Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 oktober 2020
gepubliceerd op 06 oktober 2020

Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening

bron
vlaamse overheid
numac
2020015698
pub.
06/10/2020
prom.
02/10/2020
ELI
eli/decreet/2020/10/02/2020015698/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010, 19 december 2014 en 23 december 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 5° wordt de zinsnede ", met inbegrip van de coöperatieve vennootschap, vermeld in artikel 350 tot en met artikel 436 van het wetboek van 7 mei 1999 van vennootschappen," opgeheven;2° in punt 11° wordt het woord "federale" opgeheven.

Art. 3.In artikel 3, § 3, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;"; 2° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon;"; 3° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt: "5° als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van: a) meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van deze vennootschap; b) rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel, vermeld in punt a), tot gevolg zou hebben.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De Winwinlening heeft een looptijd van vijf tot tien jaar.Ze kan in één keer op de eindvervaldag terugbetaald worden of volgens een aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en kredietnemer, die wordt gevoegd bij de akte van de Winwinlening. De Winwinlening kan bovendien bepalen dat de kredietnemer een Winwinlening vervroegd kan aflossen door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom en in interest."; 2° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt: "Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen aan een of meer kredietnemers uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, bedraagt ten hoogste 75.000 euro per kredietgever."; 3° in paragraaf 1 wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen aan een kredietnemer uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, bedraagt ten hoogste 300.000 euro per kredietnemer."; 4° in paragraaf 2, eerste lid, 5°, worden de woorden "in geval van schrapping van ambtswege" vervangen door de woorden "in geval van ambtshalve schrapping".

Art. 5.In artikel 7 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Te rekenen vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin een Winwinlening is gesloten, houdt de kredietgever het bewijs, dat hij in het belastbare tijdperk een of meer Winwinleningen heeft uitstaan, en het bewijs van verlenging van de looptijd van de Winwinlening als vermeld in artikel 9/1, ter beschikking van de belastingadministratie."; 2° in het derde lid worden de woorden "fiscale voordeel" vervangen door het woord "belastingkrediet".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035083 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 10/06/2015 numac 2015035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt: " § 3.Het rekenkundig gemiddelde van de openstaande saldi van alle uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt als berekeningsgrondslag van het belastingkrediet genomen. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 75.000 euro per belastingplichtige."; 2° in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord "federale" opgeheven;3° in paragraaf 5, derde tot en met zesde lid, worden de woorden "fiscale voordeel" telkens vervangen door het woord "belastingkrediet".

Art. 7.In artikel 9, § 3, van hetzelfde decreet wordt het bedrag "50.000 euro" vervangen door het bedrag "75.000 euro".

Art. 8.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 sluiten, wordt een hoofdstuk VI/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "HOOFDSTUK VI/ 1. - COVID-19-crisismaatregelen".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 sluiten, wordt in hoofdstuk VI/1, ingevoegd bij artikel 8, een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/1.Ter gelegenheid van de COVID-19-crisis die de Vlaamse Regering bij besluit als dusdanig erkent, kan de Vlaamse Regering toestaan dat Winwinleningen, die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geregistreerd zijn en waarvan de contractuele looptijd in 2020 verstrijkt, door de partijen in onderlinge overeenstemming verlengd kunnen worden, zonder dat die verlenging meer dan twee jaar mag bedragen.

De Vlaamse Regering kan terugbetalingsvoorwaarden en modaliteiten koppelen aan de verlenging van de looptijd van de Winwinlening, vermeld in het eerste lid.".

Art. 10.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 03/02/2017 numac 2017010397 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 sluiten, wordt in hoofdstuk VI/1, ingevoegd bij artikel 8, een artikel 9/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/2.Ter gelegenheid van de COVID-19-crisis die de Vlaamse Regering bij besluit als dusdanig erkent, kan de Vlaamse Regering toestaan en beslissen dat het percentage van het eenmalig belastingkrediet, vermeld in artikel 9, § 4, wordt opgetrokken tot maximaal 40%. De verhoging van het eenmalig belastingkrediet geldt alleen voor Winwinleningen die gesloten zijn na 15 maart 2020 tot op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt en ten laatste tot 31 december 2021.

De Vlaamse Regering kan terugbetalingsvoorwaarden en modaliteiten koppelen aan de verhoging van het eenmalig belastingkrediet, vermeld in het eerste lid.".

Art. 11.Dit decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 6, 7 en 10, die in werking treden vanaf aanslagjaar 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 2 oktober 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Documenten: - Ontwerp van decreet : 447 - Nr.1 - Verslag : 447 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 447 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 30 september 2020.

^