Etaamb.openjustice.be
Decreet van 10 december 2009
gepubliceerd op 23 december 2009

Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009205877
pub.
23/12/2009
prom.
10/12/2009
ELI
eli/decreet/2009/12/10/2009205877/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 DECEMBER 2009. - Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren) (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.§ 1. Artikel 1, derde lid, van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" wordt gewijzigd als volgt : « De publiekrechtelijke rechtspersonen mogen met de instemming van de Waalse Regering participaties nemen in het kapitaal van de maatschappij. » § 2. Het vijfde lid van hetzelfde artikel wordt vervangen als volgt : « De effecten die de participaties vertegenwoordigen, mogen slechts aan het Gewest of aan door de Waalse Regering gemachtigde publiekrechtelijke rechtspersonen overgedragen worden. »

Art. 2.§ 1. Artikel 2, § 1, 2°, van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt : « 2° de terbeschikkingstelling, tegen vergoeding, ten gunste van de gebruikers, van het structurerend netwerk, waarvan ze tegelijkertijd de financiering, de uitvoering, het onderhoud en de exploitatie waarneemt.

In de zin van dezelfde bepaling wordt verstaan onder structurerend netwerk de autosnelwegen en de grote verkeersassen die het aanvullen, met inbegrip van de vluchtstroken, de aanhorigheden en de overhangende kunstwerken.

De Regering bepaalt de lijst van de wegen waaruit het structurerend netwerk bestaat en maakt ze onverwijld aan het Parlement over. » § 2. In artikel 2, § 2, worden de nummering "1° en 3°" vervangen door "1° tot 3°" en wordt het woord "en" tussen de woorden "die zij beslist uit te voeren" en "aan de maatschappij toe te vertrouwen" vervangen door het woord "of".

Art. 3.Artikel 4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij artikel 3 van het decreet van 27 november 2003, wordt aangevuld met een derde lid, luidend als volgt : « Alleen het Waalse Gewest mag houder van winstaandelen zijn. »

Art. 4.§ 1. De eerste zin van artikel 5, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij artikel 4, punt 1, eerste lid, van het decreet van 27 november 2003, wordt vervangen als volgt : « De raad van bestuur bestaat uit 11 leden die door de Waalse Regering aangewezen zijn en die het Gewest vertegenwoordigen ». § 2. In hetzelfde lid worden de tweede en de derde zin vervangen als volgt : « De voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur worden door de Waalse Regering benoemd. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. » § 3. In hetzelfde lid wordt de zesde zin vervangen als volgt : « Op de dag van zijn benoeming mag de bestuurder niet de volle leeftijd van zeventig jaar bereikt hebben. »

Art. 5.De Waalse Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van artikel 2 van dit decreet. De overige bepalingen van dit decreet treden in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 10 december 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken van het Waals Parlement, 115 (2009-2010), nrs. 1 tot 4.

Volledig verslag, openbare zitting 10 december 2009.

Bespreking - Stemmingen.

^