Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 juli 2012
gepubliceerd op 10 augustus 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron

bron
vlaamse overheid
numac
2012204399
pub.
10/08/2012
prom.
13/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/13/2012204399/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten sluiten houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten sluiten houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, artikel 7 en artikel 43, gewijzigd bij decreet van 21 november 2008;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 juni 2012;

Gelet op advies 51.539/3 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het decreet van 25 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007036173 bron vlaamse overheid Decreet houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten sluiten houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten treedt in werking op 1 oktober 2012.

Art. 2.Het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' wordt bekendgemaakt op 30 september 2012.

Art. 3.Overeenkomstig artikel 22 van het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten wordt het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' vanaf 1 oktober 2012 erkend als authentieke geografische gegevensbron.

Art. 4.Het AGIV wordt aangewezen als beheerinstantie voor het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' en staat in voor de taken vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^