Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2016
gepubliceerd op 26 januari 2017

Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

bron
vlaamse overheid
numac
2017020088
pub.
26/01/2017
prom.
23/12/2016
ELI
eli/decreet/2016/12/23/2017020088/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Oprichting en werking van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder: 1° instanties: de instanties, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten betreffende de openbaarheid van bestuur;2° Vlaamse administratie: de Vlaamse administratie, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;3° stuurorgaan: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3, eerste lid.

Art. 3.Er wordt een stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid opgericht.

Het stuurorgaan heeft, binnen de krijtlijnen van het strategische plan van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 7, de volgende opdrachten: 1° afspraken maken en maatregelen nemen opdat het strategische plan, vermeld in artikel 7, door de Vlaamse administratie wordt uitgevoerd;2° initiatief nemen ter bevordering en ter bestendiging van de digitale dienstverlening aan de instanties;3° aan de Vlaamse Regering alle nuttige maatregelen voorstellen die kunnen bijdragen tot een veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens of tot administratieve vereenvoudiging en digitalisering;4° beraadslagen over alle relevante overkoepelende en entiteitsoverschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossingen die gebruikt worden binnen de processen van de Vlaamse administratie;5° overleg plegen met het Voorzitterscollege, opgericht bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2014. Het stuurorgaan organiseert op regelmatige tijdstippen een overleg met de verschillende belanghebbenden om de eenvormigheid in beraadslagingen na te streven ter bevordering en bestendiging van de samenwerking tussen de verschillende instanties en externe overheden op het vlak van het informatie- en het ICT-beleid.

In het derde lid wordt verstaan onder externe overheden: de overheden die tot het internationale of federale niveau behoren, een andere gemeenschap of een ander gewest, en de daarvan afhangende instellingen of rechtspersonen, alsook de privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken of opdrachten van algemeen belang.

Het stuurorgaan stelt, binnen de krijtlijnen van het strategische plan, vermeld in artikel 7, technische voorschriften en richtlijnen voor de instanties vast over de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik, het hergebruik en de archivering van de gegevens en diensten van instanties met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel gebruik van gegevens.

Art. 4.Het stuurorgaan staat het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van dienstenintegrator bij in de vervulling van zijn opdrachten.

Het stuurorgaan formuleert voorstellen en aanbevelingen voor de opdrachten van het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van dienstenintegrator en brengt advies uit over: 1° de mogelijke ontsluiting via de Vlaamse dienstenintegrator, vermeld in artikel 3 van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, en de geografische data-infrastructuur, vermeld in artikel 12 van het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten, van gegevensbronnen of authentieke gegevensbronnen en diensten;2° de mogelijke aanpassing van de gegevensbronnen zodat, als dat mogelijk is, alleen authentieke gegevens worden ontsloten en als dusdanig kunnen worden erkend;3° de optimalisering binnen de instanties van de aanmaak, het gebruik, de uitwisseling en het beheer van gegevensbronnen en authentieke gegevensbronnen;4° een gestructureerde aanpak bij de uitbouw van een stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen, met inbegrip van het promoten, begeleiden en coördineren van authentieke gegevensbronnen bij de instanties;5° het gebruik van verwijzingen naar het gegeven in de gegevensbron of de authentieke gegevensbron voor gegevens die geheel of gedeeltelijk overlappen met een authentiek gegeven in een authentieke gegevensbron;6° het vastleggen van regels voor de gegevensbron of de authentieke gegevensbron inzake de voorwaarden voor raadpleging door of mededeling aan een verzoekende instantie van bepaalde gegevens.

Art. 5.Het stuurorgaan is samengesteld uit de volgende leden: 1° een vertegenwoordiger van N-niveau of N-1-niveau per beleidsdomein, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, op voorstel van de managementcomités van de respectieve beleidsdomeinen;2° drie vertegenwoordigers van de provinciale en lokale besturen, van wie één vertegenwoordiger van de provinciale besturen en twee vertegenwoordigers van de steden en gemeenten;3° een vertegenwoordiger van het agentschap Facilitair Bedrijf, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Facilitair Management" type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004036071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Overheidspersoneel » type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004036041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Kunsten en Erfgoed sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf";4° een vertegenwoordiger van het agentschap Informatie Vlaanderen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, in zijn hoedanigheid van Vlaamse dienstenintegrator;5° twee externe innovators.De Vlaamse Regering bepaalt nader de regels voor de aanstelling van die externe innovators en de vereisten waaraan ze moeten voldoen; 6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het informatiebeleid;7° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het IT-beleid. De Vlaamse Regering kan de samenstelling, vermeld in het eerste lid, verder uitbreiden.

De leden, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 5°, zijn effectief stemgerechtigde leden. De leden, vermeld in het eerste lid, 6° en 7°, zijn waarnemende leden met raadgevende stem.

Op de wijze, vermeld in het eerste lid, wordt voor elke vertegenwoordiger in een plaatsvervangend lid voorzien. De plaatsvervanger van de voorzitter is een van de vertegenwoordigers, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°.

Het lidmaatschap van het stuurorgaan is onverenigbaar met een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de provincieraad, de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met het ambt van minister, staatssecretaris, gouverneur, burgemeester en met het lidmaatschap van een bestendige deputatie of een schepencollege.

De leden van het stuurorgaan kunnen door de Vlaamse Regering ontslagen worden op eigen verzoek of om ernstige redenen.

Art. 6.De Vlaamse Regering bepaalt de werking van het secretariaat dat belast is met de administratieve ondersteuning en de organisatie van het stuurorgaan en zijn werkgroepen, omschrijft, zo nodig, nader zijn bevoegdheden, bepaalt de nadere regels voor de werking en benoemt de voorzitter en de leden voor een termijn van vijf jaar met uitzondering van de externe innovators, vermeld in artikel 5, eerste lid, 5°, die voor een termijn van twee jaar worden benoemd.

Art. 7.De Vlaamse Regering bepaalt de strategie en de prioriteiten op het vlak van het informatie- en het ICT-beleid met een strategisch plan en voorziet in bindende afspraken, zowel in de Vlaamse administratie zelf als tussen de Vlaamse administratie en de provinciale en lokale besturen om interoperabiliteit te bewerkstelligen.

Het strategische plan kan de volgende informatie bevatten: 1° alle nuttige maatregelen die kunnen bijdragen tot een veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens of tot administratieve vereenvoudiging en digitalisering;2° de regels voor de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik, het hergebruik en de archivering van de gegevens en diensten van instanties met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel gebruik van gegevens over de verschillende instanties heen;3° beslissingen over entiteitsoverschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossingen die gebruikt worden binnen de processen van de Vlaamse administratie. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende

het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Art. 8.In artikel 2 van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0, wordt punt 6° vervangen door wat volgt: "6° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Art. 9.Artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten, wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Art. 11.In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede en derde lid worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° in het tweede en derde lid worden de woorden "en na advies van de GRB-raad" opgeheven.

Art. 12.In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006, 25 mei 2007 en 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, worden de woorden "en na advies van de GRB-raad" opgeheven.

Art. 13.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en na het advies te hebben ingewonnen van de GRB-raad" worden opgeheven.

Art. 14.In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en aan de GRB-raad" worden opgeheven.

Art. 15.In artikel 20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden telkens vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven;3° de woorden "en na het advies te hebben ingewonnen van de GRB-raad" worden opgeheven. Afdeling 2. - Wijzigingen van het decreet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie sluiten

betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

Art. 16.In artikel 8 van het decreet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/04/2007 pub. 05/11/2007 numac 2007036006 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie sluiten betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 3, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd: "De motivering wordt voorafgaand aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, ter goedkeuring voorgelegd."; 2° paragraaf 4 wordt opgeheven. Afdeling 3. - Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende

het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 17.In artikel 4 van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° voor paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, wordt een nieuwe paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt: " § 1.De Vlaamse Regering kan, op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, aanduiden welke gegevensbronnen zullen worden erkend als authentieke gegevensbronnen. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te evolueren naar een authentieke gegevensbron, worden gefinancierd."; 2° paragraaf 4 wordt opgeheven. Afdeling 4. - Wijzigingen van het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten

Art. 18.Aan artikel 3 van het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0, wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt als volgt: "21° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.".

Art. 19.In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", de stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad" opgeheven.

Art. 20.In hoofdstuk II, afdeling II, van hetzelfde decreet worden onderafdeling II en III, die bestaan uit artikel 7 tot en met 9, opgeheven.

Art. 21.In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt afdeling I, die bestaat uit artikel 10, opgeheven.

Art. 22.In artikel 12, eerste lid, 2° en 3°, en artikel 13, § 1 en § 2, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 23.In artikel 14, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 24.In artikel 15, tweede lid, artikel 18, § 1, en artikel 19, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 25.In hoofdstuk V van hetzelfde decreet worden afdeling I, II en III, die bestaan uit artikel 21, 22 en 23, opgeheven.

Art. 26.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 27.In artikel 26, § 2, derde lid, en § 3, en artikel 27, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 28.In artikel 34, § 2, derde en vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". Afdeling 5. - Wijzigingen van het CRAB- decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035567 bron vlaamse overheid Decreet houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse Overheidscommunicatie type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035562 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand sluiten

Art. 29.In artikel 2 van het CRAB- decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035567 bron vlaamse overheid Decreet houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse Overheidscommunicatie type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 08/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035562 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand sluiten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0, wordt punt 18° vervangen door wat volgt: "18° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Art. 30.In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 31.In artikel 7, eerste lid, artikel 10, tweede lid, en artikel 11, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". Afdeling 6. - Wijzigingen van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de

oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

Art. 32.Aan artikel 2 van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.".

Art. 33.In artikel 4, 8°, en artikel 5, 4° en 5°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Art. 34.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203022 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035672 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035706 bron vlaamse overheid Decreet betreffende complexe projecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur sluiten0, wordt hoofdstuk 8, dat bestaat uit artikel 20 tot en met 22, opgeheven.

Art. 35.In artikel 26 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203022 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende opheffing van het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van de Vlaamse Opera en tot regeling van de rechtsopvolging type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035672 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035706 bron vlaamse overheid Decreet betreffende complexe projecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen sluiten, wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid". HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 36.Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Documenten. - Ontwerp van decreet, 923 - Nr. 1. - Amendement, 923 - Nr. 2. - Verslag, 923 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 923 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 14 december 2016.

^