Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2010
gepubliceerd op 11 mei 2010

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010202541
pub.
11/05/2010
prom.
29/04/2010
ELI
eli/besluit/2010/04/29/2010202541/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) sluiten tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", zoals gewijzigd bij en aangevuld met de decreten van 8 februari 1996, 4 februari 1999, 27 november 2003, 23 februari 2006, 3 april 2009 en 10 december 2009, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen aan het Waalse Gewest;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 september 1994 tot goedkeuring van de statuten van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", inzonderheid op artikel 2, vierde lid, van de statuten van "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 april 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 april 2010, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) sluiten tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" treedt in werking op 1 mei 2010.

Art. 2.Het in artikel 2, § 1, 2°, van hetzelfde decreet bedoelde structurerend netwerk bestaat uit de autosnelwegen en de grote verkeersassen die in bijlage bij dit besluit opgenomen zijn en van het beginpunt tot het eindpunt genummerd zijn.

Art. 3.Via inbreng in natura draagt het Gewest een erfpacht van dertig jaar en de bijbehorende zakelijke rechten aan de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" over op de volledige aardebaan van de wegen die het structurend netwerk vormen met inbegrip van de vluchtstroken, de aanhorigheden en de overhangende kunstwerken en in het algemeen op alle elementen die voor hun bestemming en hun werking nodig zijn.

Art. 4.De "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" is er ook mee belast om binnen de perken van haar bevoegdheden voor het onderhoud te zorgen van de delen van autosnelwegen en van wegen van het structurend netwerk die de grenzen van het Waalse Gewest overschrijden en die niet tot haar grondgebied behoren overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 5.§ 1. De "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" zorgt voor de overname en de voortzetting in eigen naam en voor eigen rekening van alle overheidsopdrachten die ten laste van de vastleggingskredieten van de programma's 13.02 en 13.03 van begroting 2010 door het Waalse Gewest gegund zijn op de dag van inwerkingtreding van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 23/12/2010 numac 2010035997 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en van het decreet van 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten tot wijziging van het decreet van 10 maart 1004 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" en die ingevolve de inwerkingtreding van bovenvermeld decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) sluiten onder haar bevoegdheden vallen in de zin van artikel 2, § 1, 2°, van het decreet van 10 maart 1004 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" zoals gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) sluiten. § 2. De "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" blijft evenwel belast met de uitvoering van de opdrachten die ze op de dag van inwerkingtreding van bovenvermeld decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) sluiten gegund heeft in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden die haar krachtens de bepalingen van het decreet van 3 april 2009 houdende wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" toegewezen zijn.

Art. 6.Het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de overheveling van de tijdelijke zakelijke rechten die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het wegen- en autowegennet van het Gewest naar de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" sluiten tot invoering van de overheveling van de tijdelijke zakelijke rechten die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het wegen- en autowegennet van het Gewest naar de " Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" wordt opgeheven.

Art. 7.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2010.

Namur, 29 april 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

BIJLAGE Lijst van de wegen waaruit het structurend netwerk bestaat Het structurend netwerkwerk bestaat uit de volgende autosnelwegen (met inbegrip van de opritten) en grote verkeersassen die in artikel 2 bedoeld zijn :

KP Begin

KP einde

A3

44,178

53,028

56,478

58,478

61,528

135,136

A4

13,475

187,874

A7

17,575

78,18

A8

7,668

76,689

A13

100,173

111,791

A15

0

102,962

A16

0

35,88

A17

0,73

16,633

A25

0,45

15,485

A26

2

102,516

A27

0

61,373

A28

0

3,093

A54

0

23,58

A501

0

5,645

A503

0

3,52

A601

0

4,754

A602

0

13,334

A604

0

5,325

B501

0

5,645

B601

0

1,793

B602

0

1,650

B901

0

1,032

R0

0

14,17

71,404

75,675

R3

0

32,668

R5

0

8,235

R5A

0

3,625

R9

0

5,192

R24

0

7,244

R50

0

4,926

N4

68,626

179,3

N5

50,32

105

N5G

0

12,5

liaison N5-R3

0

4,3

N6

18

65,8

N25

17,088

45,3

N25A

0

1,15

N50

5,5

13,95

N54

0

19,088

N54A

0

1,479

N58

0

8,086

27,386

40,226

N62

65

80,348

N63

0

50,2

N66

9,176

11,526

N81

3

11,649

N82

0

4

N89

0

57,113

N90

0

90,2

91,7

130,6

N90B

0

1,6

N97

22,355

43,11

N552

0

18,494

N568

0

3,95

N568A

0

1,97

N684

0

16,284

N839

0,81

3,05


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) sluiten tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures".

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^