Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020043182 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020015646 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 september 2020, zijn benoemd in de graad van griffier bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen: - de heer Vranckx J., assistent bij de griffie van deze recht - mevr. Beyens M., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Antwerpen; Dit besluit (...) type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Tariferingsbureau "Bouw" type koninklijk besluit prom. 27/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020043253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015577 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijzizing van het ministerieel besluit van 14 september 2017 dat de soorten plastic nader omschrijft die afwijken van het gebruiksverbod van de plastic zakken voor eenmaling gebruik bedoeld in artikel 4.6.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015658 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van maximale ontginningsdiepten voor de exploitatie van zand en grind in de Belgische zeegebieden type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020015661 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tweede verlenging van de uitoefening van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij ministerieel besluit van 28 september 2020 wordt de uitoefening van de managem Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020015660 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de tijdelijke aanwijzing in de managementfunctie van Directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 29 september Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 29/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015666 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland type ministerieel besluit prom. 28/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020043258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M.

decreet

type decreet prom. 02/10/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020015698 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft de COVID-19-Winwinlening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020031334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Medemder Bach" te Büllingen type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020031335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek, tot intrekking van erkende percelen, tot wijziging van de beheersvoorwaarden en tot opheffing van de besluiten tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Ensebach - Our" te Büllingen type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020031336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Thommen" te Burg-Reuland type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020031337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitbreiding van de omtrek en tot wijziging van de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Braunlauf" te Burg-Reuland en Sankt-Vith type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2020 pub. 06/10/2020 numac 2020204053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020015678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Advies in toepassing van artikel 13 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie Lijst van de erkende exploitanten bedoeld in de artikelen 8 en 10 van de wet van 22 juli 1985 betreffende d Exploitant Ondernemingsnummer - Numéro d'entrep(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020204015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens dubbel werd geannuleerd Ond. Nr. 0409.769.966 KONINKLIJKE HARMONIE WILLEN IS KUNNEN LEMBEEK Op 18/09/2020 werd de afsluiting van het ondernemingsnummer 0409 Ond. Nr. 0697.662.602 NOTRE DAME Op 18/09/2020 werd de afsluiting van het ondernemingsnumme(...) type lijst prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020204014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0410.534.682 LA PROPAGANDE SYNDICALE ET SOCIALISTE Op 22/09/2020 werd het ondernem(...) type lijst prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020204062 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de POD Maatschappelijke Integratie: Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG20086 Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 25/09(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020204069 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Project managers (niveau A3) voor Centrum voor Cybersecurity België. - Selectienummer: AFG20175 Deze selectie werd afgesloten op 18/09/2020. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaa(...) type lijst prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020204077 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Procesbeheerder Brussel (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG20225 Solliciteren kan tot 20/10/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020043213 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 02/07/2020, werd de registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen TRANSPORT VA BE 0430764528) ingetrokken. De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND /001214363. Bij de b(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020015665 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3180 van 22 september 2020 : Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, op 26 september 2020 benoemd in de hogere graad, in hun **** **** de graad van kapitein-commandant, de kapiteins: **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020043226 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Administratief assistent NL of FR (adjunct C1) voor Brussel Mobilteit. - Staf van de directeur-generaal (ref. 40000456) Er is een betrekking van adjunct (rang C1) beho(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 06/10/2020 numac 2020204091 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés vertaler (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het Openbaar Ministerie. - Selectienummer: AFG19401 Deze selectie we(...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig.
^