoefenen op de financiële rekeningen geopend bij de nv Waarborgbeheer. § 4. De orderekening wordt aangezuiverd via doorstorting vanuit het Fonds voor het Flankerend Economisch en Innovatiebeleid conform artikel 105 van dit decreet.

Art. 144.§ 1. Voor derdenbeslag op goederen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt een thesaurierekening 7C071400 geopend. § 2. Het bedrag van het derdenbeslag zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 145.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd de nodige provisies te verstrekken om de uitbetaling, ten laste van begrotingsartikel EC0-1EAG4ZZ-LO en begrotingsartikel EC0-1EAG4ZZ-WT, te verzekeren wanneer de middelen voor prefinanciering vanuit de begrotingsartikelen EC0-1EAG4ZZ-LO en EC0-1EAG4ZZ-WT uitgeput zijn. § 2. Op de te gebruiken thesaurierekening wordt daarvoor tijdelijk een negatief saldo van maximaal 1.000.000 euro toegestaan.

Art. 146.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening "Hospitalisatieverzekering" een debetpositie veroorzaken. § 2. De orderekening PG0-8P091900 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 300.000 euro. § 3. De orderekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 147.De thesaurierekening 7L0707 mag een negatief saldo vertonen.

Het negatief saldo zal worden aangezuiverd vanuit de begroting van het Minafonds.

Art. 148.§ 1. De uitgaven met betrekking tot huurgelden, belastingen, retributies en vergoedingen die vastgelegd en vereffend worden vanuit begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT mogen aangerekend worden op rekening PH0-5PKC2QB-02 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. PH0-1PKC2QB-02 wordt aangezuiverd, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel PH0-1PKC2QB-WT. § 3. De rekening PH0-1PKC2QB-02 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 15.000.000 euro.

Art. 149.§ 1. De uitgaven met betrekking tot huurgelden, belastingen, retributies en vergoedingen die vastgelegd en vereffend worden vanuit afdeling 5 (HBJ-5HGI2AD-02) mogen aangerekend worden op rekening 5HG009 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. Het programma 5HG009 wordt aangezuiverd, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel HBJ-3HGI2AD-WT. § 3. De rekening 5HG009 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 77.000 euro.

Art. 150.De uitgaven met betrekking tot ISABEL mogen aangerekend worden op ordeartikel 8C0944.

Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 100.000 euro. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door betaling van de kassier, die de kosten voor het gebruik van ISABEL draagt.

Art. 151.De orderekening 8C0950 mag een tijdelijke debetpositie vertonen voor de verwerking van de kredietkaarttransacties. De debetpositie mag maximaal 100.000 euro bedragen. Dit negatief saldo wordt budgettair aangezuiverd.

Art. 152.De uitgaven met betrekking tot bankkosten en wisselkoersverschillen mogen aangerekend worden op ordeartikel 8C0951.

Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 100.000 euro. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening op het juiste begrotingsartikel van de desbetreffende entiteit.

Art. 153.De uitgaven met betrekking tot de verzending van poststukken mogen aangerekend worden op ordeartikel PH0-8P0952-02. Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 420.000 euro. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening van de verzendkosten op het juiste begrotingsartikel van de desbetreffende entiteiten.

Art. 154.§ 1. De Vlaamse Regering mag voorschotten toekennen wanneer de verrichtingen met betrekking tot de orderekening "Fictieve rekening in verband met aanrekening wedden ambtenaren" een debetpositie veroorzaken. § 2. De orderekening PG0-8X0902-2 mag een debetsaldo vertonen van maximaal 103.250.000 euro. § 3. De orderekening zal budgettair worden aangezuiverd.

Art. 155.De orderekening JB0-8J0962, waarop de volgende uitgaven en ontvangsten worden verricht : - uitbetaling projectsubsidies aan promotoren; - ontvangsten Europese gelden met betrekking tot projectsubsidies; - terugvorderingen Europese middelen van promotoren; mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 25.000.000 euro. De orderekening wordt aangezuiverd met de gerealiseerde ontvangsten van Europese gelden.

Art. 156.§ 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd voorschotten toe te staan voor de verrichtingen inzake het financieel beheer van de exploitatierekening voor erfgoedleningen. Deze voorschotten worden aangerekend op de orderekening 8Q0972 `erfgoedleningen'. § 2. De orderekening 8Q0972 mag een debetsaldo van maximum 7.000.000 euro op jaarbasis vertonen. § 3. Het Rekenhof kan te allen tijde en ter plaatse controle uitoefenen op de financiële rekeningen (orde- en exploitatierekening) inzake de erfgoedleningen. § 4. De orderekening 8Q0972 wordt aangezuiverd via ontvangsten op begrotingsartikels QG0-9QGAACB-OW (renteontvangsten erfgoedleningen) en QG0-9QGAACB-OP (kapitaalaflossingen erfgoedleningen).

Art. 157.§ 1. De openstaande vorderingen ingevolge de terugvordering van lonen aan het onderwijzend personeel worden geboekt op ordeartikel 8F0957. § 2. Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 2.500.000 euro. § 3. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening van de ontvangsten en annulaties op dit ordeartikel.

Art. 158.§ 1. De uitgaven van Toerisme Vlaanderen aangaande vooruitbetaalde kosten met betrekking tot uitgaven die vastgelegd en vereffend worden vanuit begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT en/of DF0-1DGF2AO-WT en/of DF0-1DGF2AP-WT en/of DF0-1DGF2AQ-WT mogen aangerekend worden op basisallocatie 5DG300 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. De basisallocatie 5DG300 wordt aangezuiverd in het volgende begrotingsjaar, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel DF0-1DGF2AN-WT of DF0-1DGF2AO-WT of DG0-1DGF2AP of DF0-1DGF2AO-WT. § 3. De basisallocatie 5DG300 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van 500.000 euro.

Art. 159.§ 1. De uitgaven van Toerisme Vlaanderen aangaande vooruitbetaalde kosten met betrekking tot huurgelden, belastingen, retributies en andere vergoedingen die vastgelegd en vereffend worden vanuit begrotingsartikel DF0-1DAF2ZZ-WT mogen aangerekend worden op basisallocatie 5DA302 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. De basisallocatie 5DA302 wordt aangezuiverd in het volgende begrotingsjaar, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel DF0-1DAF2ZZ-WT. § 3. De basisallocatie 5DA302 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van 500.000 euro.

Art. 160.De uitgaven van de Vlaamse Regulator voor de Media aangaande vooruitbetaalde kosten met betrekking tot uitgaven die vastgelegd en vereffend worden vanuit begrotingsartikel HF0-AHAI2ZZ-WT en/of HF0-AHHI2AK-WT mogen aangerekend worden op een nieuw aan te maken basisallocatie die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten.

Deze nieuwe basisallocatie wordt aangezuiverd in het volgende begrotingsjaar, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel HF0-AHAI2ZZ-WT en/of HF0-AHHI2AK-WT Deze nieuwe basisallocatie met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van 20.000 euro.

Art. 161.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 december 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, B. TOMMELEIN De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota Zitting 2016-2017 Stukken - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen : 12-A - Nr. 1 Verslag : 12-A - Nr. 2 Zitting 2017-2018 Stukken - Ontwerp van decreet : 15 - Nr. 1 + Bijlagen - Amendementen : 15 - Nrs. 2 en 3 Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 15 - Nrs. 4-A t.e.m. 4-K - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting : 15 - Nr. 5 - Tekst aangenomen door de commissie : 15 - Nr. 6 + Bijlagen Amendementen na indiening verslag : 15 - Nr. 7 en 8 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 15 - Nr. 9 + Bijlagen - Algemene toelichting : 13 - Nr. 1 - Toelichtingen per programma : 13 - Nr. 2 - Verslag van het Rekenhof : 16 - Nr. 1 - Meerjarenraming : 21 - Nr. 1 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 20 en 21 december 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^