Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 mei 2021
gepubliceerd op 25 mei 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

bron
vlaamse overheid
numac
2021041547
pub.
25/05/2021
prom.
07/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/07/2021041547/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten8 over de Vlaamse instellingen, artikel 21; - de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, artikel 99, het laatst gewijzigd bij de wet van 17 mei 2019, artikel 100, het laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 2001 en artikel 105, § 1, het laatst gewijzigd bij de wet van 2 september 2018; - het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 2, § 3, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004, en artikel 16, vervangen bij het decreet van 7 mei 2004 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 30 juni 2017; - het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 90ter, § 1 en § 2, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015; - het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 23 december 2016 en 8 december 2017; - het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 23 december 2016 en 8 december 2017; - het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 136, vervangen bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204505 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204483 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten, artikel 141, § 3, ingevoegd bij het decreet van 13 november 2015, en artikel 173quinquies/1, § 5, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012035986 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft type decreet prom. 06/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204505 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben type decreet prom. 06/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204483 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten; - het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 2, § 1, tweede lid, en § 2, artikel 34, § 3, het laatst gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2019, artikel 42, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 oktober 2016 artikel 79, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006, 31 mei 2013, 19 december 2014 en 21 december 2018, en artikel 79bis, ingevoegd bij het decreet van 9 november 2018; - het decreet van 16 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006, 25 mei 2007 en 23 december 2016, artikel 13, § 6, artikel 16, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009 en 23 december 2016, artikel 31 en 32, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, artikel 35, § 5, en artikel 41; - het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007, artikel 79, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2015, 8 juli 2016 en 2 april 2021; - het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten sluiten houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2016; - het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen type decreet prom. 20/02/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009035847 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 sluiten, artikel 28, tweede lid; - de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 5.1.1, gewijzigd bij de decreten van 25 april 2014, 8 december 2017 en 26 april 2019; - het decreet van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten sluiten inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten, artikel 10, tweede lid, en artikel 11; - het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, artikel II.61, artikel III.1, III.2, III.3, III.67, III.72, III. 77 en III.90.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 23 november 2020. - De adviesaanvraag binnen dertig dagen is op 6 april 2021 bij de Raad van State ingediend met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn en de adviesaanvraag is op 14 april 2021 door de derde kamer van de rol afgevoerd (69.198/3) met toepassing van artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Artikel 1.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "Informatie Vlaanderen," wordt vervangen door de zinsnede "Digitaal Vlaanderen," en de woorden "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen";2° de zinsnede ", de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen" wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het decreet van 15 januari 2016 houdende de oprichting van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen".2° in punt 2° wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal";3° punt 3° wordt opgeheven;4° in punt 5° wordt het woord "IV" vervangen door het woord "DV" en wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal";5° in punt 6° wordt het woord "bestuurszaken" vervangen door het woord "digitalisering".

Art. 3.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten7, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal".

Art. 4.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Het agentschap heeft als missie het beleid inzake digitalisering te ondersteunen en schaalbare digitale en ICT-oplossingen en -expertise aan te bieden om dienstverlening van overheidsinstanties te ondersteunen, concrete antwoorden op digitaliseringsvragen te bieden en op die manier de motor te zijn van de digitale transformatie van de instanties.".

Art. 5.Artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 en 10 mei 2019, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.Om de missie, vermeld in artikel 3, waar te maken, vervult het agentschap de volgende taken: 1° het ondersteunen van het beleid inzake ICT en digitalisering, in overleg met de beleidsmakers en de partners, met inbegrip van het beleid rond dataverwerving, -uitbouw, -beheer en -ontsluiting, informatieveiligheid, dienstenintegratie, elektronisch gegevensverkeer en digitale dienstverlening aan burgers, ondernemingen en organisaties;2° het creëren, uitbouwen, integreren, beheren en ontsluiten van een ruime waaier aan digitale en ICT-oplossingen en expertise, vanuit een integreerbare architectuur, met bijbehorend service management en conform het veiligheidsbeleid, zoals: a) diensten om veilig en betrouwbaar gegevens te delen en te verwerken binnen en buiten de overheid;b) diensten om gegevensbronnen te beheren;c) diensten om vlot binnen en buiten de overheid gebruik te maken van open data; d) diensten om burgers, ondernemingen en organisaties een digitale dienstverlening aan te bieden waar de gebruiker centraal staat, met inbegrip van: 1) het wegwijs maken van burgers, ondernemingen en organisaties in het overheidslandschap via een centraal contact- en informatiepunt als vermeld in artikel II.6, eerste lid, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; 2) het bouwen, beheren en ontsluiten van basisinformatie van de instanties als vermeld in artikel II.5 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; e) end-to-end-ICT-dienstverlening en gedeelde ICT-platformen met het oog op schaalbaarheid;3° het beheer, de aan-en bijsturing en opvolging van ICT-contracten; 4° het uitbouwen van een overkoepelend aanbod dat concrete antwoorden op de digitaliseringvragen biedt door expertise en end-to-end-begeleiding van digitale transformatieprojecten in te zetten.".

Art. 6.In het opschrift van hoofdstuk 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "IV" vervangen door het woord "DV".

Art. 7.In artikel 8, 13 en 19, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord `"IV" telkens vervangen door het woord "DV".

Art. 8.In artikel 10 en 20 van hetzelfde besluit wordt het woord `"IV" telkens vervangen door het woord "DV".

Art. 9.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "IV" telkens vervangen door het woord "DV";2° in het derde lid wordt het woord "IV"' vervangen door het woord "DV".

Art. 10.Artikel 15, 16 en 18 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 11.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2017, 10 mei 2019, 17 mei 2019 en 11 september 2020, wordt hoofdstuk 4, dat bestaat uit artikel 21 tot en met 29, opgeheven. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf"

Art. 12.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 december 2010, 4 juli 2014, 13 maart 2015, en 11 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het facilitair management, de Vlaamse minister, bevoegd voor het vastgoed, de Vlaamse minister, bevoegd voor de overheidsopdrachten, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het documentbeheer;"; 2° er worden een punt 6° en een punt 7° toegevoegd, die luiden als volgt: "6° lokale overheden: de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; 7° Vlaamse overheid: de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.".

Art. 13.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten4 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, 10 november 2017 en 11 september 2020, worden de woorden "en informatie- en communicatietechnologie en het openbare archiefwezen" vervangen door de woorden "van de Vlaamse overheid en inzake het documentbeheer van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden".

Art. 14.Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten4 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten5, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Het agentschap heeft als missie om een inspirerende en duurzame werkomgeving te creëren opdat de personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen uitblinken.".

Art. 15.In artikel 4 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten4 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van13 maart 2015, 10 november 2017, 10 mei 2019 en 11 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste en tweede lid worden vervangen door wat volgt: "Het agentschap heeft tot taak diensten inzake vastgoed marktconform aan te bieden.Dat omvat onder meer de volgende activiteiten: 1° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering van het vastgoedbeleid voor de gebouwen van de Vlaamse overheid;2° het beheer van de vastgoedportefeuille van gebouwen die in beheer van het agentschap zijn; 3° de coördinatie en ondersteuning van de inrichtingswerken en bouwprojecten voor de gebouwen van de Vlaamse overheid."; "Het agentschap heeft tot taak duurzame facilitaire diensten marktconform aan te bieden. Dat omvat onder meer de volgende activiteiten: 1° gebouwgebonden facilitaire dienstverlening leveren, verhuisbewegingen begeleiden, veiligheid garanderen, in netwerken voorzien, gebouwen onderhouden en onderhoudswerken uitvoeren en milieu- en energiebeheer opvolgen in gebouwen die in beheer van het agentschap zijn; 2° de aankoop van facilitaire goederen en diensten, met inbegrip van de budgetreservatie, de bestelling, de opvolging van de levering en het beheer van de goederen en diensten."; 2° in het derde lid wordt punt 2° en 3° vervangen door wat volgt: "2° als enige aankoopcentrale voor de Vlaamse administratie, vermeld in artikel I.3, 2°, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, optreden voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten, onder meer binnen de thema's facility, ICT, personeel en organisatie. De aankoopcentrale kan ook andere overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten plaatsen voor de Vlaamse overheid, de lokale overheden en voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 3° de rol vervullen van kenniscentrum overheidsopdrachten ter ondersteuning van de Vlaamse overheid met het oog op de professionalisering van de overheidsopdrachtenpraktijk, onder andere door juridische adviesverlening en door opleidingen en informatie aan de Vlaamse overheid aan te bieden;"; 3° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Het agentschap heeft tot taak diensten inzake documentbeheer aan te bieden.Dat omvat onder meer de volgende activiteiten: 1° de beleidscoördinatie, -voorbereiding en -uitvoering inzake het beheer, de bewaring en de vernietiging van bestuursdocumenten; 2° de ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten; 3° het beheer en de bewaring van de bestuursdocumenten van de Vlaamse overheid;4° de ondersteuning van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden bij de optimalisering van hun interne processen; 5° de ontwikkeling van een instrumentarium voor het procesbeheer van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden."; 4° het vijfde en het zesde lid worden opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten4 houdende de overdracht van de bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-Beheer aan het agentschap Facilitair Bedrijf en het beheer van de DAB Informatie Vlaanderen

Art. 16.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten4 houdende de overdracht van de bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-Beheer aan het agentschap Facilitair Bedrijf en het beheer van de DAB Informatie Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "de overdracht van de bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-Beheer aan het agentschap Facilitair Bedrijf en" wordt opgeheven;2° de woorden "Informatie Vlaanderen" worden vervangen door het woord "Documentbeheer".

Art. 17.In artikel 1, 2°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Informatie Vlaanderen" telkens vervangen door het woord "Documentbeheer".

Art. 18.In het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Informatie Vlaanderen" vervangen door het woord "Documentbeheer".

Art. 19.In artikel 2 en 3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Informatie Vlaanderen" telkens vervangen door het woord "Documentbeheer".

Art. 20.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 5 en 6, opgeheven.

Art. 21.De Bijlage 1 en 2 bij hetzelfde besluit worden opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 22.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt in de tabel de rij

digitalisering

1° het e-government 2° de informatiemaatschappij, informatie structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten, en de infolijn 3° de uitbouw van een geografische-informatie-infrastructuur


vervangen door de rij

digitalisering

het beleid en het leveren van diensten inzake: 1° de digitale transformatie van de instanties 2° databeheer, data-uitwisseling en data-toepassingen 3° burgergerichte digitale communicatie en interactie 4° ICT-infrastructuur, digitale werkplek en ICT-toepassingen 5° ICT-veiligheid en gegevensbescherming


2° in paragraaf 1 wordt in de tabel de rij

interne dienstverlening Vlaamse overheid

1° het algemeen beleid inzake de facilitaire dienstverlening in de Vlaamse administratie 2° het algemeen beleid inzake overheidsopdrachten in de Vlaamse administratie 3° het algemeen beleid inzake het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie 4° het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie 5° het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, inclusief het interne diversiteitsbeleid inzake personeel, het personeelsbeheer van de kabinetten en de uitvoering van het statuut van de leden van de Vlaamse Regering en inclusief het crisisbeheer 6° de audit van de Vlaamse administratie


vervangen door de rij

interne dienstverlening Vlaamse overheid

1° het algemene beleid inzake de facilitaire dienstverlening in de Vlaamse administratie 2° het algemene beleid inzake overheidsopdrachten in de Vlaamse administratie, met inbegrip van de enige aankoopcentrale 3° het algemene beleid inzake het vastgoedbeheer in de Vlaamse administratie 4° het algemene beleid inzake het documentbeheer 5° het algemene beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, inclusief het interne diversiteitsbeleid inzake personeel, het personeelsbeheer van de kabinetten en de uitvoering van het statuut van de leden van de Vlaamse Regering en inclusief het crisisbeheer 5° de audit van de Vlaamse administratie


3° in paragraaf 2 wordt in de tabel de rij

digitalisering

digitalisering


vervangen door de rij

digitalisering

1° digitalisering 2° ICT


4° in paragraaf 2 wordt in de tabel de rij

interne dienstverlening Vlaamse overheid

1° facilities 2° vastgoed 3° ICT 4° overheidsopdrachten 5° HR 6° audit Vlaamse overheid


vervangen door de rij

interne dienstverlening Vlaamse overheid

1° facilitair management 2° vastgoed 3° documentbeheer 4° overheidsopdrachten 5° hr 6° audit Vlaamse overheid


".

Art. 23.In artikel 17, § 1, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten5 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten7, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten6 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 24.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten6 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten7, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, 5°, worden de woorden "de facilities" vervangen door de woorden "het facilitair management" en worden de woorden "de ICT" vervangen door de woorden "het documentbeheer";2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "ICT" vervangen door het woord "Digitalisering";3° in paragraaf 3 worden punt 9° en 10° vervangen door wat volgt: "9° het agentschap Digitaal Vlaanderen; 10° het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.". HOOFDSTUK 6. - Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering Afdeling 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21

december 1988 houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij

Art. 25.In artikel 3, § 2, 5°, van de bijlage bij het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 2. - Wijzing van het besluit van de Vlaamse regering van 16

mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren

Art. 26.In artikel 1, derde lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten0 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018, wordt het woord "Informatie" telkens vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16

mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

Art. 27.In artikel 1, negende lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten0 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018, wordt het woord "Informatie" telkens vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17

juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

Art. 28.In artikel 6bis, eerste en tweede lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van

5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister

Art. 29.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 24 februari 2017 en 10 november 2017, wordt de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, hierna agentschap Informatie Vlaanderen te noemen" vervangen door de zinsnede "agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, hierna agentschap Digitaal Vlaanderen te noemen".

Art. 30.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 24 februari 2017 en 10 november 2017, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28

oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Binnenlands Bestuur"

Art. 31.In artikel 4, eerste lid, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Binnenlands Bestuur", ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten5 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

december 2005 houdende de aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen

Art. 32.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende de aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.". Afdeling 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen

Art. 33.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 en 10 november 2017, wordt punt 1° /1 vervangen door wat volgt: "1° /1 agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;".

Art. 34.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen," vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen,".

Art. 35.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen". Afdeling 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29

september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Art. 36.In artikel 9, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.". Afdeling 10. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 mei 2007 houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap Informatie Vlaanderen zijn opgemeten

Art. 37.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap Informatie Vlaanderen zijn opgemeten, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal".

Art. 38.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;". Afdeling 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Art. 39.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 en 11 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal";2° in het derde lid wordt de zinsnede "Informatie Vlaanderen: het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "Digitaal Vlaanderen: het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen". Afdeling 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

Art. 40.In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten0 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 en 10 mei 2019, wordt de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, hierna agentschap Informatie Vlaanderen te noemen" vervangen door de zinsnede "agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen,". Afdeling 13. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten sluiten houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron

Art. 41.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten1 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten sluiten houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 en 10 mei 2019, wordt de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, hierna agentschap Informatie Vlaanderen te noemen," vervangen door de zinsnede "agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen,". Afdeling 14. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties

Art. 42.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten2 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 15. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan

Art. 43.In artikel 16, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten3 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen.". Afdeling 16. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Art. 44.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten6 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten3, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 17. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet

Art. 45.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten8 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 en 7 september 2018, wordt punt 23° vervangen door wat volgt: "23° de personeelsleden van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;". Afdeling 18. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

16 september 2016 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten

Art. 46.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten9 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 en 10 mei 2019, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° Digitaal Vlaanderen : het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;".

Art. 47.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten5, wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 19. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9

december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten sluiten inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten

Art. 48.In artikel 5/1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten0 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en van het decreet van 10 november 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/11/2017 pub. 14/11/2017 numac 2017040792 bron vlaamse overheid Decreet inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten sluiten inzake maatregelen ter verlaging van de kosten voor de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid en tot wijziging van diverse decreten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018, wordt de zinsnede "het agentschap Informatie Vlaanderen, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het agentschap Digitaal Vlaanderen, opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen". Afdeling 20. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

31 maart 2017 houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek

Art. 49.In artikel 1, § 2, tweede lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten1 houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". Afdeling 21. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2

juni 2017 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten

Art. 50.In artikel 2, zevende lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten2 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, wordt de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 33 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 15/07/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997036027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap sluiten7 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen". Afdeling 22. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7

december 2018 tot instelling van een huurwaarborglening

Art. 51.In artikel 15, § 2, tweede lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/04/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende het Grootschalig Referentie Bestand (1) sluiten4 tot instelling van een huurwaarborglening wordt het woord "Informatie" vervangen door het woord "Digitaal". HOOFDSTUK 7. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 52.Het agentschap Digitaal Vlaanderen treedt in de rechten en plichten van het Facilitair Bedrijf voor de taken die eraan zijn overgedragen.

Art. 53.De volgende regelgevende teksten treden in werking op 10 mei 2021: 1° het decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie;2° dit besluit.

Art. 54.De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, J. JAMBON

^