Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 11 juni 2015
gepubliceerd op 24 juni 2015

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2009 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015202875
pub.
24/06/2015
prom.
11/06/2015
ELI
eli/besluit/2015/06/11/2015202875/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2009 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren), zoals gewijzigd bij en aangevuld met de decreten van 8 februari 1996, 4 februari 1999, 27 november 2003, 23 februari 2006, 3 april 2009 en 10 december 2009, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen aan het Waalse Gewest;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 september 1994 tot goedkeuring van de statuten van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", inzonderheid op artikel 2, vierde lid, van de statuten van "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 11 juni 2015;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren); "

Art. 2.Het in artikel 2, § 1, 2°, van hetzelfde decreet bedoelde structurerend netwerk bestaat uit de autosnelwegen en de grote verkeersassen die in bijlage bij dit besluit opgenomen zijn en van het beginpunt tot het eindpunt genummerd zijn.

De toegangen, de opritten en de verkeerwisselaars maken deel uit van het structurerend netwerk.

De kruispunten tussen een weg van het structurerend netwerk en een weg die niet deel uitmaakt van het structurerend netwerk maken deel uit van het structurerend netwerk en in het algemeen alle elementen die voor hun bestemming en hun werking nodig zijn."

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Via inbreng in natura draagt het Gewest een erfpacht van dertig jaar en de bijbehorende zakelijke rechten aan de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) over op de volledige aardebaan van de wegen die het structurend netwerk vormen met inbegrip van de op- en afritten, de verkeerwisselaars, vluchtstroken, de aanhorigheden en de overhangende kunstwerken en in het algemeen op alle elementen die voor hun bestemming en hun werking nodig zijn.".

Art. 3.De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016.

Art. 5.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 juni 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, M. PREVOT

BIJLAGE Lijst van de wegen waaruit het structurend netwerk bestaat Het structurend netwerkwerk bestaat uit de volgende autosnelwegen en verkeersassen die in artikel 2 bedoeld zijn :

Weg

Begin

Einde

A3

44.178

53.028

A3

56.478

58.478

A3

61.528

135.136

A4

13.475

187.874

A7

17.575

78.180

A8

7.668

76.689

A13

100.173

111.791

A15

0

102.962

A16

0

35.880

A17

0

16.747

A25

450

15.485

A26

2.000

102.516

A27

0

61.373

A28

11.649

14.742

A54

0

23.580

A501

0

5.645

A503

0

3.520

A601

0

4.754

A602

0

13.334

A604

0

5.325

B501

0

2.000

B601

0

1.793

B602

0

1.650

B901

0

1.032

R0

0

12.400

R0

71.404

75.675

R3

0

32.668

R5

0

10.710

R5a

0

3.625

R9

0

5.192

R24

0

7.244

R50

0

4.926

R52

0

5.595

N3

75.300

133.843

N4

15.675

189.016

N5

12.062

105.000

N5g

0

12.500

Verbinding N5 - R3

0

4.300

N6

18.660

65.804

N7

4.186

71.279

N20

24.376

32.290

N25

17.088

45.255

N25a

0

1.150

N30

0

88.620

N40

0

169.054

N50

0

48.647

N54

0

19.088

N54a

0

1.479

N58

0

8.086

N58

27.386

40.226

N60

38.191

65.926

N62

64.700

80.348

N63

0

50.200

N66

9.176

11.526

N80

32.650

66.458

N81

0

11.649

N82

0

4.070

N83

3.409

58.562

N89

0

87.141

N90

0

72.100

N90

73.834

139.183

N90b

0

1.600

N97

0

48.172

N257

250

1.720

N552

0

18.494

N568

0

3.950

N568a

0

1.970

N684

0

16.284

N830

0

2.371

N839

810

3.050

N912

6.646

17.280


Beide rijrichtingen van de autosnelwegen en verkeersassen maken deel uit van het structurerend netwerk zelfs als ze het voorwerp uitmaken van afzonderlijke en gescheiden rijbanen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren).

Namen, 11 juni 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, M. PREVOT

^