Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 juli 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021031893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

decreet

type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021031818 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 26/08/2021 numac 2021032309 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXXI type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021021437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot delegatie van de bevoegdheid om inrichtingen te erkennen voor het gegroepeerd slachten van dieren voor particulier huishoudelijk verbruik, vermeld in artikel 16, § 2, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021021450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021021618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels voor de toekenning van steun aan jeugdverblijven en hostels om de negatieve economische impact door de coronacrisis te beperken type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021021672 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021031866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en tot wijziging van artikel 13/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de thematische oproep voor de bio-economie bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021031961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021031975 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van regels over de toekenning van steun aan de sportsector naar aanleiding van de COVID-19-pandemie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 27/07/2021 numac 2021031978 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van enkele maatregelen voor het onderwijspersoneel ten gevolge van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 15/09/2021 numac 2021032034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels om aanvullende punten en werkingsmiddelen in het volwassenenonderwijs toe te kennen om een regioscan en de regionale afstemming van het opleidingsaanbod op te zetten ter uitvoering van het relanceplan Edusprong type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021032072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2019 tot erkenning van de educatieve master in de cultuurwetenschappen, de educatieve master in de economie, de educatieve master in de gezondheidswetenschappen, de educatieve master in de maatschappijwetenschappen, de educatieve master in de ontwerpwetenschappen, de educatieve master in de talen, de educatieve master in de wetenschappen en technologie als nieuwe opleidingen van de Universiteit Antwerpen, wat betreft de toevoeging van de vestigingen Mechelen en Turnhout voor de educatieve master in de gezondheidswetenschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 19/08/2021 numac 2021032108 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2021-2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021032131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021032141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, het ondersteuningsaanbod voor gelijke onderwijskansen in het buitengewoon basisonderwijs, en de Rijdende kleuterschool Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032156 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032154 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse artikelen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft individuele kennisgevingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 27/08/2021 numac 2021032197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tijdelijke onderwijsbevoegdheid om dringende redenen van centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 10/08/2021 numac 2021032198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de verzekeringen en tot het niet ontwikkelen van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs op basis van de beroepskwalificaties zytholoog en microbrouwer type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 12/08/2021 numac 2021032271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2013 betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft verplaatsbare constructies voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers en projecten door of in opdracht van de overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal beleid, de samenwerking en de subsidie voor buitenschoolse opvang en activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bacheloropleiding bachelor in de scheepswerktuigkunde als nieuwe opleiding van de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 24/08/2021 numac 2021032397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de personal training en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 tot erkenning van de onderwijskwalificatie `Graduaat in de fitnessbegeleiding' type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de outdoor animatie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van een niet-duaal structuuronderdeel in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de scheepswerktuigkunde als nieuwe opleiding van de Hogere Zeevaartschool, vestiging Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032697 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Regering in het kader van bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de digitale rapportering over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 05/10/2021 numac 2021033239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van vergoedingen aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter financiering van openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de Vlaamse Mobiliteitsvisie

programmadecreet

type programmadecreet prom. 09/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032223 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

document

type document prom. 09/07/2021 pub. 09/08/2021 numac 2021031925 bron brussels hoofdstedelijk parlement Benoeming van de griffier/secretaris-generaal van het Parlement. - Beslissing van het Parlement
^