Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 december 2016
gepubliceerd op 03 februari 2017

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

bron
vlaamse overheid
numac
2017010397
pub.
03/02/2017
prom.
23/12/2016
ELI
eli/decreet/2016/12/23/2017010397/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 127 van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie wordt een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 netwerkradio-omroeporganisaties;".

Art. 3.In artikel 128, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 netwerkradio-omroeporganisaties;".

Art. 4.Artikel 131 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 131.Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 143/2 en 145 worden journaals van lineaire radiodiensten verzorgd door een eigen redactie onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur en wordt de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd en in een redactiestatuut vastgelegd.".

Art. 5.In deel III, titel III, hoofdstuk I, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 25 april 2014 en 4 december 2015, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt: "Afdeling II. - Transmissie via elektronische communicatienetwerken".

Art. 6.In artikel 132, eerste en tweede lid, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord "regionale" en de woorden "en lokale" de zinsnede ", netwerk-" ingevoegd.

In het tweede lid worden de woorden "of AM-'' opgeheven.

Art. 7.Artikel 133 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 133.§ 1. Landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties zenden binnen het aan hen toegewezen zendgebied in FM uit.

De omroepprogramma's van landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties kunnen worden doorgegeven via de kabelomroepnetwerken, via etheromroepnetwerken, via satellietomroepnetwerken of via het internet.

De landelijke en regionale radio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's niet op eigen initiatief doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, zijn verplicht dit te doen uiterlijk op 1 september 2018.

De netwerkradio-omroeporganisaties die hun omroepprogramma's niet op eigen initiatief doorgeven via etheromroepnetwerken die bestemd zijn voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's, kunnen hiertoe door de Vlaamse Regering verplicht worden met ingang van een datum die zij bepaalt.

De uitzending van de radio-omroepprogramma's van de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties in FM zal worden stopgezet.

De Vlaamse Regering bepaalt de datum van die afschaffing van de FM-uitzendingen en de modaliteiten ervan. Die datum is afhankelijk van een tweejaarlijks monitoringsrapport waarin de evolutie van de groei van het totale digitale radio luisteren, de DAB+-progressie en de resultaten van sectorgedragen overleg worden nagegaan. § 2. De Vlaamse Regering stelt het FM-frequentieplan op, keurt het goed en bepaalt hoeveel landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties kunnen worden erkend. Op basis van die frequentieplannen verleent de Vlaamse Regering de erkenningen.

De Vlaamse Regulator voor de Media verleent de FM-zendvergunningen aan de erkende landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties.

De Vlaamse Regulator voor de Media kan de erkende landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties, met het oog op een optimalisering van het verzorgingsgebied, verplichten om hun FM-zendinstallatie te verplaatsen of om een gemeenschappelijke zendinstallatie te gebruiken.".

Art. 8.Artikel 134 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 134.De erkenningen voor landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties worden verleend voor negen jaar, met ingang van de datum die in het erkenningsbesluit is opgenomen.

Als de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie één jaar na de datum van ingang van de erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media ambtshalve worden ingetrokken. Bij definitieve stopzetting van de activiteiten van de landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie vervallen de erkenning en de zendvergunning van rechtswege. De Vlaamse Regering bepaalt daarover de nadere modaliteiten.

Met behoud van de toepassing van de andere bepalingen van dit decreet worden erkenningen als landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroep die verkregen zijn voor een frequentie die tijdens een lopende erkenningsperiode vrijgekomen is, alleen toegekend voor de resterende duur van de initiële erkenningsperiode.".

Art. 9.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt een artikel 134/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 134/1.Het uitzenden van radioprogramma's, ongeacht de duur of het tijdstip, door een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie, die identiek zijn aan radioprogramma's van de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of van andere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties is verboden.

Elke andere vorm van gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid is ook verboden.

In afwijking van het eerste lid kunnen landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties met de radio-omroep van de Vlaamse Gemeenschap of met andere landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisaties samenwerken om eenmalige grote acties op te zetten, zoals caritatieve acties, of bij uitzonderlijke evenementen of belangrijke gebeurtenissen. Het uitzenden van identieke radioprogramma's en gestructureerde eenvormigheid in het programmabeleid zijn dan toegestaan.

Met behoud van het eerste lid is het de landelijke, regionale, netwerk- en lokale omroeporganisaties toegestaan in hetzelfde omroepprogramma ontkoppelde radio-reclame te brengen.".

Art. 10.Artikel 135 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 135.De zendinstallaties van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan als die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.".

Art. 11.Artikel 136 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 136.De Vlaamse Regering bepaalt de procedure voor de indiening van de erkenningsaanvragen en de termijnen voor het onderzoek en de afhandeling van het dossier. De Vlaamse Regering kan een door de kandidaten te betalen inschrijvingsgeld en een vergoeding voor het behoud van de erkenning en de zendvergunning, met inbegrip van de te verstrekken financiële waarborg, bepalen.".

Art. 12.In artikel 137 van hetzelfde decreet worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 13.In deel III, titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 25 april 2014 en 4 december 2015, wordt een onderafdeling III/1 ingevoegd, die luidt als volgt: "Onderafdeling III/1. - Netwerkradio-omroeporganisaties".

Art. 14.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt in onderafdeling III/1, ingevoegd bij artikel 13, een artikel 143/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 143/1.De netwerkradio-omroeporganisaties hebben tot taak binnen het aan hen toegewezen verzorgingsgebied een programma-aanbod te brengen dat is opgebouwd uit luistertijd rond een van de volgende thema's, profielen of aanbod: 1° een generalistisch profiel of muziekaanbod, met inbegrip van het brengen van journaals en informatie;2° een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod;3° andere profielen of muziekaanbod. De Vlaamse Regering erkent ten minste één netwerkradio-omroeporganisatie waarvan het programma-aanbod is opgebouwd rond een Nederlandstalig en Vlaams profiel of muziekaanbod.".

Art. 15.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt in dezelfde onderafdeling III/1 een artikel 143/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 143/2.§ 1. Om erkend te worden en te blijven, moeten de netwerkradio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden: 1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 143/1;2° de volgende basisvoorwaarden: a) de netwerkradio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.Het maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat in het verzorgen van radioprogramma's. De netwerkradio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel als die activiteiten samenvallen of verband houden met de omroepactiviteiten.

De leden van de raad van bestuur bekleden geen politiek mandaat en zijn geen beheerder of bestuurder van de openbare omroeporganisatie of een andere rechtspersoon die een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie beheert.

Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen netwerkradio-omroeporganisaties leiden er niet toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan twee netwerkradio-omroeporganisaties. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen netwerkradio-omroeporganisaties en landelijke radio-omroeporganisaties leiden er niet toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan één netwerkradio-omroeporganisatie en één landelijke radio-omroeporganisatie; b) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 1°, zendt minstens vier journaals per dag uit die een verscheidenheid aan onderwerpen bevatten;c) de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het Nederlandstalige en Vlaamse profiel of muziekaanbod. De Vlaamse Regering bepaalt dit deel.

De netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 3°, zendt een aanzienlijk deel van het aanbod uit via de invulling van het specifieke gekozen profiel of muziekaanbod. Een deel van dit muziekaanbod bestaat uit Vlaamse muziekproducties; d) in afwijking van artikel 131 kunnen netwerkradio-omroeporganisaties als vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, die journaals brengen maar die niet over een eigen redactie beschikken die onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur staat en waarvan de redactionele onafhankelijkheid niet gewaarborgd en in een redactiestatuut is vastgelegd, samenwerken met andere redacties als daarbij de onafhankelijkheid van de berichtgeving niet in het gedrang komt en als de redactie waarmee wordt samengewerkt op haar beurt wel voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 131;e) de netwerkradio-omroeporganisaties delen de nodige informatie mee bij de aanvraag tot erkenning.De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud en modaliteiten met betrekking tot die informatie. § 2. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe.

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op: 1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema;2° de media-ervaring;3° het financiële plan;4° het businessplan;5° de technische (zend)infrastructuur;6° voor de netwerkradio-omroeporganisatie, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 1°, de invulling van de voorwaarde, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, b); 7° voor de netwerkradio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 143/1, eerste lid, 2° en 3°, de invulling van de voorwaarden, vermeld in artikel 143/2, § 1, 2°, c).".

Art. 16.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt in dezelfde onderafdeling III/1 een artikel 143/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 143/3.§ 1. De netwerkradio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 143/1 en 143/2, § 1, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt. § 2. De netwerkradio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatie-criteria, in artikel 143/2, § 2, 1°, voor wat betreft het zendschema en in artikel 143/2, § 2, 3°, 4° en 5°, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte.

De kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

In afwijking van paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, worden wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of op de aandeelhoudersstructuur aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.".

Art. 17.Artikel 144 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 144.De lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak een verscheidenheid van programma's te brengen met de bedoeling binnen het verzorgingsgebied een verbindende factor te zijn onder de bevolking of de doelgroep op basis van een specifiek profiel, een thematische invulling van het programma-aanbod of een specifiek doelgroepengericht programma-aanbod. Ze zenden uit voor een regio, een stad, een deel van een stad, een gemeente, een beperkt aantal aaneensluitende gemeenten of een welbepaalde doelgroep en brengen informatie over het toegewezen verzorgingsgebied.

Met behoud van de andere bepalingen van dit decreet wijst de Vlaamse Regering een lokale radio-omroeporganisatie aan die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad specifiek gericht is op de Nederlandstalige Brusselaars en nauw samenwerkt met de regionale televisieomroeporganisatie voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De Vlaamse Regering stelt die radio-omroeporganisatie de frequentie of frequenties ter beschikking die ze nodig heeft.''.

Art. 18.Artikel 145 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 145.Om erkend te worden en te blijven, moeten de lokale radio-omroeporganisaties voldoen aan al de volgende voorwaarden: 1° de voorwaarden, vermeld in artikel 129, 130, 131, 135 en 144;2° de volgende basisvoorwaarden: a) de lokale radio-omroeporganisaties worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon.Het maatschappelijke doel van de rechtspersoon bestaat hoofdzakelijk in het verzorgen van radioprogramma's. De lokale radio-omroeporganisaties kunnen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisaties zijn niet toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over meer dan één radio-omroeporganisatie. Rechtstreekse of onrechtstreekse bindingen tussen lokale radio-omroeporganisatie enerzijds en anderzijds een of meer landelijke, regionale of netwerkradio-omroeporganisaties zijn evenmin toegestaan en leiden er evenmin toe dat een onderneming of rechtspersoon zeggenschap uitoefent over die radio-omroeporganisaties. Een rechtspersoon die een lokale radio-omroeporganisatie voor lokaliteit Brussel exploiteert, kan ook de regionale televisieomroeporganisatie exploiteren die als verzorgingsgebied het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft; b) de rechtspersoon, vermeld in punt a), verzorgt niet meer dan twee radio-omroepprogramma's;c) de lokale radio-omroeporganisaties, vermeld in artikel 144, zenden een aanzienlijk deel van het aanbod uit met een specifiek muziekprofiel, een thematische invulling van het programma-aanbod of een specifiek doelgroepengericht programma-aanbod;d) in afwijking van artikel 131 kunnen lokale radio-omroeporganisaties die journaals brengen maar die niet over een eigen redactie beschikken die onder leiding en verantwoordelijkheid van een hoofdredacteur staat en waarvan de redactionele onafhankelijkheid niet gewaarborgd en in een redactiestatuut is vastgelegd, samenwerken met andere redacties als daarbij de onafhankelijkheid van de berichtgeving niet in het gedrang komt en als de redactie waarmee wordt samengewerkt op haar beurt voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 131;e) de lokale radio-omroeporganisaties delen de nodige informatie mee bij de aanvraag tot erkenning.De Vlaamse Regering bepaalt de inhoud en modaliteiten met betrekking tot deze informatie.''.

Art. 19.Artikel 146 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014035651 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse artikelen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 146.§ 1. De Vlaamse Regering legt aanvullende kwalificatiecriteria voor erkenning op en kent aan elk van die criteria een weging toe.

De aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in het eerste lid, hebben betrekking op: 1° de concrete invulling van het programma-aanbod en het zendschema, in het bijzonder de invulling van de opdracht, vermeld in artikel 144 en 145, § 1, 2°, c);2° het financiële plan;3° de technische (zend)infrastructuur. § 2. De lokale radio-omroeporganisaties houden zich, nadat ze een erkenning hebben gekregen, voor de volledige duur van de erkenning aan de basisvoorwaarden, vermeld in artikel 145, in overeenstemming waarmee de Vlaamse Regering de erkenning heeft uitgereikt.

De lokale radio-omroeporganisaties die, nadat ze de erkenning hebben verkregen, wijzigingen willen aanbrengen in de gegevens, vermeld in de door hen ingediende offerte, waardoor wordt afgeweken van de aanvullende kwalificatiecriteria, vermeld in artikel 146, § 1, brengen de Vlaamse Regulator voor de Media daarvan op de hoogte. Die kennisgeving wordt conform artikel 219 gedaan.

In afwijking van het eerste en tweede lid worden wijzigingen die betrekking hebben op de statuten of de aandeelhoudersstructuur aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring voorgelegd. Bij de beoordeling van de wijzigingen houdt de Vlaamse Regering rekening met het in stand houden van het pluralisme en de diversiteit in het radiolandschap.''.

Art. 20.In artikel 148 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 21.In artikel 149, § 3, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord "regionale" en de woorden "en lokale" de zinsnede ", netwerk-" ingevoegd.

In hetzelfde artikel worden paragraaf 4 en paragraaf 5 opgeheven.

Art. 22.In artikel 186, § 3, 3°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", waarbij voor de erkende radio-omroeporganisaties de bepalingen van de zendvergunningen, in casu het verzorgingsgebied voor landelijke, lokale en regionale radio-omroeporganisaties, worden gerespecteerd" opgeheven.

Art. 23.Aan artikel 187, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 21 februari 2014, wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° digitale radio-omroepprogramma's van de openbare omroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en radio-omroepprogramma's van de erkende of aangemelde radio-omroeporganisaties.".

Art. 24.In artikel 193, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord "regionale" en de woorden "of lokale" de zinsnede ", netwerk-" ingevoegd.

Art. 25.In artikel 228, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt tussen het woord "regionale" en de woorden "of lokale" de zinsnede ", netwerk-" ingevoegd.

Art. 26.Artikel 241 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 27.Aan artikel 242 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036544 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166/1 en 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 04/12/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036542 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 134 en 242 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Met ingang van 1 januari 2018 en in afwijking van het tweede lid vervallen de erkenningen en zendvergunningen van de landelijke radio-omroeporganisaties en van de landelijke radio-omroeporganisatie van rechtswege, vermeld in artikel 143, tweede lid, op 31 december 2021.".

Art. 28.In artikel 243 van hetzelfde decreet wordt het woord "Omroeporganisaties" vervangen door het woord "Televisieomroeporganisaties".

Art. 29.Artikel 133, § 1, vierde lid, van hetzelfde decreet treedt in werking vanaf 1 september 2018.

Art. 30.De bepalingen van artikel 144, § 1, tweede tot en met zevende lid, en van artikel 146, § 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014035651 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse artikelen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, blijven van toepassing op de lokale radio-omroeporganisaties tot het verstrijken van hun erkenning zoals bepaald in artikel 242.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 december 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2016-2017. Documenten. - Ontwerp van decreet, 983 - Nr. 1. - Amendementen, 983 - Nr. 2. - Verslag van de hoorzitting, 983 - Nr. 3. - Verslag, 983 - Nr. 4. - Amendement na indiening verslag, 983 - Nr.5. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 983 - Nr. 6.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 22 december 2016.

^