Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek type wet prom. 17/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013211 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol voor de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 6 februari 2019 (2) type wet prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019041361 bron grondwettelijk hof Vacature van een ambt van rechter Een Nederlandstalige rechter van het Grondwettelijk Hof zal op 28 oktober 2019 in ruste worden gesteld. In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet van 6 janu Overeenkomstig artikel 32 van dezelfde bijzondere wet zal de lijst met twee kandidaten worden voorg(...) type wet prom. 23/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041503 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, gedaan te Londen op 14 oktober 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013627 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Orden Bij Koninklijke besluiten van 20 januari 2019 is de volgende benoemingverleend : Leopoldsorde Ridder De heer STIENON, Alain, Alex, Charles, Henry Secretaris bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ga Hij zal het burgerlijk ereteken dragen Hij neemt rang in de Orde in op de datum vermeld tegenove(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 38, § 1, laatste lid van de wet van 7 mei 2019 tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen type koninklijk besluit prom. 23/06/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van verschillende koninklijke besluiten ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203500 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203501 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit van 30 april 2019 houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang type ministerieel besluit prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013723 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie type ministerieel besluit prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019041518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 12 juli 2019, wordt de heer Freddy ROOSEMONT aangewezen om met ingang van 1 juli 2019 tijdelijk de functie van voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Za Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041595 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de interne administratieve overdracht van onroerende goederen type ministerieel besluit prom. 23/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041730 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de organisatie van een call voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019203567 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de hulp aan woonwagenbewoners tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013669 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/07/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019013712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 7 december 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019041513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten, wat betreft de afstemming met het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013629 bron gewestelijke overheidsdienst brussel **** ****. - Vernietiging Bij besluit van 24 mei 2019 wordt de beslissing van 21/02/2019 waarbij de gemeenteraad van de **** **** beslist de artikelen 19 en 79 van het reglement betreffende de **** en de promo type overeenkomst prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013628 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Pieters-Woluwe. - Vernietiging Bij besluit van 21 mei 2019 wordt gedeeltelijk vernietigd de beslissing van 26/03/2019 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe een reglement betreffende de verkiezingsaanplakking a

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013763 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De gemeente Wezembeek-Oppem die woonplaats kiest bij Mr. Marie Bourgys, advocaat, met kantoor te 13(...) type bericht prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013762 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De gemeente Drogenbos die woonplaats kiest bij Mr. Marie Bourgys, advocaat, met kantoor te 1380 Las(...) type bericht prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013761 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De gemeente Linkebeek die woonplaats kiest bij Mr. Marie Bourgys, advocaat, met kantoor te 1380 Las(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013711 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 juli 2019, worden benoemd tot leden bij Paritaire comités, i A. bij het paritair comité voor anesthesiologie-reanimatie : - Mevr. EVRARD Anne-Marie en de her(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019041491 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel M. DIEU Sul H S A, geboren op 10.01.1985, met ingang van 05.04.2019

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013665 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaten voor vier mandaten van lid van de beroepsadviescommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiezen per comfortniveau opgericht bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 houdende uitvo I. ALGEMENE INFORMATIE Deze oproep tot kandidaten is bedoeld om, met een verlengbaar mandaat van(...)

document

type document prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013630 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Schaarbeek. - Vernietiging Bij besluit van 14 juni 2019 wordt de beslissing van 8 mai 2019 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Schaarbeek beslist om haar akkoord te verlenen aan de aankoopoptie van een perceel gelegen op de hoek van type document prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013632 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 5 juli 2019 wordt de beslissing van 13 mei 2019 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel principieel instemt met een concessieovereenkomst voor diensten met betrekking tot de horecazaak gelegen Zes type document prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019013631 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Sint-Joost-ten-Node. - Niet-goedkeuring Bij besluit van 12/06/2019 is niet goedgekeurd de beslissing van 13/03/2019 bij dewelke de gemeenteraad van Sint-Joost-ten-Node de begroting van de gemeente voor het jaar 2019 goedkeurt. type document prom. -- pub. 01/08/2019 numac 2019040911 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroM Tijdens zijn vergadering van 2 mei 2019 heeft het DIRECTIECOMITE van de Nationale Loterij, in overe(...)
^