Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 oktober 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 19/06/1996 pub. 07/10/2010 numac 2010000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/1967 pub. 07/10/2010 numac 2010000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 19/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010003564 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 25 november 2009, nr. 1, wordt eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de hierna volgende ambtenaar : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw - De heer VAN KEER, M.F.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Mechelen, vanaf 1 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010003565 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 25 november 2009, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hierna volgende ambtenaren : Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector der registrat (Buitendiensten) - De heer Delvienne, D.C.H.O., hypotheekbewaarder te Luik, vanaf 1 maart 2010. type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010003568 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 14quinquies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010003569 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 14bis, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010003567 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010012226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van de interprofessionele akkoorden van 2 februari 2007 en 22 december 2008 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2009 en 2010 type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203897 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 betreffende de beroepsindeling en de lonen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op vermindering van de prestaties voor werknemers van 58 jaar of ouder en de tegemoetkoming van het sociaal fonds voor werknemers van 55 jaar of ouder type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de "Verlofkas van de papierverwerkende, papierproducerende en grafische nijverheid" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010203996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de toekenning van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen voor de ontslagen werknemers van 56 jaar en ouder met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd, ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en **** van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de ****, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 09/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te doen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010205135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV B type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010205134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de BVBA type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010205136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV S type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010205137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 30 september 2010 is de NV V

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 29 overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/08/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010029545 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/08/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010029550 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van leraren bij de Dienst Afstandsonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/06/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 tot inwerkingtreding van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij en tot regeling van de samenstelling van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een steunregeling voor de erkende eerste verwerkers in de sector vezelvlas en vezelhennep type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010035723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 1999 houdende de voorwaarden, procedure en duur van de erkenning van levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen voor het verzorgen van radio- en/of televisieprogramma's op de Vlaamse Radio- en Televisieomroep type besluit van de vlaamse regering prom. 17/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de toekenning van facultatieve subsidies aan Praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater type besluit van de vlaamse regering prom. 10/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205109 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende diverse wijzigingen in de landbouwmarktordeningen type besluit van de waalse regering prom. 16/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010205106 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de privésector en van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen

document

type document prom. 05/07/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken BELEUR 2010 - Interventiekorps type document prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010205139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 8 september 2010 werd de heer BIOT, Yvon, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt type document prom. -- pub. 07/10/2010 numac 2010205138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 24 juni 2010 werd de heer ALDERWEIRELD, Willy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van pl
^