Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 februari 2022
gepubliceerd op 08 maart 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het werkingsgebied Midwest-West

bron
vlaamse overheid
numac
2022040214
pub.
08/03/2022
prom.
04/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het werkingsgebied Midwest-West


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.37, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2021 pub. 27/09/2021 numac 2021032652 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 25/08/2021 numac 2021032235 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 09/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021021712 bron vlaamse overheid Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen type decreet prom. 09/07/2021 pub. 11/08/2021 numac 2021032190 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid sluiten.

Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 8 december 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: - Artikel 4.37 van de Vlaamse Codex Wonen bepaalt dat de Vlaamse Regering de werkingsgebieden voor de woonmaatschappijen vaststelt. - Overwegende dat het werkingsgebied Midwest-West: ? Niet voldoet aan de voorwaarde om uit één of meerdere geografisch aaneensluitende gemeenten te bestaan; ? geen ander werkingsgebied (van een woonmaatschappij) omsluit; ? niet afgestemd is op de referentieregio's zoals vooropgesteld door de Vlaamse regering, met dien verstande dat er het verantwoord wordt geacht dat dit werkingsgebied gemeenten bevat die in een andere referentieregio liggen; ? voldoende sociale huurwoningen bevat opdat de woonmaatschappij die er gevormd zal worden kan voldoen aan de minimale schaalgrootte, zoals vermeld in art. 4.46/2 van de VCW van 2021; ? de gemeenteraden van Lichtervelde, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Staden, Hooglede, Ledegem, Moorslede, Torhout, Vleteren, Poperinge, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke een advies hebben uitgebracht omtrent de afbakening van een werkingsgebied; ? de gemeenteraden van Vleteren, Poperinge, Heuvelland, adviseren om aansluiting te maken bij het werkingsgebied van de gemeenten Lichtervelde, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Staden, Hooglede, Ledegem en Moorslede, waarvoor een afwijking nodig is op de decretale vereiste dat een werkingsgebied bestaat uit geografisch aaneensluitende gemeenten, en wat een uitzondering betekent op het principe dat een werkingsgebied van een woonmaatschappij binnen de referentieregio's moet vallen; ? de gemeenteraden van Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke adviseren om aansluiting te maken bij het werkingsgebied van de gemeenten Lichtervelde, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Staden, Hooglede, Ledegem en Moorslede, waarvoor een afwijking nodig is op de decretale vereiste dat een werkingsgebied bestaat uit geografisch aaneensluitende gemeenten, wat een uitzondering betekent op het principe dat een werkingsgebied van een woonmaatschappij binnen de referentieregio's moet vallen; ? de typische woonaspecten waarmee Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke als landelijke gemeente te maken hebben niet terug te vinden zijn bij de buurgemeente Ieper; ? de typische woonaspecten waarmee Vleteren en Poperinge te maken hebben minder terug te vinden zijn bij de buurgemeente Ieper; ? de adviezen van de gemeenten Roeselare, Staden en Moorslede uit referentieregio Midwest expliciet aangeven een aansluiting te verkiezen bij een werkingsgebied (en latere woonmaatschappij) die haar werking buiten de huidige referentieafbakening heeft en bijgevolg open staat voor samenwerking met hun buurgemeenten Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De gemeenten Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Poperinge, Roeselare, Staden, Torhout, Vleteren en Zonnebeke vormen het werkingsgebied Midwest-West.

De Vlaamse Regering staat daarbij een uitzondering toe op het geografisch aaneensluiten van de gemeenten.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 februari 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^