Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 september 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2018032022
pub.
25/10/2018
prom.
28/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/28/2018032022/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, artikel 5 en artikel 56ter, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I sluiten en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007;

Gelet op het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, artikel 7 en artikel 74quater, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I sluiten en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007;

Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, artikel V.2, V.4, V.47, § 2, en artikel V.48;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 oktober 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs sluiten betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie sluiten betreffende de ambtshalve concordantie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010035370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010035334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2010 pub. 20/05/2010 numac 2010202474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers sluiten betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juni 2018;

Gelet op protocol nr. 101 van 20 juli 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 64.025/1 van de Raad van State, gegeven op 18 september 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 7 oktober 1997Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs sluiten betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, worden tussen de woorden "Restauratietechnieken massief meubel" en het woord "Retouchetechnieken" de woorden "Retouches en herstellingen" ingevoegd.

Art. 2.Aan bijlage V bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/09/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006036909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ambtshalve concordantie sluiten betreffende de ambtshalve concordantie, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt : "15° Met ingang van 1 september 2018 wordt de hieronder in de linkerkolom vermelde module ambtshalve geconcordeerd naar de hieronder in de rechterkolom vermelde opleiding

module

opleiding

Initiatie patronen

Naaien

Modelwijzigingen ensemble

Naaien

Modelwijzigingen vrije tijd

Naaien


Art. 3.In het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2010 pub. 07/06/2010 numac 2010035370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage VI van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs en van bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003 houdende de salarisschalen van bepaalde personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2010 pub. 18/05/2010 numac 2010035334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2010 pub. 20/05/2010 numac 2010202474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers sluiten betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, worden een artikel 20/2 en 20/3 ingevoegd, die luiden als volgt : "

Art. 20/2.De directeurs die, hetzij uiterlijk op 31 augustus 2019 vastbenoemd zijn in een centrum voor volwassenenonderwijs waar ofwel hbo5 ofwel de specifieke lerarenopleiding op 31 augustus 2019 ingericht wordt, hetzij in de loop van de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 of 2018-2019 tijdelijk aangesteld waren in een centrum voor volwassenenonderwijs waar ofwel hbo5 ofwel de specifieke lerarenopleiding op 31 augustus 2019 ingericht wordt, behouden voor het ambt van directeur in een centrum voor volwassenenonderwijs de salarisschaal 565 of 511 ten belope van het volume waaraan zij op 31 augustus 2019 bezoldigd werden op basis van artikel 11 van dit besluit, zoals dit tot en met de vooravond van de inwerkingtreding van het decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten van 4 mei 2018 gold, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken recht geeft op een hoger salaris."

Art. 20/3.De adjunct-directeurs hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding die, hetzij uiterlijk op 31 augustus 2019 vastbenoemd zijn in een centrum voor volwassenenonderwijs waar ofwel hbo5 ofwel de specifieke lerarenopleiding op 31 augustus 2019 ingericht wordt, hetzij in de loop van de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 of 2018-2019 tijdelijk aangesteld waren in een centrum voor volwassenenonderwijs waar ofwel hbo5 ofwel de specifieke lerarenopleiding op 31 augustus 2019 ingericht wordt, behouden voor het ambt van adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs in een centrum voor volwassenenonderwijs de salarisschaal die hen op 31 augustus 2019 toegekend mocht worden, tenzij het bekwaamheidsbewijs waarover ze beschikken recht geeft op een hoger salaris."

Art. 4.De bijlage bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, wordt vervangen door de bijlage, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2018, met uitzondering van artikel 3, dat in werking treedt op 1 september 2019.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 september 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^