Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de betalingsdiensten type wet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft type wet prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. 10/12/2009 pub. 11/08/2010 numac 2010000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/12/2009 pub. 08/09/2010 numac 2010000492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/12/2009 pub. 27/09/2010 numac 2010000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 10/12/2009 pub. 12/01/2011 numac 2010000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de betalingsdiensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de brusselse politiezones om er het ASTRID-systeem te ondersteunen type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de **** van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het «*****» aan de **** **** voor de aanmoediging van de rekrutering en van het behoud van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2009 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de uitgaven te dekken die verband houden met de criminaliteitspreventie in het kader van de Europese toppen en andere initiatieven die voortvloeien uit de internationale functie van de stad Brussel en van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de brusselse politiezones om er de toetreding van de politieagenten tot het basiskader aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2009 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009000876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het Verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009002087 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009011547 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronischecommunicatiediensten en -netwerken type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009011574 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 08/04/2010 numac 2009024475 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de samenstelling en werking van het raadgevend comité van gebruikers van de gegevens van de stichting van openbaar nut van het Kankerregister type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009205805 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 05/02/2010 numac 2010014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 10.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 10/12/2009 pub. 13/01/2010 numac 2010024001 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009002096 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden werkzaam in Tongeren in het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009011562 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van de uitsplitsing van de omzet in het rekeningenstelsel van de ondernemingsloketten type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009011569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009014324 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009022618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2009024502 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009031590 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2007 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu type ministerieel besluit prom. 10/12/2009 pub. 25/03/2010 numac 2010027046 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 30 van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek

decreet

type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027223 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009027224 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205872 bron waalse overheidsdienst Decreet ter wijziging van diverse wetgevingen met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (1) type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205878 bron waalse overheidsdienst Decreet ter wijziging van diverse wetgevingen met betrekking tot de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205874 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205876 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor het wagenpark en de passiefhuizen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009205883 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld en het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 10/12/2009 pub. 24/12/2009 numac 2009206000 bron waalse overheidsdienst Decreet bedoeld voor het algemeen omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt wat betreft de aangelegenheden beoogd in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 10/12/2009 pub. 12/02/2010 numac 2010200326 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 11 mei 2009 betreffende de erkenning van de uitzendbureaus en de controle op de particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205827 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire en geldelijke bepalingen voor het personeel van het Ministerie van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en van de paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009205832 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van, wat batterijen en accu's evenals afgedankte batterijen en accu's betreft, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 inzake de invoering van een terugnameplicht voor sommige afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of hun verwijdering, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen en tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 1993 betreffende de batterijen en accu's die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009205833 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 augustus 2008 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten van terugbetaling van de reis- en vertegenwoordigingskosten van de leden van de beheersorganen van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 21/12/2009 numac 2009205889 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009206084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Moeskroen type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009206085 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Nijvel type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009206087 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 06/01/2010 numac 2009206086 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Subregionale comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Doornik type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010027002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2009 pub. 14/09/2010 numac 2010029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2009/2010 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010031014 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommisie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap opgenomen in de centra of diensten die afhangen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/12/2009 pub. 08/06/2010 numac 2010031252 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/724 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2009 pub. 04/05/2011 numac 2011031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt om 10 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden, in 2010, om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009 type omzendbrief prom. 10/12/2009 pub. 12/01/2010 numac 2009000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de taken van de officier-geneesheer van de openbare brandweer. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/12/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010000072 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de taken van de officier-geneesheer van de openbare brandweer. - Duitse vertaling. - Erratum type omzendbrief prom. 10/12/2009 pub. 26/03/2010 numac 2010000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. - Duitse vertaling

programmadecreet

type programmadecreet prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009205899 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en toelagen aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gunste van de gemeenten, voor de investeringssubsidies betreffende de onderhoudswerken van de wegen

erratum

type erratum prom. 10/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2010011013 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. - Erratum

document

type document prom. 10/12/2009 pub. 12/04/2010 numac 2010201738 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor opleiding en voorgezette opleiding in de middenstand en in de kleine en middelgrote ondernemingen
^