Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021031512 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen type wet prom. 05/05/2019 pub. 25/05/2021 numac 2021031526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041486 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Dierentuincommissie Oproep tot kandidaatstelling De Dierentuincommissie voorziet een advies in de gevallen bedoeld in artikel 3bis § 2,3° b en artikel 5 § 2, tweede alinea van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bes Conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 juni 2020 tot wijziging van vo(...) type wet prom. 23/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 25/05/2021 numac 2021031481 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021040918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021040927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling van de statuten van de syndicale afvaardiging van het personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041393 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Control c.v., Laarbeekl G-003 "Autocontrolegids voor de beenhouwerij-spekslagerij" G-007 "Gids voor de in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041394 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Vinçotte NV - Jan Olieslagersla G-001 "Autocontrolegids dierenvoeders" G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindu(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041396 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Inscert Partner, Rue Hayeneux, G-002 "Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie"; G-003 "Autocontrolegids voor de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041397 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Foodcheck NV - Hoge Barrierestr G-003 "Autocontrolegids voor de beenhouwerij-spekslagerij" G-007 "Gids voor de in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041437 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3463 van 30 april 2021, wordt aan mevrouw Gerda De Baets, op 1 april 2021 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt de toestemm type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041456 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteiten Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020 wordt mevrouw Sabine GELAES, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020 wordt de heer Marc MARECHAL, rijksambtenaar in de klass(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041455 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020, wordt de heer Bruno SCIANNAMEA, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 2A 2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend Bij koninklijk besluit van 16 december 2020, wordt de heer Lucas LEPRINCE, rijksambtenaar bij d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041458 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Inrustestellingen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2020, wordt de heer Jean-Paul LEROY, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn amb De heer Jean-Paul LEROY mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van at(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041459 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2020, wordt mevrouw Sylvia ARDIZZONE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021 wordt aan de heer Michaël VINCK, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041589 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, met betrekking tot de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 met betrekking tot de basisbijdrage van de werkgevers tot de financiering van SOFUBA - het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de toekenning van bijkomende verlofdagen en anciënniteitsverlof in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 17 mei 2021, wordt het mandaat van de Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 januari 2021, a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 7 mei 2021, wordt met ingang van 1 augustus Mevrouw ONGENA Greta wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2020016104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021020955 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021020961 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Liantis type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021020960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ambtelijke erkenning van de extreem ongevoelige springstoffen

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021201730 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2021 van 1 april 2021 Rolnummer 7465 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 6 november 2020 « om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041482 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het agentschap Facilitair Bedrijf naar het agentschap Digitaal Vlaanderen naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de reorganisatie van ICT binnen het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Financiën en Begroting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/03/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd A4 Back Office van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041688 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitter, van de leden en griffiers van de Kamer van beroep van de ambtenaren-generaal van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021202458 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2019 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur, van de voorzitter, van de ondervoorzitter en van de commissaris van de Waalse Regering van het "Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041600 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Advies in toepassing van artikel 13 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie Lijst van de erkende exploitanten bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de wet van 22 juli 1985 betreffende d Exploitant Numéro d'entreprise Ondernemings(...) type bericht prom. 18/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van de bedragen van de bijdrage die de administratieve kosten moet dekken

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041622 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A1) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21045 Solliciteren kan tot 07/06/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202402 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Rechterlijke Orde Griffiers bij het Hof van beroep Luik (m/v/x). - (BFG21010). Er zijn 5 laureaten. Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Technical Manager IT (m/v/x) (niveau A2), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21046 Solliciteren kan tot 7/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202517 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior Service Managers (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG19373 Deze selectie werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2021. Er zijn enk(...) Deze selectie werd afgesloten op 06/05/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bes(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021031092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum Deze bekendmaking vervangt die van 30 maart 2021, blz. 30289, numac 2021/40998. Het uittreksel houdende de bevordering van Mevr. Leen DEPUYDT door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, wordt inge

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021020958 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021 wordt mevrouw Aslihan SAHBAZ via federale mobiliteit overgeplaatst als rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021031404 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 april 2021, wordt de heer Walerand GODBILLE benoemd tot rijksambtenaa(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041457 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 december 2020, wordt de heer Gauthier LEQUEUE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met Bij koninklijk besluit van 26 februari 2021, wordt de heer Pierre VANDENDORPE benoemd tot rijks(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041509 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van griffiers zijn vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij he Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021041597 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van ICT Deskundige (m/v/x) (B) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming, er wordt een bijkomende proef georganiseerd:(...) ICT Deskundige (Secretaris Systeembeheerder) bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verb(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Frank D De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202457 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Preventie (niveau A2) voor De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer: ANB21012 Solliciteren kan tot 07/06/2021 via www.sel(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Documentatiebeheerders Rechtszekerheid (niveau B1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG21010 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2021. Er is 1 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Duitstalige Vertaler-Revisoren (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ADG21009 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2021. Er is 1 laureaat. (...) type document prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202546 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Selectieverantwoordelijke en HR Business Partner (niveau A1) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: MFG21025 Solliciteren kan tot 09/06/2021 via w(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202557 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Voorafgaande computergestuurde proef voor de selectie van Nederlandstalige Penitentiair bewakingsassistenten (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21159 De uiterste inschrijvingsdatum is 30 november 2021. De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Solliciteren kan doo(...) type document prom. -- pub. 25/05/2021 numac 2021202566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Landmeters (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20152 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^