Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2016002056 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031893 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010011 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 20/01/2017 numac 2017010014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Institut Provincial de formation du Hainaut - Ecole d'administration als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d'Urgence - Ecole de Police als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van G4S Training Services NV/SA als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van IVA School voor Bestuursrecht als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van Pivo - bestuursschool als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van PLOT Politieschool als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van Bestuursopleiding - Paulo als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010113 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van VESTA als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017010114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van het Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d'Urgence - Ecole de Police als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding in Duits tot het bekomen van het "vormingsattest van gemeenschapswacht" alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020138 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 20/02/2017 numac 2017020213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017200341 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van "GP PORCS BIO", producentengroepering opgericht binnen de "Union nationale des Agrobiologistes belges" overeenkomstig artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 23/12/2016 pub. 24/02/2017 numac 2017201059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen in 4837 Baelen, Eupener Str. 191

decreet

type decreet prom. 23/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016036686 bron vlaamse overheid Decreet tot overname van de personeelsleden van de vzw Plan C door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036696 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017010169 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van Waterwegen en Zeekanaal NV van publiek recht en nv De Scheepvaart van publiek recht type decreet prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017010446 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht type decreet prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010445 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs, de programmatie van opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, een benoemingsstop voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding in de centra voor volwassenenonderwijs en bepaalde aspecten van alternerende opleidingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017020024 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017020088 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017020112 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020111 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een gereglementeerde boekenprijs type decreet prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017020115 bron vlaamse overheid Decreet aangaande de bekrachtiging van de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs, gecodificeerd op 28 oktober 2016 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 01/02/2017 numac 2017020120 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2016 betreffende het tijdelijke project "leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs" type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017040004 bron vlaamse overheid Decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van stedelijke en plattelandsinvesteringen (1) type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 26/01/2017 numac 2017040017 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016031896 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 11/01/2017 numac 2016031897 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 03/01/2017 numac 2016031900 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 10/01/2017 numac 2016031902 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031904 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, gedaan te Jeruzalem op 24 maart 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031905 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gedaan te Brussel op 18 februari 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031907 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, gedaan te Tunis op 28 maart 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031906 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, opgemaakt te Ankara op 11 april 2014 type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 13/03/2017 numac 2016031903 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap type beschikking prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016031881 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Haachtseststeenweg 366 en Jerusalemstraat 41 tot 47, te 1030 Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016031882 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor de goederen gelegen Majoor René Dubreucqstraat 39 en Troonstraat 143-145, te 1050 Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunnings-aanvragen voor het exploiteren van elektrische voertuigen als taxivoertuig type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017010077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het extern verzelfstandigd agentschap Waterwegen en Zeekanaal NV aan het extern verzelfstandigd agentschap nv De Scheepvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet vluchtelingenproblematiek, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010302 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 houdende de bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingenproblematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0-1CBX2AC-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010308 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de werkervaringsstage type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 13/02/2017 numac 2017010479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017010482 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tijdelijke werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017010574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot vaststelling van de regels van de officiële spelling en spraakkunst van de Nederlandse taal type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 15/02/2017 numac 2017010644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 06/03/2017 numac 2017010759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking van de eindtermen, wat de tweede graad technisch secundair onderwijs betreft

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 21/02/2017 numac 2017010799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toezending door de gemeenten van gegevens over het gemeentepersoneel en de lokale mandatarissen aan de toezichthoudende overheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 22/02/2017 numac 2017010811 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 17/03/2017 numac 2017011031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de overdracht van de 2elijnscontrole voor de Europese structuurfondsen van Agentschap Innoveren en Ondernemen naar Vlaamse Audit Autoriteit voor de programma's Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Interreg Vlaanderen-Nederland, Noord West Europa, twee zeeën en Euregio Maas-Rijn type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 07/02/2017 numac 2017020158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie aan het VARIO-secretariaat binnen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 08/03/2017 numac 2017020271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur Bulskampveld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017040013 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omlegging van het buurtpad nr. 31, genaamd Keelbeekpad, de gedeeltelijke afschaffing van het buurtpad nr. 36, de volledige afschaffing van het buurtpad nr. 43, opgenomen in de atlas van de buurtwegen van de voormalige gemeente Haren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017040019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017040020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017040024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2016 pub. 06/01/2017 numac 2016031898 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2017 type overeenkomst prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2016031910 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2017

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017030090 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

erratum

type erratum prom. 23/12/2016 pub. 10/02/2017 numac 2017010075 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de mededeling van de schoolvakantieperiodes voor het schooljaar 2016-2017. - Erratum type erratum prom. 23/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017020011 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016. - Erratum type erratum prom. 23/12/2016 pub. 02/03/2017 numac 2017040071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. - Erratum

document

type document prom. 23/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2016031909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2017 van de Haven van Brussel
^