Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 mei 2009
gepubliceerd op 05 juni 2009

Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

bron
vlaamse overheid
numac
2009035499
pub.
05/06/2009
prom.
08/05/2009
ELI
eli/decreet/2009/05/08/2009035499/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2009. - Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In dit decreet wordt verstaan onder : 1° het Kaderdecreet : het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;2° het Havendecreet : het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. Tenzij anders is bepaald, hebben de begrippen die in dit decreet worden gebruikt de betekenis die aan die begrippen gegeven wordt in het Havendecreet. HOOFDSTUK II. - Machtiging tot oprichting van de nv Vlaamse Havens Afdeling I. - Machtiging tot oprichting

Art. 3.§ 1. De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om namens het Vlaamse Gewest, onder de voorwaarden bepaald in dit decreet, de naamloze vennootschap Vlaamse Havens, hierna de NV Vlaamse Havens genoemd, op te richten dan wel mee te werken aan de oprichting ervan.

De NV Vlaamse Havens is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, als bedoeld in artikel 29 van het Kaderdecreet. De bepalingen van het Kaderdecreet zijn van toepassing op de NV Vlaamse Havens. § 2. De statuten van de NV Vlaamse Havens en elke wijziging daaraan, worden ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Regering en medegedeeld aan het Vlaams Parlement. § 3. De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het agentschap behoort. Afdeling II. - Missie, taken en bevoegdheden

Art. 4.§ 1. De in artikel 3 bedoelde machtiging betreft het oprichten van een vennootschap die als missie heeft het realiseren en ter beschikking stellen van basisinfrastructuur in het kader van de verbetering van de maritieme toegangswegen tot elk havengebied. § 2. De NV Vlaamse Havens heeft tot taak het aansturen, het coördineren en de realisatie van de uitbreiding van de maritieme toegangswegen tot het havengebied van Antwerpen, het havengebied van Brugge-Zeebrugge en het havengebied van Gent door middel van de aanleg, met inbegrip van de financiering, van nieuwe zeesluizen en aanhorigheden met het oog op de terbeschikkingstelling aan de respectievelijke havenbedrijven.

De NV Vlaamse Havens zal hiertoe voor elke te realiseren nieuwe zeesluis een dochteronderneming oprichten die belast wordt met de aanleg en terbeschikkingstelling van de betrokken zeesluis aan het betrokken havenbedrijf, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de Vlaamse Regering vereist is. § 3. De NV Vlaamse Havens en haar dochterondernemingen kunnen alle handelingen en activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de opdrachten, vermeld in § 2, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan vennootschappen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen, en het sluiten van overeenkomsten met de havenbedrijven overeenkomstig het Havendecreet. Afdeling III. - Werking en middelen

Art. 5.De NV Vlaamse Havens moet jaarlijks een financiële planning opstellen voor de realisatie van haar opdrachten.

Art. 6.§ 1. De Vlaamse Regering is gemachtigd om personeelsleden van de Vlaamse ministeries, IVA's met rechtspersoonlijkheid en publiekrechtelijke EVA's, zoals omschreven in het Kaderdecreet, overeenkomstig te bepalen regelen ter beschikking te stellen van de NV Vlaamse Havens. § 2. De Vlaamse Regering kan tevens infrastructuur overeenkomstig te bepalen regelen ter beschikking stellen van de nv Vlaamse Havens en haar dochterondernemingen. De terbeschikkingstelling geldt slechts tot wederopzegging, zonder dat hieruit schadeloosstelling jegens het Vlaamse Gewest kan worden geëist door de NV Vlaamse Havens of haar dochterondernemingen. § 3. De Vlaamse Regering, voor het Vlaamse Gewest, en de NV Vlaamse Havens en haar dochterondernemingen kunnen, in het kader van de missie en de doelstellingen van de NV Vlaamse Havens, zoals bepaald in artikel 4 van dit decreet, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de te vestigen zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Art. 7.De NV Vlaamse Havens en de Vlaamse Regering sluiten een samenwerkingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 31 van het Kaderdecreet.

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt ten minste de krachtlijnen van de uit te voeren taken, de informatie- en rapportageverplichtingen inzake de taken en de financiële situatie, de door de NV Vlaamse Havens voor elke nieuwe zeesluis op te richten dochteronderneming, de voorwaarden tot eventuele terbeschikkingstelling aan de NV Vlaamse Havens of haar dochterondernemingen van personeelsleden, infrastructuur of andere middelen, de nadere bepalingen betreffende het beheer, het toezicht en de werking van de NV Vlaamse Havens, de duur, opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 8.De Vlaamse Regering kan bij afzonderlijk besluit aan bepaalde leningen aangegaan door, obligaties uitgegeven door of schulden van de NV Vlaamse Havens en haar dochterondernemingen een gewestwaarborg toekennen op basis van de op dat moment vigerende regelgevende bepalingen. Afdeling IV. - Aandeelhouderschap

Art. 9.§ 1. Het Vlaamse Gewest moet steeds direct of indirect beschikken over ten minste de helft plus een van de aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de NV Vlaamse Havens. § 2. Met akkoord van de Vlaamse Regering en mits toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst, zijn de Vlaamse openbare instellingen, alsook de rechtspersonen die afhangen van of gecontroleerd worden door het Vlaamse Gewest of de Vlaamse openbare instellingen gemachtigd in te schrijven op het kapitaal van de NV Vlaamse Havens. Afdeling V. - Toezicht

Art. 10.De samenwerkingsovereenkomst, het ondernemingsplan en het jaarverslag van de NV Vlaamse Havens en haar dochterondernemingen worden jaarlijks bezorgd aan de Vlaamse Regering, die ze ter kennis brengt van het Vlaams Parlement. Afdeling VI. - Slotbepaling

Art. 11.§ 1. Voor de toepassing van de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke belastingen en retributies wordt de NV Vlaamse Havens gelijkgesteld met het Vlaamse Gewest. § 2. De ambtenaren van het Bestuur der BTW, Registratie en Domeinen, zijn bevoegd om de akten te verlijden ten name of ten bate van de NV Vlaamse Havens, waaronder de akte betreffende de oprichting van de nv Vlaamse Havens. § 3. De NV Vlaamse Havens treedt van rechtswege in de rechten en verplichtingen van het Vlaamse Gewest, die betrekking hebben op de aan haar overgedragen overeenkomsten, opdrachten, taken en bevoegdheden overeenkomstig dit decreet. HOOFDSTUK III. - Wijziging van het Havendecreet

Art. 12.Aan artikel 29 van het Havendecreet, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt een § 2 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 2. In afwijking van § 1 en artikel 9, draagt het Vlaamse Gewest de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de financiering van de aanleg en terbeschikkingstelling van de nieuw te realiseren zeesluizen op het ogenblik van de oprichting van de NV Vlaamse Havens over aan die vennootschap.

Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de havenbedrijven voor de instandhouding, de exploitatie en het onderhoud, met inbegrip van het verwerken van de specie, van de binnen het havengebied gelegen zeesluizen. »

Art. 13.In artikel 29bis van het Havendecreet wordt tussen de woorden « aan de havenbedrijven voor » en de woorden « de instandhouding » de woorden « de aanleg en » ingevoegd. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding

Art. 14.Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid K. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2008-2009 Stukken - Voorstel van decreet : 2197 - Nr.1 - Verslag over hoorzitting : 2197 - Nr. 2 - Amendementen : 2197 - Nr. 3 - Verslag : 2197 - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2197 - Nr. 5 Handelingen - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 29 en 30 april 2009.

^