Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/08/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van diverse wetten die de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties gedeeltelijk omzetten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021021939 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 27/09/2021 numac 2021032729 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033048 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 september 2021 wordt benoemd op datum van 8 april 2019: - tot Commandeur in de Kroonorde De Heer Jean-Paul JANSSENS, Voorzitter van het Directiecomité type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het lee Bij koninklijk besluit van 12 september 2021 wordt de vergunning van 29 maart 2019 A-0033080 van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 maart 2021, wordt de heer Lionel ALBESSARD, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033082 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Ruben VERSTRAETE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033166 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 september 2021, wordt mevrouw Martine VANDERSTRAETEN, rijksambtenaar bij Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol on Mevrouw Martine VANDERSTRAETEN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel(...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021203402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, D, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033162 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging en uitbreiding van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan de BV De Hoop Bouwgrondstoffen c.o. Satic nv - Noorderlaan 147 B33 te 2030 Antwerpen type ministerieel besluit prom. 15/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlenging en uitbreiding van de concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat van België toegekend aan de nv C.B.R. Cementbedrijven. - Afdeling Sagrex, Parc de l'Alliance - Boulevard de France 3-5 te 1420 Braine-l'Alleud type ministerieel besluit prom. 06/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende overdracht van de macht om over te gaan tot het opvorderen van personen en zaken tijdens interventies in het kader van de opdrachten van civiele veiligheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4415 Bij ministerieel besluit van 17 september 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A323-3543 van 4 december 2006 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Gedeeltelijke opheffing B323-4357 Bij ministerieel besluit van 17 september 2021 wordt een gedeeltelijke opheffing van de vervoersvergunning referte B323-420 van 30 november 1970 voor het vervoer van zuurstof door midde type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Waterstofvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4409 Bij ministerieel besluit van 17 september 2021 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-2089 van 17 juli 1990 voor het vervoer van waterstof door middel van leidingen, verleend Betrokken gasvervoersinstallaties - ND100 Evergem. type ministerieel besluit prom. 20/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twaalf vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 13/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021204415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 mei 2017 houdende oprichting, in het gebied van Sectorcomité XX , van een Basisoverlegcomité voor het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (Fedris) en houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het geheel van de personeelsleden van Fedris

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204365 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113{/2021 van 22 juli 2021 Rolnummers 7578, 7588 en 7589 In zake : de vorderingen tot schorsing van de artikelen 2, 3 en 4, alsook van de bijlagen 1 tot 7, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 februari 2 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Kunstendecreet van 23 april 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Justitie en Handhaving"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033067 bron brussels hoofdstedelijk parlement, verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest en raad van de franse gemeenschapscommissie Oproep tot kandidaatstelling voor de vervanging van een lid van het begeleidingscomité van de overlegcommissies Op grond van respectievelijk de artikelen 25/1 en 42ter van hun reglement, zijn het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Ingevolge het ontslag van een van de leden ervan moeten de assemblees overgaan tot haar vervanging.(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204478 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde griffiers-hoofden van dienst (A2) bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen (m/v/x). - Selectienummer: BNG21229 Er zijn 3 (...) Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2021. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204482 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Coördinatoren (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21275 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204520 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Project Management Officers (niveau A2) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: MFG21055 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204517 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Lassers/metaalbewerkers (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21278 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204518 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieverantwoordelijken (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21302 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204521 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Project Management Officers (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: MNG21063 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-teamleaders A2 (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21287 Solliciteren kan tot 11/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaa(...) type lijst prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204535 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen bij de FOD Economie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21276 Solliciteren kan tot 14/10/2021 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

erratum

type erratum prom. 16/08/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum type erratum prom. 23/08/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021033084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021093009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices Septembre 2021 Moyen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033081 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3590 van 6 september 2021, wordt mevrouw Barbara Savelkoul, op 1 mei 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2021, met uitzondering van het tweede lid, dat ui(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033080 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3589 van 6 september 2021, wordt mijnheer Pieter Robyns, op 1 juni 2021, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2021, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033083 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3591 van 6 september 2021, wordt mijnheer Fabrizio Zontini, op 3 januari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 januari 2021, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033089 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3592 van 6 september 2021, wordt mijnheer Werner Carmans, op 1 oktober 2020, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn ancië Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2020, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033090 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3593 van 6 september 2021, wordt mijnheer Johan Capraro, op 1 januari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033093 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3594 van 6 september 2021, wordt mijnheer Mattias Boonaert, op 1 januari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anc Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033094 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3595 van 6 september 2021, wordt mijnheer Jordi Cochez, op 1 juni 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnite Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2021, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033096 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3596 van 6 september 2021, wordt mijnheer Kris Vantilt, op 1 januari 2021, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033109 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3597 van 6 september 2021, wordt mijnheer José-Manuel Fieuw, op 1 april 2021, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anci Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021, met uitzondering van het tweede lid, dat (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 14 augustus 2021 wordt de heer Stéphane TELLIER met ingang van 8 september 2021 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 16 september 2021 heeft de heer S

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021033220 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen: 1 Toelic(...) Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...)

document

type document prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204501 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (m/v/x) (niveau B met schaarste) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21012 Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2021. Er zijn 5 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204523 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige WebGIS Specialisten (niveau A2) voor Nationaal Geografisch Instituut. - Selectienummer: ANG21140 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2021. Er zijn 2 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 27/09/2021 numac 2021204536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige management assistenten (niveau B) voor Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Beliris. - Selectienummer: ANG21203 Deze selectie werd afgesloten op 20/09/2021. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^