Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2022
gepubliceerd op 09 augustus 2022

Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, wat betreft de optimalisatie van de werking van de regionale technologische centra

bron
vlaamse overheid
numac
2022015518
pub.
09/08/2022
prom.
08/07/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, wat betreft de optimalisatie van de werking van de regionale technologische centra (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, wat betreft de optimalisatie van de werking van de regionale technologische centra HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008035118 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, gewijzigd bij de decreten van 17 juni 2016 en 9 juli 2021, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De werking van een RTC is erop gericht: 1° synergieën te creëren tussen onderwijsinstellingen en de ondernemingswereld om innovatie in het onderwijs te brengen;2° leerlingen optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarktrealiteit;3° het onderwijs te ondersteunen op het vlak van innovatie, techniek, technologie en arbeidsmarktrealiteit; 4° een brede groep leraren aansluiting te laten vinden bij hedendaagse en toekomstgerichte technologie en arbeidsmarktrealiteit.".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/05/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011202758 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Een RTC neemt concrete initiatieven voor de volgende aspecten: 1° tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen de vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor onderwijs die een pedagogisch-didactische rol kan vervullen, door een of meer infrastructurele inbeddingen te ontwikkelen of te ondersteunen, op elkaar afstemmen;en 2° aanvullend op de nascholing in scholen professionalisering op het vlak van nieuwe technologieën en STEM faciliteren of coördineren;en 3° een platform creëren waarin onderwijsinstellingen en ondernemingen kennis en ervaring kunnen uitwisselen;en/of 4° tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen de mogelijkheden tot werkplekleren faciliteren;en/of 5° noden, behoeften en tendensen met betrekking tot materies op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt signaleren aan en ontvangen van het Departement Onderwijs en Vorming.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 mei 2011 en 19 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Een beheersovereenkomst bestaat uit: 1° algemene voorwaarden;2° een strategisch plan voor de vijf RTC's samen;3° een actieplan voor elk schooljaar voor de vijf RTC's samen. Een beheersovereenkomst bevat bepalingen over de resultaats- en inspanningsverbintenissen. De resultaatsverbintenissen betreffen minimaal cijfermatige afspraken over het aantal onderwijsinstellingen dat aan de RTC-acties deelneemt met leraren of leerlingen."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de inleidende zin "Het strategisch plan bevat minstens de volgende elementen:" vervangen door de volgende zin en zinsnede "De RTC's maken het strategisch plan op. Het strategisch plan bevat al de volgende elementen:"; 3° in paragraaf 2 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "De RTC's maken voor elk schooljaar een actieplan op voor de vijf RTC's samen.Het actieplan bevat concrete stappen om de strategische doelstellingen van het strategisch plan te bereiken. Voor de uitvoering van de identieke acties voor de vijf RTC's kunnen de provinciale of lokale samenwerkingspartners per RTC verschillen. Het voormelde actieplan kan per RTC worden aangevuld met RTC-specifieke acties die rekening houden met het provinciale, interregionale, regionale of lokale behoeftepatroon. Het actieplan bevat ook per RTC een financieel plan waarin de kosten en de opbrengsten van dat schooljaar begroot worden."; 4° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 mei 2011, 25 april 2014 en 17 juni 2016, wordt het woord "RTC" vervangen door het woord "RTC's".

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° een forfaitair bedrag dat is vastgesteld op 125.000 euro;"; 2° in paragraaf 2 wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° een variabel bedrag per RTC naar rato van het aantal regelmatige leerlingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en het stelsel voor leren en werken in het werkingsgebied van het betrokken RTC, geteld op 1 februari van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het betrokken schooljaar.Voor de toepassing van deze bepaling komen niet in aanmerking: a) de leerlingen van de eerste graad en de tweede graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs en van het buitengewoon secundair onderwijs, OV 4;b) de leerlingen van de derde graad van het voltijds gewoon algemeen en kunstsecundair onderwijs en van het buitengewoon algemeen en kunstsecundair onderwijs, OV 4;c) de leerlingen van het buitengewoon technisch en beroepssecundair onderwijs, OV 4, type 5;d) de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs, OV 3, observatiefase en opleidingsfase; e) de leerlingen van het gemoderniseerde Se-n-Se als beroepsgerichte specialisatie in het derde leerjaar van de derde graad, domeinen Kunst en Creatie en Taal en Cultuur."; 3° in paragraaf 3, 1°, wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) het saldo van 20 percent wordt uitbetaald na de indiening en de goedkeuring van het werkings- en activiteitenverslag over het betrokken schooljaar en de toetsing van de realisaties aan de resultaats- en inspanningsverbintenissen, vermeld in de beheersovereenkomst en het actieplan per schooljaar, vermeld in artikel 4, § 2;"; 4° in paragraaf 3, 2°, wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) het saldo van 20 percent wordt uitbetaald na de indiening en de goedkeuring van het werkings- en activiteitenverslag over het betrokken schooljaar en de toetsing van de realisaties aan de resultaats- en inspanningsverbintenissen, vermeld in de beheersovereenkomst en het actieplan per schooljaar, vermeld in artikel 4, § 2;"; 5° aan paragraaf 3 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° voor de toepassing van de bepalingen onder punt 1°, b), en 2°, b), geldt dat naast de goedkeuring van het werkings- en activiteitenverslag enkel de toetsing aan de resultaatsverbintenissen, vermeld in artikel 4, § 2, een vermindering van de uitbetaling van het saldo tot gevolg kan hebben, begrensd tot een maximum van 10 percent van de totale uit te betalen werkingstoelage.Als een resultaatsverbintenis niet wordt behaald, wordt de 10 percent a rato van het aantal behaalde resultaatsverbintenissen betaald.".

Art. 7.In artikel 7 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 mei 2011 en 17 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° worden de woorden "het bedrijfsleven of door openbare besturen" vervangen door de woorden "het ondernemingsleven of door overheden";2° in punt 7° wordt het woord "nascholingsprojecten" vervangen door het woord "professionaliseringsprojecten".

Art. 8.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032309 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXXI sluiten, wordt een hoofdstuk III/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk III/1. Governance".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032309 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXXI sluiten, wordt in hoofdstuk III/1, ingevoegd bij artikel 8, een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 7/1.De Vlaamse Regering richt een Vlaamse Stuurgroep RTC op.

De Vlaamse Stuurgroep RTC is samengesteld uit de volgende leden: 1° een voorzitter aangeduid door de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;2° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs;3° een vertegenwoordiger voor de Vlaamse minister bevoegd voor werk;4° zeven leden voorgedragen door de Vlaamse Onderwijsraad;5° vijf leden voorgedragen door de representatieve middenstands-, zelfstandigen-, werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;7° vijf vertegenwoordigers van de regionale technologische centra, met name één vertegenwoordiger per regionaal technologisch centrum;8° een vertegenwoordiger van het STEM-platform;9° een vertegenwoordiger van Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO;10° een waarnemend vertegenwoordiger van het Departement Onderwijs en Vorming;11° een waarnemend vertegenwoordiger van het Departement Werk en Sociale Economie. De instanties, vermeld in punt 2° tot en met 11°, duiden een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiging aan.

De leden, vermeld in punt 2° tot en met 9°, hebben stemrecht.

De leden van de stuurgroep worden aangesteld voor een periode van 5 jaar.

Het secretariaat wordt opgenomen door het Departement Onderwijs en Vorming.

De Vlaamse Stuurgroep RTC heeft de volgende opdrachten: 1° strategische doelstellingen voor alle RTC's samen voor de duur van de beheersovereenkomsten formuleren;2° operationele doelstellingen met inbegrip van prioriteiten voor alle RTC's samen voor de duur van de beheersovereenkomsten formuleren;3° RTC-acties op Vlaams niveau initiëren, ondersteunen en monitoren;4° RTC-acties op provinciaal niveau bewaken op inhoudelijke coherentie, ondersteunen en monitoren;5° advies verlenen over materies op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt. De doelstellingen, vermeld in het zevende lid, 1° en 2°, worden in de vorm van een advies ter beslissing aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

De Vlaamse Regering kan eveneens: 1° een vergoeding toekennen aan de leden van de Vlaamse Stuurgroep RTC; 2° nadere modaliteiten bepalen met betrekking tot de organisatie en werking van de Vlaamse Stuurgroep RTC.".

Art. 10.Artikel 12 van hetzelfde decreet, hersteld bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit decreet treedt in werking op 1 september 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2021-2022 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1313 - Nr.1 - Amendementen : 1313 - Nr. 2 - Verslag : 1313 - Nr. 3 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1313 - Nr. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Middagvergadering van 6 juli 2022.

^