Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017010214 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017010039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 25 december 2016, dat in werking treedt op 1 december 2017, wordt aan de heer Daniel MAZZARIOL eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A2, met de titel van attaché. Hij wordt gemach type koninklijk besluit prom. 12/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017010124 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 24/01/2017 numac 2017010146 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën worden aangewezen voor een nieuwe dienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 10/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017010255 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2017, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017020091 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Million Calendar » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 20 oktober 2016 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Million Calen - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 820) op 15 januari 201(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017040016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt het mandaat van de heer Erik VAN PARYS als korpschef van de lokale politie van de politiezone BREDENE/DE HAAN voor een termijn van vijf jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017040023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 12 januari 2017 wordt de heer Koenraad TACK aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone DENDERLEEUW/HAALTERT voor een termijn van vijf jaar.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2016031880 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap RWE Supply and Trading GmbH van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 19/09/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 20/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010094 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010134 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen type ministerieel besluit prom. 24/11/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010132 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor Kermis, Circus- en Straatkunsten type ministerieel besluit prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Sint-Joost-ten-Node als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 18/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017010250 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van leden van het Nationaal Pensioencomité type ministerieel besluit prom. 16/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017020084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat « SOFIDI V.Z.W », te 9120 Melsele type ministerieel besluit prom. 17/03/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 22 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 11/03/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 02/02/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200313 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

arrest

type arrest prom. 21/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2016031888 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 16/01/2017 pub. 24/01/2017 numac 2017020086 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie van de Patrimoniumdiensten is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten

decreet

type decreet prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017010199 bron waalse overheidsdienst Lijst met het bedrag van de belastingen op afvalstoffen en de vrijstellingen toepasselijk van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 zoals aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig artikel 45 van het fi Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties type decreet prom. 09/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017030020 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Commissarie van de Regering bij de « Office Francophone de la Formation en Alternance « type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/10/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014 houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de zonale affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017010143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 september 2006 betreffende de erkenning en de financiering van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische hulpmiddelen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017010131 bron ministerie van de franse gemeenschap Overdracht door mobiliteit Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2016, wordt de heer Olivier Schneider door mobiliteit overgedragen uit de diensten van de Staat naar het Ministerie van de Franse Gemeenschap in een betr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011 tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017200280 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

document

type document prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017010271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs (niveau B) voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB16032 Solliciteren kan tot 10 februari 2017 via www.selor.be(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) k(...) type document prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017200329 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleiders facility management information system (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG16223) Deze selectie werd afgesloten op 16 januari 2017. Er zijn 3 laureaten.(...) De lijst is één jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/01/2017 numac 2017200311 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 oktober 2016 wordt Mevr. Elena Bonetti, attaché, vanaf 1 oktober 2016 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 10 november 2016 wordt Mevr. Anne-Françoise Thierie Bij besluit van de secretaris-generaal van 10 november 2016 wordt de heer Jacques Hacourt, insp(...)
^