Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2012 pub. 17/07/2014 numac 2012015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Malta betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 1 december 2005 (2) type wet prom. 13/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Tsjechië inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 27 november 2008 (2) type wet prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2013 numac 2012015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kroatië betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Zagreb op 19 oktober 2004 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012002041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003233 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van de gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming van de plaatsvervangend gouverneur voor België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 22/10/2012 numac 2012003314 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende het luik van de prioritaire uitgaven inzake politie , van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 22/10/2012 numac 2012003315 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2012-2013 type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012007288 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012011298 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparende investeringen type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas inzake onverenigbaarheden en belangenconflicten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012024256 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het dragen van de eretitel van voorzitter van de Provinciale Geneeskundige Commissie type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012203911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel mechanisch onderhoud, gelegen op het grondgebied van Marche-en-Famenne en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014265 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat - Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 53.812 type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik - Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 45.362 type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 118 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Aat - Geraardsbergen, gelegen te Lessen, ter hoogte van de kilometerpaal 55.820 type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Oudergem type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Bièvre type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Anhée type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ukkel type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Yvoir type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rochefort type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Thuin type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Thimister-Clermont type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Silly type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Quiévrain type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rixensart type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Geldenaken-Incourt type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Malmedy-Waimes type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Montigny-le-Tilleul type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Paliseul type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Herstal type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ciney type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Doische type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Erquelinnes type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Eigenbrakel type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Chaudfontaine

decreet

type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012035854 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035872 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling type decreet prom. 13/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012035868 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator type decreet prom. 13/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035905 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt type decreet prom. 13/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012035952 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging en opheffing van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus type decreet prom. 13/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012035953 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid type decreet prom. 13/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012035954 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiekrecht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (1) type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012036011 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 08/11/2012 numac 2012036158 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204438 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging en opheffing van verschillende decreten inzake ontwikkelingssamenwerking type decreet prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204441 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet type decreet prom. 13/07/2012 pub. 16/08/2012 numac 2012204501 bron vlaamse overheid Decreet ruimtelijke economie type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming type decreet prom. 13/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204745 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met protocollen I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Berlijn op 23 juni 2009, 2° het protocol tot wijziging van het Verdrag en de protocollen, vermeld onder 1°, ondertekend te Berlijn op 23 juni 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204830 bron vlaamse overheid DECREET houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt in New York op 18 december 2002 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en van het Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 11 april 1967, zoals gewijzigd door de aanvullende overeenkomst, ondertekend te Brussel op 5 november 2002, en door het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010; 2° het Protocol tot wijziging van de overeenkomst en het Slotprotocol, zoals gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 21 januari 2010 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012204756 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en 16 juli 2009; 2° het Avenant tot wijziging van de Overeenkomst, zoals eerder gewijzigd, vermeld onder 1°, met de daarbij gevoegde briefwisseling, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012204827 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999, 12 december 2008 en 7 juli 2009, 2° het Avenant tot wijziging van de Overeenkomst, zoals eerder gewijzigd, vermeld onder 1°, ondertekend te Brussel op 7 juli 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012204829 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, gewijzigd door het protocol van 24 juni 2009, 2° het protocol tot wijziging van de overeenkomst vermeld onder 1°, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009 type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012204828 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 2009, en 2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de commissie voor de evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten, de permanente ondersteuningscellen en het Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012035864 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035870 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het raadgevend comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de Vlaamse adoptieambtenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012035877 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005, 22 december 2006 en 20 juni 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten bij het Scheepvaartbegeleidingsdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012035932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van het model van inschrijvingsregister en mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving, de provinciale bemiddelingscel voor gemeenten gelegen buiten het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform en de procedure voor de goedkeuring van de aanmeldingsprocedure door de Vlaamse Regering na een negatief besluit van de Commissie inzake leerlingenrechten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afschaffing van delen van onbevaarbare waterlopen en klassering van delen van onbevaarbare waterlopen tot onbevaarbare waterlopen van eerste en tweede categorie in Lummen, Herk-de-Stad en Halen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012204406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de bouw als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en het financiële beheer van de Dienst met Afzonderlijk Beheer Digitale Drukkerij type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012205604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2011-2012 van het Vlaams Parlement

erratum

type erratum prom. 13/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoemings-procedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels toepasselijk op de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas inzake onverenig-baarheden en belangenconflicten. - Erratum type erratum prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035963 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012. - Erratum type erratum prom. 13/07/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012036067 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 13/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012204385 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 4 april 2003 houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs type bijzonder decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204554 bron vlaamse overheid BIJZONDER DECREET houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen type bijzonder decreet prom. 13/07/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012204905 bron vlaamse overheid BIJZONDER DECREET houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen type bijzonder decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012204904 bron vlaamse overheid BIJZONDER DECREET houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen
^