Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014325 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017040977 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 22/12/2017 pub. 15/05/2018 numac 2018012015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst. - Duitse vertaling type wet prom. 22/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030043 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2018 type wet prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018200395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst type wet prom. 22/12/2017 pub. 25/03/2022 numac 2022031230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014356 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die ze moeten verschaffen type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2017014416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2013 betreffende statistische enquêtes inzake de melk en de zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017207083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2018 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandig type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018010068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018030083 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.500 euro aan de IVZW « Agroecology Europe » type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2018030137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 15/01/2018 numac 2018030170 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018030184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018030268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 02/01/2018 numac 2017014426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Lycamobile BVBA overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 29/01/2018 numac 2017031949 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de aanvraag van het bodemsaneringsfonds voor tankstations tot vermindering van de verplichte bijdragen type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017041026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire bedragen voor de uitgaven die verband houden met de huisvestingskosten en de reiskosten per vliegtuig als bepaald in artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010077 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Eni Gas & Power S.A. type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010576 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de overdracht van de licentie voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de licentie voor de levering van gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de maatschappij Eneco België B.V. aan de maatschappij Eneco Belgium type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 20/02/2018 numac 2018010772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Sadepan van de Gouverneur van de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2018030012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde structuren voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de leden van de nationale selectiecommissie voor hogere officieren type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018030099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 april 2016 tot aanwijzing van de Adviseurs-generaal - gewestelijk directeurs die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 18/01/2018 numac 2018200189 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200952 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 01/03/2018 numac 2018200953 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 11, 12 en 14 van organisatieafdeling 15 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

decreet

type decreet prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032268 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017032269 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aanpassing van de groenestroomdoelstellingen, de WKK-doelstellingen en de energieheffing type decreet prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032267 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 type decreet prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010200 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010241 bron vlaamse overheid Decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen type decreet prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018030192 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 22/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030234 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur type decreet prom. 22/12/2017 pub. 25/04/2018 numac 2018040121 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 30/01/2018 numac 2018010170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de aanvraag van de vzw BOFAS tot vermindering van de bijdragen zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010203 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2017 houdende de vervanging van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter beheersing van de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010229 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018010262 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een dotatie in het kader van de VIA-akkoorden aan vijf Sociale Fondsen voor Bestaanszekerheid voor de tweede pensioenpijler van de private sector type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs, de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Biomedical Sciences type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap over te dragen onroerende goederen naar de Universiteit Gent in het kader van de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 en van diverse besluiten in uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 02/02/2018 numac 2018010415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Actuarial and Financial Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010529 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot machtiging van de voortzetting van de betrokkenheid en ondersteuning vermeld in artikel 36 § 2 van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van de provinciale kunstcollecties type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van de provincie West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 13/02/2018 numac 2018010614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies en de oprichting van drie gemeenschappelijke dienstencentra en tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de overdracht van statutaire en contractuele personeelsleden aan het agentschap Facilitair Bedrijf door de overname van de gebouwverantwoordelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen ter uitvoering van artikel 265bis van het Provinciedecreet van 9 december 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 19/01/2018 numac 2018030064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de maximumtarieven van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn en de categorieën van personen die in aanmerking komen voor gratis vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 12/02/2018 numac 2018030233 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de **** **** van 17 februari 2017 tot toekenning van **** voor langdurig werkzoekenden type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018030232 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse financiële bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 23/02/2018 numac 2018030500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 19/03/2018 numac 2018030626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de vzw Flanders Make als strategisch onderzoekscentrum

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017014359 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 264 type omzendbrief prom. 22/12/2017 pub. 12/01/2018 numac 2018200045 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de retributies, met inbegrip van de belasting op de toegevoegde waarde, te innen door de erkende keuringsinstellingen

vergunning

type vergunning prom. 22/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010141 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 17-04 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0344 type vergunning prom. 22/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010142 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 17-05 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20172018-0357

erratum

type erratum prom. 22/12/2017 pub. 23/01/2019 numac 2019030042 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur. - Erratum
^