Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 september 2010

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 10 juli 2010 op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 juli 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 2 juli 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 22/09/2010 numac 2010003521 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/09/2010 numac 2010014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 22/09/2010 numac 2010204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 158 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 24/09/2010 numac 2010204220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010009849 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen houdende vaststelling van de wijze waarop het buitenlandse register in kennis wordt gesteld van de van kracht geworden grensoverschrijdende fusie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010011361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Burgerlijke luchtvaart type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2009 waarbij de hagel die op 21 en 22 juli 2009 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen, Limburg en Luik als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige winden die op 14 juli 2010 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010003537 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende verhuiskosten van het eerste trimester van 2010, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010012244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de voorbereidende vorming tot de job van hardsteenarbeiders type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het bedrag van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010012253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de verkiezingen tot vernieuwing van een vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de personeelsleden van de netbedrijven op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van toepassing is type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012255 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de inspanningen inzake vorming en de financiering van FOPAS voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010012256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van de interprofessionele akkoorden van 2 februari 2007 en van 22 december 2008 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectoraal akkoord 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot toekenning van een éénmalige en uitzonderlijke compensatie ten gevolge van de wijziging van het indexeringssysteem type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's in de sector van de exploitatie van bioscoopzalen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2010, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010012258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010012263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2009, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemers (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012266 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010012268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010012267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, inzake ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010012271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad, met het oog op het gedeeltelijk omzetten van Richtlijn 2009/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010204026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2009 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010204023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de opleiding in de sector "Aide à la Jeunesse" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010204020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot koppeling van de lonen en vergoedingen van het rijdend personeel en het niet-rijdend personeel van de sectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de goederenbehandeling voor rekening van derden aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2005 betreffende het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende voordelen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002 betreffende de bijkomende tewerkstelling die voortvloeit uit de arbeidsduurvermindering bij het loopbaaneinde voor de instellingen en diensten voor volwassenen in moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de ecocheques in de ondernemingen waarvan hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 03/03/2011 numac 2010204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, haven van Antwerpen" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001 betreffende de koppeling van de lonen aan het gezondheidsindexcijfer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vergoeding in geval van beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van de arbeiders van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoedingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbe-handeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende het anciënniteitsverlof - modaliteiten voor de deeltijdse werknemers type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de anticrisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in geval van ontslag wegens brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de financiering van het waarborg en sociaal fonds in de Franse en Duitstalige Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing genomen op 12 juli 2010 in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten in uitvoering van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1987 houdende wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot vaststelling van de bijdragen aan het Vlaams sociaal en waarborg fonds type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de oprichting van de VZW "Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor de arbeiders van de non-ferro sector" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - pensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de oprichting van de VZW "Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor de bedienden van de non-ferro sector" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot oprichting van een Vlaams sociaal en waarborg fonds en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van het juridisch kader van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de werklieden van de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten voor het behalen van het rijbewijs en van de vakbekwaamheid D van de werklieden van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de organisatie van de opleiding voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de opleidingsplannen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2007 betreffende de vorming (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord 2010, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werkgelegenheid en de inspanningen inzake opleiding en vorming voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning van een syndicale premie aan de georganiseerde werklieden en werksters (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 voor het "Sociaal Fonds 327.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord, luik gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor werklieden, betreffende het sociaal akkoord, luik vorming type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010204500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/10/2010 numac 2010204478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2009 betreffende de toekenning op ondernemingsniveau van premies verbonden aan het bereiken van collectieve resultaten type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de economische werkloosheid type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 25/10/2010 numac 2010204502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2010, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2009 tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 27/10/2010 numac 2010204503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" genaamd en bepaling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het stelsel van syndicaal verlof en syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 11/10/2010 numac 2010204522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 02/12/2010 numac 2010204524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het woon-werkverkeer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010204523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2007 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 26/11/2010 numac 2010204539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de anticrisismaatregelen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 18/10/2010 numac 2010204537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van nadere regels inzake de toepassing van de voorziene beschikbaarheidtijd voor bepaalde ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst van het sociaal fonds in de vergoeding van de tijd van de verplichte permanente bijscholing in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 21 juni 2007 en 22 februari 2008 betreffende de brugpensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de vergoeding van de werkgever voor het gebruik door de werknemer van persoonlijke vervoersmiddelen om dienstredenen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204540 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 betreffende een tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 13/10/2010 numac 2010204541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 betreffende de organisatie van de opleidings- en tewerkstellingsstelsels voor de jaren 2005 tot 2009 type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 14/10/2010 numac 2010204542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds Old Timer" type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 08/11/2010 numac 2010204545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde werklieden van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 05/01/2012 numac 2011014293 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 04/08/2011 numac 2011202573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de beroepenclassificatie van de bedienden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2010 pub. 22/09/2010 numac 2010003481 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2010-2015 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2010-2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de oude tramzate met fietspad gelegen tussen Solleveld en de Kauwstraat op het grondgebied van de gemeente Herzele type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N357 - Gravinnestraat, Oostrozebekestraat en dienstweg N50 (lengte : 267 meter) op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de omgelegde Sint-Sebastiaanstraat over de E313 tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,590 - inclusief de bovenbouw van de brug - op het grondgebied van de gemeente Lummen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van het doodlopend gedeelte van de gewestweg N473 - Oude Bruglaan op het grondgebied van de stad Lokeren type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 06/10/2010 numac 2010035700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 06/10/2010 numac 2010035709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 30/09/2010 numac 2010035701 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de herziening van de bekkenbeheerplannen IJzerbekken, Bekken van de Brugse Polders, Leiebekken en Bovenscheldebekken door de integratie van de West-Vlaamse deelbekkenbeheerplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010035715 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft meerjarige subsidiëringsovereenkomsten en wat betreft de premieberekening voor open-monumentenverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opmaak van het Mobiliteitsplan Vlaanderen en betreffende de gewestelijke planningscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 29/09/2010 numac 2010204932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nitraatresiduwaarde en de risicogebieden, vermeld in artikel 14, § 2, en § 3, eerste lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006, en tot oplegging van strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van artikel 38 van het Mestdecreet van 22 december 2006, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 tot inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en tot regeling van de samenstelling van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een steunregeling voor de erkende eerste verwerkers in de sector vezelvlas en vezelhennep type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035744 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden bouw en mechanica-elektriciteit, de indeling van studiegebieden en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010035760 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010035748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010035759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 21/10/2010 numac 2010035761 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 28/10/2010 numac 2010035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010205196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010205197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205220 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205272 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot registratie van Inno.com als geregistreerde instelling voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot officiële naamswijziging van de Katholieke Hogeschool Mechelen en de Lessius Hogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 19/10/2010 numac 2010205286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of ICT Enterprise Architecture als nieuwe opleiding van Inno.com type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 28/10/2010 numac 2010205561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2007 houdende aanduiding van de Vlaamse Auditautoriteit voor de Europese Structuurfondsen en houdende oprichting van de Auditcel van de Auditautoriteit, wat betreft de aanduiding van de Auditautoriteit inzake het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 03/11/2010 numac 2010205560 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van de leningen, toegestaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost

erratum

type erratum prom. 10/09/2010 pub. 04/10/2010 numac 2010003553 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning. - Erratum
^