Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 juni 2017
gepubliceerd op 13 juli 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

bron
vlaamse overheid
numac
2017030445
pub.
13/07/2017
prom.
02/06/2017
ELI
eli/besluit/2017/06/02/2017030445/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 JUNI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 22, eerste lid;

Gelet op het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 13, § 6, artikel 22, § 2, en artikel 32, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006;

Gelet op het decreet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 7, eerste lid, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, artikel 8, § 1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015, en artikel 9, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 4, § 1, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, artikel 4, § 1/1, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, en artikel 7/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen type decreet prom. 20/02/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009035296 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen sluiten, artikel 16, 17, derde lid, 28, tweede lid;

Gelet op het CRAB- decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten;

Gelet op het Archief decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/07/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010035483 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 09/07/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010035533 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 type decreet prom. 09/07/2010 pub. 31/08/2010 numac 2010035634 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XX type decreet prom. 09/07/2010 pub. 05/08/2010 numac 2010204019 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn sluiten, artikel 10;

Gelet op het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, artikel 18;

Gelet op het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, artikel 5, eerste lid, 5°, artikel 6 en 36;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0 houdende de samenstelling en de werking van de GRB-raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten1 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten2 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten3 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten4 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten5 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten6 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten7 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten8 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten9 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten0 tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten1 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten3 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 maart 2017;

Gelet op advies 61.296/3 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten: het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;2° stuurorgaan: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten. HOOFDSTUK 2. - De werking van het stuurorgaan

Art. 2.Het stuurorgaan beraadslaagt uit eigen beweging of op verzoek van de Vlaamse Regering, een lid van de Vlaamse Regering of een instantie als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende de openbaarheid van bestuur.

De leden van het stuurorgaan streven consensus na. Als er geen consensus wordt bereikt, geeft het stuurorgaan in de beraadslaging de verschillende standpunten weer.

Het stuurorgaan stelt zijn huishoudelijk reglement op.

Bij een mogelijk belangenconflict laten de leden zich vervangen.

Het stuurorgaan kan voor het vervullen van zijn taken een beroep doen op de medewerking van deskundigen. Het stuurorgaan kan interne werkgroepen oprichten waaraan het bijzondere taken toevertrouwt.

Het stuurorgaan rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Regering over de realisering van zijn opdrachten.

Het agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten2 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, zorgt voor het secretariaat van het stuurorgaan en draagt de werkingskosten van het stuurorgaan en van de werkgroepen die erin worden opgericht.

Art. 3.De externe innovators, vermeld in artikel 5, eerste lid, 5°, van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, zijn deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Ze hebben een grondige kennis van en minstens vijf jaar nuttige ervaring in informatie en ICT op internationaal, Europees, Vlaams of lokaal niveau. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, nodigt organisaties en instellingen die zich bezighouden met onderzoek, wetenschap, innovatie, technologie, informatie of overheidsaangelegenheden, uit om kandidaat-externe-innovators voor te dragen voor het stuurorgaan.

Na een voorafgaande mededeling aan de Vlaamse Regering benoemt de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen

Art. 4.In artikel 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten1 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de GRB-raad" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,"; 2° de zinsnede "op de website van het Agentschap op het internetadres : http://www.agiv.be." wordt vervangen door de woorden "op de website van de Vlaamse overheid". Afdeling 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19

juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Art. 5.In artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten2 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten3, wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". Afdeling 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 6.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten3 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten9, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Art. 7.In artikel 2 van hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "na advies van het coördinatiecomité" vervangen door de woorden "op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt tussen de zinsnede "de juistheid," en de woorden "de actualiteit" de zinsnede "de nauwkeurigheid," ingevoegd;3° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt de zinsnede "van de gegevens," vervangen door de woorden "van de gegevens en";4° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt de zinsnede ", de opspoorbaarheid van de wijzigingen in de gegevens en de bewaring van de historiek van de toegang tot de gegevens" opgeheven;5° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, wordt tussen de woorden "de ontsluitbaarheid" en de woorden "en de" de zinsnede ", de beschikbaarheid" ingevoegd;6° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, worden de woorden "de operationaliteit" vervangen door de woorden "het adequate beheer";7° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, wordt het woord "beschikbaarheid" vervangen door de woorden "aanwezigheid van een inzage- en terugmeldfaciliteit";8° aan paragraaf 1, tweede lid, 4°, wordt de zinsnede ", in het bijzonder de opspoorbaarheid van de wijzigingen in de gegevens en de bewaring van de historiek van de toegang tot de gegevens" toegevoegd; 9° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° de financiering van de gegevensbron, in het bijzonder de financiering van de kosten ingevolge de specifieke dienstverlening die een authentieke gegevensbron aan andere instanties moet leveren."; 10° in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord "coördinatiecomité" vervangen door de woorden "stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";11° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: " § 2.Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 wordt een geografische gegevensbron als vermeld in artikel 12, eerste lid, 1°, 2° en 4°, van het GDI-decreet, als een authentieke geografische gegevensbron erkend als ze voldoet aan de volgende bijkomende voorwaarden: 1° ze is beschreven door middel van metagegevens die in overeenstemming zijn met de regels die het stuurorgaan met toepassing van artikel 14 van het GDI-decreet opstelt;2° ze is raadpleegbaar via een raadpleegdienst als vermeld in artikel 3, 18°, van het GDI-decreet;3° ze is overdraagbaar via een overdrachtdienst als vermeld in artikel 3, 19°, van het GDI-decreet; 4° ze is geharmoniseerd overeenkomstig de technische voorschriften, vermeld in artikel 25 van het GDI-decreet.".

Art. 8.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten9, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "na advies van het coördinatiecomité" vervangen door de woorden "op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° het tweede lid wordt opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI

Art. 9.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten5 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 10.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". Afdeling 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25

maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

Art. 11.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten6 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten betreffende het Centraal Referentieadressenbestand worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". Afdeling 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21

oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang

Art. 12.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten7 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang worden de woorden "in overleg met de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "na goedkeuring door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". Afdeling 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties

Art. 13.In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten8 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties worden de woorden "De stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,".

Art. 14.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 15.In artikel 9, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,". Afdeling 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

Art. 16.Artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten9 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator worden opgeheven.

Art. 17.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° in het derde lid worden de woorden "het coördinatiecomité" telkens vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in het eerste lid,";3° in het vierde lid worden de woorden "het coördinatiecomité" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in het eerste lid,". Afdeling 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer

Art. 18.In artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten0 tot regeling van het archiefbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "stuurgroep" vervangen door de zinsnede "werkgroep binnen het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,";2° in het tweede en derde lid wordt het woord "stuurgroep" vervangen door de zinsnede "werkgroep, vermeld in het eerste lid,". Afdeling 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Art. 19.In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten1 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Art. 20.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Art. 21.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven. Afdeling 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 22.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten3 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie type decreet prom. 27/04/2007 pub. 20/06/2007 numac 2007035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Art. 23.In artikel 2, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "coördinatiecomité" vervangen door de woorden "stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 24.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 11, 12, 13 en 15, 3°, van hetzelfde besluit wordt het woord "coördinatiecomité" vervangen door de woorden "stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 26.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2001 pub. 04/04/2001 numac 2001035340 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad sluiten houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006;2° het besluit van de Vlaamse regering van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0 houdende de samenstelling en de werking van de GRB-raad, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten4 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad.

Art. 27.De volgende regelgevende teksten treden in werking op de dag van de bekendmaking van het ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het Belgisch Staatsblad: 1° het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten met uitzondering van artikel 5. Artikel 5 van het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad; 2° dit besluit met uitzondering van artikel 3.Artikel 3 van dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 28.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 juni 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^