Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 september 2010
gepubliceerd op 07 oktober 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI

bron
vlaamse overheid
numac
2010205088
pub.
07/10/2010
prom.
10/09/2010
ELI
eli/besluit/2010/09/10/2010205088/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI


De Vlaamse Regering, Gelet op het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten, artikel 15 en artikel 60;

Gelet op het voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, gedaan op 9 februari 2010;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 24 juni 2010;

Gelet op advies 48.500/1/V van de Raad van State, gegeven op 19 juli 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Dit besluit regelt de toegang tot en het gebruik van geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen met het oog op de vervulling van taken van algemeen belang.

Dit besluit is niet van toepassing op grootschalige referentiegegevens als vermeld in artikel 2, 2° van het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). HOOFDSTUK II. - Verstrekking van toegang tot de geografische gegevens en diensten

Art. 2.De eigenaar, beheerder of verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI kan, in overleg met de stuurgroep GDI-Vlaanderen, de deelnemer verplichten tot registratie. In dit geval behandelt de eigenaar, beheerder of verstrekker deze registratie binnen één werkdag na de aanvraag van de deelnemer, en zorgt hij ervoor dat de deelnemer de geografische diensten toegevoegd aan de GDI kan gebruiken binnen twee werkdagen na de aanvraag.

De levering van geografische gegevensbronnen toegevoegd aan de GDI die niet via geografische diensten verloopt, zal gebeuren binnen de vijf werkdagen na het verzoek tot levering. Indien dit niet mogelijk is, moet de deelnemer hiervan op de hoogte worden gebracht en moet de reden van de vertraging worden meegedeeld. Een andere leveringstermijn wordt in onderlinge overeenkomst bepaald. HOOFDSTUK III. - Voorwaarden voor de toegang en het gebruik

Art. 3.De deelnemer is verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI. De deelnemer gebruikt de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI op eigen risico. Binnen de grenzen vastgesteld door de wet, kunnen de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI niet aansprakelijk gesteld worden door de deelnemer voor schade ten gevolge van of naar aanleiding van het gebruik ervan.

Art. 4.De deelnemer is verplicht : 1° elk onrechtmatig gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI te vermijden;2° de eigenaar, de beheerder en de verstrekker van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI te vrijwaren voor aanspraken van anderen, voortvloeiend uit of verband houdend met de al dan niet onrechtmatige wijze waarop de deelnemer de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI gebruikt;3° adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI te voorkomen;4° zich te onthouden van het stellen van handelingen die de beschikbaarheid van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI hinderen en zich te onthouden van elk gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI op een wijze die als doel of gevolg heeft schade te berokkenen aan de eigenaar, beheerder of verstrekker ervan;5° vastgestelde fouten in de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI onverwijld te melden aan de eigenaar, beheerder of verstrekker;6° een bronvermelding op te nemen zoals bepaald door de eigenaar van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

Art. 5.Voor de kennisgeving van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI door de deelnemers aan andere deelnemers of elke instantie, natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die geen deelnemer is aan de GDI-Vlaanderen kunnen bijkomende voorwaarden met beperkte en technische draagwijdte worden opgelegd door de eigenaar of beheerder, in overleg met de stuurgroep GDI-Vlaanderen.

Art. 6.Voor het gebruik door de deelnemers van geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI zoals vermeld in artikel 12, eerste lid, 3° en 4° van het GDI-decreet kunnen bijkomende gebruiksvoorwaarden worden opgelegd ten gevolge van de overeenkomsten als bedoeld in de artikelen 11 en 13, § 2 van het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten.

Art. 7.Wanneer een deelnemer de uitvoering van zijn taak van algemeen belang geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een opdrachtnemer, krijgt deze opdrachtnemer toegang tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI en kan hij deze geografische gegevensbronnen en geografische diensten gebruiken voor de uitvoering van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd.

De voorwaarden voor de toegang en het gebruik, vermeld in Hoofdstuk III van dit besluit, zijn ook van toepassing op de opdrachtnemer.

De deelnemer neemt alle adequate en afdoende maatregelen om te voorkomen dat de opdrachtnemer toegang heeft tot de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI of deze kan gebruiken buiten de grenzen van de taak van algemeen belang die hem is toevertrouwd. Bij de aanvang van de opdracht stelt de deelnemer de opdrachtnemer op de hoogte van de voorwaarden voor de toegang en het gebruik, zoals bepaald in hoofdstuk III van dit besluit. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 8.Artikel 1 tot 6 en artikel 9 tot 59 van het GDI-decreet treden in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS

^