Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 november 2020
gepubliceerd op 23 december 2020

Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

bron
vlaamse overheid
numac
2020044363
pub.
23/12/2020
prom.
27/11/2020
ELI
eli/decreet/2020/11/27/2020044363/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2020. - Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010, 19 december 2014, 23 december 2016 en 2 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 1° worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" toegevoegd;2° er worden een punt 12°, 13° en 14° toegevoegd, die luiden als volgt: "12° Vriendenaandeel: een nieuw uitgegeven aandeel op naam, verworven met een inbreng in geld, dat voldoet aan de voorwaarden van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;13° Vriendenaandeelhouder: een natuurlijke persoon die, buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten, een Vriendenaandeel heeft onderschreven en volgestort; 14° emittent: een vennootschap die een kapitaalverhoging of een uitgifte van nieuwe aandelen uitvoert en die voldoet aan de voorwaarden van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.".

Art. 3.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk II. Voorwaarden betreffende de partijen".

Art. 4.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 3/1.§ 1. Op de datum waarop de Vriendenaandeelhouder het Vriendenaandeel onderschrijft, voldoet de Vriendenaandeelhouder aan al de volgende voorwaarden: 1° hij is een natuurlijke persoon die een Vriendenaandeel buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten onderschrijft;2° hij is geen werknemer van de emittent;3° hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn benoemd of treden op als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de emittent;4° hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn rechtstreeks of onrechtstreeks houder van: a) meer dan 10 % van de aandelen of de stemrechten van de emittent;b) rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van de drempel, vermeld in punt a), tot gevolg heeft;5° hijzelf, noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de Vriendenaandeelhouder zijn geheel of gedeeltelijk uit het vennootschapsvermogen van de emittent getreden in de 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het Vriendenaandeel. § 2. Op de datum waarop de Vriendenaandeelhouder het Vriendenaandeel onderschrijft, voldoet de emittent aan al de volgende voorwaarden: 1° de emittent heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;2° de emittent is een kmo;3° de emittent heeft rechtspersoonlijkheid;4° de emittent is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 5°, d) tot en met f), van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;5° de emittent is geen van de volgende vennootschappen: a) een vennootschap met als statutair hoofdvoorwerp of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk voorwerp;b) een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat, hun echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner of hun kinderen, als die personen of hun echtgenoot het wettelijke genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben;6° de emittent is geen vennootschap die is opgericht om een management- of bestuurdersovereenkomst te sluiten of die haar voornaamste bron van inkomsten uit management- of bestuurdersovereenkomsten haalt;7° de emittent is een niet-beursgenoteerde vennootschap;8° de emittent heeft geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen doorgevoerd 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het Vriendenaandeel, behoudens de vermindering van het kapitaal of het eigen vermogen die uitsluitend het gevolg is van een uittreding van een of meerdere aandeelhouders van de emittent lastens het vennootschapsvermogen;9° de emittent houdt geen rechtstreekse deelneming aan in een vennootschap die gevestigd is in een staat die is opgenomen in een van de lijsten, vermeld in artikel 307, § 1/2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, of een staat die is opgenomen in de lijst, vermeld in artikel 179 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; 10° de emittent doet geen betalingen aan vennootschappen die gevestigd zijn in een van de staten, vermeld in punt 9°, waarvan niet kan worden aangetoond dat ze zijn verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften en die in totaal meer bedragen dan 100.000 euro per belastbaar tijdperk. § 3. De emittent voldoet gedurende 60 maanden na de volstorting van de Vriendenaandelen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, 4° tot en met 6°, 9° en 10°.

Gedurende 60 maanden na de volstorting van de Vriendenaandelen voert de emittent geen kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen door.".

Art. 5.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt het opschrift van hoofdstuk III vervangen door wat volgt: "Hoofdstuk III. Vormvoorwaarden en voorschriften".

Art. 6.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 4/1.§ 1. Een Vriendenaandeel is een aandeel op naam en vertegenwoordigt een fractie van het kapitaal of het eigen vermogen van de emittent.

Het Vriendenaandeel kan alleen verworven worden door een inbreng in geld en op voorwaarde van een volledige volstorting. Leningen of converteerbare effecten kunnen niet omgezet worden in Vriendenaandelen. § 2. Het volgestorte bedrag van de Vriendenaandelen bedraagt ten hoogste 75.000 euro per Vriendenaandeelhouder en 300.000 euro per emittent. § 3. De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de inhoudelijke en vormelijke voorwaarden waaraan overeenkomsten tot uitgifte van een Vriendenaandeel moeten voldoen en regelt de procedure van registratie van die overeenkomsten. Ze kan een controleorgaan de bevoegdheid geven de naleving van de voorwaarden voor het Vriendenaandeel door de emittent en de Vriendenaandeelhouder te controleren.".

Art. 7.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 4/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 4/2.Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen aan een of meer kredietnemers uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt samen met het volgestorte bedrag van een of meer Vriendenaandelen, bedraagt ten hoogste 75.000 euro per kredietgever van een Winwinlening of Vriendenaandeelhouder.

Het totale openstaande bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt samen met het volgestorte bedrag van een of meer Vriendenaandelen aan dezelfde vennootschap, bedraagt ten hoogste 300.000 euro.".

Art. 8.Aan artikel 6 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De kredietnemer kan de bedragen die in het kader van de Winwinlening geleend of ter beschikking gesteld zijn, niet gebruiken voor de volstorting van Vriendenaandelen.".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/1.De emittent gebruikt de ontvangen sommen uit het Vriendenaandeel niet om: 1° dividenden uit te keren, met inbegrip van de uitkering van liquidatiereserves of de aankoop van aandelen; 2° leningen te verstrekken.".

Art. 10.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 7/1.Vanaf het jaar waarin het Vriendenaandeel wordt volgestort, houdt de Vriendenaandeelhouder het bewijs dat hij in het belastbare tijdperk een of meer Vriendenaandelen heeft volgestort of eerder volgestorte aandelen heeft behouden, ter beschikking van de belastingadministratie.

De Vlaamse Regering bepaalt de vormgeving van het bewijs, vermeld in het eerste lid.

De bewijslevering, vermeld in het eerste en tweede lid, is een noodzakelijke voorwaarde om het belastingkrediet, vermeld in hoofdstuk VI, te kunnen krijgen.".

Art. 11.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 8/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/1.§ 1. Aan de Vriendenaandeelhouder die onderworpen is aan de personenbelasting zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest, conform artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet, wordt een belastingkrediet toegekend. § 2. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de Vriendenaandeelhouder heeft volgestort. § 3. De grondslag waarop het belastingkrediet wordt toegekend, wordt berekend naar rato van het aantal dagen dat het Vriendenaandeel in het belastbare tijdperk is aangehouden. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 75.000 euro per belastingplichtige. § 4. Het belastingkrediet bedraagt 2,5 % van de grondslag, vermeld in paragraaf 3. § 5. Het belastingkrediet wordt toegestaan voor een periode van maximaal vijf jaar.

Het belastingkrediet wordt alleen verleend als de Vriendenaandeelhouder per aanslagjaar, conform artikel 7/1, het bewijs ter beschikking houdt van de belastingadministratie.

Het belastingkrediet wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor de bewijslevering ontbreekt, niet correct is of onvolledig is.

Het gederfde belastingkrediet kan niet naar de volgende aanslagjaren overgedragen worden.

Het belastingkrediet vervalt vanaf de dag waarop de Vriendenaandeelhouder overlijdt.

Het belastingkrediet vervalt vanaf de dag waarop het Vriendenaandeel ambtshalve is geschrapt.

Het belastingkrediet vervalt vanaf de dag waarop de emittent failliet is verklaard of ontbonden is.

De uitgaven van de belastingplichtige die in aanmerking genomen zijn voor de toepassing van een federale belastingvermindering of een federaal belastingkrediet komen niet in aanmerking voor het belastingkrediet, bedoeld in dit decreet.".

Art. 12.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening sluiten, wordt een artikel 8/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 8/2.De berekeningsgrondslag van de Winwinlening en het Vriendenaandeel samen mag niet meer bedragen dan 75.000 euro per belastingplichtige.".

Art. 13.In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 december 2010, 19 december 2014 en 2 oktober 2020, wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt: "Afdeling 2. Eenmalig belastingkrediet voor de kredietgever van de Winwinlening".

Art. 14.Dit decreet treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 11 en 12 die in werking treden vanaf aanslagjaar 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 november 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Documenten: - Ontwerp van decreet : 497 - Nr.1 - Verslag : 497 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 497 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 25 november 2020.

^