Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 03 september 2021
gepubliceerd op 14 oktober 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie

bron
vlaamse overheid
numac
2021033356
pub.
14/10/2021
prom.
03/09/2021
ELI
eli/besluit/2021/09/03/2021033356/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20; - het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 3, 9°, artikel 3, 12° gewijzigd door de decreten van 15 juni 2007 en 30 april 2009, artikel 40quinquies, § 1 ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten0, artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007; - het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 5, 11°, artikel 5, 13°, gewijzigd bij de decreten van 15 juni 2007, 30 april 2009 en 8 mei 2009, artikel 36ter, § 1 ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten, vervangen bij het decreet van 8 mei 2009 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten0, artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007; - het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 3, 45° bis, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten en gewijzigd bij het decreet van 22 juni 2007, artikel 125duodecies, § 1, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005; - het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 129 en 130; - de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, artikel V.2 en V.4, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/06/2019 numac 2019041224 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Onderwijs XXIX type decreet prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011840 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende het tijdelijk project 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' sluiten, artikel V.47, § 2, artikel V.48, artikel VI.5, gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2020 en 9 juli 2021, artikel VI.6, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2020 pub. 17/07/2020 numac 2020042257 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (1) sluiten, en artikel VI.7, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten0; - het decreet van 7 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013120 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie sluiten betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie, artikel 4 en 90; - het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/03/2018 pub. 11/05/2018 numac 2018011963 bron vlaamse overheid - Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs sluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikel 80.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 7 juni 2021. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 118 gesloten op 24 juni 2021. - Het Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten tot oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, heeft protocol nr. 115 gesloten op 24 juni 2021. - De Raad van State heeft advies 69.964/1/V gegeven op 29 juli 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021, wordt een artikel 16vicies septies ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 16vicies septies. Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2021, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt, vermeld in het eerste lid, en geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor het ambt van ICT-coördinator waarvoor ze met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: 1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede lid, gelden vanaf 1 september 2021. Voor de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021, wordt een artikel 17vicies quater ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 17vicies quater. Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben naar het ambt van ICT-coördinator, blijven de salarisschaal genieten die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2021, mocht worden verleend voor het ambt, vermeld in het eerste lid, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal: 1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. Bij de in het tweede lid vermelde overgangsmaatregelen gelden evenwel de volgende voorwaarden: 1° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste HSO" of lager, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 202, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 63 punten" die salarisschaal genieten;2° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste bachelor", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 301, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 85 punten" die salarisschaal genieten;3° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste master", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 501, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 126 punten" die salarisschaal genieten. De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede en het derde lid, gelden vanaf 1 september 2021. De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.".

Art. 3.In bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021, wordt tussen het vak "Huishoudkunde" en het vak "Industriële kunst" het ambt van "ICT-coördinator (wervingsambt)" ingevoegd, dat luidt als volgt: "ICT-coördinator (wervingsambt)

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63

202

ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85

301

ten minste master betrekking met puntenwaarde 126

501


". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs

Art. 4.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt het ambt van "ICT-coördinator" vervangen door wat volgt: "ICT-coördinator

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO met puntengewicht 63

202

ten minste bachelor met puntengewicht 85

301

ten minste master met puntengewicht 126

501


". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs

Art. 5.In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, wordt een artikel 14 quinquies decies ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 14 quinquies decies. Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die op basis van de reglementering die van kracht was voor 1 september 2021, organiek of via overgangsmaatregelen, in het bezit waren van een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt, vermeld in het eerste lid, en geen vereist bekwaamheidsbewijs hebben voor het ambt van ICT-coördinator waarvoor ze met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben, worden geacht in het bezit te zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs: 1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede lid, gelden vanaf 1 september 2021. Voor de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.".

Art. 6.In de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het deel bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon basisonderwijs wordt het ambt van ICT-coördinator vervangen door wat volgt: "ICT-coördinator

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO met puntengewicht 63

202

ten minste bachelor met puntengewicht 85

301

ten minste master met puntengewicht 126

501


2° in het deel "bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon secundair onderwijs" wordt tussen het ambt van "ondersteunend personeel - administratief medewerker" en het ambt "ondersteunend personeel - opvoeder" het ambt van "ondersteunend personeel - ICT-coördinator" ingevoegd, dat luidt als volgt: "Ondersteunend personeel - ICT-coördinator

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63

202

ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85

301

ten minste master betrekking met puntenwaarde 126

501


". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein Beeldende en audiovisuele kunst

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domein Beeldende en audiovisuele kunst, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt een artikel 15 sexies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 15sexies.Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben naar het ambt van ICT-coördinator, blijven de salarisschaal genieten die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2021, mocht worden verleend voor het ambt, vermeld in het eerste lid, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal: 1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. Bij de in het tweede lid vermelde overgangsmaatregelen gelden evenwel de volgende voorwaarden: 1° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste HSO" of lager, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 202, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 63 punten" die salarisschaal genieten;2° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste bachelor", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 301, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 85 punten" die salarisschaal genieten;3° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste master", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 501, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 126 punten" die salarisschaal genieten. De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede en derde lid, gelden vanaf 1 september 2021. De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.".

Art. 8.In de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt tussen het kunstvak "Graffiti/street art atelier" en het kunstvak "Initiatie tekenen" het ambt van "ICT-coördinator" ingevoegd, dat luidt als volgt: "ICT-coördinator

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63

202

ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85

301

ten minste master betrekking met puntenwaarde 126

501


". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domeinen "Muziek", "Woordkunst-Drama" en "Dans"

Art. 9.In het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het ondersteunend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs, domeinen "Muziek", "Woordkunst-Drama" en "Dans", het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt een artikel 15 undevicies ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 15undevicies.Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben naar het ambt van ICT-coördinator, blijven de salarisschaal genieten die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2021, mocht worden verleend voor het ambt, vermeld in het eerste lid, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal: 1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. Bij de in het tweede lid vermelde overgangsmaatregelen gelden evenwel de volgende voorwaarden: 1° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste HSO" of lager, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 202, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 63 punten" die salarisschaal genieten;2° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste bachelor", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 301, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 85 punten" die salarisschaal genieten;3° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste master", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 501, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 126 punten" die salarisschaal genieten. De overgangsmaatregelen, vermeld in het tweede en derde lid, gelden vanaf 1 september 2021. De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.".

Art. 10.In de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt tussen het kunstvak "Historische uitvoeringspraktijk" en het kunstvak "Improvisatie" het ambt van "ICT-coördinator" ingevoegd, dat luidt als volgt: "ICT-coördinator

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63

202

ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85

301

ten minste master betrekking met puntenwaarde 126

501


". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten1 houdende maatregelen betreffende het prestatiestelsel, het jaarlijks vakantieverlof, sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs

Art. 11.Aan artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten1 houdende maatregelen betreffende het prestatiestelsel, het jaarlijks vakantieverlof, sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten6, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° ICT-coördinator.".

Art. 12.Aan artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten0, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° voor het ambt van ICT-coördinator: 36 uur.".

Art. 13.Aan artikel 5 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Met ingang van het schooljaar 2021-2022 wordt de bezoldiging van de personeelsleden die het ambt van ICT-coördinator uitoefenen, vastgesteld op grond van de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs." HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het besluit de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

Art. 14.Aan artikel 19bis van het besluit de Vlaamse Regering van 24 januari 2003 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° ICT-coördinator.". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten2 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs

Art. 15.Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten2 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° de centra voor basiseducatie.".

Art. 16.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° tot en met 4° worden vervangen door wat volgt: "1° 1,224882506 voor de leerlingen in het basisonderwijs;2° 1,153471682 voor de leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, de B-stroom van de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs, de leerlingen van de tweede, derde en vierde graad van het beroepssecundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs;3° 0,97368015 voor de leerlingen in de A-stroom van de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs, de tweede en de derde graad van het algemeen secundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs en het technisch secundair onderwijs; 4° 0,001984075 voor de lesurencursist in de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie;"; 2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° 0,305845442 voor de leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs.".

Art. 17.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 en 8 mei 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt het getal "0,03969" vervangen door het getal "0,06511071";2° in punt 2° wordt het getal "0,7163" vervangen door het getal "0,670672377".

Art. 18.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt opgeheven.

Art. 19.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.Ter uitvoering van artikel VI.7, § 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 worden de volgende punten in rekening gebracht voor het ambt van ICT-coördinator in het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor volwassenenonderwijs:

uren opdracht

63 punten ssc. 202

85 punten ssc. 301

126 punten ssc. 501

aantal punten

aantal punten

aantal punten

1

2

2

4

2

4

5

7

3

5

7

11

4

7

9

14

5

9

12

18

6

11

14

21

7

12

17

25

8

14

19

28

9

16

21

32

10

18

24

35

11

19

26

39

12

21

28

42

13

23

31

46

14

25

33

49

15

26

35

53

16

28

38

56

17

30

40

60

18

32

42

63

19

33

45

67

20

35

47

70

21

37

50

74

22

39

52

77

23

40

54

81

24

42

57

84

25

44

59

88

26

46

61

91

27

47

64

95

28

49

66

98

29

51

68

102

30

53

71

105

31

54

73

109

32

56

76

112

33

58

78

116

34

60

80

119

35

61

83

123

36

63

85

126


Ter uitvoering van artikel VI.7, § 1, van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 worden de volgende punten in rekening gebracht voor het ambt van ICT-coördinator in de centra voor basiseducatie:

uren opdracht

120 punten ssc. 501

aantal punten

1

3

2

7

3

10

4

13

5

17

6

20

7

23

8

27

9

30

10

33

11

37

12

40

13

43

14

47

15

50

16

53

17

57

18

60

19

63

20

67

21

70

22

73

23

77

24

80

25

83

26

87

27

90

28

93

29

97

30

100

31

103

32

107

33

110

34

113

35

117

36

120


".

Art. 20.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt de zinsnede "de scholengemeenschap, de scholengroep of" opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten3 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

Art. 21.Artikel 4quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten3 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4quinquies.De omrekening van punten naar gefinancierde of gesubsidieerde betrekkingen in het ambt van ICT-coördinator gebeurt conform artikel 6, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten2 betreffende ICT-coördinatie in het onderwijs.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten4 betreffende de ambtshalve concordantie

Art. 22.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten4 betreffende de ambtshalve concordantie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 en 15 juni 2018, wordt het getal "VII" vervangen door het getal "VIII".

Art. 23.Aan bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 en 5 september 2014, wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt: "11° worden met ingang van 1 september 2021 de ambten die uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.";

Art. 24.In bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt aan punt 21° een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt: "c) de ambten die uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, worden ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.";

Art. 25.Aan bijlage VI bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten6 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, wordt een punt F toegevoegd, dat luidt als volgt: "F. Met ingang van 1 september 2021 worden in het deeltijds kunstonderwijs de ambten die uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.";

Art. 26.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt een bijlage VIII toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten5 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs

Art. 27.Aan artikel 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten5 tot vaststelling en indeling van de ambten in de Centra voor Volwassenenonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten2, wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt: "c) ICT-coördinator.". HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten7 tot vaststelling van de ambten, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie

Art. 28.Aan artikel 2, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten7 tot vaststelling van de ambten, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten1, wordt een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt: "f) ICT-coördinator.".

Art. 29.Aan artikel 3, § 1, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten1, wordt een punt g) toegevoegd, dat luidt als volgt: "g) de ICT-coördinator: een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor;".

Art. 30.Aan artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten1, wordt een punt 8° toegevoegd, dat luidt als volgt: "8° de ICT-coördinator: salarisschaal 501.". HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten9 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs

Art. 31.Aan artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten9 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten2, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° ICT-coördinator: 36 klokuren.".

Art. 32.In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten2, wordt tussen het woord "stafmedewerker" en de zinsnede ", technisch adviseur" de zinsnede ", ICT-coördinator" ingevoegd. HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten8 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

Art. 33.In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten8 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt een artikel 20/5 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 20/5.Er gelden overgangsmaatregelen voor de personeelsleden die in de loop van het schooljaar 2020-2021 tijdelijk aangesteld zijn of tijdelijk belast zijn met een opdracht in een ambt dat uiterlijk op 31 augustus 2021 is opgericht met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016.

De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, die met toepassing van een van de volgende bepalingen een ambtshalve concordantie verkregen hebben naar het ambt van ICT-coördinator, blijven de salarisschaal genieten die hen op grond van de reglementering die gold voor 1 september 2021, mocht worden verleend voor het ambt, vermeld in het eerste lid, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken, recht geeft op een hogere salarisschaal: 1° artikel 56ter van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;2° artikel 74quater van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991. Bij de in het tweede lid vermelde overgangsmaatregelen gelden evenwel de volgende voorwaarden: 1° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste HSO" of lager, en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 202, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 63 punten" die salarisschaal genieten;2° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste bachelor", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 301, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 85 punten" die salarisschaal genieten;3° wie aangesteld is voor het ambt, vermeld in het eerste lid, op basis van een bekwaamheidsbewijs "ten minste master", en daarvoor een salarisschaal geniet die hoger ligt dan of gelijk is aan salarisschaal 501, blijft alleen bij concordantie naar het ambt van "ICT-coördinator 126 punten" die salarisschaal genieten. De overgangsmaatregelen, vermeld in het eerste en tweede lid, gelden vanaf 1 september 2021. De personeelsleden, vermeld in het eerste lid, blijven die overgangsmaatregelen na die datum behouden, ook als ze uit dienst treden en nadien opnieuw in dienst treden.".

Art. 34.In de bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten4, wordt tussen het ambt "Directeur" en het ambt "Stafmedewerker" het ambt van "ICT-coördinator" ingevoegd, dat luidt als volgt: "ICT-coördinator

vereiste

salarisschaal

ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63

202

ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85

301

ten minste master betrekking met puntenwaarde 126

501


". HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten3 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs

Art. 35.Aan artikel 44, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het landschap basisonderwijs sluiten3 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs worden de woorden "en ICT-coördinator" toegevoegd.

Art. 36.Aan artikel 46 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Een volledige opdracht in het ambt van ICT-coördinator omvat op weekbasis 36 uren.". HOOFDSTUK 1 6. - Slotbepalingen

Art. 37.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021.

Art. 38.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie Bijlage VIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035973 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs IX sluiten4 betreffende de ambtshalve concordantie "Bijlage VIII. Ambtshalve concordantie in het buitengewoon secundair onderwijs In het buitengewoon secundair onderwijs: 1° worden met ingang van 1 september 2021 de ambten die uiterlijk zijn opgericht op 31 augustus 2021 met toepassing van artikel VI.7 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, ambtshalve geconcordeerd naar het wervingsambt van ICT-coördinator.".

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over ICT-coördinatie.

Brussel, 3 september 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

^