Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 mei 2019
gepubliceerd op 01 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018

bron
vlaamse overheid
numac
2019041381
pub.
01/08/2019
prom.
10/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/10/2019041381/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, en § 3, vervangen bij de wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 23 december 2016 en 8 december 2017;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.14, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel 16.3.9, § 3, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2012;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, a), ingevoegd bij het decreet van 15 december 2006 en vervangen bij het decreet van 31 mei 2013, artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 24 maart 2006 en 11 december 2015, artikel 40, § 1, negende lid, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2017, en tiende lid, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006, en § 4, ingevoegd bij het decreet van 29 april 2011, en artikel 42, derde lid, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 91, § 2, vervangen bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de decreten van 23 maart 2012 en 31 mei 2013, artikel 92, § 1, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de decreten van 14 oktober 2016 en 9 november 2018, artikel 93, § 1, vierde lid, artikel 94, artikel 95, vervangen bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de decreten van 31 mei 2013 en 10 maart 2017, artikel 97, vervangen bij het decreet van 23 maart 2018, artikel 99, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 15 december 2006, en artikel 102bis, ingevoegd bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de decreten van 29 april 2011, 31 mei 2013, 4 mei 2016, 14 oktober 2016 en 10 maart 2017;

Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, artikel 41, het laatst gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, artikel 41ter en 41quater, ingevoegd bij het decreet van 20 november 2015 en gewijzigd bij het decreet van 17 november 2017;

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, artikel 5 tot en met 7, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 2.6.1.3.1;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 6;

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 13, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 20 februari 2009, en artikel 32, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 16, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006 en 7 december 2018;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, het laatst gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM), artikel 10, § 6;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", artikel 37, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 8 mei 2009, 20 april 2012, 30 maart 2018 en 27 april 2018, en artikel 38, gewijzigd bij de decreten van 10 juli 2008, 9 juli 2010, 20 april 2012 en 8 juni 2018;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 57/1 en 71/1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 114, 150 en 186, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, en artikel 222/1 en 265/1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het decreet van 7 juli 2006 houdende de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018, en artikel 9 en 11;

Gelet op het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, artikel 5, § 4, en artikel 7, § 3, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014;

Gelet op het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 4, § 1, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016, en § 1/1, vernummerd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid, artikel 10 en 16;

Gelet op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 16, artikel 17, derde lid, artikel 19, § 2, derde lid, artikel 28, tweede lid, artikel 33, artikel 34, § 2, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden, artikel 3, 4, 5, 7, vierde lid, en artikel 10, § 5;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 4.2.10, ingevoegd bij het decreet van 31 mei 2013;

Gelet op het CRAB-decreet van 8 mei 2009, artikel 7 en 11, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs, artikel 43, vervangen bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 1.1.5 en 5.2.7;

Gelet op het decreet 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 37 en 44;

Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, artikel 18;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, gewijzigd bij de decreten van 30 juni 2017, 8 juni 2018 en 6 juli 2018;

Gelet op het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;

Gelet op het decreet van 20 november 2015 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie;

Gelet op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, artikel 105, § 6;

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel II.4, tweede lid, artikel II.59, II.61, II.62, III.1, III.5, tweede lid, artikel III.10, § 3, artikel III.23, III.46, tweede lid, artikel III.56, eerste lid, artikel III.57, eerste lid, artikel III.63, III.66, III.67, III.68, III.76, III.77, III.90, tweede lid, artikel III.108, III.111, tweede lid, en artikel III.117;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Overheidspersoneel";

Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Onderwijsdiensten";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;

Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de Regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische adviesraden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid;

Gelet op het VLAREBO-besluit van 14 december 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 tot aanstelling van de leden van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid en tot nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, bij het verstrekken van diensten van algemeen belang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2015 tot vaststelling van de evaluatieprocedure voor Regeringscommissarissen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende de oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 december 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 3 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op het gezamenlijke voorstel van de leden van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren

Artikel 1.In artikel 1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018, wordt de zinsnede "artikel 28, § 1, eerste lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.21, § 1, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren

Art. 2.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018, wordt de zinsnede "artikel 28, § 1, eerste lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.21, § 1, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Art. 3.In artikel 1.4.5.1.1, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt de zinsnede "de regeling inzake passieve openbaarheid, vermeld in hoofdstuk II van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "de regeling voor de toegang tot bestuursdocumenten, vermeld in titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs

Art. 4.In artikel 14, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt de zinsnede "conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid"

Art. 5.In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid" wordt de zinsnede "zoals bepaald in het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede ", vermeld in titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018,".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 4, § 1, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel III.2, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in het vijfde lid, 2°, wordt de zinsnede "als bedoeld in artikel 4, § 3, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel III.2, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018,".

Art. 7.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "artikel 5/1, 33 en 34 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° de woorden "interne controle" worden vervangen door het woord "organisatiebeheersing". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Art. 8.In artikel 3, eerste lid, 2°, f), van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012, worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 9.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "de in artikel 7 bedoelde beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "het ondernemingsplan, vermeld in artikel 7";2° in het tweede lid wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "Het ondernemingsplan regelt".

Art. 10.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 11.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van Onroerend Erfgoed belast" vervangen door de woorden "Het hoofd van Onroerend Erfgoed is belast".

Art. 12.In artikel 9/1, 7°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 13.Artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 10.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op Onroerend Erfgoed.". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Art. 14.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 9, § 1, 1° van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt de in artikel 7 bedoelde beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "Overeenkomstig artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het ondernemingsplan, vermeld in artikel 7 van dit besluit,".

Art. 15.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 16.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.63, § 1, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf"

Art. 17.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf", vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015 en 10 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt de zinsnede "als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "van de Vlaamse of de lokale overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, of artikel I.3, 5°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° het zesde lid wordt vervangen door wat volgt: "Het agentschap ondersteunt de instanties van de Vlaamse overheid en van de lokale overheden conform artikel III.86 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.".

Art. 18.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt de zinsnede "artikel 5/1, § 2, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 19.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van het agentschap belast" vervangen door de woorden "Het hoofd van het agentschap is belast".

Art. 20.Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.Met behoud van de toepassing van artikel III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Overheidspersoneel"

Art. 21.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Overheidspersoneel", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° het Algemeen Delegatiebesluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen;".

Art. 22.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt de zinsnede "artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 23.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van het agentschap belast" vervangen door de woorden "Het hoofd van het agentschap is belast".

Art. 24.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

Art. 25.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en 8 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 4, § 1 en § 2, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 4, § 1 en § 2, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.66 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector

Art. 26.In artikel 14, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt de zinsnede "conform de modaliteiten die zijn opgenomen in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 1 2. - Opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen

Art. 27.Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid

Art. 28.In artikel 5, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005, wordt de zinsnede "bedoeld in de artikelen 6, 10 en 22 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid en in de departementen zoals bedoeld in artikel 3 van het kaderdecreet Bestuurlijk beleid," vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.6, eerste lid, en III.9, § 1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en in artikel 1quater, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, en in de departementen,".

Art. 29.Artikel 12, 19, 20 en 21 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005, worden opgeheven. HOOFDSTUK 1 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Onderwijsdiensten"

Art. 30.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 september 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Onderwijsdiensten" wordt de zinsnede "artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt de beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, regelt het ondernemingsplan".

Art. 31.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 1 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer

Art. 32.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer wordt de zinsnede "artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 regelt de beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het ondernemingsplan".

Art. 33.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van het agentschap belast" vervangen door de woorden "Het hoofd van het agentschap is belast".

Art. 34.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de voortgangscontrole en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 1 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Art. 35.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust wordt de zinsnede "artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, regelt de beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, regelt het ondernemingsplan".

Art. 36.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van het agentschap belast" vervangen door de woorden "Het hoofd van het agentschap is belast".

Art. 37.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 1 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Art. 38.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt punt 1° opgeheven.

Art. 39.Artikel 7 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie

Art. 40.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 41.Artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur"

Art. 42.In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur", vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 4 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "conform artikel III.2 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 43.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 9, § 1, 1° van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt het ondernemingsplan" vervangen door de zinsnede "Naast de inhoud, vermeld in artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, regelt het ondernemingsplan ook".

Art. 44.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 13.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot de planning van en de rapportering over de algemene werking, de organisatiebeheersing en de interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 2 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen

Art. 45.In artikel 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende de aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 2 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Art. 46.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek wordt de zinsnede "artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 geregeld in de beheersovereenkomst, vermeld in artikel 7" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 geregeld in het ondernemingsplan, vermeld in artikel 7 van dit besluit".

Art. 47.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.De minister stuurt het ILVO aan, inzonderheid via het ondernemingsplan.

Het ondernemingsplan wordt, overeenkomstig artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, vastgesteld door de Vlaamse Regering op voorstel van het hoofd van het ILVO.".

Art. 48.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van het ILVO belast" vervangen door de woorden "Het hoofd van het ILVO is belast".

Art. 49.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 14.Het ILVO staat in voor de organisatiebeheersing overeenkomstig artikel III.114 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.".

Art. 50.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013, wordt de zinsnede "artikel 34 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 51.In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 9, § 1, 4° en 5°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 en III.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 en overeenkomstig artikel 26, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen". HOOFDSTUK 2 2. - Opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden

Art. 52.Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen

Art. 53.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan"; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 9, § 11, 1°, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, regelt de beheersovereenkomst" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, regelt het ondernemingsplan".

Art. 54.In artikel 7, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 55.In artikel 8, eerste lid, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 56.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 2 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Art. 57.Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.De minister stuurt het INBO, inzonderheid via het ondernemingsplan.

Overeenkomstig artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, regelt het ondernemingsplan de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria.".

Art. 58.Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 8.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot de informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het INBO.". HOOFDSTUK 2 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos

Art. 59.Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.De minister stuurt het ANB, inzonderheid via het ondernemingsplan.

Overeenkomstig artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 regelt het ondernemingsplan de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria.".

Art. 60.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot de informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het ANB.". HOOFDSTUK 2 6. - Wijzigingen van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 61.In artikel I 2, 4°, van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006 wordt de zinsnede "zoals bedoeld in artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 62.In artikel II 2, § 2, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, 18 oktober 2013 en 14 maart 2014, wordt de zinsnede "artikel 34, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.115, § 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 63.In artikel V 3, § 1, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "De functie van algemeen directeur, vermeld in artikel III.6 en III.9, § 1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en in artikel 1quater, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, en in de departementen, is een functie die zich organiek en functioneel situeert tussen het N-niveau en het niveau N-1.".

Art. 64.Artikel V 49 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 65.In artikel X 84 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 opgeheven. HOOFDSTUK 2 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

Art. 66.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wordt de zinsnede "opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven. HOOFDSTUK 2 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Art. 67.In artikel 1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt de zinsnede "artikel 4 § 2, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.2 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 2 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein

Art. 68.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein wordt de zinsnede "zoals bepaald in het decreet van 1 juni 2004 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2004" vervangen door de zinsnede ", vermeld in titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 69.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.Met behoud van de toepassing van artikel III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van en het toezicht op het departement.". HOOFDSTUK 3 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen

Art. 70.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt punt 4° opgeheven. HOOFDSTUK 3 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers

Art. 71.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "Instanties als vermeld in artikel I.3 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, kunnen niet erkend worden als adviesdienst.". HOOFDSTUK 3 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

Art. 72.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen wordt de zinsnede "artikel 7 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.58 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 3 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO)

Art. 73.In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO) wordt de zinsnede "opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven. HOOFDSTUK 3 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

Art. 74.In artikel 27, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2004," vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 3 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de Regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen

Art. 75.In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de Regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen wordt de zinsnede "zoals bedoeld in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.7 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 3 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen

Art. 76.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° strategische adviesraad: een strategische adviesraad als vermeld in artikel III.93 van het bestuursdecreet van 7 december 2018; 2° raadgevend comité: een raadgevend comité als vermeld in artikel III.1, vierde lid, van het voormelde decreet.".

Art. 77.In artikel 4, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 17 van het decreet tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.104, § 1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in punt 3° wordt de zinsnede "artikel 11 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.99 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 3 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische adviesraden

Art. 78.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische adviesraden worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt opgeheven; 2° in punt 3° wordt de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het bestuursdecreet van 7 december 2018;".

Art. 79.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" opgeheven.

Art. 80.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 14 van het decreet stelt de strategische adviesraad" vervangen door de woorden "De strategische adviesraad stelt".

Art. 81.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Overeenkomstig artikel 14 van het decreet stelt de strategische adviesraad" vervangen door de woorden "De strategische adviesraad stelt". HOOFDSTUK 3 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Art. 82.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 22 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel III.90 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 15 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "artikel III.90 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 83.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 84.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.De afdeling openbaarheid van bestuur oefent haar opdracht als beroepsinstantie uit conform artikel II.48 tot en met II.51 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

De afdeling hergebruik van overheidsinformatie oefent haar opdracht uit conform artikel II.69 tot en met II.73 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.".

Art. 85.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.De beslissingen van de afdeling openbaarheid van bestuur van de beroepsinstantie zijn met redenen omkleed en worden genomen binnen de termijnen, vermeld in artikel II.50, § 1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018. De beslissingen van die afdeling zijn openbaar.

De beslissingen van de afdeling hergebruik van overheidsinformatie van de beroepsinstantie zijn met redenen omkleed en worden genomen binnen de termijnen, vermeld in artikel II.71 van het bestuursdecreet van 7 december 2018. De beslissingen van die afdeling zijn openbaar.". HOOFDSTUK 3 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Art. 86.In artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° het ambt van personeelslid van een strategische adviesraad als vermeld in artikel III.93 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.". HOOFDSTUK 4 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Art. 87.In artikel 1, 33°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013, wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 88.In artikel 11, eerste lid, 6°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 4 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid

Art. 89.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt opgeheven; 2° in punt 4° wordt de zinsnede "zoals vermeld in artikel 5 van het decreet" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel III.46 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 90.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "artikel 5 van het decreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.46 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in punt 3° wordt de zinsnede "het advies- of bestuursorgaan, in de zin van artikel 2 van het decreet" vervangen door de zinsnede "het adviesorgaan, vermeld in artikel I.3, 3°, van het voormelde decreet, of de overheidsinstantie, vermeld in artikel III.36, van het voormelde decreet"; 3° in punt 6°, 7° en 9° wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 van het voormelde decreet"; 4° in punt 8° wordt de zinsnede "artikel 4 van het decreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.45 van het voormelde decreet".

Art. 91.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "artikel 3 van het decreet" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.44 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° de zinsnede "artikel 4" wordt vervangen door de zinsnede "artikel III.45 van het voormelde decreet".

Art. 92.In artikel 6, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 93.In artikel 8, zesde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.44 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; HOOFDSTUK 4 2. - Wijzigingen van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007

Art. 94.In artikel 13, 3°, van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit van de grond, die vastgesteld zijn door bodemsaneringsdeskundigen, politiediensten of overheidsinstanties als vermeld in artikel II.28, § 1, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, die bevoegdheid hebben of openbare verantwoordelijkheden of functies uitoefenen inzake het leefmilieu of het waterbeleid.".

Art. 95.In artikel 22, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015, wordt de zinsnede "bodemsaneringsdeskundigen, instrumenterende ambtenaren, een milieu-instantie, als vermeld in artikel 3, 2°, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, of politiediensten" vervangen door de zinsnede "bodemsaneringsdeskundigen, instrumenterende ambtenaren, politiediensten of overheidsinstanties als vermeld in artikel 13, 3°, b), van dit besluit".

Art. 96.In artikel 26 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 7 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.31 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 4 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten

Art. 97.In artikel 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 4 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003

Art. 98.In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 99.In artikel 9, § 3, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 4, § 3, van het kaderdecreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.2, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018,".

Art. 100.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 4 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 101.In artikel 35/7, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 4 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 tot aanstelling van de leden van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid en tot nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid

Art. 102.Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 tot aanstelling van de leden van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid en tot nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.De vertegenwoordigers, vermeld in artikel 2 en 3 van dit besluit, worden benoemd conform artikel III.44 tot en met III.47 en artikel III.58 van het bestuursdecreet van 7 december 2018. De Vlaamse Regering kan daarop afwijkingen toestaan, op gemotiveerd verzoek van de minister en in overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in artikel III.46 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.". HOOFDSTUK 4 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Art. 103.Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van en het toezicht op het agentschap.". HOOFDSTUK 4 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding

Art. 104.In artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding wordt de zinsnede "artikel 2 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 4 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 105.Het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wordt vervangen door wat volgt: "Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 106.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en 2 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt opgeheven; 2° in punt 3° wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 3° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 4, § 1, van het decreet van 18 juli 2008" vervangen door de zinsnede "artikel III.67 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 107.Aan artikel 2, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° de interoperabiliteit van de gegevensbron, in het bijzonder de semantische en technische interoperabiliteit.".

Art. 108.In artikel 3, eerste lid, 6°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 6, § 2, laatste lid, van het decreet van 18 juli 2008" vervangen door de zinsnede "als vermeld in artikel III.73 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 109.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "De entiteiten van de Vlaamse administratie" vervangen door de zinsnede "De overheidsinstanties, vermeld in artikel III.65, § 2, van het bestuursdecreet van 7 december 2018,". HOOFDSTUK 5 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Art. 110.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden

Art. 111.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden wordt de zinsnede "uit artikel 28, § 1, eerste lid, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede ", vermeld in artikel II.2 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen

Art. 112.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI

Art. 113.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 114.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 4. - Wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 115.In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, wordt punt 54° vervangen door wat volgt: "54° intern verzelfstandigd agentschap: een agentschap als vermeld in artikel III.1, tweede lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018;". HOOFDSTUK 5 5. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

Art. 116.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 117.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 3, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel 3, eerste lid, 6°, van besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 118.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017, wordt de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang

Art. 119.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "In dit besluit wordt verstaan onder instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen, afgekort instanties: 1° alle instanties als vermeld in artikel 3, 1°, b), van het GDI-decreet van 20 februari 2009;2° de instellingen en organen van de Europese Unie; 3° iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een groepering ervan die volgens het nationaal recht van een van de lidstaten openbare bestuursfuncties uitoefent of adviserende bevoegdheid heeft.".

Art. 120.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 5.Voor de kennisgeving van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI, door de instanties aan derden kunnen bijkomende voorwaarden van beperkte en technische draagwijdte worden opgelegd door de eigenaar of beheerder, na goedkeuring door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.". HOOFDSTUK 5 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron

Art. 121.In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017, wordt de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties

Art. 122.In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 123.In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 124.In artikel 9, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 5 9. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, bij het verstrekken van diensten van algemeen belang

Art. 125.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, bij het verstrekken van diensten van algemeen belang worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° het ondernemingsplan: het ondernemingsplan, vermeld in artikel III.61 van het bestuursdecreet van 7 december 2018;"; 2° in punt 9° worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 126.In artikel 21, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de woorden "de beheersovereenkomst" telkens vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 127.In artikel 27, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 128.In artikel 23 van bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt de zinsnede "de beheersovereenkomst, gesloten met Syntra Vlaanderen" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan". HOOFDSTUK 6 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten

Art. 129.In artikel 11, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Audit Vlaanderen" en tot wijziging van diverse besluiten wordt de zinsnede "artikel 19 van het Auditdecreet van 5 juli 2013" vervangen door de zinsnede "artikel III.115, § 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 130.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 131.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "Overeenkomstig artikel III.115, § 4, tweede lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 zijn de auditcomités verantwoordelijk voor de aansturing en de opvolging van en het toezicht op het agentschap. Daarvoor keuren ze het jaarlijkse ondernemingsplan van het agentschap goed.".

Art. 132.In artikel 24, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "artikel 9 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en artikel 25 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "artikel III.61 en III.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 en artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen"; 2° in punt 3° worden de woorden "de beheersovereenkomst" vervangen door de woorden "het ondernemingsplan".

Art. 133.In artikel 25 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen".

Art. 134.In artikel 26 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen". HOOFDSTUK 6 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen

Art. 135.In artikel 7, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

Art. 136.In artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft

Art. 137.In artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft, wordt de zinsnede "het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 3, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams

Art. 138.In artikel 19, derde lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams wordt de zinsnede "artikel 25 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "artikel II.21 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

Art. 139.In artikel 4, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen wordt de zinsnede "het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen

Art. 140.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018,"; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.4 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 3° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 13 van het voormelde decreet" vervangen door de zinsnede "artikel III.7 van het voormelde bestuursdecreet"; 4° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° diensten van de Vlaamse overheid: a) de Vlaamse ministeries en de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel III.4 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, vermeld in artikel III.7 van het voormelde bestuursdecreet; b) de strategische adviesraden, vermeld in artikel III.93 van het bestuursdecreet van 7 december 2018; c) de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs;".

Art. 141.In artikel 8, derde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 7. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie

Art. 142.In artikel 59 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie wordt de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 6 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2015 tot vaststelling van de evaluatieprocedure voor Regeringscommissarissen

Art. 143.Artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2015 tot vaststelling van de evaluatieprocedure voor Regeringscommissarissen wordt vervangen door wat volgt: "

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° Regeringscommissaris: een Regeringscommissaris als vermeld in artikel III.48, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018; 2° bevoegde minister: de minister, vermeld in artikel III.56, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.". HOOFDSTUK 6 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron

Art. 144.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, wordt de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 7 0. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Art. 145.Artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 4.Voor het hergebruik van de grootschalige referentiegegevens die in het GRB zijn opgenomen, conform titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, wordt de modellicentie voor gratis hergebruik, vermeld in artikel 7, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, gehanteerd.".

Art. 146.In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 147.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 en 10 november 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 148.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 149.Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK 7 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Art. 150.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° instanties: de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instanties van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet en de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet;".

Art. 151.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 4° worden de woorden "een uniek informatiepunt met geïntegreerde kanalen" vervangen door de zinsnede "een centraal contact- en informatiepunt"; 2° in punt 5° wordt de zinsnede "een centraal informatie- en documentatiepunt aanbieden overeenkomstig het decreet van 8 mei 2009 houdende de goedkeuring van de herziene normen voor Vlaamse Overheidscommunicatie" vervangen door de zinsnede "een centraal contact- en informatiepunt aanbieden overeenkomstig artikel II.6, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018;"; 3° punt 13° wordt vervangen door wat volgt: "13° een of meer gezamenlijke bestanden met basisinformatie van de Vlaamse overheid, de lokale overheden, de instellingen met een publieke taak en de milieu-instanties uitbouwen, beheren en ontsluiten overeenkomstig artikel II.5 van het bestuursdecreet van 7 december 2018;".

Art. 152.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 6.Met behoud van de toepassing van artikel III.61, III.62, III.114 en III.115 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, organisatiebeheersing en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de voortgangscontrole van en het toezicht op het agentschap.".

Art. 153.In artikel 17 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "opgericht ingevolge het decreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" opgeheven. HOOFDSTUK 7 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken

Art. 154.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° bestuursdecreet: het bestuursdecreet van 7 december 2018;".

Art. 155.In artikel 3, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "artikel 5, 6, 7 en 8 van het decreet van 19 februari 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.10 tot en met III.13 van het bestuursdecreet"; 2° in punt 4° wordt de zinsnede "artikel 8, 1°, van het decreet van 19 februari 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.113, 1°, van het bestuurdecreet"; 3° in punt 5° wordt de zinsnede "artikel 8, 2°, van het decreet van 19 februari 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.113, 2°, van het bestuursdecreet".

Art. 156.In artikel 5, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "in artikel 2, 2°, a) tot en met c), van het decreet van 19 februari 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.107, § 1, 1° tot en met 3°, van het bestuursdecreet"; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 2, 2°, d) en g) tot en met k), van het decreet van 19 februari 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.107, § 1, 4°, en 7° tot en met 10°, van het bestuursdecreet". HOOFDSTUK 7 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst

Art. 157.In artikel 3, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst wordt de zinsnede "het Archiefdecreet van 9 juli 2010" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 5, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 7 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Art. 158.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 159.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1° wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 160.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 7, eerste lid, van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.59, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 161.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 7, derde lid, van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.59, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 162.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 7, vierde lid, van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.59, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 163.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "artikel 7, derde lid, van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.59, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in het tweede lid wordt de zinsnede "artikel 7, vierde lid, van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.59, vierde lid, van het voormelde decreet".

Art. 164.In artikel 7 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 3, derde lid, van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.55, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 165.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "De Vlaamse administratie publiceert de overzichtslijsten met de relevante metagegevens, vermeld in artikel 9 van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "De overheidsinstanties, vermeld in art. II.53, § 1, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, publiceren overzichtslijsten met de relevante metagegevens, vermeld in artikel II.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 166.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt de zinsnede "artikel 9 van het decreet van 27 april 2007" vervangen door de zinsnede "artikel II.62 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 167.In artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "tweejaarlijks" wordt vervangen door het woord "driejaarlijks"; 2° de zinsnede "artikel 7 van het decreet van 27 april 2007" wordt vervangen door de zinsnede "artikel II.59 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 168.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017, wordt het woord "tweejaarlijks" opgeheven.

Art. 169.In artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 170.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt het woord "instantie" telkens vervangen door het woord "overheidsinstantie".

Art. 171.In bijlage 2 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in artikel 1 wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 2° in artikel 2 wordt de zinsnede "de instantie, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "de instantie van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instantie van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instelling met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, of de milieu-instantie, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet"; 3° in artikel 7 wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018";4° in artikel 9 wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 172.In bijlage 3 bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende bepaling wordt het woord "instantie" vervangen door het woord "overheidsinstantie";2° in artikel 1 wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018"; 3° in artikel 2 wordt de zinsnede "de instantie, vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "de instantie van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instantie van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instelling met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, of de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet"; 4° in artikel 7 wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018";5° in artikel 9 wordt de zinsnede "het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie" vervangen door de zinsnede "titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 7 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

Art. 173.In artikel 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) wordt de zinsnede "artikel 3, derde lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "artikel III.1, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 7 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende de oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

Art. 174.In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 betreffende de oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust wordt de zinsnede "artikel 6, § 2, tweede lid, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003" vervangen door "artikel III.1, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 175.In artikel 12, 6°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 2, 1°, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 7 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Art. 176.In artikel 1, 17°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt de zinsnede "als bedoeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de zinsnede "vermeld in artikel 10.2.1, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid". HOOFDSTUK 7 8. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties

Art. 177.In artikel 22, § 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties wordt de zinsnede "conform het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 7 9. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen

Art. 178.In artikel 28, § 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen wordt de zinsnede "conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 8 0. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen

Art. 179.In artikel 27, § 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen wordt de zinsnede "conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 8 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Art. 180.In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid wordt de zinsnede "het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" vervangen door de zinsnede "titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 181.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 1° wordt opgeheven; 2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 23 december 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 182.In artikel 2, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "een instantie als vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur" vervangen door de zinsnede "de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instanties van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, en de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet".

Art. 183.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 5, eerste lid, 5°, van het decreet van 23 december 2016" vervangen door de zinsnede "artikel III.76, eerste lid, 5°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 8 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron

Art. 184.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2017 houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron wordt de zinsnede "artikel 3 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "artikel III.66 van het bestuursdecreet van 7 december 2018".

Art. 185.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer" vervangen door de zinsnede "besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 8 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties

Art. 186.In artikel 26, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties wordt de zinsnede "conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 8 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren

Art. 187.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren wordt het eerste lid vervangen door wat volgt: "In dit artikel wordt verstaan onder beleidsraad: de beleidsraad, vermeld in artikel III.1, vijfde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, die is opgericht voor het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie.". HOOFDSTUK 8 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding

Art. 188.In artikel 25, § 5, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding wordt de zinsnede "conform de modaliteiten die opgenomen zijn in het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003," opgeheven. HOOFDSTUK 8 6. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan

Art. 189.In artikel 2, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan wordt de zinsnede "artikel III.93 van het bestuursdecreet van [...]" vervangen door de zinsnede "artikel III.93 van het bestuursdecreet van 7 december 2018". HOOFDSTUK 8 7. - Slotbepalingen

Art. 190.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 191.De leden van de Vlaamse Regering zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B.WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, K. VAN DEN HEUVEL De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, L. PEETERS

^