Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030510 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, (...) type wet prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030515 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****. **** **** koninklijk besluit van 30 juni 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030632 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 19/03/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030604 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2017 : - is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij het hof van beroep Brussel, de heer Geulette, D. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - zijn - Mevr. Godard M., assistent op arbeidsovereenkomst bij deze rechtbank, afdeling Luik. Dit beslu(...) type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203622 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 juni 2017 is aan de heer Corbanie, S., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. Het beroep tot niet type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2017, zijn benoemd tot Officier in de Kroonorde : ? de heer Van Cauwelaert, Ph.; ? de heer Walschot, F., ererechters in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017012700 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 01/07/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030613 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203624 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 4 juli 2017, - is het verzoek tot associatie van de heer Verhaeghe P., notaris ter standplaats Veurne, en van de heer Tailly P., kandidaat-notaris, om de associatie "PAUL VERHAEGHE & PIETERJAN De heer Tailly P. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Veurne. - is het verzoe(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017202803 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 61/2017 van 18 mei 2017 Rolnummer 6435 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij artike Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203471 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2017 van 11 mei 2017 Rolnummer 6425 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 152 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de raadkamer van de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brus Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203472 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 54/2017 van 11 mei 2017 Rolnummer 6473 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 246, § 2, en 504bis, § 2, van het Strafwetboek en artikel 20, tweede lid, van de voorafgaande titel van het W Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

beschikking

type beschikking prom. 23/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017012937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030445 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030455 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan 1M3D8E G 027253 00 te Antwerpen, district Deurne type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030452 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel EB0-1EEG2AA-PR naar begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde vrije hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030512 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030521 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017030538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2017-2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 13/07/2017 numac 2017040367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203722 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2017 wordt besloten tot de herziening van de bladen 71/3, 71/2, 68/6 en 68/7 van het gewestplan Zuid-Luxemburg met het oog op de voortzetting van de bestaande activi Bij hetzelfde besluit wordt het volgende aangenomen : - het voorontwerp van herziening van de bl(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10270-1:2011+A1:2017 Steel wire for mechanical springs - Part 1: Patented cold drawn unal(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030599 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor het tweede semester 2017, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...)

document

type document prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Attachés overheidsopdrachten (m/v/x) - BNG16208 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2017 (dat(...) type document prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie. - Attaché's overheidsopdrachten (m/v/x) - BFG16208 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2017 (datum P(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Metrologie. - Interlock 7000 van het merk Dräger. - Goedkeuring. - Erratum In de Belgisch Staatsblad nr. 176 van 11 juli 2017, blz. 72042, akte nr. 2017/30588, leze men in de Fr « Pour ces instruments, le signe d'approbation de modèle suivant a été attribué : 1401102-B-16 »(...)

document

type document prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203816 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne Auditor (niveau A) voor Federale Interne Auditor. - Selectienummer: ANG17179 Solliciteren kan tot 24 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt Mevr. Ilke DE VREESE, met ingang van 1 febru Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203688 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt Mevr. Ellen WYFFELS, met ingang van 1 februa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203690 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt M Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203698 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017, dat Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt Mevr. Sofie VAN EETVELDE, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017203700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché geneesheer-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt Mevr. Anouk Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030530 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Een vacante betrekking van Attaché (m/v/x) « Beheerscontroleur » (r(...) De betrekking is in te vullen via intraregionale en externe mobiliteit op grond van het besluit van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Een vacante betrekking van Attaché (m/v/x) « Chef Financiën en Begro(...) De betrekking is in te vullen via intraregionale en externe mobiliteit op grond van het besluit van(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/07/2017 numac 2017030614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van attachés rekrutering en selectie voor de **** orde 1. In de loop van het tweede semester van 2017, zal **** te **** een verg(...) 2. Vereist diploma op de uiterste **** : diploma van basisopleiding van de 2**** ****(...)
^