Etaamb.openjustice.be
Decreet van 09 juli 2021
gepubliceerd op 11 augustus 2021

Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2021032190
pub.
11/08/2021
prom.
09/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/09/2021032190/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JULI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/06/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204197 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015, 22 december 2017, 18 januari 2019 en 19 juni 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt het woord "vormingsprogramma" telkens vervangen door het woord "inburgeringstraject"; 2° een punt 3° /1 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt: "3° /1 beroepsactieve leeftijd: alle personen tussen vijftien jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht;"; 3° aan punt 4° wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt: "e) private aanbodverstrekkers die NT2 aanbieden conform het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen;"; 4° in punt 18° wordt tussen het woord "een" en de zinsnede "gemeente," de zinsnede "OCMW," ingevoegd;5° punt 22° /1 wordt opgeheven; 6° punt 26° wordt vervangen door wat volgt: "26° vormingspakket: het onderdeel maatschappelijke oriëntatie of het onderdeel Nederlands als tweede taal, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 1° en 2° ;".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Het Vlaamse integratiebeleid richt zich op de hele samenleving en heeft daarbij, naargelang het geval, speciale aandacht voor: 1° de bijzondere doelgroep van personen van buitenlandse herkomst; 2° minderjarige nieuwkomers, vermeld in artikel 2, eerste lid, 20°, voor de doelstelling, vermeld in artikel 4, § 2, tweede lid.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, 1° en 2°, wordt de zinsnede ", eerste lid, 1° en 2° " vervangen door de zinsnede ", 1° "; 2° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Tot de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid behoren ook de menswaardige begeleiding en de oriëntatie van de personen, vermeld in artikel 3, 2°, van dit decreet, naar het kleuteronderwijs en het onderwijs voor leerplichtigen, vermeld in de wet van 29 juni 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de leerplicht. - Duitse vertaling sluiten betreffende de leerplicht."; 3° in paragraaf 3, 7°, wordt het woord "doelgroepen" vervangen door de zinsnede "doelgroep, vermeld in artikel 3, 1° "; 4° aan paragraaf 3 wordt een punt 9° toegevoegd, dat luidt als volgt: "9° inclusief samenleven, niet naast elkaar maar met elkaar."; 5° in paragraaf 4 wordt een punt 1° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1° /1 afstemming is tussen de verschillende beleidsdomeinen, vermeld in artikel 6, eerste lid;"; 6° in paragraaf 4, 5°, wordt het woord "doelgroepen" vervangen door de zinsnede "doelgroep, vermeld in artikel 3, 1° ".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord "twaalf" vervangen door het woord "zes" en worden de woorden "strategische en operationele" geschrapt; 2° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "De Vlaamse Regering maakt ook een analyse op van de maatschappelijke context waarin die doelstellingen gerealiseerd moeten worden."; 3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "strategische en operationele" geschrapt; 4° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "In dat actieplan worden alleen de acties opgenomen die aanvullend aan het reguliere beleid binnen de domeinen genomen worden en waarbij er samenwerking tussen beleidsdomeinen vereist is."; 5° in paragraaf 1, derde lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° een beknopte omschrijving van de geformuleerde doelstellingen en de beleidsdomeinen waarvoor ze gelden;"; 6° in paragraaf 1, derde lid, wordt punt 2° opgeheven;7° paragraaf 2 wordt opgeheven;8° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "en de actualisatie van het geïntegreerd actieplan, vermeld in paragraaf 2," opgeheven;9° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.De Vlaamse Regering bepaalt de beleidsdomeinen en de betrokken departementen en intern en extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid die relevant zijn voor het integratiebeleid.

Binnen de beleidsdomeinen die de Vlaamse Regering als relevant aanwijst, bereiden de Vlaamse Regering en de betrokken departementen en intern en extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in artikel 4, voor. Ze voeren het voormelde integratiebeleid ook uit en evalueren het.

Bij de evaluatie van het Vlaamse integratiebeleid, vermeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de definitie van personen van buitenlandse herkomst, vermeld in artikel 2, 21° /1.".

Art. 7.Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de departementen en de intern en extern verzelfstandigde agentschappen het integratiebeleid vormgeven.".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 3, eerste lid" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 3".

Art. 9.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, wordt de zinsnede ", eerste lid, 1° en 2° " vervangen door de zinsnede ", 1° ".

Art. 10.In artikel 16, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "de raad van bestuur" vervangen door de woorden "het bestuursorgaan".

Art. 11.In artikel 17, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 18 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt punt a) opgeheven;2° in punt 5° wordt het woord "redzaamheid" vervangen door het woord "zelfredzaamheid".

Art. 12.In artikel 18 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015301 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen sluiten, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. Jaarlijks kunnen aan het EVA ten laste van de algemene uitgavenbegroting en binnen de beschikbare begrotingskredieten van de Vlaamse Gemeenschap algemene werkingssubsidies, investeringssubsidies en projectsubsidies toegekend worden.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels en modaliteiten vastleggen voor de wijze van de financiering van het EVA. De regels en modaliteiten voor de toekenning, de terugvordering en de verantwoording van de subsidies, de indiening van aanvragen en verantwoordingsstukken, de eenmalige gegevensopvraging en voor de onverenigbaarheden en de procedure voor de controle op de aanwending van de subsidies worden vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 19.".

Art. 13.In artikel 19, tweede lid, 8°, van hetzelfde decreet worden de woorden "de raad van bestuur" vervangen door de woorden "het bestuursorgaan".

Art. 14.In artikel 20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 18 januari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, 2°, wordt de zinsnede "artikel 17, tweede lid, 6° " vervangen door de zinsnede "artikel 17, tweede lid, 6°, van dit decreet";2° in paragraaf 1, eerste lid, 5°, wordt de zinsnede "artikel 2, 4°, " vervangen door de zinsnede "artikel 2, 4°, van dit decreet" en worden de woorden "het OCMW" vervangen door de woorden "het lokaal bestuur";3° in paragraaf 1, eerste lid, 6°, wordt de zinsnede "afdeling 3" vervangen door de zinsnede "afdeling 3 van dit decreet", wordt de zinsnede "artikel 2, 4°, " vervangen door de zinsnede "artikel 2, 4°, van dit decreet" en wordt de zinsnede "afdeling 9" vervangen door de zinsnede "afdeling 9 van dit decreet";4° in paragraaf 1, eerste lid, 7°, wordt de zinsnede "artikel 4, § 4, 2° " vervangen door de zinsnede "artikel 4, § 4, 2°, van dit decreet"; 5° aan paragraaf 1, eerste lid, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° het EVA toelaten om persoonsgegevens van inburgeraars, die vallen onder de toepassing van artikel 1/2 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die opgenomen zijn in het cliëntvolgsysteem, elektronisch mee te delen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, met het oog op informatiedeling en ter uitvoering van de kerntaak van het EVA, vermeld in artikel 17, tweede lid, 4°, van dit decreet."; 6° in paragraaf 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd dat luidt als volgt: "De elektronische mededeling van persoonsgegevens, vermeld in het eerste lid, 8°, is beperkt tot: 1° de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van de inburgeraars, vermeld in het eerste lid, 8° ;2° de vermelding of deze inburgeraars een inburgeringscontract hebben ondertekend; 3° de vermelding of deze inburgeraars een attest van inburgering hebben behaald."; 7° in paragraaf 1 wordt aan het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, de zinsnede "en 8° " toegevoegd;8° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, a)" vervangen door de zinsnede "dat behoort tot het taalbeleid, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, b), van dit decreet".

Art. 15.In artikel 22 van hetzelfde decreet wordt het woord "EVA" vervangen door de zinsnede "departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4,".

Art. 16.In artikel 24, § 1, derde en vierde lid, en § 2, eerste en tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de raad van bestuur" vervangen door de woorden "het bestuursorgaan".

Art. 17.In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke planen rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd" toegevoegd; 2° aan paragraaf 3 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Het EVA coördineert de afstemming met de instanties, vermeld in het eerste lid, om de taken en de kerntaken, vermeld in artikel 17, uit te voeren.".

Art. 18.In artikel 26, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "asielzoeker gedurende een termijn van vier maanden na indiening van zijn asielaanvraag" vervangen door de woorden "verzoeker om internationale bescherming die niet in een andere hoedanigheid in het Rijksregister is ingeschreven";2° in het eerste lid, 3°, wordt tussen de zinsnede "tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad" en de woorden "die voldaan heeft" de zinsnede ", met uitzondering van de begeleide minderjarige verzoeker om internationale bescher- ming die niet in een andere hoedanigheid in het Rijksregister is ingeschreven," ingevoegd;3° in het derde lid wordt het woord "asielzoeker" vervangen door de woorden "verzoeker om internationale bescherming" en wordt het woord "asielaanvraag" vervangen door de woorden "verzoek om internationale bescherming";4° in het derde lid wordt tussen de zinsnede "eerste lid, 1° " en de zinsnede ", wordt" de zinsnede "en 3° " ingevoegd.

Art. 19.In artikel 27 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015035758 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° om de doelstellingen van de onderdelen van het inburgeringstraject te behalen."; 2° aan paragraaf 3 worden een derde, vierde, vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "In afwijking van het eerste lid, 2°, hoeft de verplichte inburgeraar de doelstellingen van de vormingspakketten niet te behalen als het voor hem door beperkte leercapaciteiten onmogelijk is om die doelstellingen te behalen.De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering.

Voor de volgende specifieke categorieën kan de Vlaamse Regering voorzien in een uitstel van de termijn waarin de inburgeraar zich moet aanmelden: 1° voor de inburgeraars, vermeld in artikel 26, § 1, die werken of studeren en kunnen bewijzen dat zij niet in staat zijn om dat werk of de opleiding te combineren met het volgen van een inburgeringstraject;2° voor de inburgeraars die om medische of persoonlijke redenen in de onmogelijkheid verkeren om te voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding, vermeld in het eerste lid, 1°. De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder medische of persoonlijke redenen als vermeld in het vierde lid, 2°.

De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder het begrip werken en onder het begrip studeren, vermeld in het vierde lid, 1°. "; 3° paragraaf 4, tweede lid, wordt vervangen door wat volgt: "De Vlaamse Regering bepaalt de nadere uitvoering en voorwaarden van de verplichtingen, vermeld in paragraaf 3."; 4° in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 29, § 1, derde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 31, § 1";5° er wordt een paragraaf 5/1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 5/1.De Vlaamse Regering kan andere categorieën bepalen die vrijgesteld worden van een of meer onderdelen van het inburgeringstraject, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid.".

Art. 20.Artikel 28 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 28.§ 1. De gemeente waar de inburgeraar voor het eerst met een verblijfstitel van meer dan drie maanden in het Rijksregister ingeschreven wordt, informeert die persoon over het inburgeringsbeleid en verwijst hem door naar het EVA. De gemeente wijst de verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, § 5 en § 6, op de verplichtingen, vermeld in artikel 27, § 3, die in voorkomend geval op hen van toepassing zijn, en wijst hen ook op de sancties, vermeld in artikel 40. § 2. Het EVA brengt de verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, § 5 en § 6, op de hoogte van zijn inburgeringsplicht.

Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, informeert het EVA de inburgeraar, vermeld in artikel 20, § 1, eerste lid, 3°, a), over het inburgeringsbeleid. § 3. Het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat de Vlaamse Regering aanwijst, informeert de verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 2°, over het inburgeringsbeleid en de inburgeringsplicht, en verwijst hem door naar het EVA. § 4. De Vlaamse Regering regelt de nadere uitvoering van paragraaf 1 tot en met 3.".

Art. 21.Artikel 29 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 18 januari 2019, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 29.§ 1. Het inburgeringstraject laat de inburgeraars toe te komen tot grotere zelfredzaamheid.

Het inburgeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen: 1° een vormingspakket maatschappelijke oriëntatie als vermeld in artikel 30;2° een vormingspakket opleiding Nederlands als tweede taal als vermeld in artikel 31;3° een inschrijving bij de VDAB of bij Actiris als vermeld in artikel 32;4° een participatieen netwerktraject als vermeld in artikel 33. De inschrijving bij de VDAB of bij Actiris, vermeld in het tweede lid, 3°, behoort alleen tot het inburgeringstraject van inburgeraars op beroepsactieve leeftijd die wettelijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Het participatie- en netwerktraject, vermeld in het tweede lid, 4°, kan worden opgenomen in het inburgeringscontract door een inburgeraar die niet verplicht is het inburgeringstraject te volgen.

Onder voorbehoud van de bepalingen van deze onderafdeling bepaalt de Vlaamse Regering: 1° de organisatie van het inburgeringstraject;2° de inhoud, voorwaarden en kwaliteitscriteria van de vormingspakketten en het participatie- en netwerktraject voor de inburgeraars. § 2. Het EVA behoudt het overzicht over het inburgeringstraject, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, en rapporteert daarover aan de Vlaamse Regering en de gemeenten in kwestie van het Nederlandse taalgebied. § 3. Het inburgeringstraject, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, duurt vanaf de aanmelding bij het EVA tot op het ogenblik dat de doelstellingen van de onderdelen van het inburgeringstraject zijn behaald en de inburgeraar is toegeleid naar de reguliere voorzieningen.".

Art. 22.Artikel 30 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 30.§ 1. Het EVA organiseert het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 1°, voor de inburgeraars. § 2. Het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 1°, heeft als doelstelling in een zo kort mogelijke tijd het zelfstandiger functioneren te verhogen, enerzijds door de kennis van de rechten en de plichten en de kennis van en het inzicht in onze samenleving en haar basiswaarden aan te reiken en anderzijds door een aanzet te geven tot het ontwikkelen van enkele competenties die noodzakelijk zijn voor de zelfredzaamheid van de inburgeraars.

De inburgeraar toont aan dat hij de doelstelling van het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie heeft behaald door te slagen voor een test die het EVA organiseert. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en regels voor die test. § 3. Deelname aan het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 1°, is afhankelijk van de eenmalige betaling van een retributie. De Vlaamse Regering stelt het bedrag van de retributie vast en bepaalt de nadere modaliteiten van die retributie.

Deelname aan de test, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, is afhankelijk van de betaling van een retributie. De Vlaamse Regering stelt het bedrag van de retributie vast en bepaalt de nadere modaliteiten van die retributie.

In afwijking van het eerste en tweede lid, kan de Vlaamse Regering een vrijstelling verlenen voor een inburgeraar die ingeschreven is in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voor de retributie, vermeld in het eerste en tweede lid.".

Art. 23.Artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 31.§ 1. Het vormingspakket Nederlands als tweede taal, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 2°, dat de centra, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, a) tot en met e), aanbieden, heeft als doelstelling om in een zo kort mogelijke tijd het Nederlands te beheersen op het taalvaardigheidsniveau A2, zoals omschreven in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, als opstap naar een vervolgcursus.

Als de inburgeraar een vormingspakket Nederlands als tweede taal volgt bij de centra, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, a) en b), van dit decreet, biedt dat vormingspakket het taalniveau van de opleiding Nederlands als tweede taal dat de opleiding NT2 Breakthrough/Waystage R1 omvat.

Voor inburgeraars die een opleiding in het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 6, 1°, van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, volgen, zal de Vlaamse Regering afwijken van de bepalingen, vermeld in het eerste lid. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop het taalvaardigheidsniveau, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, wordt vastgesteld. § 3. Het vormingspakket Nederlands als tweede taal dat binnen de centra wordt aangeboden, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, a) tot en met d), valt onder de bepalingen over de kwaliteitscontrole die op die centra van toepassing zijn.".

Art. 24.Artikel 32 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 32.§ 1. De inschrijving bij de VDAB of Actiris, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 3°, heeft als doelstelling de economische zelfredzaamheid van de inburgeraar te versterken. § 2. De inburgeraars die ingeschreven zijn in het Rijksregister in een gemeente van het Nederlandse taalgebied zijn verplicht zich in te schrijven bij de VDAB. De inburgeraars die ingeschreven zijn in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voldoen aan de voorwaarde van artikel 29, § 1, tweede lid, 3°, door zich in te schrijven bij Actiris. § 3. De inburgeraar toont op een van de volgende wijzen aan dat hij de doelstelling van de inschrijving bij de VDAB of bij Actiris heeft behaald: 1° door zich in te schrijven bij de VDAB of bij Actiris binnen maximaal zestig dagen na de ondertekening van het inburgeringscontract;2° door aan te tonen dat hij werkt op het ogenblik van de ondertekening van het inburgeringscontract;3° door aan te tonen dat hij werkt voor de termijn van maximaal zestig dagen verstreken is na de ondertekening van het inburgeringscontract. De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder het begrip werken, vermeld in het eerste lid.".

Art. 25.Artikel 33 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 33.§ 1. Het participatie- en netwerktraject, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, 4°, heeft als doelstelling een betere participatie en integratie te bewerkstelligen door een netwerk te creëren. § 2. De inburgeraar toont op een van de volgende wijzen aan dat hij de doelstelling van het participatie- en netwerktraject heeft behaald: 1° door aan te tonen dat hij gedurende minimaal veertig uur heeft deelgenomen aan het participatie- en netwerktraject gedurende de termijn van het inburgeringscontract, vermeld in artikel 34/2, § 1, 4° ;2° door aan te tonen dat hij werkt of studeert op het ogenblik van de ondertekening van het inburgeringscontract;3° door aan te tonen dat hij werkt of studeert na de ondertekening van het inburgeringscontract en voordat het inburgeringstraject afloopt. De Vlaamse Regering bepaalt nader wat wordt verstaan onder het begrip werken en het begrip studeren, vermeld in het eerste lid.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en regels over het participatie- en netwerktraject.".

Art. 26.Artikel 34 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 34.Het inburgeringstraject wordt ondersteund door trajectbegeleiding die het EVA op maat aanbiedt en die de inburgeraars, met toepassing van artikel 34/4, zo snel mogelijk toeleidt naar de reguliere voorzieningen met het oog op participatie op zowel professioneel, educatief en sociaal vlak.

Trajectbegeleiding is een methodiek om de inburgeraars individueel en op maat te begeleiden tijdens het inburgeringstraject. De trajectbegeleiding staat garant voor de integrale benadering van het inburgeringstraject dat in samenspraak met de betrokken inburgeraar wordt uitgevoerd.

De trajectbegeleiding omvat de loopbaanoriëntatie die tot doel heeft een individueel proces te ondersteunen en te begeleiden, waarbij de inburgeraar de eigen levensloopbaan uittekent en daarbij onder meer inzicht verwerft in de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem. De competenties die al aanwezig zijn, worden daarbij vertaald naar onze samenleving.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden en regels voor de trajectbegeleiding.".

Art. 27.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 34/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 34/1.§ 1. Voor het inburgeringstraject kan worden aangevat, gaat het EVA in overleg met de inburgeraar na welke onderdelen tot het inburgeringstraject van de inburgeraar behoren en of de doelstellingen van de onderdelen, vermeld in artikel 29, § 1, tweede lid, al zijn behaald. Als de doelstellingen al zijn behaald, verleent het EVA de betrokkene een vrijstelling voor de onderdelen waarvan de doelstellingen zijn behaald.

Inburgeraars die al de doelstellingen van alle onderdelen van het inburgeringstraject die op hen van toepassing zijn, hebben behaald, tekenen geen inburgeringscontract en krijgen onmiddellijk een inburgeringsattest als vermeld in artikel 34/3, eerste lid. Als het om een inburgeraar als vermeld in paragraaf 2 gaat, brengt het EVA de VDAB of het OCMW, naargelang van het geval, daarvan op de hoogte. § 2. In afwijking van paragraaf 1 biedt het EVA aan een inburgeraar die verplicht ingeschreven werkzoekende is en niet behoort tot de prioritaire categorieën, vermeld in artikel 26, § 3, en die naar het EVA is doorverwezen door de VDAB, de onderdelen van het inburgeringstraject aan die de VDAB bij de doorverwijzing heeft aangewezen. De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat verstaan wordt onder doorverwijzing.

In afwijking van paragraaf 1 biedt het EVA aan een inburgeraar die inkomsten verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, op voorwaarde dat hij niet behoort tot de prioritaire categorieën, vermeld in artikel 26, § 3, en die naar het EVA is doorverwezen door een OCMW, de onderdelen van het inburgeringstraject aan die het OCMW bij de doorverwijzing heeft aangewezen. § 3. Uiterlijk dertig dagen na de aanmelding is duidelijk voor welke onderdelen het EVA de inburgeraar vrijstelt.

Uiterlijk negentig dagen na de aanmelding, ondertekent de inburgeraar het inburgeringscontract, vermeld in artikel 34/2.

Voor de volgende specifieke categorieën kan de Vlaamse Regering voorzien in een uitstel van de termijn, vermeld in het tweede lid: 1° voor de inburgeraars, vermeld in artikel 26, § 1, die werken of studeren en kunnen bewijzen dat zij niet in staat zijn om dat werk of de opleiding te combineren met het volgen van een inburgeringstraject;2° voor de inburgeraars die om medische of persoonlijke redenen tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren om het inburgeringcontract te ondertekenen. De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder medische en persoonlijke redenen als vermeld in het derde lid, 2°.

De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder werken en studeren als vermeld in het derde lid, 1°. § 4. Het EVA bepaalt de vormingspakketten en het participatie- en netwerktraject in overleg met de inburgeraar en houdt rekening met de volgende aspecten: 1° de kennis, de vaardigheden en de competenties die de inburgeraar al heeft verworven;2° de persoonlijke situatie van de inburgeraar. Minimaal een van de twee vormingspakketten wordt opgestart binnen negentig dagen na de ondertekening van het inburgeringscontract door de inburgeraar. Voor de volgende specifieke categorieën kan de Vlaamse Regering afwijken van de voormelde termijn: 1° voor de inburgeraars, vermeld in artikel 26, § 1, die werken of studeren en kunnen bewijzen dat zij niet in staat zijn om dat werk of de opleiding te combineren met het volgen van een inburgeringstraject;2° voor de inburgeraars die om medische of persoonlijke redenen die termijn niet kunnen respecteren. De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder medische en persoonlijke redenen als vermeld in het tweede lid, 2°.

De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder werken en studeren als vermeld in het tweede lid, 1°. ".

Art. 28.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 34/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 34/2.§ 1. Om het inburgeringstraject te kunnen aanvatten, ondertekent de inburgeraar een inburgeringscontract dat minstens de volgende elementen bevat: 1° een bepaling over de essentiële rechten en plichten die in onze samenleving moeten worden gerespecteerd; 2° de onderdelen die behoren tot het inburgeringstraject van de inburgeraar, waarbij wordt aangegeven voor welke onderdelen de inburgeraar is vrijgesteld en voor welke niet;3° de vermelding in welke specifieke cursus de inburgeraar wordt ingeschreven, voor minimaal één vormingspakket;4° de termijn waarin het inburgeringstraject wordt afgerond, waarbij de duur van het vormingspakket Nederlands als tweede taal als termijn voor het volledige inburgeringstraject wordt gehanteerd. § 2. De Vlaamse Regering legt de inhoud vast van de bepaling over de essentiële rechten en plichten, vermeld in paragraaf 1, 1°. § 3. Voor de volgende specifieke categorieën kan de Vlaamse Regering voorzien in een opschorting van het inburgeringstraject voor de inburgeraars: 1° de inburgeraars, vermeld in artikel 26, § 1, die werken of studeren en kunnen bewijzen dat zij niet in staat zijn om dat werk of de opleiding te combineren met het volgen van een inburgeringstraject;2° de inburgeraars die om medische of persoonlijke redenen hun inburgeringstraject moeten onderbreken. De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder medische of persoonlijke redenen als vermeld in het eerste lid, 2°.

De Vlaamse Regering bepaalt nader wat verstaan wordt onder werken en studeren als vermeld in het eerste lid, 1°. § 4. De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen van het inburgeringscontract en kan de elementen van het inburgeringscontract, vermeld in paragraaf 1, verder aanvullen.".

Art. 29.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 34/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 34/3.Als de inburgeraar minstens de doelstellingen voor elk onderdeel van het inburgeringstraject, zoals opgenomen in het inburgeringscontract, vermeld in artikel 34/2, § 1, heeft bereikt, reikt het EVA aan die persoon een attest van inburgering uit. Als het om een inburgeraar als vermeld in artikel 34/1, § 2, gaat, brengt het EVA de VDAB of het OCMW, naargelang van het geval, daarvan op de hoogte.

Als het EVA vaststelt dat een inburgeraar van de inburgeringsplicht vrijgesteld is met toepassing van artikel 27, § 2, reikt het EVA aan die persoon een attest van vrijstelling uit.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het attest van inburgering, vermeld in het eerste lid, en het attest van vrijstelling, vermeld in het tweede lid.".

Art. 30.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 34/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 34/4.Conform artikel 34 wordt de inburgeraar zo snel mogelijk toegeleid naar de reguliere voorzieningen.

De toeleiding, vermeld in het eerste lid, verloopt volgens een samenwerkingsovereenkomst die met de reguliere voorzieningen gesloten wordt. De samenwerkingsovereenkomst bevat minstens een regeling om de resultaten van die persoon terug te koppelen naar het EVA. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen voor de toeleiding.

De inburgeraar heeft recht op deelname aan een aanbod dat aansluit bij zijn inburgeringstraject en bij zijn levensloopbaan. Het aanbod beoogt een volwaardige participatie van de inburgeraar in de samenleving.

De reguliere voorzieningen waarnaar de inburgeraars worden toegeleid, bouwen een behoeftedekkend aanbod uit.

De reguliere voorzieningen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kunnen meewerken aan de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het EVA.".

Art. 31.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 34/5 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 34/5.§ 1. De verplichte inburgeraar aan wie een inburgeringsattest is uitgereikt, zoals vermeld in artikel 34/3, eerste lid, is verplicht om binnen de 24 maanden na het uitreiken van het inburgeringsattest, over een taalvaardigheid van het Nederlands te beschikken die overeenstemt met niveau B1 mondeling van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de taalvaardigheid wordt vastgesteld. § 2. In afwijking van paragraaf 1 wordt de inburgeraar vrijgesteld van de verplichting, vermeld in paragraaf 1, in volgende gevallen: 1° de inburgeraar behoort niet langer tot de beroepsactieve leeftijd;2° de inburgeraar kan aantonen dat hij 6 maanden onafgebroken heeft gewerkt of gestudeerd gedurende de periode van 24 maanden na het uitreiken van het inburgeringsattest.De Vlaamse Regering bepaalt wat verstaan wordt onder 6 maanden onafgebroken werken en studeren en bepaalt de wijze waarop dit kan worden aangetoond; 3° de inburgeraar kan aantonen dat hij blijvend niet kan voldoen aan de verplichting, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, omdat hij ernstig ziek is of een mentale of fysieke handicap heeft of over beperkte leercapaciteiten beschikt.De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de inburgeraar dat kan aantonen.

De Vlaamse Regering bepaalt een uitstelregeling voor de inburgeraar die om medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan voldoen aan de verplichting.".

Art. 32.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 34/6 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 34/6.Aan de kandidaatnwijkeling kan in het land van herkomst een starterspakket met het oog op inburgering worden aangeboden dat hem in staat stelt zich beter voorbereid te vestigen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

In het eerste lid wordt verstaan onder starterspakket met het oog op inburgering: een kosteloos informatiepakket dat ter beschikking wordt gesteld van de kandidaatnwijkeling zodat hij zich in het land van herkomst kan voorbereiden op zijn vestiging in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De overige bepalingen van dit decreet zijn niet van toepassing op de kandidaatinwijkeling, vermeld in het eerste lid.".

Art. 33.In artikel 39 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.Het EVA controleert of de verplichte inburgeraar: 1° zich heeft aangemeld bij het EVA;2° van elk onderdeel van zijn inburgeringstraject de doelstellingen heeft bereikt;3° regelmatig heeft deelgenomen aan de vormingspakketten;4° zijn verplichting is nagekomen, vermeld in artikel 34/5. De Vlaamse Regering regelt de controle, vermeld in het eerste lid.

Het EVA meldt aan het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat de Vlaamse Regering aanwijst, met het oog op een toepassing van de sanctie, vermeld in artikel 40, als een verplichte inburgeraar: 1° zich niet heeft aangemeld bij het EVA binnen negentig dagen nadat voor hem de plicht tot inburgering is ontstaan;2° het inburgeringstraject onrechtmatig vroegtijdig beëindigt;3° de doelstellingen van de onderdelen van het inburgeringstraject niet heeft behaald en niet regelmatig heeft deelgenomen aan de vormingspakketten; 4° zijn verplichting, vermeld in artikel 34/5, niet is nagekomen."; 2° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.In afwijking van paragraaf 1 meldt het EVA in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, derde lid, een inburgeraar die de VDAB heeft doorverwezen naar het EVA, en die verplicht ingeschreven werkzoekende is, aan de VDAB met het oog op een toepassing van de sancties, vermeld in de ter zake relevante regelgeving. De Vlaamse Regering kan nader bepalen wat verstaan wordt onder doorverwijzing.

In afwijking van paragraaf 1 meldt het EVA in de gevallen, vermeld in paragraaf 1, derde lid, een inburgeraar voor wie het volgen van een inburgeringscursus is opgenomen als voorwaarde voor de toekenning of het behoud van inkomsten uit maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, aan het OCMW in kwestie, met het oog op een toepassing van de sancties, vermeld in de ter zake relevante regelgeving."; 3° in paragraaf 4, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 31, § 3" vervangen door de zinsnede "27, § 3, vierde lid, 1°, artikel 34/1, § 3, derde lid, 1°, en § 4, tweede lid, 1°, en artikel 34/2, § 3, eerste lid, 1° ";4° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden "onderdeel van het vormingsprogramma" vervangen door het woord "inburgeringstraject";5° in paragraaf 4, tweede lid, worden de woorden "onderdeel van het vormingsprogramma" vervangen door het woord "vormingspakket";6° in paragraaf 4, derde lid, wordt de zinsnede "artikel 31, § 3, eerste en tweede lid" vervangen door de zinsnede "27, § 3, vierde lid, 1°, artikel 34/1, § 3, derde lid, 1°, en § 4, tweede lid, 1°, en artikel 34/2, § 3, eerste lid, 1° ";7° in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 39, § 1, derde en vierde lid," telkens vervangen door de zinsnede "paragraaf 1, derde lid," en wordt de zinsnede "artikel 39, § 3," vervangen door de zinsnede "paragraaf 3,";8° in paragraaf 5, eerste lid, wordt de zinsnede "de opleiding Nederlands als tweede taal, vermeld in artikel 29, § 1, derde lid, onrechtmatig vroegtijdig heeft beëindigd of" vervangen door de woorden "een vormingspakket" en wordt de zinsnede "het taalniveau van de opleiding NT2, vermeld in artikel 29, § 1, derde lid," vervangen door de zinsnede "de doelstellingen, vermeld in artikel 30, § 2, eerste lid, en in artikel 31, § 1,".

Art. 34.In artikel 40, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden woorden "de inburgeraars en" en de woorden "en vierde" opgeheven.

Art. 35.In hoofdstuk 6 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015, 7 december 2018, 18 januari 2019 en 19 juni 2020, wordt afdeling 4, die bestaat uit artikel 41 en 42, opgeheven.

Art. 36.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 43/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 43/1.§ 1. De dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen behoort tot het taalbeleid, vermeld in artikel 17, tweede lid, 2°, b). § 2. Sociaal tolken is een instrument dat de mondelinge communicatie ondersteunt van de gebruikers, vermeld in artikel 43/2, § 1, met anderstalige cliënten door de mondelinge boodschap volledig en getrouw om te zetten uit een brontaal in een doeltaal. De volgende vormen van sociaal tolken worden onderscheiden: 1° sociaal tolken op afstand, waarbij de sociaal tolk het gesprek tussen de gebruiker en de anderstalige cliënt of cliënten op afstand tolkt;2° sociaal tolken ter plaatse, waarbij de sociaal tolk fysiek aanwezig is bij het gesprek tussen de gebruiker en de anderstalige cliënt of cliënten. Sociaal vertalen is een instrument dat de schriftelijke communicatie ondersteunt van de gebruikers met anderstalige cliënten, door de geschreven boodschap volledig en getrouw om te zetten uit een brontaal in een doeltaal. § 3. In deze paragraaf wordt verstaan onder Vlaams register voor sociaal tolken en sociaal vertalen: het centraal gegevensbestand van gecertificeerde sociaal tolken en sociaal vertalers dat het EVA beheert.

Het sociaal tolken en het sociaal vertalen worden gedaan door tolken en vertalers die opgenomen zijn in het Vlaams register voor sociaal tolken en sociaal vertalen.

Andere tolken en vertalers inzetten dan tolken en vertalers die opgenomen zijn in het Vlaams register voor sociaal tolken en sociaal vertalen is alleen toegestaan als voor de tolk- of vertaalvraag geen tolk of vertaler beschikbaar is in het voormelde register.".

Art. 37.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 43/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 43/2.§ 1. Gebruikers die een beroep kunnen doen op het sociaal tolken en het sociaal vertalen, zijn de voorzieningen, organisaties en openbare besturen die actief zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. § 2. Het EVA biedt het sociaal tolken en het sociaal vertalen aan.

Door kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen, toe te passen en bij te sturen zorgt het EVA voor het continue proces van kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van het sociaal tolken en het sociaal vertalen. § 3. De dienstverlening sociaal tolken en de dienstverlening sociaal vertalen van het EVA aan de gebruikers worden nader geregeld in samenwerkingsovereenkomsten met de gebruikers, vermeld in paragraaf 1.

Alleen gebruikers als vermeld in paragraaf 1, die een samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, kunnen een beroep doen op de dienstverlening van het sociaal tolken en het sociaal vertalen.

In de samenwerkingsovereenkomst worden de modaliteiten en de tarifering van de tolk- en vertaalprestaties bepaald.

De samenwerkingsovereenkomst, vermeld in het eerste lid, bepaalt of de gebruiker, vermeld in paragraaf 1, dan wel de gebruikersoverheid, naargelang van het geval, de te presteren tolk- en vertaalprestaties betaalt. De gebruikersoverheid moet partij zijn bij de samenwerkingsovereenkomst voor ze verplicht kan worden om de tolk- en vertaalprestaties te betalen.

In het derde lid wordt verstaan onder gebruikersoverheid: de overheid die de maatschappelijke voorzieningen subsidieert die een beroep doen op een sociaal tolk of een sociaal vertaler. De gebruikersoverheid kan ook zelf gebruiker zijn.

De Vlaamse Regering kan de nadere modaliteiten bepalen van de dienstverlening sociaal tolken en de dienstverlening sociaal vertalen.".

Art. 38.In artikel 46 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 2° worden de woorden "die actief zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad" toegevoegd;2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De Vlaamse Regering bepaalt wat verstaan moet worden onder voorzieningen, organisaties en openbare besturen die actief zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, vermeld in het eerste lid, 2°.".

Art. 39.In artikel 46/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/05/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015035758 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 januari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2019 pub. 11/02/2019 numac 2019040165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede ", hetzij bij een centrum als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, hetzij bij een andere aanbieder van Nederlands als tweede taal." vervangen door de zinsnede "bij een centrum als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°. "; 2° in punt 1°, d), worden tussen de zinsnede "elk centrum, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, " en de zinsnede "is ervoor verantwoordelijk om binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit Nederlands als tweede taal te voorzien in een kwaliteitsvol aanbod Nederlands als tweede taal;" de woorden "en elke andere aanbieder Nederlands als tweede taal" geschrapt; 3° in punt 2° wordt de zinsnede ", en van eventuele andere aanbieders Nederlands als tweede taal" geschrapt.

Art. 40.In artikel 47, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "artikel 3, eerste lid, 1° en 2°, " vervangen door de zinsnede "artikel 3, 1° ".

Art. 41.In artikel 48 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur type decreet prom. 22/12/2017 pub. 25/04/2018 numac 2018040121 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type decreet prom. 22/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032267 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 6°, 7° en 8° wordt het getal "32" telkens vervangen door het getal "28"; 2° punt 9° wordt vervangen door wat volgt: "9° artikel 34/3, tweede lid;"; 3° punt 10° wordt vervangen door wat volgt: "10° artikel 34/4, vijfde lid;"; 4° een punt 10° /1 wordt ingevoegd, dat luidt als volgt: "10° /1 artikel 34/5;"; 5° in punt 12° worden de woorden "en vierde" opgeheven.

Art. 42.Artikel 49 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel 51 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "de uitvoering van" en de woorden "het Vlaamse integratiebeleid" worden de woorden "onderdelen van" ingevoegd;2° een tweede tot en met zevende lid worden toegevoegd, die luiden als volgt: "Het Vlaamse integratiebeleid wordt wetenschappelijk onderbouwd via monitoring, beleidsverkennend en beleidsevaluatief onderzoek en statistische studies.Hiervoor worden analyses uitgevoerd op basis van administratieve data en kunnen bevragingen bij personen van Belgische en buitenlandse herkomst uitgevoerd worden.

Om de doelstelling, vermeld in het tweede lid, te bereiken kunnen onderzoeksinstellingen of het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4, van dit decreet, per- soonsgegevens van personen van Belgische en buitenlandse herkomst verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met titel 4 van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Met het oog op het realiseren van de doelstelling, vermeld in het tweede lid, zal het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4, van dit decreet, periodiek bevragingen uitvoeren bij personen van Belgische en buitenlandse herkomst. Voor het uitvoeren van deze bevragingen zal het departement of het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 16, § 4, van dit decreet, optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor volgende persoonsgegevens: 1° persoonlijke kenmerken en identificatiegegevens afkomstig van het Rijksregister op basis van de steekproeftrekking;2° de op basis van toestemming gevraagde persoonsgegevens. De gegevens, vermeld in het vierde lid, 1°, worden vernietigd wanneer het veldwerk is gefinaliseerd en de kwaliteit van de steekproef en de bevraagde gegevens is gecontroleerd.

De gegevens, vermeld in het vierde lid, 2°, worden voor langere termijn bijgehouden voor verder wetenschappelijk en historisch onderzoek en voor statistische doeleinden.

De gegevens, vermeld in het vierde lid, 2°, kunnen met het oog op verder wetenschappelijk en statistisch onderzoek doorgegeven worden aan onderzoeksinstellingen.".

Art. 44.Dit decreet treedt in werking op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 juli 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Documenten: - Ontwerp van decreet : 818 - Nr.1 - Amendementen : 818 - Nrs. 2 en 3 - Verslag van de hoorzitting : 818 - Nr. 4 - Verslag : 818 - Nr. 5 - Amendementen na indiening van het verslag : 818 - Nrs. 6 en 7 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 818 - Nr. 8 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 7 juli 2021.

^