Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014321 bron federale overheidsdienst financien Domaniale wet type wet prom. 14/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014320 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft type wet prom. 15/07/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft het elektronisch vergaderen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 27 september 2018, wordt het mandaat van de heer David DELADRIER, als korpschef van de lokale politie van de politiezone van BELOEIL/ LEUZE-EN-HAINAUT, met type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre en de beheerskosten vereist voor de uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt met ingang van 1 oktober 2018, Mijnheer VEREEKEN Franky, attaché in de klasse A2, bevorderd in de klasse A3, in de titel van adviseur binnen de Algemene Directie Instelli type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft : Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het R - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Diensthoofd Juridische en thematische onde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014547 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2018, wordt mevrouw LECLERE Charlotte, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 februar Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018031964 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Mobiliteit Bij Koninklijk besluit van 6 september 2018 wordt Mevr. Lise De Croo, geboren op 7 augustus 1987, attaché NA11 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 september 2018, via de vrijwillige mobiliteit, op het Nederland type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031988 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 26, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 1, en 17quater, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, B, 17ter, B, 17quater, § 3, 22, II, b), 24, § 9, 25, § 1, en 32, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018031994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, §§ 4bis, I, 7, 9 en 12, 4°, 2, C, 3, § 1, A, II, 14, e), 14, k), I, § 1, D, 1°, 17, § 1, 12°, 18, § 2, B, d)septies, 20, §§ 1, c) en g) en 2, 24, §§ 1 en 2, 25, §§ 1 en 3, en 26, §§ 1 en 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018040715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Provincie- en gemeentepersoneel type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018204757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018204772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden door mediarte.be type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018204770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming en de tewerkstelling van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018204782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018204851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003 tot bepaling van de functieclassificatie voor sommige sectoren van het Paritair Comité voor de socioculturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente opvoeding, sportfederaties, de Mediatheek, jongerenorganisaties, lokale televisies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen Bij ministerieel besluit van 8 maart 2017, wordt de opleidingsinstelling G4S TRAINING & CONSULTANCY SERVICES N.V., met ondernemingsnummer 439.864.415, erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding van 36 l De erkenning is geldig voor een periode van vijf jaar vanaf 22 februari 2017. Bij ministeri(...) type ministerieel besluit prom. 19/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014516 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de startdatum van een civiele noodsituatie type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032001 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032026 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de richtlijnen en modellen in het kader van de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte in de diepe ondergrond type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018205307 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 27 augustus 2018, wordt de maatschappij "Group Cleaning Services s.a." voor een termijn van tien jaar erkend die ingaat op 27 augustus 2018 om grondafhandelingsdiensten op de 6. vliegtuigservicing, met de dienst : 6.1. het schoonmaken van de buitenkant en de binnenkant (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018205305 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2018 wordt het ministerieel besluit van 9 januari 2018 gewijzigd, waarbij de vzw "Maison médicale Wonderful" vanaf 1 januari 2018 voor een onbepaalde duur als geïntegreerde gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014404 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en het decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018205303 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 tot bepaling van de voorschriften die van toepassing zijn op de domeinconcessies betreffende de infrastructuren voor riviertoerisme op de waterwegen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 25/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018205304 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Commissariat général au tourisme" type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018205400 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 betreffende de toekenning van de waarborg van het Gewest aan de "Société régionale wallonne du Transport" in het kader van het DBFM-project in verband met de eerste tramlijn van Luik

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Didier LEDENT c.s. heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014344 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Michel PEETERMANS heeft de nietigverklaring gevord Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2018. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018205406 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 oktober 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 oktober 2018, is beroep tot verni Die zaak is ingeschreven onder nummer 7019 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018014392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van e Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van(...) type vergunning prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018032039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wetten van 10 april 1990 en 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekkingen. - Weig Bij besluit van 31 juli 2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming (...)

erratum

type erratum prom. 07/12/2017 pub. 25/10/2018 numac 2018014459 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. - Erratum type erratum prom. 05/10/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018014509 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018093010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers oktober 2018 Voo(...)

document

type document prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018205451 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Planning officers (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG18259 Solliciteren kan tot 08/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018205455 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociale Geografen (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB18022 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2018. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 25/10/2018 numac 2018205306 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 26 juli 2018, wordt de heer Fabrice Frécourt, eerste attaché, vanaf 1 november 2018 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 26 juli 2018, wordt mevr. Eveline Duez, Bij besluit van de secretaris-generaal van 16 augustus 2018, wordt de heer Yvon Loyaerts, direc(...)
^