Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2010
gepubliceerd op 20 mei 2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers

bron
vlaamse overheid
numac
2010202474
pub.
20/05/2010
prom.
23/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/23/2010202474/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 26/03/2007 numac 2007035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers sluiten tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers


De Vlaamse Regering, Gelet op verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 473/2009 van de Raad van 25 mei 2009;

Gelet op verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 473/2009 van de Raad van 25 mei 2009;

Gelet op verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), het laatst gewijzigd door verordening (EG) nr. 108/2010 van de Commissie van 8 februari 2010;

Gelet op verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1782/2003, het laatst gewijzigd door verordening (EG) nr. 1250/2009 van de Raad van 30 november 2009;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 1°, vervangen bij de wet van 29 december 1990;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 12, derde lid;

Gelet op het decreet van 3 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004035445 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw sluiten inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw,artikel 3, 5 en 7;

Gelet op het decreet van 16 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 26/03/2007 numac 2007035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers sluiten tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 november 2009;

Gelet op advies 47.958/3 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 26/03/2007 numac 2007035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers sluiten tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers wordt het woord "twee" vervangen door "drie" en het woord "tweejarige" vervangen door "driejarige".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 februari 2010.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2010 De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelands-beleid K. PEETERS

^