Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 augustus 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de programmawet van 27 december 2006, teneinde eierstokkanker toe te voegen aan de lijst van de ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed. (1) type wet prom. 12/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204591 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen type wet prom. 17/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van het overbruggingsrecht naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden in de maand juli 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015376 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht, bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 14/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015378 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege type koninklijk besluit prom. 14/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015377 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van het beknopt voorlichtingsrapport en de maatschappelijke enquête bedoeld in de artikelen 8, derde lid, 17, § 1, tweede lid, 33, § 2, 34, § 2, tweede lid, 43, § 2, derde lid, en 95/12, § 2, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten type koninklijk besluit prom. 17/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015464 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot verlenging van het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins type koninklijk besluit prom. 10/04/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling in functieklassen van niveau A van het administratief en logistiek kader van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032130 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 24 april 2022 is machtiging verleend aan juffrouw Mattart, Elisa, geboren te Zinnik op 2 januari 2003, wonende te Asse, om haar naam in die van "De Beul" te veranderen. Bij koninklijk besluit van 24 april 2022 is machtiging verleend aan de heer Roosenbroeck, Bjorn type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032140 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 april 2022 is machtiging verleend aan de heer Kina, Nick Peter Anna, geboren te Bree op 7 augustus 1999, wonende te Kinrooi, om zijn naam in die van "Bosmans" te veranderen Bij koninklijk besluit van 10 april 2022 is machtiging verleend aan mevrouw De Meyer, Ilona Fra(...) type koninklijk besluit prom. 21/06/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032975 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de Federale Politieraad type koninklijk besluit prom. 17/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204467 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2020 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204468 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2020 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204469 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 30/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204590 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, § 2, zevende lid, van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032974 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing en hernieuwing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep Bij ministerieel besluit van 8 juni 2022, Artikel 1. Worden hernieuwd in het mandaat van bijzitter-persone a. Voor de lokale politie: - Als plaatsvervangende bijzitter: 1e ADV Ilse GEUENS b. Voor de (...)

decreet

type decreet prom. 08/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015518 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 14 december 2007 houdende de organisatie en werking van de regionale technologische centra, wat betreft de optimalisatie van de werking van de regionale technologische centra type decreet prom. 08/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022015517 bron vlaamse overheid Decreet tot uitvoering van dringende maatregelen om het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs te herwaarderen type decreet prom. 15/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032920 bron vlaamse overheid Decreet tot toevoeging van een paragraaf 9 en 10 aan artikel 47 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032328 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/05/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 10.000.000,00 euro aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest voor het ondersteunen van deze gemeenten in het kader van de tijdelijke bescherming van personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten voor het dienstjaar 2022

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 09/06/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032703 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Algemeen Beheerscomité betreffende een externe mutatie in de graad van eerste attaché in de Bicommunautaire dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032932 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de hervorming van de opvang voor jonge kinderen inzake de basisopleiding van het personeel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022204598 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd 'Gewest in transitie, luchtkwaliteit en staat van het leefmilieu' bij Leefmilieu Brussel

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022204577 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Analist-ontwikkelaar PHP, Full-Stack (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG20092 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2020. De lijst van gesla(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 15/07/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032918 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 40sexies van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

erratum

type erratum prom. 02/06/2022 pub. 09/08/2022 numac 2022032942 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019 betreffende de kabinetten van de ministers van de regering van de Franse Gemeenschap, het secretariaat van de regering van de Franse Gemeenschap en de SePAC. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022204595 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken voor de interne communicatie (niveau A1) voor de War Heritage Institute. - Selectienummer : AFG22172 Deze selectie werd afgesloten op 02/08/2022. Er zijn 2 l(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 januari 2022, wordt mevrouw Anne-Sophie VERHAEGEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, Bij koninklijk besluit van 9 maart 2022, wordt de heer José MENDES CARDOSO benoemd tot rijksamb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 februari 2022, wordt de heer Thibaut DUSART benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met in Bij koninklijk besluit van 9 maart 2022, wordt de heer Olivier ADAM benoemd tot rijksambtenaar (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032135 bron ministerie van landsverdediging Personeel Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 3952 van 21 april 2022, wordt de onderluitenant van het reservekader, K. Duerinckx, op 28 maart 201 Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3953 (...)

document

type document prom. -- pub. 09/08/2022 numac 2022032187 bron gewestelijke overheidsdienst brussel OCMW van Brussel. - Overheidsopdrachten. - Venietiging Bij besluit van 22 april 2022 wordt vernietigd de beslissing van 23 februari 2022 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn van de OCMW van Brussel beslist de raamovereenkomst betreffende
^