Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2016
gepubliceerd op 24 januari 2017

Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties

bron
vlaamse overheid
numac
2017020075
pub.
24/01/2017
prom.
23/12/2016
ELI
eli/decreet/2016/12/23/2017020075/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 166, § 2, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt: "Als bij het verstrijken van de samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden, wordt de samenwerkingsovereenkomst van rechtswege verlengd tot het ogenblik dat een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking is getreden.".

Art. 3.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2017.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Documenten. - Voorstel van decreet, 1012 - Nr. 1. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1012 - Nr. 2.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 december 2016.

^