Etaamb.openjustice.be
Decreet van 09 juli 2021
gepubliceerd op 27 september 2021

Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021032652
pub.
27/09/2021
prom.
09/07/2021
ELI
eli/decreet/2021/07/09/2021032652/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JULI 2021. - Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

903.768

-

Verminderingen

-

943.797


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01 en aard 2 of 5.

Art. 2.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

119.539

90.281

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02 en aard 2 of 5.

Art. 3.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

176.612

-

Verminderingen

-

19.428


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03 en aard 2 of 5.

Art. 4.De raming van de variabele kredieten voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden wordt voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele vastleggingskredieten

Variabele vereffeningskredieten

Vermeerderingen

5.400

5.400

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01 en aard 4.

Art. 5.De raming van de variabele kredieten voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet wordt voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele vastleggingskredieten

Variabele vereffeningskredieten

Vermeerderingen

6.700

6.700

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 02 en aard 4.

Art. 6.De raming van de variabele kredieten voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet wordt voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele vastleggingskredieten

Variabele vereffeningskredieten

Vermeerderingen

10.500

10.500

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 03 en aard 4.

Art. 7.De raming van de terugbetalingen van leningen voorzien onder titel III wordt voor het begrotingsjaar 2021 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

5.679

5.679

Verminderingen

-

-


Die kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel.

Zij worden aangeduid met code 01.

OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 8.De tabel in artikel 9, § 1, van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

PROVISIONEEL KREDIET VOOR UITGAVEN TE FINANCIEREN DOOR MIDDEL VAN DE NETTOOPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (ARTIKEL 62BIS VAN DE B.F.W. VAN 16.01.1989, ZOALS INGEVOEGD VIA DE B.W. VAN 13.07.2001)

CB0-1CBG2AB-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR INDEXERING VAN SALARISSEN EN SALARISTOELAGEN, DE SCHOOLPREMIES EN VOOR DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE PROGRAMMATIES

CB0-1CBG2AB-PR

VAK/VEK-BUFFER

CB0-1CBG2AB-PR

UITGAVEN TEN GEVOLGE VAN DOELSTELLINGEN INZAKE HERNIEUWBARE ENERGIE

CB0-1CBG2AG-PR

VOOR RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT

CB0-1CBG2AH-PR

PROVISIONEEL KREDIET VOOR ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DE ONDERSTEUNING VOOR DE INVOERING VAN DE WEGBEPRIJZING IN VLAANDEREN

CB0-1CBX2AC-PR

PROVISIE VOOR INVESTERINGEN IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN ENERGIE-EFFICIENTIE

CB0-1CBX2AC-PR

VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN

CB0-1CBX2AD-PR

WOONGERELATEERDE FISCALE UITGAVEN

CB0-1CDG2DB-WT

FISCALE UITGAVEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN- EN PWA-CHEQUES

CB0-1CDG2DC-WT

DEPARTEMENT FB-DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN- NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

VOOR HET NEMEN VAN PARTICIPATIES IN PMV (ONDER ANDERE ZAAIKAPITAALFONDS VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM)

CB0-1CEX2BA-PA

IN HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

CB0-1CEX2BA-PA

IN DE VMH

CB0-1CEX2BA-PA

PARTICIPATIES - LRM

CB0-1CEX2BA-PA

KREDIETVERLENINGEN AAN EN DEELNEMINGEN IN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN EN ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN-NIET VERDEELD

CB0-1CEX2BA-PA

CORONA 2020 LENINGEN PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/ PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH PMV

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 165 - PMV-INSTRUMENTEN MAXIMAAL ONTPLOOIEN VOOR LENINGEN, KAPITAALSPARTICIPATIES EN WAARBORGEN: WELVAARTSFONDS (BEHEERD DOOR PMV) VAN 500 MILJOEN EURO (WAARVAN 240 MILJOEN EURO VLAAMS/ PUBLIEK EN REST PRIVAAT) - KAP VERH LRM

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD: EXTRA ESR-8-KAPITAAL OM VIA HET IMEC-XPAND-FONDS TE INVESTEREN IN BELOFTEVOLLE NANOTECH-SPIN-OFFS

CB0-1CEX2BA-PA

RELANCE 171 - VLAANDEREN CHIPLAB VAN DE WERELD: EXTRA ESR-8-KAPITAAL OM DE CLEANROOMCAPACITEIT VAN IMEC TE VERGROTEN

CB0-1CEX2BA-PA

COMPENSATIE VOOR DE GEDERFDE INKOMSTEN INGEVOLGE DE VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR HET K.I. VAN NIEUW MATERIAAL EN OUTILLAGE, EN VOOR HET K.I. VAN ENERGIEZUINIGE WONINGEN EN GEBOUWEN

CE0-1CDG2DA-WT

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - TEWERKSTELLING

HB0-1HBA2AE-WT

BELEIDSWERKING EN INTERNATIONAAL BELEID ONDERSTEUNEN - BEHEER CULTUURGOEDEREN

HB0-1HBA2AF-WT

SPORTNOODLENINGEN

HB0-1HFD2NA-PA

ESF OP 2014-2020 (beperkt tot 3,4 miljoen euro)

JB0-1JDB2AD-WT

PROVISIE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2DB-WT

KAPITAAL LUCHTHAVENMAATSCHAPPIJEN

MB0-1MEH2EC-PA

PARTICIPATIES IN HET KADER VAN COMBIMOBILITEIT

MB0-1MEH2EC-PA

COMBIMOBILITEITSFONDS

MB0-1MEH2EE-WT

VOOR LEEFBAARHEIDSPROJECTEN IN DE STEDELIJKE ZONES ROND DE R1 - RING OM ANTWERPEN

MB0-1MHH2RD-WT

TERUGBETALING AAN NEDERLAND VAN DE DOOR DEZE STAAT GEDANE INVESTERINGSUITGAVEN M.B.T. DE WESTERSCHELDE EN HET ZEEKANAAL GENT-TERNEUZEN

MB0-1MIH2VB-WT

PROVISIE KILOMETERHEFFING

MB0-1MHX2OB-PR

VIF INVESTERINGSOPPORTUNITEITEN

MBU-3MFH2LB-WT

INVESTERINGEN AAN DE KUST

MCU-3MIH2VA-WT

VERKEERSLICHTBENVLOEDING

MDU-3MHH2RC-WT

ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)

QB0-1QFD2MA-WT

HET UITWERKEN EN UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN "CLEAN POWER FOR TRANSPORT"

QE0-1QEE2KC-WT

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VOOR SUBSIDIES SLOOP EN INFRASTRUCTUUR (SSI) EN EXCLUSIEF GEREALISEERDE OVERDRACHT VAN 2020 NAAR 2021)

QF0-1QDG2QK-IS

ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER

QG0-1QGG2CB-PA

VLAAMSE RANDFONDS

SJ0-1SHD2FB-WT

AUDIT VLAANDEREN - LONEN (OVERDRACHT VOOR BEGROTINGSARTIKEL BEPERKT TOT KREDIETSALDO OP BASISALLOCATIE AUDIT LOKALE BESTUREN NA VERREKENING GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN)

SB0-1SAC2ZZ-LO

AUDIT VLAANDEREN - WERKING EN TOELAGEN (OVERDRACHT VOOR BEGROTINGSARTIKEL BEPERKT TOT KREDIETSALDO OP BASISALLOCATIES AUDIT LOKALEN BESTUREN NA VERREKENING GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN)

SB0-1SAC2ZZ-WT


".

BEPERKING HERVERDELINGEN

Art. 9.De tabel in artikel 10 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt:

BEGROTINGSARTIKEL

CB0-1CDG2DB-WT

CB0-1CDG2DC-WT

CB0-1CEG2BA-WT

EC0-1ECB2BA-WT

FC0-1FDD2DA-WT

FC0-1FDD2DB-WT

FC0-1FDD2DC-WT

FC0-1FDD2DD-WT

FC0-1FDD2DE-WT

FC0-1FDD2DF-WT

FC0-1FDD2DG-WT

FC0-1FDD2DH-WT

FC0-1FFD2CA-WT

FC0-1FFD2CB-WT

FC0-1FGD2GA-WT

FC0-1FGD2GB-WT

FC0-1FGD2GC-WT

FC0-1FGD2GD-WT

FD0-1FFD2FA-WT

FD0-1FFD2FB-WT

FD0-1FGD2HA-WT

GB0-1GCE2HA-WT

GB0-1GEF2QY-IS

GB0-1GIF2SX-IS

GE0-1GHF2TG-WT

GE0-1GHF2TI-WT

GE0-1GHF2TJ-WT

GE0-1GHF2TE-WT

GE0-1GHF2TF-WT

HB0-1HEI2IA-LO

JB0-1JDB2EE-WT

JB0-1JDB2EC-WT

JB0-1JDB2ED-WT

JB0-1JDB2EA-WT

JB0-1JDB2CC-WT

JB0-1JDB2CA-WT

JB0-1JDB2CG-WT

JB0-1JDB2CE-WT

JB0-1JDB2CB-WT

JB0-1JDB2EB-WT

JB0-1JEB2HD-WT

JB0-1JEB2HE-WT

JB0-1JFB2FB-WT

JB0-1JFB2FD-WT

MB0-1MHH5RU-IS

MB0-1MIH5VW-IS

MDU-3MHH2RE-WT

SG0-1SKC2TD-LO


".

SUBSIDIES

Art. 10.Artikel 12 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.§ 1. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK

VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

CB0-1CBG2AA-WT


TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23.12.1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58.10)

CB0-1CEG2BA-WT


COÖRDINATIESTRUCTUUR VOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

CE0-1CDG2DE-WT


INTERNATIONALISERING

EB0-1EBB2AB-WT


SUBSIDIES IKV INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EBB2AB-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT ECONOMIE

EB0-1EBB2AC-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EBB2AC-WT


BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEB2JA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEB2KA-WT


ONTWIKKELEN VAN TECHNOLOGIE EN GERICHTE TOEPASSINGEN VOOR REGENERATIEVE GENEESKUNDE

EB0-1EFB2LC-WT


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGB2OA-WT


POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGB2OA-WT


VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGB2OA-WT


DE UITVOERING VAN EU PROJECTEN EN BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN HET IVA AGENTSCHAP ONDERNEMEN (FONDS)

EC0-1EAB4ZZ-WT


CORONA 2021-PROJECTEN ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT


KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT


LEERLINGENBEGELEIDING

FB0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING AAN ZIEKE KINDEREN

FB0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING VAN HOOGBEGAAFDEN

FB0-1FGD2GE-WT


PILOOTPROJECT LEERLINGENVERVOER

FB0-1FGD2GE-WT


PROJECTEN TER VOORBEREIDING EN BEGELEIDING VAN DE TRANSITIE VAN VOORZIENINGEN GEFINANCIERD OF GESUBSIDIEERD BINNEN HET BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS NAAR HET BELEIDSDOMEIN WELZIJN

FB0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GE-WT


TAALINTEGRATIETRAJECTEN

FB0-1FGD2GE-WT


WELZIJN, WELBEVINDEN EN GEZONDHEID

FB0-1FGD2GE-WT


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

FB0-1FGD2GF-WT


LERARENOPLEIDING

FB0-1FGD2GF-WT


NASCHOLING EN PROFESSIONALISERING

FB0-1FGD2GF-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GF-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GF-WT


INTERNATIONALE SAMENWERKING

FB0-1FGD2GH-WT


VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GH-WT


AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT

FB0-1FGD2GI-WT


LEVENSLANG EN LEVENSBREED LEREN

FB0-1FGD2GI-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GI-WT


STEM

FB0-1FGD2GI-WT


INFORMATIE, COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING

FB0-1FGD2GK-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GK-WT


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FB0-1FGD2GL-WT


ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN KWALITEIT

FB0-1FGD2GN-WT


BELEIDS- EN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK EN EVALUATIE

FB0-1FGD2GN-WT


EDUCATIES

FB0-1FGD2GN-WT


INNOVATIE

FB0-1FGD2GN-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FB0-1FGD2GN-WT


TOETSEN

FB0-1FGD2GN-WT


ALLERHANDE PROJECTEN IN HET KADER VAN DIGITALISERING

FB0-1FGD2GO-WT


MEDIAWIJSHEID EN DIGITALE GELETTERDHEID

FB0-1FGD2GO-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FB0-1FGD2GO-WT


AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN, KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL-HOOFDSTAD

FC0-1FDD2DG-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FGD2GD-WT


INDIVIDUEEL VERVOER

FC0-1FGD2GE-WT


LEERLINGENVERVOER IKV ASIELCRISIS

FC0-1FGD2GE-WT


ONDERSTEUNING VOOR ZIEKE KINDEREN

FC0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 17 EXTRA AANDACHT MEEST KWETSBAREN

FC0-1FGD2GE-WT


STEUNPUNT LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS

FC0-1FGD2GE-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET INSCHRIJVINGSDECREET/AANMELDEN

FC0-1FGD2GE-WT


SUBSIDIES IKV DUAAL LEREN

FC0-1FGD2GI-WT


FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGD2GL-WT


OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID

FC0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FFD2FA-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FFD2FA-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FFD2FB-WT


VZW ROSAS VOOR CULTURELE INFRASTRUCTUUR

FD0-1FGD2BA-WT


VLAAMSE VERENIGING VOOR STUDENTEN

FD0-1FGD2GE-WT


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 15 DIGITALE VERSNELLING LEERPLICHTONDERWIJS

FD0-1FGD2GL-WT


RELANCE BUDGET 19 VERSTERKEN LEVENSLANG BLIJVEN LEREN

FD0-1FGD2GL-WT


LEEFVERGOEDINGEN AAN PERSONEN WAARVAN DE UITBETALING VAN HET LEEFLOON OPGESCHORT IS

GB0-1GCE2HA-WT


RELANCE BUDGET 117 - ENKELBANDEN - SUBSIDIES

GB0-1GCE2HA-WT


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET BELEID INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE JUSTITIEHUIZEN EN HET ELEKTRONISCH TOEZICHT

GB0-1GCE2HA-WT


BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCE BUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GEINTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCE BUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


RELANCE BUDGET 144 - ZORGZAME BUURTEN: VERSTERKEN VAN BUURTGERICHTE LOKALE INITIATIEVEN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2BA-WT


STRATEGISCH PLAN AUTISME

GB0-1GCF2BA-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCF2BA-WT


SUBSIDIES VOOR ONLINE HULPVERLENING

GB0-1GCF2BA-WT


ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCF2CA-WT


EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT


ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT


RELANCE BUDGET 148 - LOKALE ARMOEDE INITIATIEVEN ONDERSTEUNEN

GB0-1GCF2CB-WT


STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT


UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE"

GB0-1GCF2CB-WT


ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK

GB0-1GCF2EA-WT


ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCE BUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN - SUBSIDIES

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCE BUDGET 143 - ZORGZAME BUURTEN: ROL VAN APOTHEKERS ALS AANSPREEKPUNT WELZIJNSVRAGEN IN DE BUURT

GB0-1GCF2EA-WT


RELANCE BUDGET 149 - ONDERSTEUNING BUURTWERK - SUBSIDIES

GB0-1GCF2EA-WT


VERENIGING VOOR INFANTIELE ENCEFALOPATIE HERSENVERLAMMING VZW

GB0-1GCF2EA-WT


WELZIJNSBELEID

GB0-1GCF2EA-WT


FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCF2FA-WT


INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECREET VAN 12 JULI 2013)

GB0-1GEF2MA-WT


ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDF2IA-WT


DEMONSTRATIEPROJECTEN VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM

GE0-1GDF2IA-WT


EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDF2IA-WT


HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDF2IA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDERENVOORZIENINGEN GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

GE0-1GDF2IA-WT


LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS

GE0-1GDF2IA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2IA-WT


RELANCE BUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GEINTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2IA-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)

GE0-1GDF2IA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDF2IA-WT


MILIEUGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2JA-WT


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDF2JA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2JA-WT


ZIEKTEPREVENTIE - INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDF2JA-WT


EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2KA-WT


LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

GE0-1GDF2KA-WT


ORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

GE0-1GDF2KA-WT


PALLIATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN MULTIDISCIPLINAIRE EQUIPES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCE BUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


RELANCE BUDGET 116 - ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER - GEINTEGREERD ZORG EN ONDERSTEUNINGSPLAN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2KA-WT


ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDF2LA-WT


ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID

GE0-1GDF2LA-WT


GEESTELIJKE GEZONDHEID KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999

GE0-1GDF2LA-WT


INNOVATIE IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCE BUDGET 114 - DIGITALE HULPVERLENING: KWALITEITSBEVORDERING - SUBSIDIES

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCE BUDGET 137 - EENMALIGE INITIATIEVEN OM MENSEN DIE REEDS PSYCHISCH KWETSBAAR WAREN, TE ONDERSTEUNEN - SUBSIDIES

GE0-1GDF2LA-WT


RELANCE BUDGET 138 - OPVOLGING ACTIEPLAN MENTAAL WELZIJN

GE0-1GDF2LA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDF2LA-WT


DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN, DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP EN AANVULLENDE THUISZORG (INCLUSIEF ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)

GE0-1GHF2TG-WT


ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT


RELANCE BUDGET 45 - INZETTEN OP KWALITEIT EN `GOOD GOVERNANCE' VAN WZC & VOORUITSCHUIF NIEUW BELEID - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TG-WT


SUBSIDIES PROJECTEN OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT


THUIS- EN OUDERENZORGBELEID

GE0-1GHF2TG-WT


WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK

GE0-1GHF2TG-WT


ZORGVERNIEUWING

GE0-1GHF2TG-WT


THUIS- EN GEZINSZORG

GE0-1GHF2TH-WT


GEISOLEERDE G EN SP DIENSTEN

GE0-1GHF2TI-WT


RELANCE BUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TI-WT


REVALIDATIECONVENTIES

GE0-1GHF2TI-WT


INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

GE0-1GHF2TJ-WT


PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN

GE0-1GHF2TJ-WT


RELANCE BUDGET 115 - DIGITALISERING RIZIV-SECTOREN - SUBSIDIES

GE0-1GHF2TJ-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HBA2AA-WT

13.990

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HBA2AA-WT


VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HBA2AA-WT


CORONA 2021 - INNOVATIE MECHANISME

HB0-1HBA2AA-WT


VRIJWILLIGERSBELEID

HB0-1HBA2AB-WT

0

RELANCE BUDGET 84 - KUNST IN OPDRACHT

HB0-1HBA2BA-WT

190

GROTE INFRASTRUCTUUR UITZONDERLIJKE OMVANG

HB0-1HBA2BB-WT

33.809

RELANCE BUDGET 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR GRATIS ENERGIESCANS

HB0-1HBA2BB-WT


RELANCE BUDGET 156 - JEUGDINFRASTRUCTUUR KWALITEITSVOLLE BASISVOORZIENINGEN

HB0-1HBA2BB-WT


TOEKENNING VAN PRIJZEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

HB0-1HBX2AD-WT

5.251

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HBX2AE-WT

35.508

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4-KUNSTEN (PC304)

HB0-1HBX2AE-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HCA2DA-WT

9.392

BEURZEN VAKMANSCHAP

HB0-1HCA2DB-WT

3.246

PROJECTEN DIGITALISERING COLLECTIEREGISTRATIE

HB0-1HCA2DB-WT


UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK (PRO MEMORIE)

HB0-1HCA2DC-WT

1.893

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT

2.765

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HCA2EA-WT


SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HCA2EA-WT


PROJECTSUBSIDIES JEUGD- en KINDERRECHTENBELEIDSPLAN

HB0-1HDI2GA-WT

2.153

ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HEI2JA-WT

746

INITIATIEVEN VLAAMS-NEDERLANDSE SAMENWERKING INZAKE MEDIA-BELEID

HB0-1HEI2KA-WT

419

UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

JB0-1JDB2AA-WT


UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDB2AA-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDB2AD-WT


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014 - 2020

JB0-1JDB2AD-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN VOOR HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVE- SECTOR

JB0-1JDB2EB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT


UITGAVEN VOOR UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDB2IB-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN DUURZAAM HR-BELEID EN FOCUS OP TALENT IN BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR ACTIES IN HET KADER VAN HET ACTIEPLAN WERKBAAR WERK

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COÖRDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDB2IC-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

JB0-1JDB5AG-WT


UITGAVEN VOOR BETALING VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

JB0-1JDB5AG-WT


BEDRIJFS-, PRODUCT- EN PROCESINNOVATIE VOOR SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: BEHEERSVERGOEDING PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN

JB0-1JEB2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: BEHEERSVERGOEDING PMV

JB0-1JEB2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR LOKALE BESTUREN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEB2GA-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR VZW'S VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEB2GA-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET OPERATIONEEL PROGRAMMA 2014- 2020 UIT TE KEREN VIA DE AFDELING ESF EN DUURZAAM ONDERNEMEN VAN HET DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEB2GA-WT


BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HA-WT


INVESTERINGSUITGAVEN BESCHUTTE EN SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HA-WT


INVOEG- EN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEB2HA-WT


MAATWERKBEDRIJVEN/ -AFDELINGEN

JB0-1JEB2HA-WT


NATIONALE LOTERIJMIDDELEN VOOR INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HA-WT


SOCIALE WERKPLAATSEN INBEGREPEN KREDIETEN VOOR UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (VIA) VOOR DE SOCIAL PROFIT

JB0-1JEB2HA-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ LOKALE OVERHEDEN

JB0-1JEB2HB-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ VZW'S

JB0-1JEB2HB-WT


ARBEIDSZORG

JB0-1JEB2HC-WT


EXPERTISECENTRUM INNOVATIEVE LEERWEGEN - LEVENSLANG LEREN

JB0-1JFB2FC-WT


DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDB2BB-WT


EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU- COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


LAND- EN TUINBOUWBELEID

KB0-1KDB2BB-WT


LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDB2BB-WT


LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW AAN LANDBOUWCOMICEN EN WAARSCHUWINGSDIENSTEN

KB0-1KDB2BB-WT


STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU- COFINANCIERING)

KB0-1KDB2BB-WT


VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT EN AAN PAARDENPUNT VLAANDEREN VZW

KB0-1KDB2BB-WT


VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA

KB0-1KDB2BB-WT


ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ (FONDS)

KB0-1KDB4BF-WT


EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGB2FA-WT


IN HET KADER VAN DE LUCHTHAVENS

MB0-1MDH2BA-WT


DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK-WEVELGEM

MB0-1MDH2CA-WT


DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT


DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT


I-BUS VZW

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN BASISBEREIKBAARHEID

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MEH2EA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES, VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN WOON-WERKVERKEER

MB0-1MEH2EA-WT


MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED

MB0-1MEH2EA-WT


NV BLUE MOBILITY

MB0-1MEH2EA-WT


VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/TAXISTOP

MB0-1MEH2EA-WT


IN HET KADER VAN DEELMOBILITEIT

MB0-1MEH2EF-WT


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MB0-1MFH2KA-WT


IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MFH2LA-WT


MOBILITEITS & BEREIKBAARHEIDSMANAGERS (MBM)

MB0-1MFH2LA-WT


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AUTOBUS- EN AUTOCARSECTOR IN HET KADER VAN CORONAMAATREGELEN

MB0-1MFH2LA-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MFH2LA-WT


IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MB0-1MHH2OA-WT


MOBILITEITSCHARTERS TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MB0-1MHH2OA-WT


VVSG - FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MHH2OA-WT


VIAS INSTITUTE-CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT


HINTERLANDCONNECTIVITEIT EN AANVERWANTE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE VERHOGING VAN EFFICIENTIE VAN DE GOEDERENSTROMEN

MB0-1MIH2SA-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT


KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN

MB0-1MIH2SA-WT


PERSONENMOBILITEIT OVER WATER

MC0-1MIH2WA-WT


DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN, VLAAMSE GEOTHEEK, BODEMBESCHERMING EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN (INCLUSIEF UITGAVEN EU COFINANCIERING)

QB0-1QCE2EA-WT


EROSIEBESTRIJDING

QB0-1QCE2EA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE OVERHEDEN VOOR HET METEN VAN HINDER

QB0-1QCE2NA-WT


ONDERSTEUNING ORGANISATIES, PARTICULIEREN EN LOKALE ENTITEITEN DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

QB0-1QCE2NB-WT


INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN, COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

QB0-1QCE2NC-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSONTWIKKELING

QB0-1QCE2NC-WT


ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING EN PROJECTEN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING GSA EN LOKALE RUIMTELIJKE PROJECTEN

QB0-1QCE2ND-WT


PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

QB0-1QCE2ND-WT


PROJECTEN TER VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

QB0-1QCE2ND-WT


RELANCE BUDGET 31 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

QB0-1QCE2ND-WT


ONDERSTEUNING IN KADER VAN INTERNATIONAAL OMGEVINGSBELEID

QB0-1QCE2OA-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QCE2OB-WT


ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC- STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN

QB0-1QCE2OC-WT


ONDERSTEUNING PROVINCIES EN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR MILIEUZORG OP SCHOOL

QB0-1QCE2OC-WT


BIJDRAGEN VERDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN

QB0-1QEE2KA-WT


ACTIES IN KADER VAN MAATREGELPAKKET "CLEAN POWER FOR TRANSPORT"

QB0-1QEE2KC-WT


COFINANCIERING EU-PROJECTEN (FONDS VOOR DE UITVOERING VAN EU-PROJECTEN)

QB0-1QEE4KF-WT


BELEID EN ONDERZOEK DIERENWELZIJN

QB0-1QFD2MA-WT


ONDERSTEUNING LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET EN PROJECTEN TER VERGROENING VAN DE STAD

QD0-1QCE2FA-WT


ONDERSTEUNING MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN VOOR BEVORDERING VAN NATUURBEHEER, -GEBRUIK EN -RECREATIE IN BUITENGEBIED

QD0-1QCE2FA-WT


ONDERSTEUNING PRIVEBOSEIGENAARS VOOR DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN HET BOSDECREET

QD0-1QCE2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

QD0-1QCE2FA-WT


UITGAVEN MET NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE BESCHERMING VAN DIEREN

QD0-1QCE2FA-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KA-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QE0-1QEE2KB-WT


ONDERSTEUNING IN KADER VAN DE ENERGIELENINGEN

QE0-1QEE2KB-WT


ZERO EMISSION BONUS

QE0-1QEE2KC-WT


VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

QF0-1QDG2PA-WT


VOOR SHM'S TER COMPENSATIE VAN EEN FOUTIEVE HUURPRIJSBEREKENING

QF0-1QDG2PA-WT


VOOR SHM'S DIE ALS KREDIETBEMIDDELAAR OPTREDEN BIJ DE TOEKENNING VAN BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN

QF0-1QDG2PA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 3,97% NAAR 2,40% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

QF0-1QDG2QA-WT


GESCO'S VOOR SHM'S

QF0-1QDG2QA-WT


GESCO'S VOOR SVK'S EN HUURDERSBONDEN

QF0-1QDG2QA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN VOOR NOODWONINGEN

QF0-1QDG2RA-WT


EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2SA-WT


VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2TA-WT


UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING, VAN ZENDINGSREIZEN VAN DE VL. MIN. (FONDS)

QF0-1QDG4TB-WT


KMDA, BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO-WERELDERFGOED

QG0-1QGG2BB-WT


KOEPELSTRUCTUUR FONDATION LE CORBUSIER IN PARIJS VOOR UNESCO- WERELDERFGOED LE CORBUSIER (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


KOEPELSTRUCTUUR UNESCO- WERELDERFGOED BEUKENWOUDEN (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT


REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO-WERELDERFGOED VAN DE HOGE KEMPEN EN DE AANGRENZENDE MIJNSITES

QG0-1QGG2BB-WT


REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

QG0-1QGG2BC-WT


CASUEELE VZW - HOOGHUIS (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT


IN HET KADER VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING

SA0-1SEA2BC-WT


ONDERSTEUNING VAN EEN VLAAMS BELEID DUURZAME ONTWIKKELING EN DE STRUCTURELE ONDERBOUWING VAN DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN VLAANDEREN

SA0-1SEA2BC-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN HET KADER VAN HET BOUWMEESTERSCHAP

SA0-1SEA2BC-WT


BELEIDSDOMEINOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

SA0-1SEA2BD-WT


ACTIVITEITEN TER ONDERSTEUNING VAN DE VLAAMS-NEDERLANDSE CULTURELE SAMENWERKING IN DERDE LANDEN

SA0-1SNA2IB-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE INTERNATIONALE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGERS VAN VLAANDEREN

SA0-1SNA2IB-WT


SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN AAN BINNENLANDSE PROMOTOREN TER UITVOERING VAN HET MULTILATERAAL BELEID

SA0-1SNA2ID-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN VOOR STAGES BIJ INTERNATIONALE ORGANISATIES

SA0-1SNA2ID-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN (OVERHEIDS)INSTELLINGEN IN HET BINNEN- EN BUITENLAND TER UITVOERING VAN HET VLAAMS BUITENLANDS BELEID EN EUROPESE AANGELEGENHEDEN

SA0-1SNA2ID-WT


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE INITIATIEVEN IN VERBAND MET DE REALISATIES VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

SA0-1SOA2LA-WT


SUBSIDIES VOOR PARTICIPATIE IN VERBAND MET HUMANITAIRE BIJSTAND

SA0-1SOA2LA-WT


SUBSIDIES VOOR REALISATIE VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE VERANKERING VAN DE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN

SA0-1SOA2LB-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD "SOCIAL PROFIT"

SA0-1SOA2LC-WT


SUBSIDIES VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SA0-1SOA4LD-WT


CORONA 2020 - ICT-VEILIGHEIDSAUDITS LOKALE BESTUREN

SB0-1SAC2ZZ-WT


AAN LOKALE OVERHEDEN EN INSTELLINGEN IN HET BINNENLAND IN HET KADER VAN HET VERBETEREN VAN HET INTERBESTUURLIJK E-GOVERNMENTBELEID WAARBIJ WORDT INGEZET OP HET VERSTERKEN VAN DE INFORMATIE- EN ICT-CAPACITEIT, DE REALISATIE VAN INTERBESTUURLIJKE KETENINTEGRATIE EN HET BETREKKEN VAN LOKALE BESTUREN EN INSTELLINGEN ALS VOLWAARDIGE PARTNERS

SC0-1SJA2NA-WT


RELANCE BUDGET 74 - VASTGOEDINFORMATIE

SC0-1SJA2NA-WT


ADVIESRAAD HANDICAP

SJ0-1SFC2CA-WT


ALLERHANDE UITGAVEN MET BETREKKING TOT HET GELIJKEKANSENBELEID

SJ0-1SFC2CA-WT


INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN BESTRIJDING VAN DISCRIMINATIE EN RACISME

SJ0-1SFC2CA-WT


NOMINATIM SUBSIDIES

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCE BUDGET 52 - IEDEREEN DIGITAAL - DIGIBUDDIES

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCE BUDGET 53 - IEDEREEN DIGITAAL - OPLEIDING & VORMING

SJ0-1SFC2CA-WT


RELANCE BUDGET 54 - IEDEREEN DIGITAAL - TOEGANG TOT COMPUTERS & INTERNET

SJ0-1SFC2CA-WT


ALLERHANDE UITGAVEN MBT HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


INITIATIEVEN TER VERSTERKING VAN HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


RELANCEMAATREGEL SAMENLEVEN

SJ0-1SFC2DA-WT


RELANCEMAATREGEL VERVOLGTRAJECT INBURGERAARS

SJ0-1SFC2DA-WT


TOELAGEN AAN VZW'S MBT HET INTEGRATIE- EN INBURGERINGSBELEID

SJ0-1SFC2DA-WT


AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN

SJ0-1SGI2EB-WT


BRUSSELSE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS

SJ0-1SGI2EV-WT


VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

SJ0-1SHD2FA-WT


INITIATIEVEN OM GERICHT IN TE SPELEN OP DE GROOTSTEDELIJKE EFFECTEN BINNEN DE VLAAMSE RAND

SJ0-1SHD2FB-WT


CORONA 2020

SJ0-1SMC2GA-WT


ONDERSTEUNING BELEIDSGERICHT ONDERZOEK

SJ0-1SMC2GA-WT


ONDERSTEUNING LOKALE BESTUREN, CONSULTANCY EN STUDIEOPDRACHTEN

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCE BUDGET 14 - FIETS - GEMEENTEWEGEN

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL KLIMAATACTIES

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL RADICALISERING

SJ0-1SMC2GA-WT


RELANCEMAATREGEL ZOMERSCHOLEN

SJ0-1SMC2GA-WT


UITVOERING COMPENSATIEREGELING NIET-VIA-PERSONEEL VIA 6

SJ0-1SMC2GC-WT


INITIATIEVEN BINNENLANDS BESTUUR MET EEN DIGITALE COMPONENT

SJ0-1SMC2GD-WT


RELANCE BUDGET 51 - GEMEENTE ZONDER GEMEENTEHUIS

SJ0-1SMC2GD-WT


CORONA 2020

SJ0-1SMC2HA-WT


ONDERSTEUNING NAAR DUURZAME EN CREATIEVE STEDEN EN SPECIFIEKE BIJDRAGEN AAN STEDEN EN THEMATISCHE PROJECTEN IKV HET STEDENBELEID

SJ0-1SMC2HA-WT


ONDERSTEUNING VVSG VOOR WERKING KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN

SJ0-1SMC2HA-WT


RELANCE BUDGET 104 - STADSVERNIEUWING

SJ0-1SMC2HA-WT


RELANCE BUDGET 150 - WIJKVERBETERING

SJ0-1SMC2HA-WT


SLIM IN DE STAD SUBSIDIE

SJ0-1SMC2HA-WT


GROOTSTEDENBELEID

SJ0-1SMC2HB-WT


§ 2. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen volgende toelagen worden toegekend: (in duizend euro)

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL

VAK

FLANDERS FUTURE TECHFUND

EB0-1ECB2BY-IS


VLIR

EB0-1EEB2GM-IS


ACTIEPLAN "MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE"

EB0-1EEB2GS-IS


BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP- MANDATEN

EB0-1EEB2GS-IS


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEB2GS-IS


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGB2OS-IS


VLHORA - INSTAPTOETS

FB0-1FGD2GN-IS


VLIR - IJKINGSTOETSEN

FB0-1FGD2GN-IS


VAF - GAMEFONDS

FB0-1FGD2GO-IS


SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW

FC0-1FGD2GU-IS


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FED2EA-IS


RELANCE BUDGET 112 VOORSPRONGFONDS HOGER ONDERWIJS

FD0-1FED2EB-IS


VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HBA2AY-IS

97

LITERATUUR VLAANDEREN

HB0-1HBA2BX-IS

0

BEHEER KUNSTSITE

HB0-1HCA2CM-IS

2.199

VLAAMSE COFINANCIERING ASIEL-, MIGRATIE- EN INTEGRATIEFONDS

JB0-1JDB2AD-IS


VLAAMSE COFINANCIERING ESF OP 2014-2020

JB0-1JDB2AD-IS


BELEIDSMIDDELEN AAN SERV (WAARONDER MIDDELEN VOOR STIA)

JB0-1JDB2AY-IS


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDB2CH-IS


UITGAVEN VOOR ONDERSTEUNING AANWERVINGSINCENTIVES LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-IS


SUBSIDIE MVO SUSTATOOL

JB0-1JEB2GY-IS


VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDB2AU-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO - DIVERSE SUBSIDIES

KB0-1KDB2BV-IS


FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN

KB0-1KDB2DT-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO

KB0-1KDB4BV-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KFB2EY-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR STUDIES EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN IHD/PAS

KB0-1KFB2EY-IS


ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT

KB0-1KFB2EY-IS


VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE

MB0-1MHH4NY-IS


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

QB0-1QCE2NW-IS


TOELAGE VITO VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM

QB0-1QCE2OU-IS


BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN (UP BESLUIT VAN 18/07/2008, HDSTK III, AFD II, ONDERAFD IV EN VI)

QF0-1QDG2QK-IS


PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR DE KOSTEN DIE WOONACTOREN MAKEN BIJ HET CONTROLEREN VAN DE EIGENDOMSVOORWAARDE IN HET BUITENLAND

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR SHM'S MET HET OOG OP ONDERSTEUNING VAN HUN FINANCIELE LEEFBAARHEID

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN GROENE WARMTE (PRO MEMORIE)

QF0-1QDG2QK-IS


HET VLAAMS-EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP VZW

SA0-1SNA2IY-IS


VITO

SA0-1SOA2LW-IS


VVOB VZW

SA0-1SOA2LY-IS


AAN HET EVA TOEGANKELIJK VLAANDEREN

SJ0-1SFC2CY-IS


RELANCE BUDGET 50 - DIGITALISERING INTEGRATIE & INBURGERING

SJ0-1SFC2CY-IS


TOELAGEN AAN HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING

SJ0-1SFC2DY-IS


§ 3. Binnen de perken van het betrokken begrotingsartikel kunnen aan de volgende begunstigden en voor maximaal de volgende bedragen subsidies die geen toelage uitmaken, worden toegekend: (in duizend euro)

BEGUNSTIGDE

BEGROTINGS- ARTIKEL

BEDRAG

UNESCO

EB0-1EBB2AB-WT

1.301

UNU

EB0-1EBB2AB-WT

1.000

EXPERTISECENTRUM ONDERZOEK EN ONTWIKKELINGSMONITORING (ECOOM)

EB0-1EBB2AE-WT

3.350

COFINANCIERING STEUNPUNT DUURZAAM MATERIALENBEHEER

EB0-1EBB2AG-WT

188

ALAMIRE FOUNDATION

EB0-1EEB2HA-WT

816

KMDA

EB0-1EEB2HA-WT

1.146

ORPHEUS

EB0-1EEB2HA-WT

536

KENNISCENTRUM VOOR DATA EN MAATSCHAPPIJ

EB0-1EEB2JB-WT

750

ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL (AMS)

EB0-1EEB2KA-WT

370

VLERICK

EB0-1EEB2KA-WT

737

IMEC

EB0-1EFB2LA-WT

110.409

FLANDERS MAKE

EB0-1EFB2LB-WT

31.719

RVO SOCIETY

EB0-1EGB2OB-WT

776

VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL

FB0-1FGD2GE-WT

528

VZW DIESLEKTIKUS - ADIBIB EN VOORLEESSOFTWARE

FB0-1FGD2GE-WT

950

VZW KLIQ - IMPULSEN VOOR EEN HOLEBIBELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

71

VZW KRIJT - KNOOPPUNT ARMOEDE- ONDERWIJS

FB0-1FGD2GE-WT

298

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - EJ- TOELAGE

FB0-1FGD2GF-WT

1.107

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - VAP-DAGEN

FB0-1FGD2GF-WT

2.344

VZW TEWERKSTELLINGSFONDS VOOR HET VRIJ ONDERWIJS VLAANDEREN - VERBETEREN VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

FB0-1FGD2GF-WT

2.381

VZW EPOS

FB0-1FGD2GH-WT

1.060

VZW CONNECTIEF

FB0-1FGD2GI-WT

258

NV DE MENSEN

FB0-1FGD2GM-WT

400

KUL - TOETSONTWIKKELING EN PEILINGEN

FB0-1FGD2GN-WT

1.523

NVAO

FB0-1FGD2GN-WT

2.606

VZW MEMOO VOOR DE EDUCATIEVE WERKING VAN MEMOO (vroeger VIAA)

FB0-1FGD2GO-WT

231

TRANSCRIPT

FC0-1FGD2GE-WT

120

VZW BRAILLECENTRUM

FC0-1FGD2GE-WT

240

UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFD2FC-WT

196

VZW DE LINK

FD0-1FFD2FC-WT

376

CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCF2CA-WT

307

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCF2CA-WT

68

FARA VZW

GB0-1GCF2EA-WT

299

KONINGIN FABIOLA HOME VZW

GB0-1GCF2EA-WT

439

MODERATOR VZW

GB0-1GCF2EA-WT

1.968

PAYOKE VZW

GB0-1GCF2EA-WT

194

RONDPUNT

GB0-1GCF2EA-WT

262

SOCIAAL.NET

GB0-1GCF2EA-WT

310

SOM VZW

GB0-1GCF2EA-WT

137

TREFPUNT ZELFHULP

GB0-1GCF2EA-WT

278

VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW

GB0-1GCF2EB-WT

115

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR VZW HET PUNT

GB0-1GCF2EB-WT

23

SUBSIDIES IMEC

GE0-1GDF2IA-WT

500

NV SPORTPALEIS

HB0-1HBA2AA-WT

80

PUBLIQ

HB0-1HBA2AA-WT

775

TRANSITIENETWERK CULTUUR PULSE

HB0-1HBA2AA-WT

188

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

HB0-1HBA2AB-WT

125

INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ OPERA VOOR VLAANDEREN

HB0-1HBA2AE-WT

1.867

SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN

HB0-1HBA2AE-WT

484

CAPITOLE NV

HB0-1HBA2BB-WT

210

EURO-KARTOENALE VZW

HB0-1HBA2BB-WT

26

GEMEENTE BORNEM

HB0-1HBA2BB-WT

120

H&L VZW

HB0-1HBA2BB-WT

75

HERMAN TEIRLINCKHUIS

HB0-1HBA2BB-WT

62

RELANCE BUDGET 156 - PULSE TRANSITIENETWERK

HB0-1HBA2BB-WT

40

RELANCE BUDGET 156 - VZW ALGEMENE DIENST VOOR JEUGDTOERISME

HB0-1HBA2BB-WT

8.539

RELANCE BUDGET 77 - STAD AALST - BELFORT - AALST

HB0-1HBA2BB-WT

1.093

RELANCE BUDGET 78 - STAD BLANKENBERGE - CULTUURHUIS - BLANKENBERGE

HB0-1HBA2BB-WT

3.000

RELANCE BUDGET 80 - STAD KORTRIJK - GROENINGEABDIJ (KORTRIJK)

HB0-1HBA2BB-WT

7.500

RELANCE BUDGET 85 - EKO NV - KURSAAL OOSTENDE

HB0-1HBA2BB-WT

9.000

RELANCE BUDGET 86 - STAD KORTRIJK - MASTERPLAN SCHOUWBURG KORTRIJK

HB0-1HBA2BB-WT

7.800

RELANCE BUDGET 87 - STAD GENT - MATERNITEIT DE BIJLOKE: DE CREATIECLUSTER (GENT)

HB0-1HBA2BB-WT

4.980

RELANCE BUDGET 88 - MOOOV VZW - MOOV - TURNHOUT

HB0-1HBA2BB-WT

1.300

RELANCE BUDGET 89 - STAD BRUGGE - MUSEA BRUGGE-NIEUWE MUSEUMSITE

HB0-1HBA2BB-WT

27.253

RELANCE BUDGET 90 - STAD SINT-NIKLAAS - MUSEUMSITE DE ZWIJGERSHOEK - SINT- NIKLAAS

HB0-1HBA2BB-WT

900

RELANCE BUDGET 91 - SPEELTEATER - KOPERGIETERY VZW - NIEUWBOUW DE KOPERGIETERY IN GENT

HB0-1HBA2BB-WT

2.125

RELANCE BUDGET 92 - STAD SINT-NIKLAAS - NIEUWE BIBLIOTHEEK - SINT-NIKLAAS

HB0-1HBA2BB-WT

300

RELANCE BUDGET 93 - VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT VZW - NIEUWE HUISVESTING EN DEPOTRUIMTE VOOR HET VAI

HB0-1HBA2BB-WT

5.800

RELANCE BUDGET 94 - STAD HASSELT - KUNSTENWERKPLAATS GROENPLEIN HASSELT

HB0-1HBA2BB-WT

5.100

RELANCE BUDGET 95 - STAD AALST - PARTERRE CC DE WERF AALST

HB0-1HBA2BB-WT

450

RELANCE BUDGET 96 - GEMEENTE BOOM - SCHOUWBURG - BOOM

HB0-1HBA2BB-WT

300

RELANCE BUDGET 98 - STAD GENT - STAD GENT VERSNELLING OPERA GENT

HB0-1HBA2BB-WT

11.000

STAD ANTWERPEN (ARENBERGSCHOUWBURG)

HB0-1HBA2BB-WT

470

STAD ANTWERPEN (FOTOMUSEUM)

HB0-1HBA2BB-WT

165

STAD HASSELT (BIBLIOTHEEK HASSELT)

HB0-1HBA2BB-WT

872

STAD TONGEREN (GALLO-ROMEINS MUSEUM)

HB0-1HBA2BB-WT

500

VILLANELLA - KUNSTHUIS VOOR KINDEREN EN JONGEREN VZW

HB0-1HBA2BB-WT

300

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

HB0-1HBA4AA-WT

126

UNIVERSITEIT ANTWERPEN

HB0-1HBX2AD-WT

74

UNIVERSITEIT GENT

HB0-1HBX2AD-WT

299

UNIVERSITEIT GENT

HB0-1HBX2AD-WT

314

BOZAR

HB0-1HCA2CA-WT

836

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HCA2CA-WT

128

VZW THEATER STAP

HB0-1HCA2CA-WT

293

VZW VILLANELLA

HB0-1HCA2CA-WT

288

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL

HB0-1HCA2CB-WT

401

MUZEE VZW

HB0-1HCA2CB-WT

2.101

STAD ANTWERPEN

HB0-1HCA2CB-WT

196

STAD MECHELEN (ERFGOEDFORUM)

HB0-1HCA2CB-WT

349

VZW CENTRUM AGRARISCHE GESCHIEDENIS

HB0-1HCA2CB-WT

258

VZW VLAAMS ARCHITECTUURINSTITUUT

HB0-1HCA2CB-WT

327

ZINNEMA VZW

HB0-1HCA2CC-WT

617

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

HB0-1HCA2CE-WT

3.934

EURIMAGES

HB0-1HCA2EA-WT

864

NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HCA2EA-WT

3.377

STICHTING "DE BRAKKE GROND"

HB0-1HCA2EA-WT

1.504

VZW DARNA

HB0-1HCA2EA-WT

230

VZW FLAGEY

HB0-1HCA2EA-WT

1.224

VZW STICHTING ONS ERFDEEL

HB0-1HCA2EA-WT

648

EUROPEES JEUGDFONDS

HB0-1HDI2HA-WT

50

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HDI2HA-WT

8

EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HDI2HA-WT

49

NATIONAL YOUTH DEVELOPMENT AGENCY

HB0-1HDI2HA-WT

120

INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELEKTRONICA CENTRUM (IMEC)

HB0-1HEI2IC-WT

1.790

MEDIA.21

HB0-1HEI2IC-WT

55

VLAAMSE NIEUWSMEDIA

HB0-1HEI2IC-WT

1.000

VZW JOURNALISMFUND.EU

HB0-1HEI2IC-WT

406

VLAAMSE VERENIGING VAN JOURNALISTEN

HB0-1HEI2IE-WT

408

DE MENSEN NV

HB0-1HEI2JA-WT

100

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HEI2KA-WT

20

STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND (BVN)

HB0-1HEI2KA-WT

570

BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDB2BB-WT

338

BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDB2BB-WT

420

EVA VLAAMS PROMOTIECENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGB2FA-WT

4.884

I-BUS

MB0-1MEH2EA-WT

478

MAATSCHAPPIJ LINKER SCHELDE OEVER

MB0-1MEH2EA-WT

1.440

MAX MOBIEL

MB0-1MEH2EA-WT

693

APEC - ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER N.P.O. MB0-1MFH2KA-WT

316

VERENIGING VOOR STEDEN EN GEMEENTEN

MB0-1MHH2OA-WT

435

RONDPUNT

MB0-1MHH4NA-WT

380

VIAS INSTITUTE-CENTRUM VOOR RIJGESCHIKTHEID EN VOERTUIGAANPASSING (CARA)

MB0-1MHH4NA-WT

1.166

VLAAMS INSTITUUT VOOR DE LOGISTIEK

MB0-1MIH2SA-WT

1.070

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

QB0-1QCE2NB-WT

149

DE WATERGROEP

QB0-1QCE2OC-WT

352

VZW MILIEUBOOT

QB0-1QCE2OC-WT

300

PROJECTBUREAU NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN

QD0-1QCE2FA-WT

530

VZW BIOGAS-E - ONDERSTEUNING VAN AENAEROBE VERGISTING IN VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

81

VZW COGEN VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

QE0-1QEE2KA-WT

121

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN WARMTENETWERK VLAANDEREN

QE0-1QEE2KA-WT

68

VZW ODE VLAANDEREN - ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

QE0-1QEE2KA-WT

81

HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

14

VZW FORUM VLAAMSE ARCHEOLOGIE (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

9

VZW HISTORIES (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BB-WT

43

HERITA VZW - WERKINGSSUBSIDIES

QG0-1QGG2BC-WT

2.076

MONUMENTENWACHT VLAANDEREN VZW (WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

255

PARCUM VZW (ALGEMENE WERKINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2BC-WT

211

HERITA VZW - RESTAURATIE EIGEN OPEN ERFGOEDSITES VAN HERITA VZW MET NAME HET KASTEEL VAN HORST, FORT NAPOLEON EN KASTEEL VAN BEAUVOOORDE (INVESTERINGSSUBSIDIE)

QG0-1QGG2CA-WT

1.494

KERKFABRIEK SINT-BAAFS (VL-GENT), INVESTERINGSSUBSIDIE RESTAURATIE LAM GODS

QG0-1QGG2CA-WT

1.000

DE MENSEN NV

SA0-1SEA2BA-WT

550

VZW VLAANDEREN - EUROPA

SA0-1SEA2BD-WT

764

VZW VOEREN 2000

SA0-1SEA2BD-WT

70

VZW KAZERNE DOSSIN

SA0-1SEA2BE-WT

1.598

ARTS FLANDERS JAPAN

SA0-1SNA2ID-WT

350

DE SON VLAMINGEN IN DE WERELD

SA0-1SNA2ID-WT

264

VLAAMSE ICT ORGANISATIE VZW

SC0-1SJA2ND-WT

111

CENTRUM VOOR SEKSUOLOGIE EN GENDER (TIP)

SJ0-1SFC2CA-WT

116

VZW CAVARIA

SJ0-1SFC2CA-WT

671

VZW ELLA

SJ0-1SFC2CA-WT

138

VZW FURIA

SJ0-1SFC2CA-WT

137

VZW GRIP

SJ0-1SFC2CA-WT

369

VZW HOLIBIFOON

SJ0-1SFC2CA-WT

41

VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

SJ0-1SFC2CA-WT

662

VZW ROSA

SJ0-1SFC2CA-WT

585

VZW THE BELGIAN PRIDE

SJ0-1SFC2CA-WT

26

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPSINFRASTRUCTUUR

SJ0-1SGI2EA-WT

1.116

AAN BRIK - STUDENT IN BRUSSEL VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

1.747

AAN BRIO

SJ0-1SGI2EB-WT

100

AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

166

AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

SJ0-1SGI2EB-WT

705

AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

428

AAN KENNISCENTRUM WELZIJN, WONEN, ZORG VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

199

AAN KUUMBA VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

126

AAN STUDIO GLOBO VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

128

AAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW

SJ0-1SGI2EB-WT

5.973

AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW

SJ0-1SGI2EC-WT

390

AAN BRIO

SJ0-1SHD2FA-WT

58

AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

SJ0-1SHD2FA-WT

169

AAN VZW RTVB

SJ0-1SHD2FA-WT

273

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

SJ0-1SMC2GC-WT

2.250

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

SJ0-1SMC2GC-WT

7.072

DENDERLEEUW

SJ0-1SMC2HA-WT

629

DILBEEK

SJ0-1SMC2HA-WT

1.330

GERAARDSBERGEN

SJ0-1SMC2HA-WT

1.046

HALLE

SJ0-1SMC2HA-WT

625

NINOVE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.041

VGC

SJ0-1SMC2HA-WT

17.305

VILVOORDE

SJ0-1SMC2HA-WT

1.506

ZOTTEGEM

SJ0-1SMC2HA-WT

826


§ 4. Het Agentschap Integratie en Inburgering kan binnen het toegekende budget en voor zover dit geen invloed heeft op het ESR-vorderingensaldo van de begroting van het agentschap, subsidies verlenen aan Brussel Onthaal vzw voor het organiseren van het sociaal tolken en vertalen in Brussel. § 5. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd subsidies te verstrekken of specifieke opdrachten te geven aan instellingen, groepen of personen voor de uitvoering van internationale uitvoeringsprojecten ook wanneer deze instellingen, groepen of personen, al dan niet nominatim, gesubsidieerd worden via andere begrotingsartikelen met betrekking tot het cultuurbeleid binnen de Vlaamse Gemeenschap.".

Art. 11.De tabel in artikel 13 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

LONEN BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DA-WT

WERKINGSMIDDELEN GEWOOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DB-WT

WERKINGSMIDDELEN BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

FC0-1FDD2DC-WT

LONEN SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DD-WT

WERKINGSMIDDELEN GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DE-WT

WERKINGSMIDDELEN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

FC0-1FDD2DF-WT

SPECIFIEKE LOONBETALINGEN

FC0-1FDD2DG-WT

WERKINGSMIDDELEN INTERNATEN

FC0-1FDD2DH-WT

LONEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CA-WT

WERKINGSMIDDELEN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FC0-1FFD2CB-WT

LONEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

FC0-1FGD2GA-WT

WERKINGSMIDDELEN PEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN INSPECTIE LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

FC0-1FGD2GB-WT

LONEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GC-WT

WERKINGSMIDDELEN CENTRA VOOR LEERLINGENBEGELEIDING

FC0-1FGD2GD-WT

LONEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD2FA-WT

WERKINGSMIDDELEN VOLWASSENENONDERWIJS

FD0-1FFD2FB-WT

SUBSIDIES AAN DE CAW'S VOOR DE ORGANISATIEONDERSTEUNING IN HET KADER VAN DE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN

GB0-1GCE2EC-WT

SUBSIDIES AAN DE COMMISSIES JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND

GB0-1GCE2EW-IS

SUBSIDIES AAN DE VERENIGINGEN WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

GB0-1GCF2CA-WT

SUBSIDIES AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

GB0-1GCF2CB-WT

SUBSIDIES AAN INTERFEDERAAL STEUNPUNT ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCF2CB-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR TELEONTHAAL

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN LOKALE BESTUREN EN VERENIGINGEN VAN LOKALE BESTUREN VOOR DE VLAAMSE BELEIDSPRIORITEIT GOB

GB0-1GCF2EA-WT

SUBSIDIES AAN HET GEORGANISEERD AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK

GB0-1GCF2EB-WT

SUBSIDIES AAN VLABINVEST

GB0-1GIF2SB-WT

SUBSIDIES INZAKE COS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE JEUGDHULP

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE ONDERSTEUNINGSTEAMS

GDF-AGEF2MA-WT

SUBSIDIES INZAKE PLEEGZORG

GDF-AGEF2MA-WT

TOELAGEN GROEIPAKKET

GDF-AGEF2QA-WT

SUBSIDIES AAN DE CENTRA VOOR KINDERZORG EN GEZINSONDERSTEUNING

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE CONSULTATIEBUREAUS

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE POOLS GEZINSOPVANG

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE VERTROUWENSCENTRA KINDERMISHANDELING EN DE PARTNERORGANISATIE

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN HET AFSTAMMINGSCENTRUM

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN HET LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN PROJECTEN VANUIT HET VROEGERE FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN EN VOOR PERSONEELSLEDEN MET EEN GEWEZEN GESCOSTATUUT

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE BINNENLANDSE ADOPTIE

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE BUITENSCHOOLSE OPVANG (INCLUSIEF GEMANDATEERDE VOORZIENINGEN, COORDINATIEPUNTEN EN FLEXIBELE OPVANGPOOLS VAN DOELGROEPWERKNEMERS)

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE GEZINSOPVANG EN GROEPSOPVANG VAN BABY'S EN PEUTERS

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES INZAKE PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING (HUIZEN VAN HET KIND EN AANBODSVORMEN)

GDF-AGEF2UA-WT

SUBSIDIES AAN DE LOGO'S

GE0-1GDF2JA-WT

SUBSIDIES AAN HUISARTSENKRINGEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN PALLIATIEVE NETWERKEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN ZORGRADEN

GE0-1GDF2KA-WT

SUBSIDIES AAN DE EXPERTISECENTRA DEMENTIE

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN MAATSCHAPPELIJK WERK VAN HET ZIEKENFONDS

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR GASTOPVANG

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR OPPASHULP

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN LOKALE DIENSTENCENTRA

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN REGIONALE DIENSTENCENTRA

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN VAN GEBRUIKERS EN MANTELZORGERS

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES INZAKE EX-DAC OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES INZAKE EX-GESCO OUDERENZORG

GE0-1GHF2TG-WT

TEGEMOETKOMINGEN SOCIALE AKKOORDEN

GE0-1GHF2TG-WT

WERKINGSSUBSIDIES VOOR DAGVERZORGINGSCENTRA EN CENTRA VOOR KORTVERBLIJF BINNEN HERSTELVERBLIJF

GE0-1GHF2TG-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG

GE0-1GHF2TH-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP

GE0-1GHF2TH-WT

SUBSIDIES INZAKE INDIVIDUELE MATERIELE BIJSTAND

GH0-AGGF2RB-WT

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN VOOR DE UITBOUW VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

GH0-AGGF2RC-WT

SUBSIDIES AAN GESPECIALISEERDE UNITS VOOR GENTERNEERDEN

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR DE ONDERSTEUNING VAN MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP AAN WIE EEN PERSOONSVOLGENDE CONVENANT WERD TOEGEKEND

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN MULTIFUNCTIONELE CENTRA VOOR MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN OBSERVATIE-, DIAGNOSE- EN BEHANDELINGSUNITS

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN VERGUNDE ZORGAANBIEDERS VOOR HET VERLENEN VAN ONDERSTEUNING AAN PERSONEN MET EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES AAN VOORZIENINGEN DIE ONDERSTEUNING BIEDEN AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN DE GEVANGENIS EN AAN GEINTERNEERDE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONLIJKE-ASSISTENTIEBUDGET AAN MINDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET AAN MEERDERJARIGE PERSONEN MET EEN HANDICAP, DE BESTEDING VAN DAT BUDGET ONDER DE VORM VAN EEN VOUCHER BIJ EEN VERGUNDE ZORGAANBIEDER EN HET GEBRUIK VAN HET BUDGET ALS CASHBUDGET

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIES INZAKE ONDERSTEUNING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN EEN INSTELLING IN HET BUITENLAND

GH0-AGGF2RD-WT

SUBSIDIE VOOR DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN EEN CEL DIE ASSISTENTIEHONDENSCHOLEN MACHTIGT OM ASSISTENTIEHONDEN TE ATTESTEREN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN BIJSTANDSORGANISATIES DIE BUDGETHOUDERS BIJSTAAN BIJ DE BESTEDING VAN HUN BUDGET

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN CENTRA OF DIENSTEN VOOR REVALIDATIE

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN DIENSTEN ONDERSTEUNINGSPLAN VOOR HET BEGELEIDEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VOOR DE OPMAAK VAN EEN ONDERSTEUNINGSPLAN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN ORGANISATIES DIE VRIJETIJDSZORG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ONTWIKKELEN, BEGELEIDEN EN BEVORDEREN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN LOONSUBSIDIES VOOR PERSONEELSLEDEN VOORHEEN TEWERKGESTELD IN HET STELSEL VAN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TOEKENNING VAN LOONSUBSIDIES VOOR PERSONEELSLEDEN VOORHEEN TEWERKGESTELD IN HET STELSEL VAN HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

GH0-AGGF2RE-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WA-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR OUDEREN

GM0-AGHF2WA-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WB-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN

GM0-AGHF2WB-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2WC-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGBUDGET VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

GM0-AGHF2WC-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2XA-WT

SUBSIDIES INZAKE DE TEGEMOETKOMING VOOR MOBILITEITSHULPMIDDELEN

GM0-AGHF2XA-WT

PILOOTPROJECTSUBSIDIES INZAKE JONGDEMENTIE

GM0-AGHF2YA-WT

PILOOTPROJECTSUBSIDIES INZAKE ORIENTEREND KORTVERBLIJF

GM0-AGHF2YA-WT

SUBSIDIES AAN DE ZORGKASSEN

GM0-AGHF2YA-WT

SUBSIDIES INZAKE HET ZORGTICKET VOOR VERBLIJF IN DE RESIDENTIELE OUDERENZORG

GM0-AGHF2YA-WT

WERKINGSSUBSIDIE AAN DE PRIVATE UITBETALINGSACTOREN

GN0-AGFF2QA-WT

TOELAGEN GEZINSBELEID AAN DE GEZINNEN

GN0-AGFF2QB-WT

DOELGROEPVERMINDERINGEN SOCIALE ZEKERHEID

JB0-1JDB2CA-WT

VOP

JB0-1JDB2CB-WT

ACTIVERINGSUITKERINGEN

JB0-1JDB2CC-WT

WERKHERVATTINGSTOESLAG

JB0-1JDB2CE-WT

JONGERENBONUS

JB0-1JDB2CF-WT

STARTBAANOVEREENKOMSTEN

JB0-1JDB2CF-WT

SECTORALE DOELGROEPVERMINDERINGEN

JB0-1JDB2CG-WT

TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA'S EN AANWERVINGSINCENTIVES VOOR LANGDURIG WERKZOEKENDEN

JB0-1JDB2CH-WT

TRANSITIEPREMIE

JB0-1JDB2CJ-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES SOCIAL PROFIT & PRIVE

JB0-1JDB2EB-WT

VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEWEST

JB0-1JDB2EC-WT

VLAAMS ZORGKREDIET - VLAAMSE GEMEENSCHAP

JB0-1JDB2ED-WT

AANMOEDIGINGSPREMIES LANDINGSBANEN

JB0-1JDB2EE-WT

ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN DUURZAAM EN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

JB0-1JEB2GA-WT

COLLECTIEF MAATWERK

JB0-1JEB2HA-WT

LOKALE DIENSTENECONOMIE

JB0-1JEB2HB-WT

ARBEIDSZORG (STRUCTUREEL VERANKERDE LOONKOSTSUBSIDIES VOOR HET OMKADERINGSPERSONEEL)

JB0-1JEB2HC-WT

SINE

JB0-1JEB2HD-WT

DOELGROEPVERMINDERINGEN GESCO'S SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEB2HE-WT

MENTORKORTINGEN

JB0-1JFB2FD-WT

SUBSIDIERING VAN POLDERS EN WATERINGEN OP BASIS VAN HET BESLUIT VAN 14 MEI 2004 VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE DE DEFINITIEVE REGULARISATIE EN TOEKENNING VAN EEN SUBSIDIE AAN BEPAALDE INITIATIEVEN BINNEN POLDERS, WATERINGEN, MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN DIE PERSONEELSLEDEN TEWERKSTELLEN IN EEN GEWEZEN DAC-STATUUT

QB0-1QCE2DW-IS

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN VOOR DAC-STATUTEN EN UITVOERING VLAAMSE INTERPROFESSIONELE AKKOORDEN (VIA)

QB0-1QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN (ERKENNING EN SUBSIDIERING)

QBX-3QCE2OC-WT

SUBSIDIERING VAN DE PLANNING, DE ONTWIKKELING EN DE UITVOERING VAN HET GEINTEGREERD NATUURBEHEER

QDX-3QCE2FA-WT

RENTESUBSIDIE ENERGETISCHE RENOVATIES

QE0-1QEE4KE-WT


".

LENINGEN

Art. 12.Artikel 16 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd via energiehuizen energieleningen aan sociaal zwakkere doelgroepen en energieleningen+ aan nieuwe eigenaars voor de energetische renovatie van hun woning te verstrekken ten belope van maximaal 84.000.000 euro per jaar, alsook in 2021 en 2022 via de OCMW's noodkoopleningen voor het veilig en energiezuinig maken van noodkoopwoningen te verstrekken ten belope van maximaal 20.000.000 euro per jaar, en met een gezamenlijk maximum van 370.128.000 euro in de periode 2021 tot en met 2024.".

Art. 13.Artikel 17 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.§ 1. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2021 Bijzondere Sociale Leningen VWF maximaal 978.937.000 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2020 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 2. Het Vlaams Woningfonds kan in uitvoering van het programma 2021 Huurwaarborgleningen VWF maximaal 20.000.000 euro aan huurwaarborgleningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5PJ-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2020 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen.".

Art. 14.Artikel 18 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.§ 1. De VMSW kan in uitvoering van het deelprogramma FS3 2021 maximaal 1.133.642.000 euro aan FS3-leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag is te verhogen met het niet aangewende deel van de machtiging voor 2020. Dit bedrag kan eventueel worden verminderd met de bedragen die worden aangewend voor de machtigingen vermeld in paragrafen 4 en 6. § 2. De VMSW kan in uitvoering van het programma 2021 Bijzondere Sociale Leningen VMSW maximaal 10.000.000 euro aan bijzondere sociale leningen toekennen, beperkt tot wederopnames van reeds lopende leningen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag wordt verhoogd met het totaalbedrag van de op 31 december 2020 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd, dat enkel kan worden aangewend voor die leningsaanvragen. § 3. De VMSW kan in uitvoering van het Rollend Grondfonds van de VMSW maximaal aan leningen toekennen: - het niet opgenomen gedeelte van het leningsvolume van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014; - verminderd met 20.000.000 euro; - vermeerderd met de verkoopopbrengsten in het fonds; - en beperkt tot een bedrag van 5.000.000 euro. § 4. De VMSW kan in uitvoering van het programma grondaankopen 2021 maximaal 5.000.000 euro aan bulletleningen toekennen met een overheidstussenkomst van 100 procent in de interestlasten (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). Dit bedrag kan worden verhoogd met een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2021, vermeld in paragraaf 1. § 5. De VMSW kan voor de financiering van verrichtingen die onder de opdrachten van de initiatiefnemers vallen en die niet onder de programma's vermeld onder de paragrafen 1 tot en met 3 worden gefinancierd, maximaal 220.000.000 euro aan marktconforme leningen toekennen (begrotingsartikel QF0-1QDG5QK-IS). § 6. De VMSW kan leningen met rentevermindering verstrekken aan sociale verhuurkantoren met als doel tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen, voor een bedrag dat tegelijk in mindering wordt gebracht van de machtiging voor het deelprogramma FS3 2021, vermeld in paragraaf 1.".

WAARBORG

Art. 15.De Vlaamse Regering wordt in het kader van het artikel 18 van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) gemachtigd, teneinde de realisatie van de nieuwe Scheldeoeververbindingen mogelijk te maken, de waarborgen van het Vlaamse Gewest te verlenen aangaande de verbintenissen, aansprakelijkheden en schade die BAM is aangegaan, zal aangaan of kan oplopen voor maximaal 300.000.000 euro.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 16.Artikel 38 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 38.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder de begrotingsartikelen GD0-1GAF2ZZ-LO en GD0-1GAF2ZZ-WT over te hevelen naar de begrotingsartikelen GB0-1GEF2UX-IS en GB0-1GEF2MX-IS en vice versa voor de financiering van de apparaatsuitgaven van de entiteiten Opgroeien en Opgroeien Regie.".

Art. 17.Artikel 44 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 44.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de vastleggingskredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds en onder de begrotingsartikelen MB0-1MEH5EY-IS, MB0-1MHH5RX-IS, MB0-1MHH5RY-PA en MB0-1MIH5VY-IS onderling te herverdelen.".

Art. 18.Artikel 46 van het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 46.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven op het begrotingsartikel SJ0-1SHD2FB-WT, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar bestaande en of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingskredieten van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor een specifiek Vlaams Randbeleid.".

Art. 19.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QBX-3QCE2DA-WT van de DAB Minafonds over te schrijven naar begrotingsartikel SJ0-1SMC2GA-WT voor de uitvoering van maatregelen uit het lokaalenergie en klimaatpact door het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Art. 20.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel SJ0-1SMC2GA-WT over te schrijven naar begrotingsartikel FB0-1FGD2GE-WT voor de uitvoering van Zomerscholen voor het kalenderjaar 2021.

Art. 21.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd het vastleggingsen vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBG2AH-PR over te schrijven naar de begrotingsartikelen MB0-1MHH4NA-WT en QE0-1QEE4KE-WT. § 2. In afwijking van artikel 15, § 3 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 kunnen het Energiefonds, opgericht bij decreet van 8 mei 2009, en het Verkeersveiligheidsfonds, opgericht bij decreet van 3 juli 2015, gespijsd worden met de conform paragraaf 1 overgeschreven kredieten en worden deze fondsen gemachtigd deze kredieten te ontvangen en aan te wenden voor uitgaven, met inbegrip van de toekenning van subsidies, in het kader van het relancebeleid.

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 22.De restauratiepremie, toegekend bij ministerieel besluit van 10 juni 2016, aan het gemeentebestuur Herselt voor de restauratie van de O.L.Vrouwkapel of "Strokapel", gelegen Steenweg op Houtvenne te Ramsel (Herselt), wordt verhoogd met een bedrag van 237.113,13 euro op grond van de bijkomende offerte op basis waarvan de extra restauratiewerkzaamheden worden gegund. Deze verhoging van de al toegekende restauratiepremie wordt aangerekend op de kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel QG0-1QGG2CB-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 23.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "CICOV".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 533.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 423.000 euro in vastleggingen en 533.000 euro in vereffeningen.

Art. 24.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Frans Masereelcentrum".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 801.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 733.000 euro in vastleggingen en 801.000 euro in vereffeningen.

Art. 25.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Kasteel van Gaasbeek".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.801.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.344.000 euro in vastleggingen en 1.801.000 euro in vereffeningen.

Art. 26.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.335.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.133.000 euro in vastleggingen en 3.335.000 euro in vereffeningen.

Art. 27.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.776.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.338.000 euro in vastleggingen en 1.776.000 euro in vereffeningen.

Art. 28.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Loodswezen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 130.012.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 116.356.000 euro in vastleggingen en 130.012.000 euro in vereffeningen.

Art. 29.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.033.329.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 902.342.000 euro in vastleggingen en 1.033.329.000 euro in vereffeningen. § 2. Het gedeelte van de uitgaven ten laste van het Vlaamse Gewest die voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, worden ten laste genomen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

Deze tenlasteneming is onderworpen aan onderstaande voorwaarden: 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70 procent te zijn;3° de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", wordt de Vlaamse Regering gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

CO- EN PREFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MEH2EC-WT

UITGAVEN VOOR COMBIMOBILITEIT IN HET KADER VAN CORONAMAATREGELEN

MBU-3MEH2EC-WT

SUBSIDIES IKV KLIMAAT

MBU-3MFH2LC-WT

EV FLANDERS HYDRAULICS (VOOR DE BOUW VAN DE SLEEPTANK IN OOSTENDE)

MBU-3MIH2VA-WT

IN HET KADER VAN SANERING HAVENTERREINEN

MBU-3MIH2VA-WT

AAN DE VZW'S DIE INSTAAN VOOR DE KUSTREDDINGSDIENSTEN IN VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENSTEN WEST- VLAANDEREN

MCU-3MIH2VA-WT

IN HET KADER VAN DE COFINANCIERING DOOR HET VLAAMSE GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHH2RA-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHH2RA-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMSE GEWEST

MDU-3MHH2RA-WT

RELANCE BUDGET 49 - LAADPALEN - GEWESTWEGEN

MDU-3MFH2LC-WT


§ 4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA De Vlaamse Waterweg nv en de binnenvaartexploitanten, onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. § 5. De kosten voor de lonen, sociale lasten en toelagen in verband met de aanstelling van twee regeringscommissarissen bij de Beheersmaatschappij Antwerpen worden aangerekend op begrotingsartikel MBU-3MHH2RA-LO. § 6. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2021. § 7. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de controlebevoegdheden toegekend aan de wegeninspecteurs van de wegeninspectie te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten.

Art. 30.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vloot".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 129.935.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 70.780.000 euro in vastleggingen en 129.935.000 euro in vereffeningen.

Art. 31.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud", afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 707.899.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 467.865.000 euro in vastleggingen en 707.899.000 euro in vereffeningen. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingskredieten van artikelen waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar programma's van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2021, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

INVESTERINGSBIJDRAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IKV WATERHERGEBRUIK EN VOORKOMING VAN DROOGTE

QBX-3QCE2DA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN FLANKERENDE MAATREGELEN MAP (AAN PRAKTIJKCENTRA, WATERGROEPERINGEN EN ANDERE ACTOREN)

QBX-3QCE2DB-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM

QBX-3QCE2DD-WT

CONVENANT MET UMICORE (DOTATIE BBF)

QBX-3QCE2EV-IS

COFINANCIERING VLAAMSE GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDS- ONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEINTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2GA-WT

PLATTELAND PLUS

QBX-3QCE2GA-WT

ONDERSTEUNING VANUIT DOTATIE VLM VOOR PLATTELANDSBELEID

QBX-3QCE2GY-IS

SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET LUCHT- EN KLIMAATBELEID

QBX-3QCE2HA-WT

PREMIES VOOR DE AANKOOP EN INSTALLATIE VAN EMISSIEVERMINDERENDE SYSTEMEN IN VOERTUIGEN EN WONINGEN

QBX-3QCE2HA-WT

RELANCE BUDGET 4 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (LOKALE BESTUREN)

QBX-3QCE2JA-WT

RELANCE BUDGET 5 - CIRCULAIRE ECONOMIE - ASBEST (SECTORPROTOCOLLEN)

QBX-3QCE2JA-WT

SUBSIDIES IN HET KADER VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOSTVATEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS ENZOVOORT) EN SELECTIEVE INZAMELING

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN ENZOVOORT), HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) EN SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET ASBESTAFBOUWBELEID

QBX-3QCE2JA-WT

ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET BEHEER, DE VERWIJDERING EN DE VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN

QBX-3QCE2JA-WT

RELANCE BUDGET 24 - GROENBLAUWE INFRASTRUCTUUR - OPEN RUIMTE

QBX-3QCE2NJ-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGS-PROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

QBX-3QCE2NJ-WT

ONDERSTEUNING INTERNATIONALE PROJECTEN

QBX-3QCE2OB-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET DE GEMEENTEN

QBX-3QCE2OC-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET DE PROVINCIES

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN PARTNERSCHAPPEN (INFORMATIE, SENSIBILISERING, NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, EN NATUURTECHN. MILIEUBOUW, PROJECTEN VLAAMSE SOCIALE PARTNERS, PROJECTEN ROND DRAAGVLAKVERBREDING LANDBOUW EN MILIEU, PROJECTEN CONSULENTEN ENZOVOORT

QBX-3QCE2OC-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING OMGEVINGSVERGUNNING

QBX-3QCE2OC-WT

ONDERSTEUNING PROJECTEN VOOR EEN GEZOND EN DUURZAAM WATERSYSTEEM (ANB)

QDX-3QCE2DD-WT

ONDERSTEUNING UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

QDX-3QCE2FA-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN IN DE STAD

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (ONDER ANDERE SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING PROVINCIES EN GEMEENTEN TER VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

QDX-3QCE2FA-WT

ONDERSTEUNING BLUE DEAL

QDX-3QCE2FA-WT

RELANCE BUDGET 36 - NATTE NATUUR

QDX-3QCE2FA-WT


§ 4. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om: 1° in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerkingen van de vakbonden in casu ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van maximaal 170.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel QBX- 3QCE2OC-WT; 2° de werkgeversorganisaties, onder andere Voka, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van maximaal 80.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCE2OC-WT; 3° de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie toe te kennen van maximaal 37.000 euro voor het bezoekerscentrum Bastion VIII in Dendermonde en een subsidie van maximaal 88.000 euro aan de provincie Limburg voor het bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen ten laste van het begrotingsartikel QDX-3QCE- 2FA-WT; 4° de Vlaamse Architectenorganisatie een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 143.000 euro voor het project "consulent waterbewust bouwen" ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCE2OC-WT; 5° het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 2.200.000 euro voor de individuele begeleiding en voorlichting inzake duurzame bemesting en het oprichten en operationeel houden van waterkwaliteitsgroepen; 6° het Vlaamse Fonds Tropisch Bos een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 249.000 euro ten laste van het begrotingsartikel QBX-3QCE2FA-WT.

Art. 32.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Grondfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 40.744.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 5.496.000 euro in vastleggingen en 40.744.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd zowel het vastleggings- als het vereffeningskrediet ingeschreven onder begrotingsartikel QBZ-3QCE2NG-WT te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) ter financiering van noodwendige uitgaven van planschadevergoedingen en de hiermee aanverwante kosten.

Art. 33.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 19.529.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 8.685.000 euro in vastleggingen en 19.529.000 euro in vereffeningen.

Art. 34.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 321.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 177.000 euro in vastleggingen en 321.000 euro in vereffeningen.

Art. 35.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Catering en Schoonmaak".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 25.412.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 13.818.000 euro in vastleggingen en 25.412.000 euro in vereffeningen.

Art. 36.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Inclusieve Financiering".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.431.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 2.431.000 euro in vereffeningen.

Art. 37.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "ICT".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 41.642.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 27.574.000 euro in vastleggingen en 41.642.000 euro in vereffeningen.

Art. 38.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Audit Vlaanderen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 889.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 400.000 euro in vastleggingen en 889.000 euro in vereffeningen.

Art. 39.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Overheidspersoneel".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 20.165.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 17.154.000 euro in vastleggingen en 20.165.000 euro in vereffeningen.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN ONDER RECHTSTREEKS GEZAG VAN DE VLAAMSE REGERING

Art. 40.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.225.209.000 euro en voor de uitgaven 3.128.614.000 euro in vastleggingen en 3.225.209.000 euro in vereffeningen.

Het IVA Vlaamse Sociale Bescherming wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting subsidies toe te kennen aan verzekeringsinstellingen, voorzieningen of verstrekkers.

Art. 41.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Opgroeien Regie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 5.802.010.000 euro en voor de uitgaven 5.662.673.000 euro in vastleggingen en 5.802.010.000 euro in vereffeningen.

Art. 42.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.016.024.000 euro en voor de uitgaven 1.901.692.000 euro in vastleggingen en 2.016.024.000 euro in vereffeningen.

Art. 43.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 929.951.000 euro en voor de uitgaven 878.270.000 euro in vastleggingen en 929.951.000 euro in vereffeningen.

De jaarlijkse gebruikstoelagen die voortvloeien uit de principiële akkoorden die verstrekt worden door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, bedragen gecumuleerd maximaal 212.013.391,43 euro.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 35.590.345 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen die reeds een principieel akkoord ontvingen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 14.167.000 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 22.500.000 euro verbintenissen vast te leggen in het kader van de kapitaalcomponent van de strategische forfaits aan ziekenhuizen op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd voor een bedrag van 6 miljoen euro verbintenissen vast te leggen in het kader van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd in geval van uitwinning van de waarborg het reservefonds aan te wenden voor maximaal het bedrag van de uitgewonnen waarborg.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting (begrotingsartikel GBK-AGIF2SA-WT) subsidies toe te kennen in het kader van sensibilisering rond de klimaatengagementen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een (ondersteunings)premie toe te kennen aan voorzieningen die in het kader van het duurzaam bouwen een voorlopersrol opnemen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting subsidies op naam toe te kennen aan De Wissel vzw, met ondernemingsnummer 0421.913.376, voor een bedrag van 600.000 euro voor infrastructuurwerken betreffende de oprichting van OverKophuizen voor jongeren. Conform artikel 71, § 1, tweede lid, van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 kunnen die subsidies toegekend worden per ministerieel besluit.

Art. 44.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Agentschap Sport Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 243.982.000 euro en voor de uitgaven 169.174.000 euro in vastleggingen en 243.982.000 euro in vereffeningen. § 2. Het Agentschap Sport Vlaanderen kan binnen het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroting van het agentschap, subsidies verlenen aan de volgende organisaties: - initiatieven in verband met topsport; - organisatie van Flanders Classics; - initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties; - 54.000 euro aan Younited Belgium vzw; - 24.000 euro voor het Fietsadviescentrum Pellenberg; - initiatieven G-sport Vlaanderen; - sociale en experimentele projecten en uitzonderlijke initiatieven binnen het sportbeleid; - sociale maatregelen toegankelijkheid sport; - 51.000 euro ten behoeve van de campagne Ventourist-Ventousiast; - 311.000 euro aan de vzw Vlaamse Wielerschool; - internationale sportprojecten; - voor aanvullende tewerkstelling in de sector sport; - als tegemoetkoming voor flankerende maatregelen in het kader van financiering voetbalstadions; - 654.000 euro aan de vzw Sportimonium; - 1.020.000 euro aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden; - financiering in het kader van Event Flanders. § 3. Het Agentschap Sport Vlaanderen is gemachtigd om binnen de perken van het toegekende budget en binnen de perken van het ingeschreven krediet op de begroting van het agentschap subsidies te verlenen in het kader van corona 2021.

Art. 45.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 114.965.000 euro en voor de uitgaven 116.929.000 euro in vastleggingen en 114.965.000 euro in vereffeningen. § 2. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM: 1° aan het steunpunt duurzaam materialenbeheer een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 310.000 euro; 2° aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld; 3° aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 532.000 euro voor werkingsbijdragen; 4° inzake afval-, materialenen bodembeleid voor maximaal 250.000 euro toe te kennen aan prijzengeld voor rolmodellen zoals duurzame eventorganisatoren en ontwerpers of aan bijdragen voor nationale en internationale evenementen; 5° inzake het asbestafbouwbeleid aan natuurlijke personen, rechtspersonen en overheden ter ondersteuning subsidies toe te kennen voor de inventarisatie, de ontmanteling, het transport of de verwerking van asbesthoudende materialen.

Art. 46.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 192.739.000 euro en voor de uitgaven 126.220.000 euro in vastleggingen en 192.739.000 euro in vereffeningen.

Art. 47.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 153.769.000 euro en voor de uitgaven 87.241.000 euro in vastleggingen en 153.769.000 euro in vereffeningen.

Toerisme Vlaanderen wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan in het kader van: 1° de financiering van het IVA "Toerisme Vlaanderen" met de netto-opbrengst van de winst van de Nationale Loterij; 2° de toekenning van subsidies op naam binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begroting van Toerisme: - Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen - 250.000 euro; - DETOO architects nv; - gemeente Aalter; - KU Leuven; - stad Hasselt - 60.000 euro; - Universiteit Antwerpen; - Universiteit Gent; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw Federatie Horeca Vlaanderen - 470.000 euro; - vzw Goodplanet Belgium; - vzw Grote Route Paden; - vzw Horizont; - vzw Koepel van Attracties & Musea - 602.000 euro; - vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen - 3.900.000 euro; - vzw Kunst Leuven; - vzw Publiq; - vzw Renners in Aantocht; - vzw Toerisme Voerstreek; - vzw Vakantie voor Iedereen; - vzw WK 2021 - 1.100.000 euro; - vzw European Design and Automation Association; 3° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK);4° de financiering van projecten in het kader van Event Flanders;5° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van MICE;6° de financiering van projecten en initiatieven in het kader van het relanceplan en het plan Vlaamse Veerkracht voor de toeristische sector.

Art. 48.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 205.640.0000 euro en voor de uitgaven 14.899.000 euro in vastleggingen en 205.640.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging vastleggingskredieten ingeschreven onder WT-begrotingsartikelen geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor schadedossiers, (landbouw)rampen en pensioendossiers te overschrijden ten bedrage van maximaal het saldo.

Art. 49.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.284.326.000 euro en voor de uitgaven 938.179.000 euro in vastleggingen en 1.284.326.000 euro in vereffeningen.

In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de nv Waarborgbeheer, wordt het Fonds voor Innoveren en Ondernemen gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECB2BA-WT.

Art. 50.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.403.000 euro en voor de uitgaven 3.260.000 euro in vastleggingen en 3.403.000 euro in vereffeningen.

In afwijking van artikel 35 van het besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 kunnen de vereffeningskredieten van het over te dragen overschot van het Topstukkenfonds (artikel HBF-AHCA2ZZ-OV) herverdeeld worden binnen hetzelfde programma na het verkrijgen van een gunstig advies van de Inspectie van Financiën.

Art. 51.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.163.000 euro en voor de uitgaven 3.931.000 euro in vastleggingen en 4.163.000 euro in vereffeningen.

Art. 52.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 59.113.000 euro en voor de uitgaven 61.355.000 euro in vastleggingen en 59.113.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt in 2021 gemachtigd haar uitgaven te overschrijden met maximaal 60.000.000 euro voor de uitgaven met betrekking tot de publieke opslag van landbouwproducten in het kader van een Europese interventieregeling.

Onderstaande bedragen voor VLIF-dossiers worden kwijtgescholden: 1° dossiernaam: VLIF-dossier 5-95-3304/2 - bedrag: 4.806,25 euro; 2° dossiernaam: VLIF-dossier 1-94-0842/1 en 1-01-0262/3 - bedrag: 28.692,79 euro; 3° dossiernaam: VLIF-dossier 855-743/09 - bedrag: 64.680,67 euro; 4° dossiernaam: VLIF-dossier 1-93-1169/3 - bedrag: 244.162,19 euro.

Art. 53.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 9.628.000 euro en voor de uitgaven 2.101.000 euro in vastleggingen en 9.628.000 euro in vereffeningen.

Art. 54.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.212.000 euro en voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 1.212.000 euro in vereffeningen.

Art. 55.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.500.000 euro en voor de uitgaven 175.000 euro in vastleggingen en 7.500.000 euro in vereffeningen.

Art. 56.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 38.862.000 euro en voor de uitgaven 16.922.000 euro in vastleggingen en 38.862.000 euro in vereffeningen.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd de noodwendige uitgaven voor de subsidiëring van planschadevergoedingen te overschrijden ten bedrage van maximaal het over te dragen overschot (saldo) van het boekjaar.

Art. 57.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 54.861.000 euro en voor de uitgaven 8.806.000 euro in vastleggingen en 54.861.000 euro in vereffeningen.

Art. 58.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.384.000 euro en voor de uitgaven 4.762.000 euro in vastleggingen en 4.384.000 euro in vereffeningen.

Indien de ontvangsten op het artikel SJ0-9SGIAEX-OI toenemen ten gevolge van een aangepaste begroting van het Vlaams Brusselfonds, wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om het vastleggings- en vereffeningskrediet op het begrotingsartikel SJ0-1SGI2ED-WT met eenzelfde bedrag te verhogen.

Art. 59.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het EV Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 776.000 euro en voor de uitgaven 367.000 euro in vastleggingen en 776.000 euro in vereffeningen.

Art. 60.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 58.264.000 euro en voor de uitgaven 44.322.000 euro in vastleggingen en 58.264.000 euro in vereffeningen.

Art. 61.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 8.835.000 euro en voor de uitgaven 3.919.000 euro in vastleggingen en 8.835.000 euro in vereffeningen.

Art. 62.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2021 van het EV Informatie Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 28.904.000 euro en voor de uitgaven 24.667.000 euro in vastleggingen en 28.904.000 euro in vereffeningen.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 juli 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS De Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media, B. DALLE _______ Nota Zitting 2020-2021 Documenten: - Ontwerp van decreet : 19-A - Nr. 1 + Bijlagen - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 19-A - Nrs. 2-A t/m 2-K - Amendementen : 19-A - Nr. 3 - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie : 19-A - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de commissie : 19-A - Nr. 5 + Bijlagen - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 19-A - Nr. 9 + Bijlagen - Algemene toelichting : 17-A - Nr. 1 - Verslag van het Rekenhof : 20 - Nr. 1 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergaderingen van 7 juli 2021.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^