Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 juni 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012504 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « voor het risico van terroristische gijzelneming of terroristische aanslag » van de Hoge Ambtenaar in uitoefening van zijn ambt van de Brusselse Agglomeratie type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 19/06/2017 numac 2017012526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Antargaz van de Gouverneur van de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de gamma's van vermogen en van de waarden van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties die in aanmerking komen type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 13/06/2017 numac 2017012593 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2017-2027 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Elindus BVBA van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012623 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204013 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 22 en 32 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204012 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204035 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 02/06/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017204034 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

decreet

type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012693 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, ondertekend te Brussel op 28 april 2004 type decreet prom. 02/06/2017 pub. 22/06/2017 numac 2017012734 bron vlaamse overheid DECREET houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012776 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012777 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017020428 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012694 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017020429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, wat het opleidingenaanbod betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017040569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2017 en tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2017

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012921 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de ministeriële omzendbrief van 15 oktober 2015 betreffende het koninklijk besluit van 21 februari 2014 tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, § 1, a), b) en c). 2. Vanaf nu gaat het om artikel 46, § 1, 1°, 2° en 3° van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitvoering van de gezondheidszorgberoepen van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-ambulancier kan uitvoeren, en tot vaststelling van de nadere regels waaronder de hulpverlenerambulancier deze handelingen kan stellen die verband houden met zijn functie, gericht aan de beheersorganen van de ziekenhuizen, de ambulancediensten, de hulpverlener-ambulanciers, de verpleegkundigen en de artsen

erkenning

type erkenning prom. 02/06/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012578 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 10 juli 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^