Etaamb.openjustice.be
Decreet van 10 december 2010
gepubliceerd op 23 december 2010

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2010035997
pub.
23/12/2010
prom.
10/12/2010
ELI
eli/decreet/2010/12/10/2010035997/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2010. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004035222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen sluiten betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004035222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen sluiten betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2, punt 5°, van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening worden de woorden « de rechtsvorm van een vennootschap aanneemt » vervangen door de woorden « door een rechtspersoon ».

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2 wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° de kredietnemer is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij een organisme voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen als een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen niet verplicht is;»; 2° in paragraaf 3 wordt punt 4° vervangen door wat volgt : « 4° als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.Evenmin mag de echtgenoot of echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de rechtspersoon die kredietnemer is. ».

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : « De Winwinlening heeft een looptijd van acht jaar.Ze kan in één keer na acht jaar terugbetaald worden of volgens een aflossingstabel, ondertekend door de kredietgever en kredietnemer, die wordt gevoegd bij de akte van de Winwinlening. De Winwinlening kan bovendien bepalen dat de kredietnemer een Winwinlening vervroegd kan aflossen door een eenmalige betaling van het openstaande saldo in hoofdsom en in interest. »; 2° aan paragraaf 1, derde lid, worden de woorden « per kredietgever » toegevoegd; 3° in paragraaf 1 wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « Het totale bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van een of meer Winwinleningen aan een kredietnemer uitgeleend of ter beschikking gesteld wordt, bedraagt ten hoogste 100.000 euro per kredietnemer. »; 4° in paragraaf 1 worden in het bestaande vierde lid, dat het vijfde lid wordt, de woorden « jaarlijks betaald » vervangen door de woorden « betaald op de overeengekomen vervaldagen »;5° in paragraaf 1 wordt het bestaande vijfde lid opgeheven;6° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden tussen de woorden « vrijwillige of gedwongen » en het woord « vereffening » de woorden « ontbinding of » ingevoegd;7° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt : « 3° als de kredietnemer een rechtspersoon is, ingeval die rechtspersoon onder voorlopig bewindvoerder geplaatst wordt, of »;8° in paragraaf 2, eerste lid, 4°, worden de woorden « de jaarlijkse interesten » vervangen door de woorden « de aflossingen van de hoofdsom of de interesten »;9° in paragraaf 2, eerste lid, wordt een 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° in geval van schrapping van ambtswege, vermeld in artikel 5, § 4, wegens het niet naleven door de kredietnemer van de voorwaarden van dit decreet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten.».

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, 4°, wordt het woord « jaarlijkse » opgeheven;2° in paragraaf 1, tweede lid, 5°, worden tussen de woorden « Kruispuntbank van Ondernemingen » en « , en » de woorden « of bij een organisme voor de sociale zekerheid van de zelfstandigen als een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen niet verplicht is » ingevoegd;3° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 6° vervangen door wat volgt : « 6° van de kredietnemer die een rechtspersoon is : de naam van de rechtspersoon, zijn rechtsvorm en de adressen van zijn maatschappelijke zetel en voornaamste exploitatiezetel, de identiteit en de hoedanigheid van de personen die hem bij het sluiten van de Winwinlening vertegenwoordigen, zijn nummer van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en het bankrekeningnummer waarop het bedrag van de Winwinlening werd of zal worden gestort »;4° in paragraaf 1, tweede lid, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : « 8° de bedragen en de vervaldata van de interesten die op de Winwinlening moeten worden betaald of, in voorkomend geval, de aflossingstabel ondertekend door de kredietgever en de kredietnemer; »; 5° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « een maand » vervangen door de woorden « drie maanden »;6° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 3.In geval van vervroegde terugbetaling als vermeld in artikel 4, § 1, en in de gevallen, vermeld in artikel 4, § 2, bezorgt de kredietgever binnen drie maanden na de beëindiging van de Winwinlening een bericht met opgave van de reden aan de instantie, vermeld in § 2, eerste lid.

Binnen een maand na ontvangst van het bericht van beëindiging gaat de instantie, vermeld in § 2, eerste lid, over tot schrapping van de registratie.

Binnen een week na de schrapping van de registratie stelt de instantie, vermeld in § 2, eerste lid, de kredietgever op de hoogte van de schrapping aan de hand van een brief waarin minstens het nummer, vermeld in § 2, derde lid, vermeld wordt. »; 7° er wordt een § 4 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 4.Indien de instantie, vermeld in § 2, eerste lid, van oordeel is dat niet meer voldaan is aan de voorwaarden van dit decreet en de besluiten die ter uitvoering van dit decreet genomen zijn, brengt zij de kredietgever op de hoogte van het voornemen om de registratie van de Winwinlening te schrappen aan de hand van een aangetekende brief, waarin minstens het nummer, vermeld in § 2, derde lid, alsook de redenen worden vermeld waarom de instantie, vermeld in § 2, eerste lid, meent tot schrapping te moeten overgaan.

De kredietgever kan binnen een termijn van veertien dagen vanaf de ontvangst van voormelde brief diens eventuele bezwaren tegen de schrapping ter kennis brengen van de instantie, vermeld in § 2, eerste lid.

Na het verstrijken van die termijn beslist de instantie, vermeld in § 2, eerste lid, tot ambtshalve schrapping van de registratie indien zij oordeelt dat niet langer voldaan is aan de voorwaarden van het decreet en de uitvoeringsbesluiten.

Zij stelt de kredietgever van deze beslissing in kennis aan de hand van een aangetekende brief, waarin minstens het nummer, vermeld in § 2, derde lid, alsook de redenen van de ambtshalve schrapping worden vermeld. »; 8° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 5.De kredietgever is ertoe gehouden de instantie, vermeld in § 2, eerste lid, binnen drie maanden op de hoogte te brengen van iedere wijziging aan de geregistreerde Winwinlening die betrekking heeft op de voorwaarden, vermeld in artikel 3 tot en met 5. »; 9° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 6.De instantie, vermeld in § 2, eerste lid, brengt de administratie die bevoegd is voor de vestiging van de inkomstenbelastingen op de hoogte van de schrappingen bedoeld in dit artikel. »; 10° er wordt een paragraaf 7 toegevoegd, die luidt als volgt : « § 7.De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor het toezicht op de naleving van dit decreet alsook eventuele bijkomende voorschriften aangaande de ambtshalve schrapping vaststellen. ».

Art. 6.In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037088 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 type decreet prom. 22/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006037097 bron vlaamse overheid Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen sluiten, worden in het opschrift van hoofdstuk IV de woorden « en herkomst » opgeheven.

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden tussen de woorden « 1 januari van » en de woorden « het belastbare tijdperk » de woorden « het aanslagjaar dat verbonden is met » toegevoegd;2° in paragraaf 5 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de ambtshalve schrapping overeenkomstig artikel 5, § 4, heeft plaatsgevonden.»; 3° in paragraaf 6 worden de woorden « belastbare tijdperken » vervangen door het woord « aanslagjaren »;4° in paragraaf 7 worden de woorden « en inzonderheid na de onroerende voorheffing vermeld in artikel 277 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting en de belastingkredieten vermeld in artikelen 285 tot en met 289ter van hetzelfde wetboek » geschrapt.

Art. 8.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 5, tweede lid, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden « vrijwillige of gedwongen » en het woord « vereffening » de woorden « ontbinding of » ingevoegd;2° in paragraaf 5 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De eenmalige belastingvermindering wordt niet toegekend voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de ambtshalve schrapping overeenkomstig artikel 5, § 4, heeft plaatsgevonden.»; 3° in paragraaf 6 worden de woorden « en inzonderheid na de onroerende voorheffing vermeld in artikel 277 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting en de belastingskredieten vermeld in artikelen 285 tot en met 289ter van hetzelfde Wetboek » geschrapt.

Art. 9.De leningen waarvan de begindatum en de datum van vaststelling van de akte, vermeld in artikel 5, § 1, van het decreet van 19 mei 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006035945 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Winwinlening sluiten betreffende de Winwinlening, vallen voor de datum van inwerkingtreding van dit decreet, blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing waren voor de inwerkingtreding van dit decreet.

In afwijking van het eerste lid zijn artikel 4, § 1, tweede lid, laatste zin, artikel 4, § 2, eerste lid, 5°, artikel 5, § 3 tot en met § 7, artikel 8, § 5, zesde lid, en artikel 9, § 5, vierde lid, van het voormelde decreet, zoals gewijzigd door dit decreet, ook van toepassing op de leningen vermeld in het eerste lid.

Art. 10.In artikel 15, eerste lid, van het decreet van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2003 pub. 17/02/2004 numac 2004035222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen sluiten betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen wordt punt 3° opgeheven.

Art. 11.De artikelen 1 tot en met 9 van dit decreet treden in werking op 1 januari 2011.

De artikelen 10 en 11 van dit decreet treden in werking op de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 10 december 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken. - Ontwerp van decreet : 640 - Nr. 1.

Zitting 2010-2011.

Stukken. - Verslag : 640 - Nr. 2. - Amendementen : 640 - Nrs. 3 en 4. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 640 - Nr. 5.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergadering van 1 december 2010.

^